Öğretmen alan sınavının iptali için dava açıldı

18 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile öğretmen atamalarında KPSS'ye ek olarak alan sınavı yapılacaktır. Bakanlık internet sitesinde de bu konuya ilişkin bir anket çalışması düzenlenmiştir. Bir çok öğretmen adayının tepki gösterdiği bu uygulamaya ilişkin olarak Eğitim sen tarafından dava açılmıştır. Dava dilekçesini görmek için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2007 10:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

Yürütmenin durdurulması istemlidir.

DAVACI : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Cinnah Cad. Willy Brant Sok. No: 13 Çankaya / ANKARA

VEKİLLERİ : Av. Nadir SELVİ, Av. Akay SAYILIR , Av. Zühal ÇOLAK,

Av. Mahmut Nedim ELDEM ve Av. Mehmet Rüştü TİRYAKİ.

DAVALILAR : 1. Başbakanlık. ANKARA

2. Milli Eğitim Bakanlığı. ANKARA

DAVA KONUSU :

18 Ocak 2007 gün ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

SÜRE :

Dava konusu yönetmelik değişikliği 18 Ocak 2007 günlü Resmi Gazetede yayımlandığından davamız süresinde açılmaktadır.

OLAYLAR VE

HUKUKSAL DEĞERLENDİRME :

Dava konusu yönetmelik değişikliği Milli Eğitim Bakanlığınca öngörülüp hazırlandığı, uygulamayı Milli Eğitim Bakanlığı yapacağı; Yönetmelik değişikliğini de Bakanlar Kurulu yürürlüğe koyduğu için İdari Yargılama Usulü Kanununun verdiği olanaktan yararlanıyor, bu davayı her iki idareye karşı birlikte açıyoruz.

1. ?İlk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek? amacıyla Bakanlar Kurulu'nca hazırlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 03.05.2002 gün ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İlk defa öğretmenliğe atanacaklar da bu yönetmeliğin 2/B maddesi kapsamında ve ?B Grubu Kadrolar? içinde olduklarından ÖSYM'ce yapılan KPSS sonuçlarına göre atanmakta idi. Yansız ve bu tür sınavlar konusunda güvenilirliği tartışmasız bir kurum olan (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ÖSYM'nce yapılan sınav sonuçlarına ilgili herkes itibar ettiğinden, uygulamaya bugüne değin ne Milli Eğitim Bakanlığından, ne bilim çevrelerinden, ne öğretmen sendikalarından ne de öğretmen adaylarından bir tepki ve ciddi bir eleştiri yöneltilmiş değildi. Öğretmenliğe ilk defa atamalarda o günden beri bir sorun da yaşanmadı.

2. Ta ki, dava konusu yönetmelik değişikliği Resmi Gazetede yayımlanana değin. Değişiklikle birlikte sendikamıza öğretmen adaylarından ve meslek çevrelerinden yoğun tepki ve eleştiriler gelmeye başladı. Çünkü dava konusu yönetmelik değişikliğinin 1.maddesi ile genel yönetmeliğin 23. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmekte, öğretmenliğe ilk defa atanacaklar için ÖSYM'nce yapılan KPSS sınavından ayrı olarak, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak bir Alan Seçme Sınavı öngörülmektedir. Değişikliğin 2. maddesi ile de genel yönetmeliğe Ek. Madde 5 eklenmekte, bu madde ile de öğretmenliğe ilk defa atamalarda her iki sınavın %50 etkili olacağı kurala bağlanmaktadır. (Ek.1) Bu durum meslek çevrelerinde ve aday öğretmenlerde huzursuzluk yarattı.

3. Söz konusu yönetmelik değişikliği hukuka açıkça aykırıdır. Yürütülmesi mesleğimiz açısından olumsuz sonuçlar doğuracak, telafisi çok güç yada imkansız zararlara neden olacaktır. Yürütülmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir. Çünkü;

a. Dava konusu yönetmelik değişikliği ile Genel Yönetmeliğin 23. maddesinde yapılan değişiklik Madde: 2/A'daki A Grubu kadrolar kavramına ve madde 5' deki Giriş Sınavı tanımına aykırıdır. B Grubu kadrolar için genel yönetmelikte giriş sınavı öngörülmemiştir. Alan seçme sınavı da niteliği gereği bir mesleğe giriş sınavıdır. Değişiklikle yönetmelik içeriğinde çelişkiler yaratılmıştır. Yönetmelik değişikliğine göre öğretmenler için KPSS'den ayrı olarak mesleğe girişten önce ayrıca bir alan seçme sınavı yapılacak, genel yönetmeliğinin 2/A ve 5. maddelerine göre ise bu mümkün olamayacaktır.

Öğretmenlik, yönetmeliğin 2/A maddesinde sayılan A grubu Kadrolardan olmadığı için , ilk defa öğretmenliğe atanacaklar için Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılması dava konusu yönetmelik değişikliği ile öngörülen Alan Seçme Sınavı Genel Yönetmeliğin sözü edilen 2/A ve 5. maddelere aykırı olacaktır. Bu maddeler yürürlükte olduğu, yada söz konusu maddelerde de istenilen doğrultuda değişiklik yapılmadığı sürece yapılacak alan seçme sınavları hukuksal dayanaktan yoksun ve yalnızca bu nedenle bile hukuka aykırı olur.

b. Dava konusu yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yaptığı Öğretmenlikte Alan Sınav Uygulaması konulu anket çalışmasındaki ?? Bakanlıkça alanları bazında yapılması düşünülen seçme sınavının ilkinin Ağustos 2007'de yapılması düşünülmektedir? açıklamasına göre de 2007 yaz dönemi öğretmen atamaları için alan seçme sınavı yapılacaktır. Oysa 2006 yılında yapılan KPSS 10 puanları iki yıl için geçerlidir. Adayların o puanlara göre atanma müktesep haklarıdır. KPSS 10 paunının yüksekliğine güvenerek atama bekleyen bir çok öğretmen adayı tedirgindir. Yapılacak olan alan seçme sınavından ne puan alacakları belli değildir. O sınavdan düşük puan almaları durumda atanamama, müktesep haklarını kaybetme olasılıkları adayları huzursuz etmektedir. Bu durum kazanılmış hakların geri alınamayacağı genel hukuk kuralına aykırıdır. 2007 yaz dönemi için ilk defa öğretmenliğe atamada alan seçme sınavı yapılması hukuka aykırı olacağı gibi, kişilerin devlete güvenini de sarsacaktır. Dava konusu yönetmelik değişikliği bu nedenle de hukuka aykırıdır. Yürütmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir.

c. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6. maddesinde öğretmenlik görevine atanacaklarda 657 sayılı yasanının 48. maddesi yanında aranacak özel şartlar belirlenmiştir. Maddenin ( f ) bendinde kamu personeli seçme sınavında (KPSS) bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almak sayılmıştır. Bu yönetmelikte de öğretmenliğe ilk defa atamada başkaca bir sınav öngörülmemektedir. Dava konusu yönetmelik değişikliği, söz konusu atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin sözü edilen maddesine de aykırıdır. Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin söz konusu maddesine de alan sınavı eklenmedikçe, dava konusu yönetmelik değişikliği ile getirilen alan sınavının yapılması hukuka aykırı olur.

ç. Davalı bakanlığın kadrolaşma çabaları herkesin bilgisi içindedir. Bu konudaki sayısız idari yargı kararı da biliniyor. Dava konusu yönetmelik değişikliğinin gizli amacı da milli eğitimde dinci-ırkçı kadrolaşma çabaları önündeki bir engeli daha aşmaktır. ÖSYM'nce yapılan KPSS'na göre yapılan atamalar yandaşların kayırılmasına olanak vermemektedir. Davalı bakanlık kendisinin yapacağı alan seçme sınavı ile bu engeli aşmak istemektedir. Bakanlığın eğitim yöneticisi ve müfettiş atamalarında sözlü sınav ve mülakat uygulamalarında Danıştay kararlarına karşın ısrarlı olmasının nedeni de budur. O nedenle dava konusu yönetmelik değişikliği amaç bakımından da hukuka aykırıdır. Yürütmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir.

d. Davalı Bakanlığın kendisinin yapacağı alan seçme sınavına ilgililerce güven de duyulmayacaktır. Çünkü, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılan OKS sınavlarının hemen hepsinde bir sorun yaşanmıştır. Ya sınav, ya sınavda sorulan bazı sorular iptal edilmiştir. Bazı sınavlarda da yerleştirme sonuçları değiştirilmek ya da iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

Kaldı ki adı geçen genel müdürlük bugüne değin bu kapsam ve genişlikte bir sınav yapmamıştır. Deneyimi, örgütlenmesi ve bilgi birikimi bu kapsamda bir sınav için yeterli değildir. M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetmişten fazla öğretmenlik alanında, her alanın özelliğine göre ayrı sorulardan oluşacak mesleğe giriş sınavının sorularını hazırlayıp, sınavı örgütleme ve başarı ile değerlendirme yeterliğinde değildir. Nitekim Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için yapılan Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavını M.E.B. kendisi yapma cesaretinin gösterememiş, bu sınavları ÖSYM'ne yaptırmıştır.

O nedenle bakanlıkça yapılacak alan seçme sınavı tartışmalı olacak, sonuçlara kimse güven duymayacak, itibar etmeyecektir. Böyle bir sınav sonucuna göre yapılacak atamalar da hukuken tartışmalı olacaktır. Dava konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ile iptali olası tartışmaları da sonlandıracaktır.

DELİLLER :

1. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (Ek.1)

2. Her türlü yasal delil.

HUKUKSAL NEDENLER :

1. İdari Yargılama Usulü Kanunu.

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

3. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik.

4. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

5. İlgili diğer yasal düzenlemeler.

SONUÇ VE İSTEM :

Açıkladığımız ve Danıştay'ın kendiliğinden gözeteceği diğer gerektirici nedenlerle, 18 Ocak 2007 gün ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürütmesinin durdurulması ve iptali ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı idarelerden alınmasına karar verilmesini saygılarımızla dileriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber