Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Açtı

Binlerce Sağlık Bakanlığı çalışanının merakla beklediği görevde yükselme sınavı nihayet açıldı. Bakanlığın yayımladığı ilan metnine göre "şef, memur, anbar memuru ve şoför" olmak üzere dört unvanda görevde yükselme sınavı açıldı. Başvurular internet üzerinden alınacak olup, yönetmelik eki puanlar da online görüntülenecektir. Başvurular, 07 Mart 2007 günü başlayıp, 16 Mart 2007 günü saat 24:00'da sona erecektir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2007 22:29, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve 06/03/2007 tarih ve 4850 sayılı Makam Onayı gereğince, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapmakta olan personel için (4/B ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel ve Vekil Ebe-Hemşire hariç) 12 Mayıs 2007 tarihinde Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1)Sınav için Şef, Ambar Memuru, Memur ve Şoför unvanlarında Görevde Yükselme Eğitimi yapılacaktır.

2)Görevde Yükselme Eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katını geçemez. Boş kadro sayısının üç katından az başvuru olması halinde durumu uygun olan bütün personel eğitime alınacaktır.

3)Başvuruların ilan edilen boş kadro sayısının 3 katını aşması halinde, anılan Yönetmeliğin Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtilen kıstaslara göre değerlendirilmek suretiyle toplam puanı en yüksek olandan başlanmak üzere ilan edilen boş kadro sayısının 3 katı kadar personel, Görevde Yükselme Sınav Kurulu tarafından başarı listesi oluşturularak belirlenecektir.

4)Görevde Yükselme Eğitimi Ankara'da, zamanı ve programı daha sonra personele duyurulacak şekilde yapılacaktır.

5)Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personel, başvurularını http://personel.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edilen Görevde Yükselme Sınavı Kullanım Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre yapacaktır.

6)657 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri ile 4688 sayılı Kanuna göre aylıksız izinde olanların müracaatları kabul edilecektir.

7)Eğitime kabul edilecek olan personel;eğitim süresince görevli sayılacak olup, harcırah işlemleri ilgili İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Görevde Yükselme Eğitimi süresince 657 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri ile 4688 sayılı Kanuna göre aylıksız izinde olanlar eğitime katılmaya hak kazanmaları halinde eğitime kendi imkanları ile katılacaklardır.

7) Görevde Yükselme Eğitim konuları anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bendinde yer alan ders konularında en az 30, (f) bendinde yer alan ders konularında en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde düzenlenecektir.

8)Sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerli olup, bu süre içerisinde sınavı kazananların çeşitli nedenlerle ataması yapılamaması durumunda yerine sınavda başarılı olan en yüksek puanlı personelden başlanmak üzere atama yapılacaktır.

9)Görevde Yükselme Eğitimine girmeye hak kazananların Ek-1 Değerlendirme Formlarının gerçeğe uygunluğu kontrol edilerek, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde personelin müracaatları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmış olsa dahi iptali yoluna gidilecektir.

10)Gerekli şartları taşımamaları nedeniyle Görevde Yükselme Eğitimine kabul edilmeyen personelin durumları Taşra Teşkilatında İl Sağlık Müdürlüklerince, Merkez Teşkilatında ise ilgili birimler tarafından tutanak altına alınmak suretiyle tespit edilecek ve müracaatların kabul edilmeme nedenleri yazılı olarak ilgililere bildirilecektir.

11)Görevde Yükselme Sınavını kazanan personelden hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olanların atamaları Yönetmelikte belirtilen süre zarfında, mükteseplerine uygun kadro bulunamaması halinde 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre yapılacaktır. Bu şekilde de atama imkanı olmayanların ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro ihdası yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

B-PERSONELİN EĞİTİME ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

1)Genel Şartlar:

a)657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen hizmet şartlarını

taşımak,

b)Son sicil notu olumlu (60 puan ve üzeri) olmak kaydıyla son 3 yıllık sicil notu

ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

c) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak (5283 sayılı Kanunla Bakanlığımıza

devredilen personelin eski kurumlarındaki hizmetleri Bakanlığımızda çalışılmış gibi

değerlendirilecektir.),

ç)Yapılacak Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak,

2)Özel Şartlar:

a)Şef kadrosuna atanabilmek için;

1)En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Ambar Memuru, Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

c) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) En az (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

3)18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar diğer şartları taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına müracaat açısından, söz konusu tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenimden mezun olanlar dört yıllık yüksek öğrenim, lise ve dengi okul mezunları ise iki yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilir.

4)Görevde Yükselme Sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını ilanda belirtilen müracaat tarihi itibariyle taşımaları şarttır.

C-BAŞVURU ŞEKLİ VE TAKVİMİ

1)Başvuralar http://personel.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, 07 Mart 2007 günü başlayıp, 16 Mart 2007 günü saat 24:00'da sona erecektir.

2)Taşra Teşkilatı personeli;

a-PBS üzerinden yaptığı ve imzalayıp birim amiri veya notere onaylattığı Başvuru Formunu,

b-Personelin kendisinin imzaladığı Ek-1 Değerlendirme Formunu

c-Varsa itirazına ait belgeleri

kadrolarının bulunduğu Sağlık Müdürlüklerinin evrak şubesine 17 Mart 2007 günü saat 17:00'a kadar elden teslim edecektir.

3)Merkez Teşkilatı personeli ise;

a-PBS üzerinden yaptığı ve imzalayıp birim amiri veya notere onaylattığı Başvuru Formunu,

b-Personelin kendisinin imzaladığı Ek-1 Değerlendirme Formunu

c-Varsa itirazına ait belgeleri,

Personel Genel Müdürlüğü birim evrakına 17 Mart 2007 günü saat 17:00'a kadar elden teslim edecektir.

4)Değerlendirmeye alınmayacak başvurular:

a)Eksik veya yanlış olan ve imzasız başvuru formları,

b)İlgili birim amirince veya noter tarafından onaylanmamış başvuru formları,

c)Son başvuru tarihinden sonra intikal eden başvuru evrakları,

d)Başvurunun ekinde Ek-1 Değerlendirme Formu bulunmayan ya da imzasız olan başvurular,

D-BAŞVURU KABUL VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNCA YAPILACAK İŞLEMLER

1)İl Sağlık Müdürlüklerinde Personelden Sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Personel Şube Müdürü ve ÇKYS/İKYS Kullanıcısı, Bakanlık Merkez Teşkilatında Daire Başkanı, Genel İdari Hizmetler ve Yüksek Öğrenimli Personel Atama Şube Müdürü ve ÇKYS/İKYS kullanıcısından Başvuru Kabul ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

2)Evrak şubelerince teslim alınan ve tarih ve sayı verilen başvuru formu ve ekli evraklar tutanakla Komisyona teslim edilecektir.

3)Başvuru Kabul Komisyonu; başvuru değerlendirme ve itiraz işlemlerini PBS Yetkili İşlemleri Modülü Kullanım Kılavuzunda belirtilen şekilde 21 Mart 2007 günü mesai saati bitimine kadar değerlendirerek kesinleştirecektir.

4)Söz konusu komisyon, kesinleştirme işlemlerinden sonra başvuruları tutanak altına alıp, başvuruları kabul edilenlere ait tüm başvuru evraklarını üst yazı ekinde kurye ile en geç 23 Mart 2007 günü saat 18:00'a kadar Bakanlık Genel Evrak biriminden tarih ve sayı alındıktan sonra Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Kuruluna elden teslim edeceklerdir.

İLGİLİ GENELGE

AÇIKLAMALI EK-1 FORMU

KADRO DERECELERİ

ATAMA YERLERİ
- ŞEF
- MEMUR
- AMBAR MEMURU
- ŞOFÖR

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU

Bu Habere Tepkiniz