MEB Yönetici Atamaları Yönetmelik Taslağı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2007 09:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

DİKKAT: AŞAĞIDAKİ YÖNETMELİK BİR TASLAKTIR. ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI MÜMKÜNDÜR. RESMİ GAZETE YAYIMLANMADIĞI İÇİN BİR HÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine atamaya ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine atanacakları kapsar.

Yönetim Kademeleri

Madde 6- Eğitim Kademelerinin yönetim kademleri şunlardır;

a) Birinci Kademe: Eğitim kurumu müdür yardımcılığı

b) İkinci kademe: Eğitim kurumu müdür başyardımcılığı, C tipi eğitim kurumu müdürlüğü

c) Üçüncü kademe: B tipi eğitim kurumu müdürlüğü,

d) Dördüncü kademe: A tipi eğitim kurumu müdürlüğü.

Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar

Madde 7- Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır:

a) Yükseköğrenim görmüş olmak,

b) Halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda her hangi bir alanda, rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmen olmak, turizm eğitim merkezlerine atanacaklarda turizm otelcilik grubu ya da muhasebe grubu öğretmeni olmak, diğer eğitim kurumlarına atanacaklarda ise atanacağı eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak,

c) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

d) Aylıktan kesme veya maaş kesimi cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e) Son yıla ait sicil notu iyi olmak kaydıyla varsa son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi dereceden aşağı olmamak,

f) Son üç yıllık hizmet süresi içinde yöneticilik görevi adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,

g) Zorunlu çalıştırma gerektiren yerler dışındaki kurum yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak ertelemiş, tamamlamış ya da yükümlülükten muaf sayılmış olmak,

Öğretmelikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanlığı, Eğitim Uzmanlığı ve mülga APK Uzmanlığı görevleri ile Şube Müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfına dahil şef kadrosunda ve özel öğretim okullarında müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde, ilk defa eğitim ve öğretime açılacak olan kurumları, kurumun amacına uygun eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek ve eğitim ve öğretime açmak kaydıyla kurucu müdürlükte ve toplam en az iki yıl yada kesintisiz en az bir yıl olmak üzere müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ikinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır.

Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar

Madde 8- Eğitim Kurumu yöneticiliklerinde;

a) Müdürlüğe atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır:

(C) tipi eğitim kurumu müdürlüğüne atanacaklarda; eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az bir yıl görev yapmış olmak,

(B) tipi öğretim kurumu müdürlüğüne atanacaklarda eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

(A) tipi eğitim kurumu müdürlüğüne atanacaklarda; eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

b) Müdür başyardımcılığına atanacaklarda; en az bir yıl yöneticilik yapmış olmak

c) Müdür yardımcılığına atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır;

(C) tipi eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanacaklarda; öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

(B) tipi eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanacaklarda; adaylık dahil öğretmenlikte en az üç yıl görev yapmış olmak,

(A) tipi eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanacaklarda; adaylık dahil öğretmenlikte en az beş yıl görev yapmış olmak,

ATAMA

Atama Yetkisi

Madde 9- Bakanlığa doğrudan bağlı eğitim kurumlarının yöneticileri ile öğretmen evi ve akşam sanat okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, turizm eğitim merkezleri, bilim sanat merkezleri, Anadolu statüsündeki her türlü liseler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, sağlık meslek liseleri, tarım meslek liseleri, adalet meslek liseleri ve yatılı ilköğretim bölge okullarının müdürleri Bakanlıkça, bu kurumların müdürleri dışındaki yöneticilikleri ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.

Müdür Yardımcılığına Atama

Madde 10- Eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına, bu yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla; öncelikle o eğitim kurumunda görev yapan öğretmenlerden, istekli bulunmaması halinde diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler arasından, eğitim kurumu müdürünün görüşlerini de belirterek öğreneceği bir aday müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atama yapılır.

Müdür başyardımcılığına atama

Madde 11- Müdür başyardımcılığına; en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydı ile o ilde fiilen görev yapan yöneticiler arasından eğitim kurulu müdürünün görüşlerini de belirterek önereceği aday il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atama yapılır.

Eğitim Kurumu müdürlüğüne atama

Madde 12- Eğitim kurumu müdürlüklerine, bu yönetmeliği 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen şartları taşıyan yöneticiler arasından; atama yetkisi valiliklerde bulunanlar için ilçe milli eğitim müdürünün teklifi ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atama yapılır. Atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar bakımından ise ilgili valiliğin teklifi üzerine Bakanlıkça atama yapılır.

Kazanılmış haklar

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Seçme veya Değerlendirme sınavına girerek başarılı olanlardan her hangi bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanamamış olan adaylar bu sınavlardan almış oldukları sertifika veya puanların geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valilikçe atamaları yapılır.

Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile eğitim kurumlarında altı aydan az olmamak üzere boş kadrolara halen vekaleten eğitim kurumu müdürü olarak görev yapmakta olanların, (A) tipi için 8 yıl, (B) tipi için 5 yıl, (C) tipi için 2 yıl öğretmenlik yapmış olmaları şartıyla , atamaya yetkili makamlarca vekalet ettikleri eğitim kurumu müdürlüklerine bir defaya mahsus olmak üzere bu yönetmeliğin 12'nci maddesindeki usulle asaleten atama yapılır.

Kaynak: Anadolu Eğitim ve Bilim Hizmetleri Sendikası

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber