MEB'den Ek Ders Ücretlerine İlişkin Genelge

MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici, öğretmenler ve diğer görevlilerinin ek derslerine ilişkin esaslar 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Kararın uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması ile oluşabilecek muhtemel tereddütlerin önüne geçilmesi bakımından Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu bir Genelge yayımladı. Genelgenin tüm metni için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Şubat 2007 12:34, Son Güncelleme : 26 Aralık 2018 15:01
MEB'den Ek Ders Ücretlerine İlişkin Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu bir Genelgesi için tıklayınız.

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

Bilindiği gibi, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususların belirlendiği ilgi Karar; 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu Kararın uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması ile oluşabilecek muhtemel tereddütlerin önüne geçilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

1- Sözü edilen Kararın 4'üncü maddesinin (n) bendinde; yüz yüze eğitimin, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade edeceği, (g) bendinde de; gündüz öğretimi dışında kalan öğretimin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitimi ifade edeceği belirtilmiştir.

Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.

2- Kararın 5'inci maddesinde; örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haftada 6 saat, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ise haftada 20 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları; bu yükümlülüklerini öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmaması durumunda ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirecekleri hüküm altına alınmıştır.

Kararın 6'ncı maddesinde de; bunlardan aylık karşılığı ders görevini tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar alanlarında ek ders görevi verilebileceği, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan 5473 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile 439 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin sonuna ?Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevlerini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez.? hükmü eklenmiştir.

Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.

Yönetici ve öğretmenlere aylıkları karşılığında verilecek ders görevlerinde Talim ve Terbiye Kurulu'nun bu yöndeki ilgili kararları belirleyici olacak ve dersler, yöneticiler için öngörülen aylık karşılığı ders görevi saati dolana kadar aynı sayıda verilecektir. Yönetici ve öğretmenlere alanları dışında aylık karşılığı veya zorunlu ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilmesinde istekleri aranacaktır. İstekte bulunmayanlara alanları dışında kesinlikle ders görevi verilmeyecektir.

Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitim de dahil olmak üzere, yüz yüze yapılan öğretim dışındaki eğitimlere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinde aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olma koşulu aranmayacaktır. Ek ders ücretinden yararlanmak için aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olma koşulu, yarıyıl ve yaz tatili dışında yüz yüze yapılan öğretimle sınırlı tutulacaktır.

Öğretmenlerin yüz yüze eğitim tanımı dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevleri karşılığında alacakları ek ders ücretlerinin ödenmesinde, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları koşulu aranmayacaktır.

Bu durumlar, daha somut olarak ortaya konulması bakımından aşağıda örneklendirilmiştir:

a) Alanı ?sınıf öğretmenliği? olan bir ilköğretim okulu yöneticisi, Talim ve Terbiye Kurulu'nun ilgili Kararı esas alınarak sınıf öğretmenliği alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları dersler ile bütün alan öğretmenlerince aylık karşılığı okutulacak dersleri isteği olup olmadığına bakılmaksızın haftada 6 saat olmak üzere aylık karşılığı okutabilecektir. Bu dersler kendisine ders bütünlüğü dikkate alınarak verilecek ve istemesi halinde bu yöneticiye alanında veya alanı dışında olmak üzere haftada 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilebilecektir.

b) Alanı ?coğrafya? olan bir yönetici, Talim ve Terbiye Kurulu'nun ilgili Kararı esas alınarak coğrafya alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları dersler ile bütün alan öğretmenlerince aylık karşılığı okutulacak dersleri isteği olup olmadığına bakılmaksızın haftada 6 saat olmak üzere aylık karşılığı okutabilecektir. Bu dersler kendisine ders bütünlüğü dikkate alınarak verilecek ve istemesi halinde bu yöneticiye alanında veya alanı dışında olmak üzere haftada 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilebilecektir.

c) Görev yaptığı okulda alanında aylık karşılığı haftada okutacağı 6 saat ders bulunmayan bir yöneticiye, öncelikle ders bütünlüğü de dikkate alınarak olduğu kadarıyla alanındaki dersler verilecek, istemesi kaydıyla alanı dışında da aylık karşılığı ders görevi verilebilecektir. Bu konumdaki bir yöneticiye, isteği olmaksızın alanı dışında ders görevi verilmeyecektir. Ayrıca, aylık karşılığı ders görevini doldurması amacıyla bir başka eğitim kurumunda da görevlendirilmeyecektir.

d) Görev yaptıkları eğitim kurumunun özelliği nedeniyle aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticilere, istekleri olsa dahi görevli oldukları eğitim kurumlarında ilgili müfredatı kapsamında rutin olarak yürütülen eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilmeyecektir.

e) Öğretmenliğe atandığı alan matematik olan ve bu alanda haftada 12 saat ders okutan bir öğretmenin beden eğitimi alanında da isteği üzerine haftada 6 saat ders verdiği varsayıldığında; haftada toplam 18 saat derse girmiş bulunan bu öğretmenin 15 saatlik ders görevi aylık karşılığı, bunun üstünde kalan 3 saatlik ders görevi ise ek ders ücreti karşılığı sayılacaktır.

f) Mesleki ve teknik öğretim kurumunda görevli bir öğretmenin okulunda yapılan programa göre haftada toplam 14 saat ders okuttuğu ve bu öğretmenin işletmelerde meslek eğitimi kapsamında da haftada 10 saat görevi olduğu varsayıldığında; bu öğretmenin, aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın işletmelerde meslek eğitimi kapsamındaki haftada 10 saatlik görevinin tamamı için ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.

Kararın 6'ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre; öğretmenler, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanacaklardır. Bu kapsamda yapılacak ek ders ücreti ödemelerinde alan ayrımı yapılmayacak ve ödeme yapılması için ilgili yönetmeliklerde bu anlamda düzenleme yapılmış olması gerekecektir.

Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde bu kurumlarda görev yapan öğretmenler için meslekle ilgili çalışma yapılması öngörüldüğünden, ilköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden meslekle ilgili çalışma yapanlar bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. İlgili yönetmeliklerinde bu yönde hüküm bulunan diğer eğitim kurumları öğretmenleri de aynı kapsamda ek ders ücretinden yararlanabilecektir. İlgili yönetmeliklerinde bu yönde hüküm bulunmayan eğitim kurumları öğretmenleri, genelge ve yazılı talimat doğrultusunda bu görevleri yapsalar dahi, bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılmayacaklardır.

Kararın 6'ncı maddesinin (5) numaralı fıkrasında; ?Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen

olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde ?Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri? adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.

Bu hüküm kapsamında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılan söz konusu öğretmenler tarafından dönüşümlü olarak okutulan ?Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik? dersi için ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek; ancak, haftalık ders programında yer alan bu ders saati, bu dersi fiilen okutan öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

3- Kararın 7'nci maddesinde, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlere yapılacak ek ders ücreti ödemeleri düzenlenmiştir.

Bu madde kapsamında ders ücretinden yararlanabilmenin öncelikli koşulu hizmet içi eğitimin Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce düzenlenmiş olmasıdır. Bu çerçevede olmayan faaliyetler için bu madde kapsamında ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu faaliyetlerde ders vermek için öğretmen veya belirli başka bir unvanlı görevde bulunmak gibi bir şart olmayıp, ders vereceği alanda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olmak bu anlamda görevlendirilmek için yeterli olacaktır.

4- Kararın 8'inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında; ?Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.? denilmektedir.

Buna göre; Kararın 8'inci maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir.

Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında; ?Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.? hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre yöneticilere, sözü edilen madde kapsamında fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir. Ancak, cumartesi ve pazar günleri ile sınırlı olmak üzere, bu madde kapsamındaki eğitim faaliyetlerinde yönetim görevi yapan yöneticilerinden (okul müdürü/müdür

başyardımcısı/müdür yardımcısı) sadece birine, fiilen görev yapması koşuluyla yönetim görevi karşılığı olarak anılan günler için 2'şer saat ek ders ücreti ayrıca ödenecektir. Bu nedenle, cumartesi ve pazar günleri bu kapsamda yürütülen eğitim faaliyetlerindeki yönetim görevini yerine getirmek üzere yöneticilerden sadece birinin görevde olması yeterli olacaktır.

5- Kararın 10'uncu maddesinde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, merkez ve taşra teşkilatı bakımından ayrı ayrı olmak üzere tek tek unvanları belirtilmek suretiyle sayılmıştır. Bu nedenle, bu maddede belirtilmeyen unvanlı görevde bulunanların, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Eğitim kurumu yöneticilerine bu madde kapsamında yapılacak ek ders ücreti ödemeleri, aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.

Bu maddede unvanları sayılan ?özelleştirme kapsamında atanmış olanlardan unvanları sayılanlar dahil- personel bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. Örneğin; ?şef? unvanlı personelden Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığımıza bağlı diğer eğitim kurumlarında görev yapanlar, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Söz konusu maddenin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında özelleştirilen kurumlardan naklen atananlara ödenecek ek ders ücreti ile ilgili olarak, daha önce 8/9/2003 tarihli ve 2003/76 sayılı Genelgede yapılan

açıklama çerçevesinde 4046 sayılı Kanunun değişik 22'nci maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Maddenin (c) bendinin 1'inci alt bendinde; tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir.

Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, ilgili mevzuatı çerçevesinde tam gün tam yıl eğitim kapsamına alınmış eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcıları olacaktır. Bu kapsamda yapılacak ek ders ücretleri de yine ilgili mevzuatı gereği tam gün tam yıl eğitim kapsamında yapılan eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı tutulacaktır. Bunun dışındaki mutat eğitim sürelerinde, eğitim kurumunun türü üzerinden yapılan diğer belirlemelere göre ek ders ücreti ödenecek, bu sürelerde tam gün tam yıl eğitim kapsamında ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Örneğin; ilgili mevzuatı gereği tam gün tam yıl eğitim kapsamına alınmış bir eğitim kurumunda bu kapsamda yapılan eğitimin 11 Eylül-7 Ekim 2006 tarihleri arasında sürdürüldüğü, bu tarihten sonra ise mutat eğitim faaliyetlerinin devam ettiği varsayıldığında, bu kurumun müdür ve müdür başyardımcısı sözü edilen tarihler arasında 10'uncu maddenin (c) bendinin 1'inci alt bendine göre, 7 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise aynı bendin 3'üncü alt bendine göre ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Aynı maddenin (c) bendinin 2'nci alt bendinde; yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir. Müdür ve müdür başyardımcılarının bu alt bent hükmüne göre ek ders ücretinden yararlandırılmalarında, görev yaptıkları okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun dışında başkaca bir özellik aranmayacaktır.

Müdür yetkili öğretmenlere, görevlerinin başında bulunmaları koşuluyla yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saat, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saat ek ders ücreti bu madde kapsamında ödenecektir. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlerinin başında olmayan müdür yetkili öğretmenlere bu madde kapsamında hiçbir şekilde ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Rehber öğretmenlere, görev yaptıkları kurum ayrımı yapılmaksızın haftada 18 saat, rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerine (görme, işitme, zihin engelliler sınıf öğretmenleri) ise haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan ?Araştırma?, ?Tanıtım ve Pazarlama? ve ?Tasarım? bölümlerinde görev yapan öğretmenlere haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecektir. Bu bölümlerde görev yapan öğretmenler, koordinasyon gereği diğer bölümlerde yaptıkları görevlere bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır. Diğer bölümlerde görev yapan öğretmenlerden zaman zaman bu bölümlerde görev yapan öğretmenlere de bu kapsamda ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek ve bu bölümlerde hiçbir şekilde olması gerekenden daha fazla öğretmen görevlendirilmeyecektir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının bir kısmında ?ders yılı? veya ?öğretim yılı? kavramlarından bağımsız olarak eğitim faaliyeti yürütülmektedir. Bir başka ifadeyle, bazı eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatili uygulaması bulunmamakta, bu eğitim kurumları bütün bir yıl boyunca aynı eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Buralarda görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenler de yarıyıl ve yaz tatili kullanmayıp yıllık izinlerini genel idare hizmetleri sınıfı personelinde olduğu gibi yıl içinde uygun dönemlerde kullanmaktadırlar.

Bu durumdaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenler, izinli ve raporlu oldukları süreler hariç olmak üzere, fiilen görev yaptıkları sürece kendileri için öngörülen ek ders ücretinden ?ders yılı? ve ?öğretim yılı? kavramlarından bağımsız olarak yararlandırılacaklardır.

Sözü edilen maddenin (2) numaralı fıkrasında; ?Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır.? hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemelerde sadece miktarı fazla olan dikkate alınacaktır.

Örneğin; yatılı veya pansiyonlu bir anadolu lisesinde görev yapmakta olan müdür ve müdür başyardımcıları, sadece bu maddenin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin 2'nci alt bendi kapsamında haftada 30 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, aynı bendin 3'üncü alt bendinde anadolu lisesi müdür ve müdür başyardımcıları için haftada 25 saat olarak öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılmayacaklardır.

6- Kararın 11'inci maddesinde; ?(1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.? denilmektedir.

Buna göre, söz konusu Kararın 10'uncu maddesinde sayılanlara -müdür yetkili öğretmenler hariç- hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir. Müdür yetkili öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak ödenecek ek ders ücreti, aynı zamanda fiilen sınıf okuttukları da dikkate alınarak sınıf öğretmenlerinde olduğu gibi belirlenecektir.

Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek ders ücreti karşılığı fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır. Bu bağlamda, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki ders görevleri ile planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığı ödenen ek ders ücretlerine ilişkin saatler bu belirlemede dikkate alınmayacaktır.

Sınıf öğretmenlerinin bu Kararın 18'inci maddesine göre ek ders görevinden sayılan ders saatleri, sınıf öğretmenlerine hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Kararın 16'ncı maddesine göre aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılanlar da bu kapsamda değerlendirilecektir. Ayrıca, engelliler sınıf öğretmenlerinden (görme, işitme, zihin engelliler sınıf öğretmenleri) bu Kararın 10'uncu maddesinde sayılanların dışında kalanlar da, bu kapsamda ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretine ilişkin belirlemeler, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okutulan her 10 saat ders için 1 saat daha olmak ve haftada hiçbir şekilde 3 saati geçmemek üzere yapılacaktır.

7- Kararın 12'nci maddesinde, hangi sınav görevlerine bağlı olarak kimlere kaç saat ek ders ücreti ödeneceği düzenlenmiştir.

Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan sınavlarda komisyon üyeliği veya sınav gözcülüğü görevinde bulunanlara görevli oldukları her bir sınav için 5 saat ek ders ücreti ödenecektir. Aynı kişinin, aynı sınavda hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevi için ayrı ayrı ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün olamayacağından, aynı sınavla ilgili komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevinin aynı öğretmene birlikte verilmemesi uygun olacaktır. Yine, bu sınavlarda görev alan yöneticilere bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenemeyeceğinden, yöneticilere, sınavlarda yönetim görevlerinin gereği olarak almak durumunda oldukları görevler dışında bu kapsamda ayrıca görev verilmemesi uygun olacaktır.

Ayrıca bir öğretim yılında bir kişiye; bu maddenin (3) ve (4) numaralı fıkralarında belirtilen istisna dışında 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği ve hiçbir istisnası olmaksızın 15'den fazla sınav görevi için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Sözü edilen (3) ve (4) numaralı fıkralarda

belirtilen istisna sadece atölye ve laboratuar dersleriyle, dolayısıyla atölye ve laboratuvar öğretmenleriyle sınırlı tutulacaktır.

Bu maddenin (5) numaralı fıkrasında sayılan sınavlarda görevli olanlara ise, yönetici-öğretmen ayrımı yapılmaksızın her bir sınav oturumu için maddede öngörülen 5 saat ek ders ücreti ödenecektir. Ancak, fıkrada da belirtildiği gibi bu görevleri karşılığında döner sermayeden ücret alanlara, bu kapsamda ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir.

8- Kararın 13'üncü maddesinde, belleticilik görevine ilişkin olarak ödenecek ek ders ücretleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılacak ödemelerin belleticilik görevinin düzenlendiği Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, söz konusu Yönetmeliğin ilgili hükmüne yer verilerek konunun geniş olarak ele alınmasında yarar görülmektedir.

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 25/07/2001 tarihli ve 24473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 10'uncu maddesinde; ?Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüt çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir. Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

Bir günde;

1- Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3,

2- Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3

belletici görevlendirilmesi esastır.

Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler. Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan belletici görevlendirilmesine özen gösterilir. Belletici öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan belletici öğretmenlere, istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede;

Bir yatılı veya pansiyonlu okul için o okulda görevli öğretmenlerden, o okulda yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilmek koşuluyla okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile yeterli sayıda belletici belirlenecektir. İstekli olanlara öncelik verilmesi, istekli olmayanlara bu kapsamda görev verilmemesi anlamına gelmeyeceğinden, gerekmesi halinde resen belirleme yapılabilecektir.

Belletici olarak belirlenenlerden özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3; diğer okullarda ise 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3 öğretmen o gün belletici olarak görevlendirilecektir. Okul pansiyonunun kız ve erkek bölümlerinin ayrı ayrı olması farklı bir belirleme yapılmasını gerektirmeyecektir.

Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenecek ve bu öğretmenler 24 saat süresince nöbet görevlerini yerine getireceklerdir.

Bir günde 3'ten fazla olmamak üzere belletici olarak görevlendirilenlere bu görevleri için 4 saat ek ders ücreti ödenecek, bunlardan nöbetçi olarak belirlenip 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenecektir. Belletici olarak görevlendirilmeyen öğretmenlerin çeşitli görevleri bağlamında yerine getirdikleri diğer nöbet görevleri için ise herhangi bir şekilde ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden aynı günlerde ders de okutanlar, okuttukları dersin ek ders ücreti ödenmesini gerektirecek kapsamda olması kaydıyla, her iki görev karşılığı ek ders ücretinden ayrı ayrı yararlandırılacaklardır.

Okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile bu yönetim görevlerine vekaleten atanmış olanlara belleticilik görevi verilmeyecektir.

9- Kararın 14'üncü maddesinde, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenlerinin yararlanacağı ek ders ücretleri düzenlenmiştir.

Buna göre, maddede sayılan eğitim kurumu yöneticilerine haftada 20 saat, öğretmenlerine ise haftada 18 saat ek ders ücreti ödenecektir. Bu ücretler, akşam sanat okulu statüsündeki öğretmen evi yönetici ve öğretmenleri de dahil olmak üzere ?akşam sanat okulu? statüsündeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere de ödenecektir. Dolayısıyla, akşam sanat okulu statüsünde bulunmayan öğretmen evlerine yönetici ve öğretmen olarak atananlar bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.

10- Kararın 15'inci maddesinde, işletmelerde meslek eğitimi kapsamında yapılacak çalışmalar karşılığında ödenecek ek ders ücreti ödemeleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılacak ödemelerin işletmelerde meslek eğitimi görevinin düzenlendiği Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, konunun bu şekliyle ele alınmasında yarar görülmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği'nin 267'nci maddesinin birinci fıkrasında; ?İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla kurumda norm kadro içinde bulunan atamaya esas branşı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlerden koordinatör öğretmen/öğretmenler görevlendirilir. Genel kültür branşındaki yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez?? hükmü yer almaktadır.

Yine aynı maddenin devamında koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde dikkate alınacak esaslar belirlenmiş; söz konusu Yönetmeliğin 268'inci maddesinde de koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları sayılmıştır.

Görüleceği gibi, yönetici ve öğretmenlere işletmelerde meslek eğitimi adı altında ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenebilmesi; ancak sözü edilen Yönetmeliğin 267'nci maddesinde belirtilen esaslara göre görevlendirilmiş ve 268'inci maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmiş olmaları durumunda mümkün olabilecektir.

Bu nedenle, işletmelerde meslek eğitimi kapsamında yukarıda belirtilen çerçevede görev yapmayan yöneticilerin, yönetim görevlerinin gereği olarak yürütmek durumunda oldukları bu kapsamdaki görevlere bağlı olarak işletmelerde meslek eğitimi adı altında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Yine, yönetici ve öğretmenlere bu yönde verilecek ek ders görevinin okutabilecekleri azami ek ders görevleri kapsamında verileceği göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus olacaktır. Burada geçen ?okutabilecekleri azami ek ders görevleri kapsamında? ifadesinden ilgi Kararın 6'ncı maddesinde öngörülen ek ders görevi toplamı anlaşılacak ve bu yönde verilen ek ders görevleri ile mutat eğitim programlarında yerine getirilen ek ders görevlerinin toplamı meslek dersi öğretmenleri bakımından haftada 15 saati, atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından haftada 24 saati geçemeyecektir.

İşletmelerde meslek eğitimi ?yüz yüze eğitim? dışında tutulduğundan, bu kapsamdaki görevler aylık karşılığı ders görevinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir.

11- Kararın 16'ncı maddesinde, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller düzenlenmiştir.

Maddenin (a) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılacakları ve buna ilişkin ek ders ücretlerinin kadrolarının bulunduğu kurumca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Hükümden net olarak anlaşılacağı gibi bu bent kapsamında görevlendirilenler, katılmış oldukları etkinlik için ayrıca ek ders ücretinden yararlanmayacaklar, görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu okul ve kurumlarda kendilerine verilmiş ek ders görevi varsa, bu görevlerini yapmış sayılarak bunun karşılığı olan ek ders ücretinden yararlanacaklardır.

Örneğin; söz konusu etkinliklerden herhangi birine katılan bir öğretmenin bu etkinliğe katılmak üzere görevlendirildiği tarihte kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda haftada 12 saat ek ders görevi olduğu varsayıldığında; bu öğretmen, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumundaki bu ek ders görevini yapmış sayılarak, karşılığında yine haftada 12 saat ek ders ücretinden kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunca yararlandırılacaktır.

Sözü edilen etkinliklere katılmak üzere görevlendirilenlerden görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında hiç ek ders görevi bulunmayanlar, yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevleri olamayacağından bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır. Yine, söz konusu görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında ek ders ücreti alamayacakları resmi tatil, yarıyıl, yaz tatili ve benzeri günlere denk gelenler de, bu günler için ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.

Kısacası, söz konusu etkinliklere katılanlar bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya devam edecekler, bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda ek ders ücreti alamayacak durumda olanlar ise bu sürelerde de ek ders ücreti alamayacaklardır.

Maddenin (b) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, il düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları belirtilmiştir.

Bu bent kapsamında ek ders ücretinden yararlanacaklarla ilgili olarak yapılacak değerlendirmeler de, (a) bendinde belirtilen etkinliklerde görevlendirilenler için yapılan açıklamalar paralelinde olacaktır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerin, sadece yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerle sınırlı olduğu ve etkinlikler veya (a,b) bentleri ayrı ayrı değerlendirilmeksizin bir öğretim yılında hiçbir şekilde 90 günü geçemeyeceği de göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husustur.

12- Kararın 18'inci maddesinde, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir.

Bu görevler, okulun bağlı olduğu öğretim dairelerince yürürlüğe konulan yönetmeliklerde öğretmenler için öngörülen görevler sınırlılığında olacak ve öğretmenlere bunların dışında herhangi bir görev verilmeyecektir. Öğretmene bu kapsamda verilebilecek herhangi bir görevin bulunmadığı durumlarda ilgili öğretmenin bu saatlerde okulda bulunması, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılması için yeterli olacaktır.

Bu madde kapsamında görev almak istemeyen sınıf öğretmenleri, söz konusu görevler karşılığı ödenecek ek ders ücretinden yararlandırılmayacak ve bu saatlerle sınırlı olmak üzere okulda bulunmayabileceklerdir.

13- Kararın 19'uncu maddesinde, asli görevleri dışında diploma denklik işlemlerini yürüten yabancı dil dersi öğretmenlerine verilecek ek ders ücreti ile öğretmenlere yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen kurul ve komisyon üyeliği görevi karşılığında ödenecek ek ders ücreti düzenlenmiştir.

Diploma denklik işlemlerinde her bir denklik işlemi için bir öğretmen görevlendirilecek, dolayısıyla aynı denklik işlemine bağlı olarak birden fazla öğretmen ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır. Aynı öğretmen, sonuçlandırdığı 5 denklik işlemi karşılığında 1 saat ek ders ücretinden yararlanacaktır. Beşin altındaki denklik işlemine bağlı olarak ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Kurul ve komisyon üyeliği görevi için ödenecek ek ders ücretinin yalnızca yarıyıl ve yaz tatilinde bu kapsamda yürütülen çalışma sınırlılığında olduğu dikkate alınarak, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki kurul ve komisyon üyeliği görevi için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Rehber öğretmenlerden öğrencilere bir üst öğrenime girmeleri yönünde rehberlikte bulunmak üzere yaz tatilinde görevlendirilenler bu kapsamda değerlendirilerek, fiilen yaptıkları bu kapsamdaki görevleri karşılığında her gün için 3 saat olmak üzere ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

14- Kararın 21'inci maddesinde, geçici olarak görevlendirilenlerin yararlanacağı ek ders ücretleri düzenlenmiştir. Düzenleme merkez ve taşra teşkilatında yapılacak geçici görevlendirmeler için ayrı uygulama yapılmasını gerektirmektedir.

Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanılabilmesi için öncelikle personelin asıl kadro görevi için ek ders ücreti öngörülmüş olması gerekmekte olup, merkez teşkilatındaki geçici görevlendirmelerin Bakan veya Personel Genel Müdürünün onayı, taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmelerin ise Bakan veya valilik onayı ile yapılmış olması gerekmektedir. Bu yetkililer dışındaki görevlilerce onaylanan görevlendirme işlemleri bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir. Yine, bu kapsamda ek ders ücreti ödemesinin sürdürülebilmesi bakımından merkez teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için görevlendirilmeye ilişkin onay tarihinden itibaren bir yıl, taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için ise görevlendirilmeye ilişkin onay tarihinden itibaren altı ay sonunda yeniden aynı usulle onay alınması ve görevin fiilen yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda, daha önce geçici olarak görevlendirilenlerin görevlendirme onayları gözden geçirilecek ve daha önce bu kapsamda görevlendirilenlerden merkez teşkilatındakiler bakımından bir yıllık süreyi, taşra teşkilatındakiler bakımından ise altı aylık süreyi dolduranların görevlendirilme onayları, ihtiyaç duyulması halinde yukarıda belirtilen süreler sınırlılığında olmak üzere en geç 31/03/2007 tarihine kadar alınacak onaylar doğrultusunda uzatılacaktır. Bu durumda olanlardan ihtiyaç duyulmadığı için görevlendirilme süreleri uzatılmayanlar asli görevlerine dönecektir. Bundan sonra bu kapsamda alınacak görevlendirme onayları da, geçici görevlendirmenin yapıldığı yer dikkate alınarak maddede belirtilen süreler sınırlılığında düzenlenecektir.

Bakanlığımıza verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler de bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabileceklerdir. Burada dikkate alınması gereken husus, yürütülen görevin Bakanlığımızca yürütülmesi öngörülen bir görev olmasıdır. Bu nedenle, diğer kurumlarda o kurumların asli görevleri gereği yapmakla yükümlüğü oldukları görevleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Örneğin; Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde Bakanlığımıza verilmiş bir görevi yürütmek üzere bir başka kurum koordinesinde ve o kurum bünyesinde yürütülmek durumunda olan bir görevi yerine getirmek amacıyla Bakan onayı ile bir başka kurumda geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, bu görevleri süresince bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabileceklerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık veya diğer kamu kurumlarında o kurumların asli görevlerini yürütmek amacıyla geçici olarak görevlendirilenler ise bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.

Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılacak öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda ek ders görevleri bulunup bulunmadığına bakılmayacaktır.

Alınacak görevlendirme onaylarında personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile gerekli görülecek diğer hususlar belirtilecektir.

Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personelin asli görevleri için öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılamayacağı ve öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında görevlendirilmeleri ile Kararın 16'ncı maddesinde belirtilen görevlerin bu madde kapsamında değerlendirilmeyeceği de bilinmesi gereken bir başka husus olacaktır.

Örneğin; maddede belirtilen usule uygun olarak kadrosunun bulunduğu kurum dışında geçici olarak görevlendirilen bir öğretmen, kadrosunun bulunduğu kurumda kendisine hiç ek ders görevi verilmemiş veya 18 saatin üzerinde ek ders görevi verilmiş dahi olsa, bu geçici görevi süresince haftada 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacak ve ek ders ücreti kadrosunun bulunduğu kurum tarafından ödenecektir. Ancak öğretmenlerin ders okutmak üzere kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmeyecek, geçici olarak görevlendirildikleri okulun öğretmenleri için öngörüldüğü şekilde hak etmeleri halinde, ek ders ücretinden görev yaptıkları eğitim kurumunca düzenlenecek puantaj üzerinden yine kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu tarafından yararlandırılacaklardır.

15- Vekalet görevine bağlı olarak ödenecek ek ders ücretinin düzenlendiği Kararın 22'nci maddesinde; ?(1) Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tabi olduğu hükümler uygulanır.

(2) Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekaleten atananlara, yalnızca vekalet edilen kadroya ilişkin ek ders ücreti vekalet görevinde bulunduğu kurumca ödenir.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu maddenin (2) numaralı fıkrasına göre yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin olarak öncelikle ?boş kadro?, asaleten atanma şartlarının taşınması?, ?atamaya yetkili amir? ve ?vekaleten atama? gibi kavramların ne anlama geldiğinin açıklanmasında fayda görülmektedir.

a) Boş kadro: O ana kadar hiç atama yapılmamış veya atama yapılmış olmakla birlikte ölüm, emeklilik, istifa, memurluğuna son verilme, bir başka göreve atanma gibi nedenlerle boşaltılmış kadro demektir. Kadro sahibinin bir başka göreve vekaleten atanması veya geçici olarak görevlendirilmesi ile yıllık izin, hastalık raporu, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle bir süre görevinin başında olamaması kadronun boş olduğu anlamına gelmemektedir. Zira söz konusu nedenler sona erdiğinde ilgilisinin kadrosuna geri döneceği açıktır.

b) Asaleten atanma şartlarının taşınması: Bir göreve vekaleten atanmak için o göreve asaleten atanacaklarda aranacak şartların tümünün taşınması gereği, genel kabul görmüş hukuk ilkelerindendir. Bu nedenle, vekaleten atanılacak göreve ilişkin olarak o göreve asaleten atanacaklar için ilgili mevzuatında öngörülen nitelik, hizmet süresi, en son bulunduğu görev, nüfus sayısına göre doğduğu veya belirli bir süre yaşadığı yerde bazı görevlere atanamama, bazı görevlere atanmak için belirli yerlerde belirli sürelerde görev yapmış olma ve benzeri şartların eksiksiz olarak tümünün taşınması gerekmektedir.

Sınav öngörülen görevler için sınavı kazanma veya sınava girmiş olma şartı vekaleten atanacaklarda aranmayacak; yukarıda belirtilenler de göz önünde bulundurularak sınava girme şartlarının eksiksiz olarak tümünün taşınması yeterli olacaktır.

c) Atamaya yetkili amir: Bakanlığımız personelinin atamaları, atama yapılacak görevler itibarıyla; müşterek karar ya da Bakan, Müsteşar, Personel Genel Müdürü veya valilik onaylarıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, vekaleten atamaların da atanılacak kadro itibarıyla atama yetkisine sahip makam tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun tek istisnası, Kararın yukarıda sözü edilen 22'nci maddesinde de münhasıran belirtildiği gibi, müşterek karar ile atanılması gereken görevlere yapılacak vekaleten atamaların Bakan onayı ile yapılmasının yeterli olacağıdır.

ç) Vekaleten atama: Boş bulunan bir kadroya, o kadroya yukarıda belirtilenler sınırlılığında asaleten atama yapma yetkisine sahip makam tarafından ve yine yukarıda belirtilenler sınırlılığında o kadroya asaleten atanacaklarda aranan şartları taşıyanlardan birinin vekaleten atanmasıdır.

Görüleceği gibi, vekaleten atama ile asaleten atama arasında bazı nüanslar dışında hemen hiç fark bulunmamaktadır. Bu nedenle madde, o göreve asaleten atananlara ödenmesi öngörülen ek ders ücretlerinin vekaleten atananlara da aynı şekilde ödenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacak işlemler sonucunda bir göreve vekaleten atananlara, zaman içinde başkaca bir onay alınmasına gerek duyulmaksızın bu görevleri süresince vekalet ettikleri kadroya ilişkin ek ders ücreti, vekalet ettikleri kadronun bulunduğu birimce ödenecektir. Bu durumda olanlara, bu görevleri süresince asli kadrolarına bağlı olarak ayrıca herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayanların vekaleten atanmaları mümkün olmadığından, bunların asli kadrolarının dışındaki bir kadronun görevini yürütmek üzere görevlendirilmeleri geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilecek ve bu durumda olanların ek ders ücreti ödemeleri bu Kararın 21'inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır.

16- Kararın 23'üncü maddesinde; ?(1) Bu Kararın 10, 14 ve 21'inci maddelerindeki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması halinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir.? hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, yalnızca Kararın 10, 14 ve 21'inci maddelerinde belirtilen görevlilerin ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacak, bunun dışında kalanların ek ders saati sayıları, öncelikle aylık karşılığı kısmı değerlendirilmek üzere o hafta okuttukları derslerin tamamı üzerinden belirlenecektir.

Şöyle ki; sınıf öğretmenliği alan öğretmenleri de dahil olmak üzere, öğretmenlerin hafta içinde okuttukları dersler aylık karşılığı ders görevlerini doldurdukları saate kadar aylık karşılığı olarak değerlendirilecek, bunun üzerine okuttukları dersler ise ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir. Yüz yüze eğitim kapsamında aylık karşılığı ders görevini doldurmayan öğretmenlere, yine yüz yüze eğitim kapsamında ek ders ücreti ödenmeyecektir. Bu nedenle, bu durumdaki öğretmenlerin ek ders saatleri önceden belirlenmeyecek, o hafta içinde okuttukları ders saati sayıları esas alınarak hafta sonunda belirlenecektir. Herhangi bir nedenle ders görevini yerine getiremeyen öğretmenin yerine derse girenler de bu görevi öncelikle aylık karşılığı olarak yerine getirecektir.

17- Kararın 25'inci maddesinde; ?(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(3) Bu Kararın 10, 14 ve 21'inci maddeleri uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.? hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği gibi ek ders ücreti ödenmesinin temel koşulu; Karar kapsamında öngörülen ek ders görevinin fiilen yapılmış olması ya da Kararda belirlendiği şekliyle ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hallerin gerçekleşmiş olmasıdır. Ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin Kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerekmektedir. Bu nedenle, Kararda belirlenmemiş görevler için, bu yönde alınan onaylara bağlı olarak ek ders ücreti adı altında herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu hususlara uyulmaksızın yapılacak ek ders ücreti ödemelerinin; harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlilerinden yasal faizi ile birlikte geri alınacağının unutulmaması gerekmektedir.

18- Kararın 26'ncı maddesinde, diğer okul ve kurumlarda ders görevi verilmesi düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ders görevi alacak yönetici ve öğretmenlerin, öncelikle asli görevlerinin gereğini tam olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili mevzuatında kendileri için öngörülen çalışma saatleri içerisinde bu madde kapsamında diğer kurumlarda ek ders görevi alınması mümkün olmadığı gibi, normal çalışma saatleri dışında kendisiyle ilgili yapılmış bulunan herhangi bir çalışma programı olanlar bakımından bu saatler içinde görev alınabilmesi de mümkün değildir. Ayrıca, bu madde kapsamında alınacak ek ders görevlerinde, ek ders görevi alınacak kurumların özel mevzuatında belirlenmiş bulunan sınırlamaların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

19- Kararın geçici 1'inci maddesinde; ?(1) Mülga araştırma planlama ve koordinasyon kurulu uzmanlarının 02/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile verilmiş bulunan hakları saklıdır.? denilmiştir.

Buna göre, üzerinde (mülga) araştırma planlama ve koordinasyon kurulu uzmanlığı kadrosu bulunanlar, bu durumları süresince haftada 15 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılmaya devam edeceklerdir. Bu durumda bulunanlardan başka bir göreve atananlar ise, yeni görevlerine atandıkları tarihten itibaren atandıkları görevler için öngörülen haklardan yararlandırılacaklar, dolayısıyla bu durumda bulunanlar bakımından ek ders ücreti ödenmesi yönüyle eski kadrolarının herhangi bir anlamı kalmayacaktır.

20- Kararın geçici 2'nci maddesinde; ?(1) 26/01/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bakanlığa devredilen personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilir.? hükmüne yer verilmiştir.

Sözü edilen 5450 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza devredilen personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilecek ve bunlarla ilgili uygulama Karar sınırlılığında olmak üzere öğretmen unvanlı atölye ve laboratuvar öğretmenlerinde olduğu gibi yürütülecektir.

21- Kararın 32'nci maddesinde, Kararın 01/07/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. İlgi Karar, 16/12/2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmakla beraber 1/7/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Karar'ın yürürlük tarihi olan 01/07/2006 ile Resmi Gazete'de yayımlandığı 16/12/2006 tarihleri arasındaki dönemde uygulamada aşağıda belirtildiği şekilde hareket edilmesi uygun olacaktır:

a) Anılan dönemde, ilgi Karar'ın 16/12/2006 tarihinde yayımlanması nedeniyle ilgi Karar'la yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar hükümleri uygulanmak durumunda kalınmıştır. Bu nedenle, her iki mevzuatta yer alan aynı nitelikteki hükümlerden değişikliğe uğrayanların uygulanmasında görevin fiilen yapılmış olması veya yapılmış sayılması gibi hususların dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda, ilgi Karar gereğince fiilen yapılma şartına bağlı ödemeler için geriye dönük bir ödeme yapılmayacak, yapılmış sayılma durumlarında ise ödeme yapılacaktır.

b) Karar'ın 10'uncu maddesinde ilk defa unvanlarına yer verilenler ile önceki düzenlemeye göre haftalık ek ders saatlerinde artış yapılmış olanların ek ders ücreti ödemeleri veya fark ödemeleri 01/07/2006 tarihinden itibaren yapılacaktır.

c) Müdür yardımcılarına, daha önce müdür yardımcıları için de öngörülen belleticilik veya ders dışı eğitim çalışması kapsamında fiilen yaptıkları çalışmalar karşılığı ödenmiş olan ek ders ücretleri geri alınmayacak; ancak, Karar'ın yayımlandığı 16/12/2006 tarihinden itibaren de bunlara bu kapsamda görev verilmeyecektir.

ç) Anılan dönemde fiilen sınav gözcülüğü görevi yapmış olanlara her bir sınav gözcülüğü görevi için 2 saat ücret farkı ödenecek; ancak, söz konusu dönemde komisyon üyeliği görevi yapmış olanlardan 1 saatlik ücretleri geri alınmayacaktır.

d) Yeni düzenleme ile ?ek ödeme? alamayacaklar arasına girenler ile temsil ve görev tazminatı almakta olanlara gerek geriye dönük, gerekse bundan sonra yapılacak ek ders ücreti ödemelerinde, ilgili mevzuatında yer alan hükümler ayrıca dikkate alınacaktır.

22- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176'ncı maddesinin değişik ikinci fıkrasında; ?Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm kapsamında fazla ödemeden yararlanacaklar; aralarında rehberlik ve araştırma merkezlerinin de bulunduğu özel eğitim amaçlı açılan her derece ve türdeki eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri ile bu öğrencilere yönelik olarak eğitim faaliyetinin yürütüldüğü ilköğretim okulları bünyesinde açılan özel sınıflarda görevli öğretmenler olacaktır. Bünyesinde özel sınıf bulunan ilköğretim okulları tümüyle özel eğitim amaçlı olmadıklarından, bu okulların yöneticileri söz konusu fazla ödemeden yararlanamayacaklardır.

23- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler; Hizmet Sözleşmesi'nin 5'inci maddesinde yer alan; ?Personelden, sözleşme ücreti karşılığında haftada okutmak zorunda oldukları ders saatlerini tamamlayanlara, emsali kadrolu öğretmenlere alanları itibarıyla haftada verilebilecek ek ders görevi saatini geçmemek üzere ek ders görevi verilebilir. Bunlara fiilen okuttukları her ek ders saati için, kadrolu öğretmenlere ödendiği kadar aynı usul ve esaslara göre ek ders ücreti ödenir.? ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenler de fiilen okuttukları ek dersler için bu Genelgede emsali kadrolu alan öğretmenlerine yönelik olarak yapılan açıklamalar doğrultusunda aynı şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

24- Milli Eğitim Bakanlığının 25/12/1998 tarihli ve 1998/127 sayılı, 16/06/1999 tarihli ve 1999/50 sayılı, 03/11/1999 tarihli ve 1999/89 sayılı, 18/08/1999 tarihli ve 1999/66 sayılı, 05/10/2000 tarihli ve 2000/95 sayılı, 26/01/2001 tarihli ve 2001/06 sayılı, 26/10/2001 tarihli ve 2001/90 sayılı Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber