Eğitim Sen de, 'ek ders esaslarına' dava açtı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2007 10:57, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Yürütmenin durdurulması istemi vardır.

DAVACI : Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen)

Cinnah Cad. Willy Brant Sok. No: 13 Çankaya / ANKARA

VEKİLLERİ : Av. Nadir SELVİ, Av. Akay SAYILIR, Av. Zühal ÇOLAK,

Av. Mahmut Nedim ELDEM, Av. Mehmet Rüştü TİRYAKİ,

Av. Nemciye BAŞEL, Av. Utku Emre SES

DAVALILAR : 1. Başbakanlık. ANKARA

2. Milli Eğitim Bakanlığı. ANKARA

DAVA KONUSU :

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.02.2007 günlü, 11707 sayılı ve 2007 / 19 numaralı genelgesinin 16. maddesi ile bu genelgenin dayanağı olan 16 Aralık 2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan, 01.12.2006 gün ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 23. maddesindeki ?Bu kararın 10, 14 ve 21 inci maddelerindeki? ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

SÜRE : Dava konusu genelge 27.02.2007 tarihinde yayımlandığından davamız süresinde açılmaktadır.

OLAYLAR :

1. 657 sayılı yasanın 89 /2. maddesi ile 439 Sayılı ? Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun'un Ek.1. maddesinin 2. bendindeki ??kimlerin ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı ? düzenlenir? hükmüne uygun olarak yürürlüğe konulan ve bugüne değin uygulanmakta iken, 16.12.2006 günü yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'a göre öğretmenlerin okuttukları ders saatlerinden hangilerinin ücretli ders olduğu önceden belirlenmekte idi. Bu durum (branş) alan öğretmenlerine verilen Ders Dağıtım Çizelgelerinde açıkça belirtilmekte, sınıf öğretmenlerinin ücretli ders saatleri de ?işin gereği olarak onlara haftalık ders dağıtım çizelgesi verilmesi gerekmediğinden- haftanın günlerine eşit olarak dağıtılmakta, eşit dağıtılamadığı durumlarda da kalan saatler pazartesi ve Cuma günlerine paylaştırılmakta idi. Böylece öğretmenler de, ders dağıtım çizelgelerini düzenleyen yöneticiler de hangi saatlerin ücretli ders saati olduğunu önceden bilmekte idiler. Öğretmenler herhangi bir nedenle, ders okutma görevlerini yapamadıklarında da yalnızca daha önceden belirlenmiş ücretli ders saatlerine ilişkin ek ders ücretleri kesilmekte idi.

2. Sözü edilen bakanlar kurulu kararını ( ? Esaslar) , tümü ile değiştiren 2006/11350 sayılı yeni Bakanlar Kurulu kararı, yani Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders saatlerine İlişkin Karar Resmi Gazetenin 16 Aralık 2006 gün ve 26378 sayılı nüshasında yayımlandı. (Ek.1)

3. Davalı Milli Eğitim Bakanlığı bu düzenlemeden epeyce sonra, 27.02.2007 günü yayımladığı, 11707 sayılı ve 2007 / 19 numaralı dava konusu genelgesi ile sözü edilen kararın maddelerine açıklık getirdiği iddiasındadır.(Ek.2) Söz konusu genelgenin bu dilekçemizle dava konusu ettiğimiz 16. maddesi ise düzenlediği konuya açıklık getirmek bir yana; bir yönüyle öğretmenlerin kazanılmış haklarını ellerinden almakta, diğer yandan da fiilen ders yaparak ücret alan öğretmenlerle, fiilen derse girmediği halde kararnamenin 10. 14. ve 21. maddelerine göre (ders görevini yapmış sayılarak) ek ders ücreti alan bakanlık ve taşra örgütü yöneticileri ve denetim elamanları arasında, ikinciler lehine ayrıcalık yaratmaktadır. Genelgenin söz konusu maddesi ile Bakanlar Kurulu kararının genelgenin bu maddesine dayanak olan 23. maddesindeki ? Bu kararın 10, 14 ve 21 inci maddesindeki ? ibaresi hukuka aykırıdır. Yürütmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir. Çünkü;

a. Bakanlar Kurulu Kararının 10,14, ve 21 maddelerinde ? Ders niteliğinde yönetim görevi? kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ?Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları? yönetici ve öğretmenlerine ödenecek ek ders ücretleri ve ?geçici görevli? yöneticilere ödenecek ek ders ücretleri düzenlenmektedir. Bunların tümü bilfiil derse girmeksizin ders ücreti almakta olan görevlilerdir. Dava konusu düzenlemelere göre bu durumdakilerin ücretli ek ders saatleri haftanın günlerine eşit dağıtılacak, hangi saatlerinin ders ücreti ile karşılanacağı önceden belli edilecek; bilfiil derse giren öğretmenlerin ücretli ders saatleri ise önceden belli edilmeyecektir. Genelgenin 16/2. maddesine göre ?? yalnızca Kararın 10, 14, ve 21 inci maddelerinde belirtilen görevlilerin ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacak, bunun dışında kalanların ek ders saati sayıları, öncelikle aylık karşılığı kısmı değerlendirilmek üzere o hafta okuttukları derslerin tamamı üzerinden belirlenecektir.? Genelgenin 16 / 3. maddesinde açıklandığı gibi de ?Şöyle ki; sınıf öğretmenliği alan öğretmenleri de dahil olmak üzere, öğretmenlerin hafta içinde okuttukları dersler aylık karşılığı ders görevlerini doldurdukları saate kadar aylık karşılığı olarak değerlendirilecek, bunun üzerine okuttukları dersler ise ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir.?

BU UYGULAMANININ DOĞAL BİR SONUCU OLARAK da öğretmenler herhangi bir nedenle okula gelemedikleri bir günde, örneğin mazeret izni aldıklarında, hasta sevki aldıklarında yada raporlu olduklarında - o gün ücretli derslerinin, hatta derslerinin olup olmadığı önemli olmaksızın, o günkü tüm ders saatleri öğretmenin ücretli dersiymiş gibi değerlendirilerek - o günkü ders saati sayısının tümü kadar ders ücretleri kesilecek , diğer görevlilerin ise o güne rastlayanı kadar ücretli ders saatleri karşılığı -önceden belirlenmiş olan- ders ücretleri kesilecektir. KISACA, bir öğretmen bir gün derse gelemez ise altı saat ek ders ücreti kesilecek, bir yönetici bir gün görevine gelemez ise üç saat kadar ders ücreti kesilecektir. Ki bu düzenlemeler adil değildir, hak ve nesafet kurallarıyla ve ANAYASAL EŞİTLİK KAVRAMIYLA BAĞDAŞMAZ. Yürütmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir.

b. Öte yandan bu düzenlemeler kazanılmış hakların geri alınması niteliğindedir de. Dava dilekçemizin 1. maddesinde açıkladığımız gibi, bugüne değin öğretmenler bakımından da doğru uygulama yapılmakta, okutulan derslerin ücretli olan saatleri alan öğretmenleri için yönetimce kendilerine verilen ders dağıtım çizelgeleriyle belirlenmekte, sınıf öğretmenlerinin de haftalık ücretli ders saatleri okul yönetimince haftanın çalışma günlerine, kalan ücretli ders saatleri de pazartesi ve cuma günlerine eşit dağıtılmakta idi. Öğretmenler ve yöneticiler de hangi ders saatlerine aylık karşılığı, hangi ders saatlerine ücret karşılığı girildiğini açıkça bilmekte idiler. Böylece bilfiil ders okutan öğretmenlerin de ücretli ders saatleri önceden belli edilmekte, kendilerinden yalnızca giremedikleri ücretli ders saatlerinin ücretleri kesilmekte idi. Bu uygulama adil ve hakkaniyete uygundu ve yasal düzenlemelerle elde edilmiş(müktesep) bir haktı. Dava konusu düzenlemelerle öğretmenler bakımından kazanılmış bu haklar geri alınmıştır. Üstelik öğretmenlerle yöneticiler arasındaki eşitlik de bu anlamda yöneticiler lehine bozulmuştur. Bilfiil öğretmenlik yapmadıkları halde ders ücreti alan yönetici konumundakiler korunmuş, öğretmenler cezalandırılmıştır. Bu nedenlerle de hukuka aykırı olan dava konusu düzenlemelerin yürütmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir.

c. Dava konusu düzenlemelerle öğretmenlerin önceden belirlenemeyen ve istenmeyen; hasta olmaları, gerektiğinde mazeret izni almaları, kendilerine hekimlerce rapor verilmesi gibi yasal hakları engellenmek istenilmekte, üyemiz öğretmenler bu gibi durumlarda ders ücretlerinin kesilmesi tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Diğer kamu görevlileri ile Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin bu gibi yasal hakları engellenmezken, öğretmenlerin bu yasal hakları ücret kesilmesi tehdidiyle karşılanmaktadır. Ki bu hak ve adalet kavramlarıyla, nesafet ve anayasal eşitlik kavramlarıyla bağdaştırılamaz.

Kaldı ki, yasalarla verilmiş haklar, yasal düzenlemeler hiyerarşisinde daha alt düzey düzenlemeler olan Bakanlar Kurulu Kararı ve genel müdürlük genelgesiyle ortadan kaldırılamaz. Hukuk devletinde yönetsel yargı bu tür hukuka aykırı olupbittilere geçit vermemelidir.

4. Dava konusu yönetsel düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasını da istiyoruz. Çünkü, İYUK'nun 27 / 2 maddesinde öngörülen koşullar birlikte gerçekleşmiştir. Düzenlemelerin hukuka aykırılığı çok açıktır, tartışmasızdır. Yürütülmeleri durumunda ise üyemiz öğretmenlerin telafisi çok güç yada imkansız zararları oluşacaktır. Fiilen ders okutan üyelerimizin izin alma , hastalandıklarında sevk kağıdı alma ve rapor alma hakları ücret kesilmesi tehdidi ile karşı karşıyadır. Kesilecek ücretlerini dava sonunda verilecek iptal kararı ile geri almaları da çok büyük zaman ve emek kaybına neden olacaktır.

DELİLLER :

1. Bakanlar Kurulunun 2006/11350 karar sayılı ve 01.12.2006 günlü kararı. (Ek.1)

2. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.02.2007 gün, 11707 sayılı ve 2007 /19 numaralı genelgesi (Ek.2)

3. Mülga, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ek Ders Saatlerine ilişkin Esaslar.

4. Her türlü yasal delil.

HUKUKSAL NEDENLER :

1. Anayasa,

2. 657 ve 439 sayılı kanunlar.

3. İdari Yargılama Usulü Kanunu.

4. İlgili diğer yasal düzenlemeler.

SONUÇ VE İSTEM :

Açıkladığımız ve Dairenizin kendiliğinden gözeteceği diğer gerektirici nedenlerle, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.02.2007 günlü, 11707 sayılı ve 2007 / 19 numaralı genelgesinin 16.maddesi ile bu genelgenin dayanağı olan 16 Aralık 2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 23. maddesindeki ? Bu kararın 10, 14 ve 21 inci maddesindeki ? ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptaline, yargılama giderleri ile yasal avukatlık ücretinin davalı idarelerden alınmasına karar verilmesini vekil edenimiz adına saygılarımızla dileriz. 13.03.2007

DAVACI VEKİLLERİ

Av. Nadir SELVİ Av. Akay SAYILIR Av. Nemciye BAŞEL Av. Zühal ÇOLAK

Av.Mahmut Nedim ELDEM Av. Mehmet Rüştü TİRYAKİ Av. Utku Emre SES

Bu Habere Tepkiniz