Bem Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Belediye ve Özel İdare kolunda yetkili sendika olan Bem Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2017 09:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Bem Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Belediye ve Özel İdare kolunda yetkili sendika olan Bem Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifi

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI'NIN (BEM-BİR-SEN)

01.01.2018 - 31.12.2019 YILLARINI KAPSAYAN

4. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞME

GENEL TEKLİF ve TALEPLERİMİZ

Yerel yönetim çalışanlarının güvenini kazanmış, bu güveni üst üste 12 yıldır almış olduğu genel yetki ile pekiştirmiş bir sendikayız. Bem-Bir-Sen olarak; toplu sözleşmelerin kapsamının sadece maaş artışları ile sınırlandırılmaması gerektiğini ifade ediyor ve çalışma barışı adına engellerin kaldırılması, yerel yönetim çalışanlarının çözüm bekleyen birçok sorununu yıllardan beri KAMU İŞVEREN KURULU gündemine taşıyoruz.

Ayrıca, Bem-Bir-Sen olarak; Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bilinci ve sorumluluğu ile bağlı herkesin temel hak ve özgürler başta olmak üzere her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilmesini, herhangi bir ayrıma tabi tutulmamasını ve inançlarına uygun yaşamasını güvence altına almış, idarenin hukuka bağlılığını yerleşik hale getirmiş, demokrasiyi özümsemiş bir ortamda yaşamasını arzu ediyor ve bu yönde yapılacak çalışmaları da bütün gücümüzle destekliyoruz.

Ülke kaynaklarının verimli bir şekilde işletilmesini, milli gelirin adil paylaşımını ve iktidarların toplumun farklı kesimlerine eşit bir yaklaşım içerisinde bulunmasını çok önemsiyoruz.

Bu Toplu Sözleşme dönemi için hazırlamış olduğumuz talepler; genelde kamu çalışanlarının, özelde ise yerel yönetim çalışanlarının idari, mali, hukuki, sosyal ve özlük haklarının belirlenmesinde ve uygulanmasında, mevzuattan kaynaklanan olumsuzlukları işaret ettiği gibi, ülkemizin sağlıklı bir çalışma barışına kavuşmasına katkı sunmayı da hedeflemektedir. Sendika olarak, çalışma barışını, sosyal barışın sağlanması adına vazgeçilmez görmekteyiz.

Taleplerimizi; mali haklara ilişkin genel talepler, emeklilik haklarına ilişkin genel talepler, sosyal haklara ilişkin genel talepler ve yerel yönetim hizmet kolu ile sınırlı mali, sosyal ve özlük talepleri şeklinde gruplandırdık.

Sendika olarak sunduğumuz taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kamu görevlileri olarak sosyal taraf ve ortak ancak gerektiğinden emeğimizin gücünden gelen caydırıcı gücümüzü demokratik olarak kullanmaktan geri durmayacağımızı ifade ediyoruz.

1-YENİ, SİVİL, DEMOKRATİK VE İNSAN MERKEZLİ BİR ANAYASA YAPILMALIDIR

Son yıllarda önemli birçok değişiklik yapılmış olmakla birlikte, Anayasamızın, 12 Eylül askeri cuntası tarafından oluşturulan temel yapısından kaynaklanan eksiklik ve yanlışların önemli bir kısmı hala ortadan kaldırılamamıştır. Bu nedenle de toplumun genel talepleri dikkate alınarak; sivil, özgürlükçü ve demokratik yeni bir anayasa hazırlanmalıdır. Yeni bir anayasa hazırlanmasında, sendikalar ve diğer STK'ları da sürece dahil edilmeli, evrensel hukuk kuralları referans alınmalı ve temel hak ve hürriyetlerinin kullanılmasını engelleyici tüm unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.

2-YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI BİR AN ÖNCE KURULMALIDIR

Yerel yönetimler, insanın doğumundan ölümüne kadar geçen sürede sürekli ve süresiz olarak hizmet üretmek ve sunmak zorundadır. Sürekli değişen ve gelişen dünyada, çağımıza uygun hizmet üretmekle mükellef olan yerel yönetimler, birçok yerde ne yazık ki istenilen ve beklenen hizmeti üretememektedir.

Bu durumun önemli sebeplerinden birisi de Türkiye'nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı imzalamış olmasına rağmen, uygun yönetim modelini oluşturamamış olmasıdır.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, görev alanının genişliği ve bu durumdan kaynaklanan hizmet önceliklerinin bir sonucu olarak, yerel yönetimlerin ve yerel yönetimlerde istihdam edilen kamu görevlilerinin sorunlarının çözümüne yeterince katkı sağlayamamakta ve sorunlar gün geçtikçe daha da büyümekte ve çoğalmaktadır.

Dolayısıyla, yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin yeterli hale getirilebilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi için, çağın gereklerine uygun yerel yönetim teşkilatları oluşturulmasına ihtiyaç olduğu gibi, birincil ve asli görevi yerel yönetimler ile ilgili sorunların çözülmesi olan Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın kurulması da elzem hale gelmiştir.

3-MEMURA GREV, SİYASET VE TİCARET YASAĞI TAMAMEN KALDIRILMALIDIR

Devlet memurlarına uygulanmakta olan grev, siyaset ve ticaret yapma yasağı eşitlik ilkesi dikkate alınarak tamamen kaldırılmalı, Devlet memurları da işçiler gibi bu en temel hakları kullanabilmelidir.

4-KAMUDAKİ KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ KALDIRILMALIDIR

Memur-Sen'in başlattığı kamuda kılık kıyafet özgürlüğü kampanyasında toplanan 12 milyon imza sonrasında bu Yönetmelikte kısmen düzeltme yapılmış olsa da hala birçok kamu kurum ve kuruluşunda özellikle kılık-kıyafet özgürlüğü ile ilgili anti-demokratik uygulamalar devam etmektedir, Çalışma barışının sağlanması ve korunması için, bu anti-demokratik uygulamalara son verilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması elzemdir. Dolayısıyla, 1980 Darbesi sonrasında hazırlanmış olan Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği tamamen yürürlükten kaldırılmalıdır.

5-BELEDİYE GELİRLERİ ARTIRILMALIDIR

6360 sayılı yasa ile birçok belediye kapanmıştır. Sendikamız, nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin kapanmasını doğru bulmaktadır. Ancak, kapanan belde belediyelerinden kalan borçlar, kapanan belde belediyelerinin devredildiği belediyelerin finansal yapılarını bozmuş ve maddi açıdan sürdürülemez bir tabloya sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu tablo, hizmet alanlar açısından olumsuzluklara sebep olduğu gibi, belediyelerdeki kamu görevlilerinin bazı mali ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak almalarına da engel teşkil etmektedir. Bu nedenle, yerel yönetimlerin genel bütçeden altıkları gelir payının artırılmasını ve kapanan belediyelerden devreden borçların da Hazine tarafından üstlenilmesini talep ediyoruz.

6-İL ÖZEL İDARELERİNİN MALİ KAYNAKLARI ARTIRILMALIDIR

İl özel idarelerinin sorumluluk alanlarında yaşayan vatandaşlarımız da evinde içilebilir suya, sağlıklı bir çevre için kanalizasyona, sosyal ihtiyaçlarına uygun mekanlara ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak yollara ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçların yeterli bir şekilde sağlanabilmesi, il özel idarelerinin gelirlerinin artırılması ile mümkün olabilecektir. Ayrıca, yap-işlet-devret ve yap-işlet gibi finansman modellerinin, il özel idareleri açısından da teşvik edilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler de bir an önce hayata geçirilmelidir.

7-GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARININ AÇILMASI MECBURİ HALE GETİRİLMELİDİR

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarının açılmasında, kurumların takdir yetkisi sınırlandırılmalı ve keyfi uygulamalar engellenmelidir. Bu konudaki takdir yetkisinin genişliği, üyelerimizin ekonomik kayba uğramasına sebep olduğu gibi, motivasyonlarını da olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, boşalan kadrolar için belirli bir süre içerisinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı açılması mecburi hale getirilmelidir.

8-YEREL YÖNETİMLERİ İLGİLENDİREN YÖNETMELİKLER YENİDEN DÜZENLENMELİ VE KANUNLARA UYUM DENETLENMELİDİR

a) İtfaiye ve Zabıta Yönetmelikleri başta olmak üzere bazı yönetmelikler, iyi yönetişim prensibi çerçevesinde tarafların beklenti ve taleplerini de karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve alanda yaşanan sıkıntıların çözümüne katkı sağlayacak mevzuat yapısı oluşturulmalıdır.

İtfaiye ve zabıta çalışanlarına yönelik yeniz hizmet sınıfı oluşturulmalı veya teknik sınıfa dahil edilmelidir.

b) Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması için gerekli olan tedbirler bir an önce alınmalıdır.

c) Belediye bağlı kuruluşlarında görev yapan personele kurum kuruluş kanunlarında yer alan hükümlere göre ödenmekte olup 666 Sayılı KHK ile kaldırılan ikramiye ödenmesi, Anayasa Mahkemesinin 2012/205 Esas kararı ile iptal edilmiş olup; Kuruluş kanunlarında yer alan (İSKİ, ASKİ, İETT gibi ) ikramiye ödemeleri yapılmalıdır.

ç) Fiili Hizmet zammına ilişkin olarak 3.Dönem toplu sözleşmesinde alınan karar gereğince komisyon çalışması sonuçlandırılmalı Zabıta çalışanların hak ettiği Fiili Hizmet zammı verilmeli ve İtfaiye çalışanlarına tanınmış olan hakkın kullanılmasında yaşanan yanlışlık düzeltilmelidir.

d) Yerel yönetimlerde kurbağa adam, dalgıç gibi görevlerde çalışanların, diğer kurumlarda aynı iş yapanların yararlandıkları mali haklardan yararlanabilmesi için sertifika ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik tedbirler bir an önce alınmalı ve söz konusu personelin mağduriyeti giderilmelidir.

e) Emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmakla birlikte yaş haddini doldurmamış olması sebebiyle emekliye ayrılmayan kamu görevlilerinin emekliliğe zorlanmasına yönelik baskı ve mobinglere son verilmelidir. Bu durumdaki kamu görevlilerinin emekli olmak veya çalışmaya devam etmek konusundaki tercihleri kendi özgür iradelerine bırakılmalı; sürgün ve cezalarla emekli olmaya zorlamaya yönelik iş ve işlem yapanlar, mobing uygulayanlar cezalandırılmalıdır.

f) Anayasa'nın 128 inci maddesinde,

"...devletin asli ve sürekli işleri memurlar eliyle yapılır"

Hali hazırda birçok kamu kurumunda işçilere, memur görevi

(amirlik dahil)

yaptırılmaktadır. Anayasa'da ve yasalarda tarif edildiği üzere, devletin asli ve sürekli işleri, işçiler eliyle değil memurlar eliyle yaptırılmalı, bu konuda Anayasa'nın ve yasaların gereği uygulanmalıdır.

Ayrıca, örgütlü olduğumuz bazı yerel yönetimlerde, işçi statüsündeki personel, memur statüsündeki personelin amiri olarak görevlendirilmektedir. Bu durum, mevzuata aykırı olduğu gibi, "çalışma barışına" da aykırıdır. Mevzuata aykırı bu tür görevlendirmeler, hem görevlendirme işlemini hazırlamak ve bazen de onaylamak durumunda kalan kamu görevlileri açısından hukuki sorumluluğa sebep olmakta, hem de kendileri üzerinde baskı kurulmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, mevzuata aykırı bu türden görevlendirmeleri yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımlar daha da ağırlaştırılmalı, genel bir izleme sistemi kurulmalı ve öncelikli denetim konusu haline getirilmelidir.

g) Belediyeler ve il özel idareleri, personelin eğitimi için yeterli miktarda bütçe ayırmalı ve eğitim faaliyetleri iş yeri yetkili sendikası ile istişare içinde planlanmalı ve yürütülmelidir.

h) Kasko, DASK ve yangın sigortalarından itfaiye hizmetleri için belirli bir oranda pay ayrılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı, ayrılacak bu pay ile oluşturulacak fon itfaiye teşkilatlarının teknik malzeme tedarikinde kullanılmalıdır.

j) ) İşyerlerinin çalışma şartları çağın gereklerine uygun hale getirilmeli, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirler zamanında alınmalı ve tam olarak uygulanmalıdır.

9-YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ DAHA FAZLA GECİKTİRİLMEMELİDİR

Çocuğu ilköğretim çağına gelmemiş kamu görevlilerine, çocuğu ilköğretime başlayıncaya kadar yarım zamanlı olarak çalışma hakkı verilmesi yönünde gerekli kanuni düzenleme, 2016 yılının Ocak ayında yapılmış olmasına ve aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen, bu hakkın fiilen kullanılmasını sağlayacak Bakanlar Kurulu Kararı bugüne kadar yürürlüğe konulmamıştır. Bu durum, kanun ile verilmiş olan bir hakkın kullanılamamasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının bir an önce yürürlüğe konulması gerekmektedir.

10-İHALE KOMİSYONLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE, SORUMLULUĞU AĞIR KOMİSYONLARIN ÜYLERİNE İLAVE BİR MALİ HAK VERİLMELİDİR

İhale komisyonu üyesi olarak görevlendirilenler, kendi kadro unvanları gereği üstlendikleri sorumluluklar dışında ek sorumluluklar üstlenmekte ve hem psikolojik olarak hem de fiziki olarak zor bir süreç yaşamaktadır. Buna karşın, ilave hiçbir mali haktan yararlanmamaktadır. Dolayısıyla, artan sorumluluğun ve yaşanan zor sürecin bir ölçüde de olsa telafi edilebilmesi için kendilerine ilave bir mali hak getirilmesi elzemdir.

11-İKTİSAT MÜFETTİŞLERİNİN SORUNLARI ÇÖZÜMLENMELİDİR

Belediyelerde halen İktisat Müfettişi unvanlı kadrolarda görev yapmakla birlikte, atanma şekli gerekçe gösterilerek müfettişlere ilişkin mali haklardan yararlandırılmayanlara, Müfettiş Yardımcısı olarak atanmak için aranan şartları taşımaları ( yaş şartına bağlı olmadan ) kaydıyla, yapılacak özel bir sınavda başarılı olmaları halinde Müfettiş olarak atanma hakkı verilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

1-VERGİ ORANI YÜKSELDİĞİNDE, ARTAN ORANIN KARŞILIĞI OLAN TUTARA MUKABİL OLACAK ŞEKİLDE MAAŞ ARTIŞI YAPILMALIDIR

Gelir vergisi kaynaklı maaş azalmasının telafisi

MADDE .. - (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret verilmek suretiyle istihdam edilenler, açıktan vekil olarak atananlar ve aile hekimleri hariç olmak üzere, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinin, doğrudan veya dolaylı olarak bu Toplu Sözleşme hükümleri dikkate alınarak hesaplanan mali hakları ile sınırlı olarak yapılacak gelir vergisi kesintisinin, gelir vergisinin hesabına esas oranın %15'i aşmasından kaynaklanan kısmının net tutarı, kesintinin ilgili olduğu aya ilişkin ücret veya aylık ile birlikte ayrıca ödenir.

2-KIDEM AYLIĞI GÖSTERGESİNDE ARTIŞ YAPILMALIDIR

Kıdem aylığı göstergesi

MADDE ..- (1) Bu Toplu Sözleşme döneminde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasında yer alan "20" ibaresi "100" şeklinde uygulanır ve anılan fıkranın ikinci cümlesi hükmü uygulanmaz.

3-AİLE YARDIMI GÖSTERGELERİ ARTIRILMALIDIR

Aile yardımı göstergeleri

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme döneminde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde belirlenmiş olan aile yardımına ilişkin göstergelerden eş için öngörülmüş olanı "4.000", çocuk için öngörülmüş olanı ise yaş ayırımı yapılmaksızın "1.000" olarak uygulanır.

4-EK ÖDEMELERDE GENEL BİR ARTIŞ YAPILMALIDIR

Ek ödeme oranları

MADDE.. - Bu Toplu Sözleşme ile kararlaştırılan ilave puanlar saklı kalmak kaydıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan her bir ek ödeme oranı, 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

5-KAMU GÖREVLİLERİNİN MİLLİ GELİR ARTIŞINDAN PAY ALABİLMELERİ İÇİN EK MAAŞ ARTIŞI SAĞLANMALIDIR

Refah payı zammı

MADDE ..- (1) 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, bu Toplu Sözleşme döneminde;

a) Gayrisafi yurt içi hasılada 2017 yılı için gerçekleşen artış oranının ilan edilmesini müteakip 2018 yılının ilk aybaşından,

b) Gayrisafi yurt içi hasılada 2018 yılı için gerçekleşen artış oranının ilan edilmesini müteakip 2019 yılının ilk aybaşından, geçerli olmak üzere gayri safi yurt içi hasıla artış oranın yarısı kadar artırılır. Maliye Bakanlığı, sözkonusu katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırlarını, bu artışı yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur.

6-DİNİ BAYRAMLARDA İKRAMİYE VERİLMELİDİR

Dini bayram ikramiyesi

MADDE .. - (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret verilmek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerine, bu Toplu Sözleşme döneminde; Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Her ikisi de kamu görevlisi olan eşlere, bu tutarın %75'i ayrı ayrı ödenir.

(2) Sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşmelerde, ödenecek sosyal denge tazminatı tutarına esas oran, dini bayram olan aylar için diğer aylardan farklı olarak belirlenebilir.

7-YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA OLMALARI VEYA DÜŞÜK DERECELİ KADROLARDA BULUNMALARI SEBEBİYLE EK GÖSTERGEDEN YARARLANAMAYANLARA DA EK GÖSTERGE VERİLMELİDİR.

Ek gösterge

MADDE .. - (1) Personel kanunlarına tabi olup, anılan kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanamayanlar için dereceleri ve öğrenim durumları itibarıyla aşağıda belirlenen ek göstergeler uygulanır.

(2) Tabi oldukları personel kanunları gereğince dereceleri ve öğrenim durumları itibarıyla yararlanmakta olduğu ek gösterge rakamı, aynı derece ve öğrenim durumu için yukarıda belirlenmiş olan ek gösterge rakamından daha düşük olanlar için de bu ek göstergeler uygulanır.

Derece Ek Gösterge
Yükseköğrenim görenler

Diğerleri

1 2200 1500
2 1600 1100
3 1100 800
4 800 650
5 650 500
6 500 450
7-15 450 450

8-MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCISI, UZMAN VE ŞEFLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARININ ADALET BAKANLIĞI SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİDİR

Müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şef unvanlı kadrolarda bulunanların özel hizmet tazminatı

MADDE ..- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şef ve unvanlı kadrolarda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranları, aynı Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı:" bölümünde aynı unvan ve derecedekiler için belirlenmiş olan adalet hizmetleri tazminatı oranlarına yükseltilerek uygulanır.

9-MALİ SORUMLULUK ZAMMININ KAPSAMI GENİŞLETİLMELİDİR

Mali sorumluluk zammı

MADDE .. (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlarına kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez.

10-TEKNİK HİZMETLER SINIFINA DAHİL EDİLEN KADRO UNVANLARININ ZAM VE TAZMİNATLARI BUNA GÖRE YENİDEN BELİRLENMELİDİR

Zam ve tazminatlar

MADDE ..- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümümün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.

11-TEKNİK HİZMETLER SINIFINA DAHİL EDİLEN PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİLERİN ZAM VE TAZMİNATLARI DA BUNA GÖRE YENİDEN BELİRLENMELİDİR

Programcı ve çözümleyici

MADDE - (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin '"(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.

12-TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNİN TUTARI ARTIRILMALIDIR

Toplu sözleşme ikramiyesi

MADDE ..- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'nde temsilcisi bulunan sendikalara üye olanlar için 2.000, diğerleri için 1.000gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

13-KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN EK ÖDEME ORANLARINDA ARTIŞ YAPILMALIDIR

Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı

MADDE .. - (1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

14-SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ARTIRILMALIDIR

Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı

Madde - (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre Sivil Savunma Uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

15-İCRA MEMURLARININ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ARTIRILMALIDIR

İcra memurlarının özel hizmet tazminatı

MADDE .. - (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre İcra Memuru kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 15 puan ilave edilir.

16-EK ÖDEME MAAŞ UNSURUNUN EMEKLİ KESENEĞİNE DAHİL EDİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN KAYIPLARIN BİR ÖLÇÜDE DE OLSA TELAFİ EDİLMESİ İÇİN TAZMİNAT YANSITMA ORANLARININ BİR KISMI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

Tazminat Yansıtma Oranları

MADDE ..- (1) Aşağıda ek gösterge oranları belirtilen kamu görevlilerinin emekli keseneklerine yansıtılacak tazminat yansıtma oranları;

EK GÖSTERGE TAZMİNAT YANSITMA ORANI(%)
3.600 (dahil)-4.800 (hariç) %180
2.200 (dahil)-3.600 (hariç) %150
Diğerlerinde %120

şeklinde uygulanır.

17-EMEKLİ OLANLARA YER DEĞİŞTİRME KARŞILIĞI OLARAK ÖDENEN TAZMİNATIN TUTARI ARTIRILMALIDIR

Emekli olanlara ödenen tazminat

MADDE ..- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı, (15.000) olarak uygulanır.

(2) Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında düzenlenen tazminattan yararlandırılır ve bu şekilde tazminat ödenenler daha sonra emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı bağlanmasına bağlı olarak bu tazminat hakkından yeniden yararlandırılmaz.

18-EMEKLİLİK AYLIĞI VEYA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANABİLMESİ İÇİN TAMAMLANMASI GEREKLİ OLAN KOŞULLARI YAŞ KOŞULU DIŞINDA SAĞLAYARAK KENDİ İSTEĞİ İLE GÖREVİNDEN AYRILANLARA GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA HAKKI VERİLMELİDİR

Emeklilik yaşını bekleyenlerin genel sağlık sigortası

MADDE .. - (1) Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin hükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından yararlandırılır.

19-KAMUDA İŞÇİ OLARAK GEÇEN ÇALIŞMA SÜRELERİ, İŞ SONU TAZMİNATININ VEYA EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMALIDIR

Kamuda işçi olarak geçen sürelerin iş sonu tazminatının ve emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınması

MADDE ..- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde belirtilen kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta iken iş sözleşmesi işçi veya işveren tarafından sona erdirilenlerden, sözleşmeli personel veya Devlet memuru statüsünde aynı kurumda en geç 30 gün içerisinde işe alınmış olanların, sözleşmeli personel veya Devlet memuru statüsüne geçirildikleri kurumda daha önce iş sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle kıdem tazminatı ödenmemiş olduğu belgelenen süreleri, iş sözleşmesinin hangi sebeple sona ermiş olduğuna bakılmaksızın iş sonu tazminatının veya emekli ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresine ilave edilir.

20-YARIM ZAMANLI ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİ FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN VE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ İLAVESİNDEN YARARLANDIRILMALIDIR

Yarım zamanlı çalışan kamu görevlileri için fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi ilavesi

MADDE.. - Bu Toplu Sözleşme'nin .. maddesi gereğince yarım zamanlı çalışma hakkından yararlandırılacak sözleşmeli personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 43 üncü maddesi uyarınca yarım zamanlı çalışma hakkından yararlandırılacak kamu görevlileri, yarım zamanlı çalışma süresine orantılı olmak kaydıyla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin fiili hizmet süresi zammına ilişkin hükümleri ile aynı Kanunun 49 uncu maddesinin itibari hizmet süresine ilişkin hükümlerinden yararlandırılır.

21-KAZANILMIŞ HAK AYLIĞININ TESPİTİNDE DEĞERLENDİRİLMEMİŞ OLAN İŞÇİLİK SÜRELERİ İÇİN İNTİBAK HAKKI GETİRİLMELİDİR

Kazanılmış hak aylığı derece ve kademesinin belirlemesinde değerlendirilecek süreler

MADDE..- (1) Bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinden, yurt içinde veya yurt dışında serbest olarak veya özel kurumlarda çalışmış olup da bu şekilde geçen çalışma sürelerinin tamamı veya bir kısmı tabi oldukları personel kanunlarına göre kazanılmış hak aylığı derece ve kademesinde değerlendirilmemiş olanların söz konusu çalışma süreleri; her yılı bir kademe ilerlemesi, her üç yılı için de bir derece yükselmesi verilmek suretiyle intibaklarında değerlendirilir. Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri derece ve kademeler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi ve bu derecenin son kademesini geçemeyeceği gibi, aynı seviyedeki öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra kamu görevine giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi de geçemez.

22-YANGIN SÖNDÜRME FAALİYETLERİ SIRASINDA ÖLEN VEYA MALUL HALE GELEN İTFAİYE PERSONELİ İÇİN DE ORMAN PERSONELİ GİBİ NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMELİDİR

İtfaiye personeli için nakdi tazminat

MADDE ..- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölmüş veya malül olmuş veya engelli hale gelmiş itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.

23-KAMU GÖREVLİLERİNİN TAMAMI İÇİN, SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTENELERDE ÇALIŞAN DOKTORLAR GİBİ İKİNCİ BASAMAK EMEKLİLİK SİSTEMİ OLUŞTURULMALIDIR

Ek ödemeler üzerinden ikinci basamak sosyal güvenlik sistemi kurulması

MADDE..- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre ek ödeme alan ve aynı zamanda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar, sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre kendilerine ödenen tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulur. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre kendilerine ödenecek ek ödeme tutarının hesabına yönelik olarak %85 oranından daha düşük oran belirlenmiş olanlar için %85 oranı esas alınır. Ancak, bu şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulacak kazancın tutarı, bu haktan yararlanacakların tamamı açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas aylık kazanç toplamı ile aynı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırı arasındaki farkı geçemez ve kıst olarak verilecek ek ödemeler açısından kıyasen aynı uygulama yapılır.

2) Bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan malullük, yaşlılık, vazife malullüğü veya emeklilik aylığı ya da sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanmasına hak kazananlara; ilave olarak ödedikleri her yıla ait sigorta prim matrahının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren söz konusu aylık veya geliri talep ettiği tarihe kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, ilave prim ödedikleri gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak ortalama günlük kazancın otuz katının, ilave prim ödedikleri gün sayısının her 360 günü için % 2'si oranında bulunacak tutarda ilave aylık ödenir. Bu hesaplamada, 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Sigortalının ölmesi halinde ise, bu fıkra çerçevesinde hesaplanacak ilave aylık 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 18 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunan sigortalıların aylığa müstahak dul ve yetimleri için geçici 4 üncü madde hükümlerine, diğer sigortalıların hak sahipleri için ise anılan Kanunun 34 maddesi ile 54 üncü maddesi hükümlerine göre ödenir. Bu şekilde ilave aylık alan kız çocuğunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 37 nci maddesi uyarınca evlenme ödeneğine hak kazanması durumda, aynı madde hükümleri çerçevesinde ilave evlenme ödeneği ödenir.

(3) İlave aylıklar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca artırılır.

(4) Bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 31 inci maddesi ile geçici 4 üncü maddesi uyarınca toptan ödeme yapılan veya emeklilik kesenekleri geri verilenlere; ilave olarak ödedikleri sigorta primlerinin her yıla ait tutarı, primlerin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunacak tutarda ilave toptan ödeme yapılır. Sigortalının ölmesi halinde ise, bu fıkra çerçevesinde hesaplanacak ilave toptan ödeme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunan sigortalıların aylığa müstahak dul ve yetimlerine geçici 4 üncü madde hükümlerine, diğer sigortalıların hak sahiplerine ise aynı Kanunun 34 üncü maddesi hükümlerine göre ödenir.

(5) İlave aylıkların başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenler için geçici 4 üncü madde hükümleri, diğerleri için ise aynı Kanunun 27, 30 ve 34 üncü maddesi hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında veya aynı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında aylıklarının kesilmesi sebebiyle ilave aylıkları da kesilmiş olanlardan birinci fıkra kapsamında yeniden ilave sigorta primi ödemiş ve yeniden aylık bağlanmasına hak kazanmış olanların yeni ilave aylığı, eski aylığın kesildiği tarihten yeniden ilave aylık bağlanacak tarihe kadar anılan Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre aylıklara yapılan artışlar uygulanarak bulunacak tutara, yeniden ilave sigorta primi ödediği süreler için ikinci fıkraya göre hesaplanacak ilave aylığın eklenmesi suretiyle tespit olunur.

(6) Birinci fıkra gereğince ilave sigorta primi kesilmesine, 15/1/2018 tarihindeki aylıklar ile birlikte verilecek ek ödemeden başlanır. Bu şekilde ilave sigorta primi alınacakların sigorta primleri için ayrı bir bildirge düzenlenir. Ancak, bu bildirgelerin verilme ve primlerin ödeme zamanının tespitinde genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilir.

(7) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için bu madde hükümlerine göre sigorta primi ödenen süreler, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve prime esas kazanç hesabına dahil edilemez. Ödenen prim tutarları ve bildirilen kazanç tutarları ise emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı da dahil olmak üzere bu maddede belirtilmeyen herhangi bir hakkın elde edilmesinde veya hesabında dikkate alınmaz.

(8) Bu madde kapsamında ödenen sigorta primleri daha sonra geri talep edilemez ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ihya hükümleri ilave aylıklar hakkında uygulanmaz.

(9) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesi kapsamına girenler hariç olmak kaydıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası kapsamına girenler, kadro unvan ve dereceleri için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanabilecekleri ek ödeme oranı ile yukarıdaki fıkralarda belirtilen usul, esas ve sınırlamalar esas alınarak bu madde hükümlerinden yararlandırılır.

(10) Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlerden, kadro unvan ve dereceleri için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde ayrıca ek ödeme oranı belirlenmemiş olanlar;

a) 1-2 dereceden aylık alanlar %185,

b) 3-4 dereceden aylık alanlar %175,

c) Diğer derecelerden aylık alanlar %165, oranları ile yukarıdaki fıkralarda belirtilen diğer usul, esas ve sınırlamalar esas alınarak bu madde hükümlerinden yararlandırılır.

(11) 375 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının kapsamına girmesi sebebiyle aynı fıkra uyarınca ek ödeme verilen sözleşmeli personelden; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olanlar aynı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas aylık kazanç toplamı ile aynı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırı arasındaki farkı geçmeyecek şekilde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olanlar aynı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas aylık kazanç toplamı ile aynı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırı arasındaki farkı geçmeyecek şekilde, yukarıdaki fıkralarda belirtilen diğer usul, esas ve sınırlamalar esas alınarak bu madde hükümlerinden yararlandırılır.

(12) Vekalet görevi sebebiyle ödenen ek ödeme farkları, bu madde uygulamasında dikkate alınmaz.

24-DERECE YÜKSELMESİNDEKİ SINIRLAMALAR KALDIRILMALIDIR

Kadro dereceleri

MADDE ..- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya mahalli idarelere ilişkin mevzuat kapsamında ihdas edilmiş olanlar ile kuruluş kanunları veya kuruluş kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak ihdas edilmiş memur kadrolarından 1, 2, 3 veya 4 üncü derecelerden ihdası yapılmamış olanlarda bulunup da kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerinden daha yukarıda olanların kadroları, sayılan mevzuat hükümlerine uygun olarak yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararlarıyla veya dolu kadro değişikliğine yetkili organlarının kararıyla yapılacak dolu kadro değişiklikleriyle kazanılmış hak aylığı derecelerine eşit aynı unvanlı kadrolarla değiştirilir.

25-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN OLARAK ÇALIŞANLAR MEMURLUĞA GEÇİRİLMELİDİR

Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması

MADDE ..- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 30/6/2017 tarihi itibarıyla;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,

5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,

6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,

8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,

9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü maddesi,

11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi,

12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,

13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,

14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi,

16) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

17) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası,

18) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,

19) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası,

20) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

21) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi,

22) 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrası,

23) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,

24) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,

25) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

26) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,

27) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası, uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, 1.1.2018 tarihinden itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre l90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 30/6/2017 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 30/6/2017 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına,

d) 29.12.2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar", 12.12.2016 tarihli ve 2016/9612 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye İstatistik Kurumunda 2017 yılında Geçici Personel Çalıştırılması ile Kurum Dışından Görevlendirilecek Kamu Personeline İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karar"ın 1 inci maddesinin (a) bendi uyarınca 30/6/2017 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan geçici personelden, 1.1.2018 tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde halen çalışmakta oldukları teşkilat ve birimde ilgisine göre l90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına

1.1.2018 tarihinden itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 30/6/2017 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlardan 1.1.2018 tarihinde bu durumları devam etmekte olanlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

(3) 30/6/2017 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

(4) Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

(5) 30/6/2017 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlardan 1.1.2018 tarihinden sonra göreve başlayanlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.

(6) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(7) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların pozisyonları da başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edileceklerin pozisyon sayısının 300'ün altına düşmesi halinde, anılan bent kapsamında istihdam edilecekler için kullanılabilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır.

(8) Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenler yönünden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci fıkranın (b) bendi kapsamına girenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

26-MEMURLAR ELİYLE YAPILMASI GEREKEN İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER MEMURİYETE GEÇİRİLMELİDİR

İşçilerin memuriyete geçirilmesi

MADDE .. - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu işlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere, memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışanlar, sınav şartı aranmaksızın, KİT'lerde en düşük temel ücret grubundaki sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise "Memur" unvanlı kadrolara geçirilir. İlgili idarede vizeli durumda boş sözleşmeli personel pozisyonu veya "Memur" unvanlı boş kadro olmaması halinde, sözleşmeli personel pozisyonuna veya "Memur" unvanlı kadroya geçirileceklere ilişkin pozisyon veya kadrolar, ilgili mevzuatına uygun olarak vize veya ihdas edilmiş ve ilgili cetvellere eklenmiş sayılır. Bu şekilde memur kadrolarına geçirilenler hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz ve bunların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde belirtilen kurumlarda işçi statüsünde geçen çalışma süreleri, memuriyette geçmiş sayılır. Memuriyette geçmiş sayılan süreler, her yılı bir kademe ilerlemesi, her üç yılı için de bir derece yükselmesi verilmek suretiyle intibaklarında değerlendirilir. Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri derece ve kademeler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi ve bu derecenin son kademesini geçemeyeceği gibi, aynı seviyedeki öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi de geçemez.

27-TEKNİSYEN YARDIMCISI KADROSUNDA OLANLARDAN ÖĞRENİM DURUMU UYGUNLUĞU BULUNANLAR TEKNİK HİZMETLER SINIFINA GEÇİRİLMELİDİR

Teknisyen Yardımcısı unvanlı kadrolardan Teknisyen unvanlı kadrolara geçiş

MADDE ..- (1) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetveller ve ilgili kanunların vermiş olduğu yetki çerçevesinde yürürlüğe konulmuş diğer kadro cetvellerinde Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olarak ihdas edilmiş veya ihdas edilmesine yetki verilmiş "Teknisyen yardımcısı" kadro unvanında görev yapanlardan, bitirdikleri öğrenim itibarıyla "Teknisyen" kadro unvanına atanma şartlarına haiz bulunanların kadroları, Teknik Hizmetler sınıfına dahil "Teknisyen" unvanlı kadro olarak değiştirilmiş ve kurumlarına ait kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine işlenmiş sayılır. Bu maddeye göre kadro değişikliği meydana gelen mahalli idareler söz konusu kadro değişikliklerini İçişleri Bakanlığına, diğer idareler ise Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına otuz gün içinde bildirmek zorundadır. Bu maddeye göre unvan değişikliği yapılanların kazanılmış hak aylığı derece ve kademeleri ile emekli keseneğine esas aylık derece ve kademeleri buna göre yeniden belirlenir. Bu madde uyarınca kadro unvan değişikliği yapılmış olması, "Teknisyen Yardımcısı" kadro unvanı üzerinden bağlanmış emeklilik aylıkları ile dul ve yetim aylıkları açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 67 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre işlem yapılmasını gerektirmez.

28-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFINA GİRENLERİN MALİ HAKLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR

Avukatların mali hakları

MADDE .. - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak; "Avukat, Müşavir Avukat, Hazine Avukatı, Müşavir Hazine Avukatı" unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri kadro unvanlarında bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olanlara, aşağıdaki bentlerde belirtilen gösterge veya oranlar itibarıyla ilgili mevzuatında daha yüksek belirleme yapılmış olanların hakları saklı kalmak üzere, bu Toplu Sözleşme döneminde;

a) Birinci dereceli kadroya atanmış olmaları kaydıyla 1.000 gösterge üzerinden makam tazminatı ödenir.

b) Aylık alınan dereceleri itibarıyla; birinci derece için 3600, ikinci derece için 3000, üçüncü derece için 2200, dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950 ve sekizinci derece için 850 ek gösterge uygulanır.

c) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme verilmesinde, aylık alınan dereceleri itibarıyla; birinci derece ile ikinci derece için %170, üçüncü derece ila dördüncü derece %160, diğer dereceler için %150 oranı uygulanır.

d) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre özel hizmet tazminatı verilmesinde, aylık alınan dereceleri itibarıyla; birinci derece ile dördüncü için %175, diğer dereceler için %160 oranı uygulanır.

29-MALİ HİZMETLER UZMANI VE GELİR UZMANI GİBİ BAZI UZMANLAR İLE DENETMENLERİN EMEKLİLİK HAKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR

Bazı uzmanların ve denetmenlerin emeklilik hakları

MADDE .. - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (h) ve (i) bentlerinde sayılan kadro unvanlarına atanmış olanlardan aynı Kanuna ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendine göre ek göstergeden yararlanmakta olanların, bu Toplu Sözleşme döneminde; zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemelere karşılık gelmek üzere 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre alınması gereken emeklilik keseneği ile kurum karşılığı tutarlarının hesabında, aynı bölümün (ğ) bendi kapsamına giren kadro unvanlarının aynı derecesine atanmış olanlar için uygulamakta olan oranlar dikkate alınarak işlem yapılır. Ayrıca, bu madde uyarınca daha yüksek oran üzerinden emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ödenecek olanlar hakkında; ek gösterge rakamı üzerinden emeklilik keseneği ile kurum karşılığı hesaplanmasında da anılan (ğ) bendi kapsamına giren kadro unvanlarının aynı derecesine atanmış olanlar için geçerli olan ek gösterge rakamı dikkate alınarak işlem yapılır. Bu madde hükümlerine göre belirlenecek oran ve ek gösterge rakamı üzerinden en az altı ay süreyle emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenenlere, bu Kanuna göre bağlanacak aylıkların ve emekli ikramiyesinin hesabında açısından da aynı oran ve ek gösterge rakamı esas alınır.

30-GEÇİCİ PERSONEL EK ÖDEME ORANLARI ARTIRILMALIDIR

Geçici personele verilecek ek ödemenin tutarı

MADDE ..- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulunda ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, brüt tutar olarak, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), %42'si oranında (alternatif %53'ü oranında) ek ödeme verilir. Bunlara, kurumlarınca, döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme veya benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz.

31-KAMU GÖREVLİLERİNE İLAVE OLARAK DOĞUM YARDIMI VERİLMELİDİR

İlave doğum yardımı ödenmesi

MADDE .. - (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret verilmek suretiyle istihdam edilenler, açıktan vekil olarak atananlar ve aile hekimleri hariç olmak üzere, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerine, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiş olan doğum yardımı tutarlarına ek olarak; bu Toplu Sözleşme döneminde, net tutarı, 10.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ve ilgili kurum bütçesinden ödenmek suretiyle doğum yardımı verilir. Bu yardım, çocuk ile ilgili aile yardımına ilişkin beyannamenin verilmesini izleyen ay içerisinde ödenir.

32-GİYECEK YARDIMI GENELLEŞTİRİLMELİ VE YILDA BİR DEFA NAKDEN ÖDEME YAPILMAK SURETİYLE KARŞILANMALIDIR

Giyecek yardımı ödeneği

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme döneminde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya diğer personel kanunlarına göre verilmesi gereken giyecek yardımları ile kurumların özel mevzuatları gereğince verilmesi gereken giyecek yardımları, aşağıdaki ikinci fıkra çerçevesinde nakdi olarak giyecek yardımı ödeneği verilenler hakkında uygulanmaz.

(2) Üçüncü fıkrada belirtilen Komisyon tarafından ayni olarak giyecek yardımı verilmeye devam olunması kararlaştırılanlar hariç olmak üzere, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerine,

a) 2018 yılı için 200TL,

b) 2019 yılı için 300 TL,

tutarında giyecek yardımı ödeneği verilir. Bu ödenek her iki yılın da Şubat ayı aylıklarıyla birlikte ödenir.

(2) İkinci fıkra uyarınca verilecek giyecek yardımı ödeneğinin kapsamı dışında bırakılarak yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayni olarak giyecek yardımı verilmeye devam olunacaklar; bu Toplu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden en az 30 gün öncesine kadar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile bu Toplu Sözleşme'nin tarafı olan Konfederasyon'un belirleyeceği temsilcilerden oluşan bir komisyon tarafından belirlenir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen Komisyon tarafından ayni olarak giysi yardımı verileceklerden; bu yardımdan yılda bir kez yararlanması gerekenler için alınacak giysilerin toplam bedeli 800 TL'den, yazlık-kışlık şeklinde yılda iki kez yararlanması gerekenler için alınacak giysilerin toplam bedeli 1200 TL'den fazla olamaz ve bu şekilde ayni olarak giysi yardımından yararlanacaklar için Maliye Bakanlığınca ayrıca birim fiyat tespiti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen tutarlar, Toplu Sözleşme'nin ikinci yılında %10 artırımlı olarak uygulanır.

33-ÖLÜM YARDIMININ TUTARI ARTIRILMALIDIR

Ölüm yardımı

MADDE .. - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 177 nci maddesinde öngörülen ölüm yardımı ödenekleri, bu Toplu Sözleşme döneminde bir kat fazlasıyla verilir.

34-HARCIRAH KANUNU GÜNDELİK UYGULAMASINDA YAŞANAN MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN MEMURİYET MAHALLİ KAVRAMINA AÇIKLIK GETİRİLMELİDİR

Memuriyet mahalli

MADDE .. - (1) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde uygulanır.

"g) Memuriyet mahalli: Aşağıda belirtilen yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilir:

Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler.

Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde, il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu yerleşim birimlerinin bağlı olduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve aynı zamanda yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile söz konusu ilçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller.

Büyükşehir belediyelerinin olmadığı illerde, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler."

35-PERSONELİN ÖDEYECEĞİ YEMEK BEDELİ TUTARINDA ARTIŞ YAPILMAMALIDIR

Yemek bedeli tutarında artış yapılmaması

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinden, 31.07.2017 tarihi itibarıyla alınmakta olan yemek bedeli tutarlarında, artış yapılmaz.

36-YEMEK HİZMETİ VERİLMEYEN PERSONEL İÇİN YEMEK BEDELİ ÖDENMELİDİR

Yemek verilmeyen personel

MADDE - Toplu sözleşme kapsamındaki personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri içerisinde bir öğün yemek verilmeyen idarelerde veya birimlerde veya vardiyalarda çalışmakta olanlara; bir günlük yemek bedelinin vergi mevzuatına göre gelir vergisinden istisna tutulacak günlük tutarı geçmemesi ve gün sayısının da ilgili ayda çalışılması gereken mutad gün sayısını geçememesi kaydıyla, yemek verilmesine aracılık faaliyetinden dolayı vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla yemek temin edilecektir. Yıllık izin, mazaret izni, analık veya babalık izni, hastalık veya refakat izni, nöbet izni, aylıksız izin gibi her türlü ücretli veya ücretsiz izin sebebiyle fiilen çalışılmayan günler, takip eden ayı izleyen ayda yemek temin edilecek gün sayısından indirilecektir. Takip eden ayı izleyen ayın tamamında izinli olanlar için göreve başlayacakları ay esas alınacaktır. Bu maddeye göre temin edilecek yemek bedeli için kamu görevlilerinden ayrıca bir bedel alınmayacak ve Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanmayacaktır.

37-SÖZLEŞMELİ PERSONEL DE YİYECEK YARDIMINDAN YARARLANDIRILMALIDIR

Sözleşmeli personele yiyecek yardımı

MADDE .. - (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden ve yukarıdaki madde hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.

38-GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİNDE İŞE BAŞLAYIŞ TARİHİNDE YENİ AYLIĞA HAK KAZANMA HAKKI GETİRİLMELİDİR

Görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma

MADDE ..- 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununa tabi Devlet memurlarından unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara naklen atananlar, talep etmeleri halinde, anılan Kanunun 167 nci maddesi dikkate alınmaksızın, yeni kadrolarındaki göreve başladıkları tarihten itibaren bu kadroya ilişkin aylık ve diğer mali haklardan yararlandırılır.

39-AİLE YARDIMLARI GERİYE DOĞRU DA ÖDENEBİLMELİDİR

Aile yardımını ödeneğinden geriye dönük yararlanma

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme döneminde, aile yardımına ilişkin beyannamenin, aile yardımı ödeneği verilmesine başlanabilecek tarihten daha sonraki tarihlerde verildiği hallerde, aile yardımı ödeneği verilmesini gerektiren her bir durum için geriye dönük ödeme yapılacak aylar itibarıyla beş yıllık süreyi aşmamak ve geriye dönük ödeme yapılacak aylar için ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması kaydıyla, beyannamenin verildiği tarihten önceki dönem için de asgari geçim indirimi farkı dahil aile yardımı ödenekleri verilir.

40-İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLAN EŞLER İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMESİNDEKİ FARKLI UYGULAMALAR ORTADAN KALDIRILMALIDIR

Sigortalı olarak çalışan bazı eşler için aile yardımı ödeneği verilmesi

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme döneminde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca veya bu maddeler esas alınarak eş için verilecek olan aile yardımı ödeneği, anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşımaları kaydıyla; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olan eşler ile ek 9 uncu maddesi kapsamında sigortalı olan eşler için de elde ettikleri aylık gelir tutarına bakılmaksızın aynı esas ve usuller dahilinde ödenir.

41-AYLIKSIZ İZNE AYRILAN PERSONELE, BAZI HALLERDE SOSYAL YARDIMLAR ÖDENMEYE DEVAM OLUNMALIDIR

Sosyal yardımların ödenmeye devam olunacağı aylıksız izin halleri

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinden, bu Toplu Sözleşme döneminde; silah altına alınma, doğum, evlat edinme ve hasta yakınına refakat mazeretleri nedeniyle aylıksız izinde bulunanlara, ilgili mevzuatındaki şartlar dahilinde olmak kaydıyla aile yardımı ödeneklerinin verilmesine devam edilir. Aile yardımı ödeneklerinin bu şekilde verilmesine devam olunması, başka herhangi bir hak talebine veya yükümlülük tesisine dayanak teşkil etmez.

42-AÇIĞA ALINAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE, BAZI ŞARTLARA BAĞLI OLARAK BELİRLİ BİR ORANDA ÜCRET ÖDENMEYE DEVAM OLUNMALIDIR

Açığa alınan sözleşmeli personelin ücretleri

MADDE .. - (1) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girenler hariç olmak kaydıyla, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren sözleşmeli personel hakkında;

a) Çalıştığı kuruma ait olan veya çalıştığı kurumun uhdesinde bulunan para, para hükmündeki evrak ve senetler ile diğer mevcutlar hakkında suç işlediği yönünde kuvvetli emareler bulunması,

b) Muhasebe kaydı, tutanak, rapor, sicil ve benzeri her türlü belge ve defterler hakkında suç işlediği yönünde kuvvetli emareler bulunması,

c) Kasa, ambar veya depoları saydırmaktan; para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat veya bunların kayıt ve hesaplarını göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınması,

ç) Kendisi ile ilgili olsun veya olmasın bir teftiş veya soruşturmayı güçleştirmesi,

d) Gözaltına alınmaksızın veya tutuklanmaksızın cezai soruşturma veya kovuşturmaya tabi tutulması,

e) İşyerinde, kişilere veya mallara karşı zarar meydana getireceği yönünde kuvvetli emarelerin bulunması,

f) Sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunduğuna veya sözleşme hükümlerine aykırı hallerinin mevcut olduğuna ya da sözleşmeli personel olarak işe alınmasına veya çalıştırılmaya devam olunmasına engel teşkil edecek durumlarının olduğuna yönelik emareler bulunması sebebiyle hakkında soruşturma açılması,

g) Aynı işlerde Devlet memuru olarak çalışanlar yönünden görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasını gerektiren diğer sebeplerin varlığı, hallerinde, görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilir.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri; ilgili sözleşmeli personel için iş sonu tazminatı hesaplanmasında emsal alınan Devlet memuru statüsündeki kamu görevlisi için bu tedbiri almaya yetkili olanlar tarafından uygulanır.

(3) Hakkında devam etmekte olan bir cezai soruşturma veya kovuşturmaya bağlı olmaksızın görevinden uzaklaştırma tedbiri uygulanan sözleşmeli personel için, görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanılması ve ilgili mevzuatın gerektirdiği hallerde ayrıca suç duyurusunda bulunulması şarttır. Birinci fıkranın (d) bendi uyarınca görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlar hakkında soruşturma başlatılması zorunlu değildir. Sözleşmeli personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra 10 iş günü içinde soruşturma başlatmayan veya ilgili mevzuat gereğince suç duyurusunda bulunulması gerektiği halde suç duyurusunda bulunmayan ya da ayrıca yapılan soruşturma neticesinde keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla görevden uzaklaştırma tedbiri uyguladığı anlaşılanlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 139 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(4) Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmakta olan sözleşmeli personele, bu hallerin devamı süresince, sözleşme ücretinin yarısı ile sosyal denge tazminatı dahil diğer mali ve sosyal haklarının yarısı ödenmeye devam olunur. Bu şekilde yarım ücret ödenen günler, sigorta primi ödenecek gün sayısının tespitinde, yarım gün olarak kabul edilir.

(5) Gözaltına alınan veya tutuklanan sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi, bu hallerin devamı süresince askıda kabul edilir ve bu durumda olanlar kurumlarınca herhangi bir mali veya sosyal haktan yararlandırılmazlar. Gözaltına alınan veya tutuklanan sözleşmeli personelden serbest bırakılanlar hakkında da gözaltına alınmalarına veya tutuklanmalarına esas alınan gerekçenin görevine devam etmesi yönünden sakınca içermesi halinde görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilir ve bu şekilde görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlar da herhangi bir mali veya sosyal haktan yararlandırılmazlar.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkra hükümlerinin uygulanmasında, sözleşme ücreti ile sosyal denge tazminatı dahil diğer mali ve sosyal haklara karşılık olarak peşinen tam ödeme yapılmış olması durumunda, yapılmış olan ödemenin gözaltına alınma veya tutuklanma sebebiyle çalışılamayan dönemine veya görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan dönemine ilişkin kısmının ilgili fıkra çerçevesinde yarısı veya tamamı kendilerinden tahsil olunur.

(7) Yapılan soruşturma, kovuşturma veya yargılama neticesinde;

a) Sözleşmesinin feshinin gerekmediğine karar verilenler,

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler,

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

ç) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler, bu kararların kesinleşmesi üzerine, görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasında emsal alınan Devlet memuru statüsündeki kamu görevlileri için görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmaya yetkili olanlarca haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılarak yeniden göreve başlatılır. Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması gerektiği halde bunu uygulamayanlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 139 uncu maddesine göre işlem yapılır. Hakkındaki görevinden uzaklaştırma tedbiri kaldırılanların, sözleşme ücreti ile sosyal denge tazminatı dahil diğer mali ve sosyal haklara sözleşme ücretinin ödenmeyen veya tahsil olunan kısmı ödenir.

(8) Görevden uzaklaştırma tedbiri, sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hizmetlerine devama engel olmadığı hallerde, her zaman kaldırılabilir. Ceza kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlamasında sakınca görülmeyenler de görevlerine başlatılabilir.

(9) Anayasanın 120 nci maddesi kapsamında ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle açığa alınanlar, aksi yönde tespitlere dayanılarak göreve iade edilmedikçe bu maddenin mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerinden yararlandırılmaz.

43-ULUSAL BAYRAM VE DİNİ BAYRAM İLE HAFTA TATİLİ GÜNÜ, YILLIK İZİN SÜRESİNDEN DÜŞÜLMEMELİDİR

Kamu görevlilerinin yıllık izinleri

MADDE.. - Bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinin, yıllık izin kullanmaya başladıkları gün ile yıllık izinlerinin bittiği gün arasında kalan dönem içerisinde, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü sayılan günler veya hafta tatili günü kapsamına giren günler yıllık izin kullanılmış sayılan günlere dahil edilmez. Ancak, anılan Kanuna göre yarım günü tatil olarak belirlenen günler ile anılan Kanunun 2 maddesinin ikinci fıkrası gereğince tatil kapsamına girecek Cumartesi günleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

44-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İZİN HAKLARI, İŞÇİLER VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN YENİ DÜZENLENEN İZİN HAKLARI DA DİKKATE ALINARAK YENİDEN BELİRLENMELİDİR

Sözleşmeli personelin izin hakları

MADDE..- (1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa tabi kamu görevlilerinden sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanların, kendilerinin hastalanmalarına bağlı izinleri dışındaki izinleri hakkında, bu Toplu Sözleşme döneminde aşağıda belirtildiği şekillerde işlem yapılır.

a) Sözleşmeli kadın personele; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle ücretli analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar ücretli izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile ücretli izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. Bu bent kapsamına giren haller sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, sözleşmeli personelin ücretinden düşülür.

b) Sözleşmeli kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süreyle ücretli süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, sözleşmeli kadın personelin tercihi esastır.

c) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda sözleşmeli kadın personel, isteği halinde ve çocuğun hayatta olması kaydıyla, analık izni bitiminde başlamak ve ücretinde bir indirim yapılmamak üzere ve ayrıca süt izni verilmeksizin; birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşleri de istekleri üzerine (a) bendi uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Sözleşmeli personelin çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

ç) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

d) Sözleşmeli personelin eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün ücretli babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun ölümü ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün ücretli izin verilir.

e) Sözleşmeli personel olarak çalışanlara, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir takvim yılı içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

f) Sözleşmeli personelin, evli olmayan çocuğunun (evli olmakla birlikte eşi en az yüzde 70 oranında engelli olan çocuklar ile evli olmakla birlikte eşi doğum yapmış olup doğumun üzerinden sekiz haftalık süre geçmemiş olan çocuklar dahil), eşinin, birlikte ikamet ettiği ana veya babasının yatarak tedavi görmesi durumunda, refakat edilmemesi halinde hayati tehlike meydana gelebileceği yönünde sağlık raporu düzenlenmiş olması ve sadece sözleşmeli personel adına refakatçi kaydı çıkarılmış olması şartıyla, yatarak tedavi sırasındaki refakat süresini geçmemek ve her halükarda bir takvim yılı içinde üç aydan fazla olmamak üzere toptan veya bölümler halinde ücretli izin verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ücretli izin sürelerine ilişkin ödenecek ücret tutarına, fiili çalışmaya bağlı ödeme unsurları dahil edilemez. Ancak, sosyal denge tazminatı ödenmekte olanların bu tazminatının ödenmesine devam olunur.

(3) Doğum yapan sözleşmeli kadın personele, birinci fıkranın (a) veya (c bendi uyarınca kullanılan iznin bitiminden itibaren, isteği üzerine yirmidört aya kadar ücretsiz izin verilir ve ücretsiz izin süresince sözleşmesinin askıda olduğu kabul edilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşi de isteği üzerine bu haktan yararlandırılır. Evlat edinen her iki eşin sözleşmeli personel olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir.

(4) Doğum yapan sözleşmeli kadın personel, birinci fıkranın (a) veya (c bendi uyarınca kullanılan iznin bitiminden itibaren; eşi doğum yapan erkek sözleşmeli personel ise birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen babalık izninin bitiminden itibaren, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilir. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan sözleşmeli personel, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan sözleşmeli personele, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, sosyal destek tazminatı dahil mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Bu kapsamdaki sözleşmeli personelin çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya birinci fıkranın (a) bendi uyarınca verilmiş olan sekiz haftalık izin süresinin bitiminden veya yine birinci fıkranın (c) bendi uyarınca izin kullanılması halinde bu izin süresinin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca yarı zamanlı olarak çalışan sözleşmeli personelden, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımlarının yarım olarak ödendiği döneme ilişkin prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanır. Bu fıkra kapsamına girenlerin yarım zamanlı olarak çalışılan günlere ilişkin sigorta primleri, normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç tutarının yarısı üzerinden ödenir. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, sigorta primine esas aylık kazanç tutarının tamamı üzerinden ödenmeye devam olunur. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenen sözleşmeli personelin eksik çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.

(6) Bu madde kapsamına girenler için kendi özel mevzuatında bu maddede sayılmayan hallere bağlı olarak ayrıca düzenlenmiş ücretli ve ücretsiz izin hakları saklıdır.

45-SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞANLARA DA ARAZİ TAZMİNATI ÖDENMELİDİR

Sözleşmeli personel arazi tazminatı

MADDE.. - (1) (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

a) Atölye Şefi, Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, matematikçi, teknik amir, teknik şef, teknik uzman, teknik öğretmen, başeksper, eksper pozisyonlarında bulunanlara 42 TL,

b) Çözümleyici, programcı, sistem programcısı, ekonomist, istatistikçi, topograf, tekniker pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,

c) Başteknisyen, teknisyen, dekoratör, desinatör, grafiker, teknik ressam, şube şef yardımcısı (TCDD), cer muayene memuru, konstrüktör, revizör, vagon teknisyeni, sürveyan, pozisyonlarda bulunanlara 17 TL,

tutarında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için 840 TL'yi, (b) bendinde belirtilenler için 500 TL'yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise 340 TL'yi geçemez.

(2) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında yer alan; "3,0", "2,0", ve "1,2" oranları sırasıyla "4.5", "3,0" ve "1,8" şeklinde, "60", "40" ve "24" oranları sırasıyla "90", "60" ve "36" şeklinde uygulanır.

(3) Birinci fıkra kapsamına girenler ile ilgili mevzuatında daha yüksek belirleme yapılmış olanların hakları saklı kalmak üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa tabi kamu görevlilerinden sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan, iş sonu tazminatı hesaplanmasında emsal olarak Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadro unvanları esas alınanlara, emsal alınan kadro unvanı için öğrenim durumu itibarıyla belirlenecek işe giriş derece ve kademesi üzerinden 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Eki II Sayılı Cetvelin ( E) Teknik Hizmetler bölümünün 6 ncı sırası dikkate alınarak ödenebilecek ek özel hizmet tazminatı; aynı miktar, usul ve esaslar dahilinde ödenir.

(4) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Eki II Sayılı Cetvelin ( E) Teknik Hizmetler bölümünün 6 ncı sırası hükmünde öngörülen ek özel hizmet tazminatı, "Mühendis" unvanı emsal alınmak ve aynı usul ve esaslara tabi tutulmak suretiyle, Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil "Biyolog" unvanlı kadrolarda bulunanlara da ödenir.

46-KAMU AVUKATLARINA, HAZİNE AVUKATLARI GİBİ KEŞİF YOL GİDERİ ÖDENEBİLMELİDİR

Avukatlara yol tazminatı verilmesi

Madde .. - (1) Bu Toplu Sözleşme kapsamına girenlerden;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak, "Avukat, Müşavir Avukat," unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olanlara,

b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlardan "Avukat" veya "Hukuk Müşaviri" unvanlı boş kadrolar esas alınarak sözleşme yapılmış olanlara,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (b) fıkrası çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre vize edilmiş "Avukat" unvanlı pozisyonlarda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlara,

(2) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen görevleri ifa etmeleri durumunda, anılan maddede hazine avukatları için öngörülen yol tazminatı; aynı miktar, usul ve esaslar dahilinde ödenir.

47-AFET OLAN YERLERDE ÇALIŞANLARA AFET TAZMİNATI ÖDENMELİDİR

Afet tazminatı

MADDE ..- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret verilmek suretiyle istihdam edilenler ve açıktan vekil olarak atananlar hariç olmak üzere, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinden, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamına girecek şekilde afete uğrayan bölgelerde kurtarma, barındırma, yardım, söndürme, sevk ve tevzi işlerinde çalışanlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 50'sini geçmemek üzere afet tazminatı ödenir.

(2) Bu tazminatın verileceği afet türleri ve her afet için uygulama süresi ile görev yapılan yer, iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, personelin unvanı, derecesi ve atanma biçimi gibi kriterler göz önünde bulundurularak saptanacak tazminat oranları ve ödemeye ilişkin diğer usül ve esaslar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teklifi ve bu Toplu Sözleşme'nin tarafı olan Konfederasyonun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

48-İŞ SONU TAZMİNATINDAN ALINAN GELİR VERGİSİ TELAFİ EDİLMELİDİR

İş sonu tazminatı

MADDE .. - (1) Sözleşmeli personele ve geçici personele, bu Toplu Sözleşme dönemi içinde sözleşmelerinin sona ermesi sebebiyle ilgili mevzuatı uyarınca verilecek iş sonu tazminatları, bu tazminatların gelir vergisinden müstesna tutulmasına yönelik düzenleme yapılmadığı sürece, söz konusu mevzuat uyarınca hesaplanacak tutarlara yüzde on artırım yapılmak suretiyle ödenir.

49-BELİRLİ BİR YAŞI DOLDURAN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE, UZMAN ERBAŞLAR GİBİ DİĞER MEMUR KADROLARINA GEÇİŞ HAKKI GETİRİLMELİDİR

Koruma ve güvenlik görevlileri

MADDE .. - (1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında bulunanlardan 50 yaşını dolduranlar, talepleri halinde, yönetici kadroları ile unvan değişikliği sınavlarına tabi kadrolar dışındaki kadrolara, sınav haricindeki koşulları taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın durumlarına ve idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek diğer kadro veya pozisyonlara atanabilirler.

50-TAM YILDAN EKSİK SÜRELER İÇİN DE KIST EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMELİDİR

Bir tam yıldan eksik kalan süreler için de emekli ikramiyesi ödenmesi

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerine, bu Toplu Sözleşme döneminde, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için, bir tam fiili hizmet yılına tekabül eden emekli ikramiyesi tutarının 365 günlük süreye karşılık olduğu kabul edilmek ve tam fiili hizmet yılından eksik kalan sürenin kaç gün olduğu dikkate alınmak suretiyle yapılacak kıyaslamaya göre hesaplanacak tutarda emekli ikramiyesi ödenir.

51-EMEKLİLER, KAMU KURUMLARINA AİT SOSYAL TESİSLERİNDEN İNDİRİMLİ OLARAK YARARLANDIRILMALIDIR

Emeklilerin kurumlara ait sosyal tesislerinden yararlanması

MADDE .. - (1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa tabi kamu görevlisi olmayı gerektiren kadro ya da pozisyonlarda çalışmakta iken veya bu kadro ya da pozisyonlar esas alınarak emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı bağlanmasına müstehak yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanmaları halinde, ilgili kurumun personeli için belirlenen fiyat tarifesine tabi tutulur.

52-GÖREVDEN ALINIP BAŞKA BİR GÖREVE ATANANLARDAN ÖNCEKİ MALİ HAKLARI BELİRLİ BİR SÜRE SAKLI OLANLARA BU HAKKINDAN VAZGEÇME İMKANI VERİLMELİDİR

Görevden alınanların mali hakları

MADDE .. - (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak mali hakları verilmeye devam olunanlar veya devam olunacaklar hakkında, yazılı başvuruda bulunmaları halinde, başvuruyu izleyen aybaşından itibaren anılan fıkra hükmü uygulanmaz.

53-HACCA GİDECEKLERE ÜCRETLİ İZİN HAKKI VERİLMELİDİR

Hac izni

MADDE .. - (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret verilmek suretiyle istihdam edilenler, açıktan vekil olarak atananlar ve aile hekimleri hariç olmak üzere, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerine, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren görevlerde bulundukları sürelerin tamamı itibarıyla bir defaya mahsus olmak üzere ve ücretleri veya aylıkları kesilmeksizin, hac ibadetinin yerine getirilmesi amacıyla 20 gün izin verilir. Bu iznin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen izin sürelerine ilişkin ödenecek aylık veya ücret tutarına, fiili çalışmaya bağlı ödeme unsurları dahil edilemez. Ancak, sosyal denge tazminatı ödenmekte olanların bu tazminatının ödenmesine devam olunur.

54-HARCIRAH GÜNDELİKLERİ TOPLU SÖZLEŞMEYLE BELİRLENMELİ VE İLAVE YATACAK YER ÜCRETİ ÖDENMESİNDE 10 GÜN SINIRLAMASI KALDIRILMADIR

Gündelikler

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlileri için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince 2018 ve 2019 yıllarında verilecek ve her yıl bütçe kanunları ile tespit olunması öngörülen yurtiçi gündeliklerinin ve tazminatların miktarı aşağıdaki cetvelde belirtilen tutarlara göre hesaplanacak ve ödenecek olup, ilgili yıllar için bütçe kanunları ile yapılacak belirlemelerin hesaplamalara ve ödemelere esas alınabilmesi, bütçe kanunlarında daha fazla belirleme yapılmış olmasına bağlıdır.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN HARCIRAH KANUNU YÖNÜNDEN ESAS ALINACAK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

GÜNDELİK MİKTARI (TL)
2018 YILI 2019 YILI
I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde 33)

*

A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 95,00 105
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

85

95

B- Memur ve hizmetlilerden;
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

(6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.)

75 85
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 70 75
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 65 70
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 60 65
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 55 60

*

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, burada belirlenmiş olan gündeliklerin %50 artırımlı miktarı esas alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden;
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 22 25
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 22 25

Bu tazminattan yararlananlardan;

1)

Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2)

Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

4. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞME

YEREL YÖNETİMLER HİZMET KOLUNA İLİŞKİN

TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ

1-SOSYAL DENGE TAZMİNATINA ESAS ORAN ARTIRILMALIDIR

Sosyal denge tazminatı oranı

MADDE ..- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200'üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro ve görev unvanı işe derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

(2) Sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katına kadar taraf sendika sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır.

2-YEREL YÖNETİMLERDEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORANLARI EMSALİ DEVLET MEMURLARI ESAS ALINARAK BELİRLENMELİDİR

Sözleşmeli personel ek ödeme oranları

MADDE ..- (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar'ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alman kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranlan üzerinden, meclis ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

3-MAHALLİ İDARELERDE ÇALIŞANLARIN İKRAMİYE TUTARLARI ARTIRILMALI VE YARARLANACAKLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİDİR

İkramiye

MADDE ..- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "20.000" gösterge rakamları "30.000", "30.000" gösterge rakamları "40.000"olarak uygulanır. Büyükşehir belediyesi bağlı kuruluşlarındaki Devlet memurları da aynı usul ve esaslar çerçevesinde bu ikramiyeden yararlandırılır.

(2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrasında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin son fıkrasında ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "%10'unu" ibaresi; kapsama dahil idarelerden gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel gideri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aşmadığı gibi; ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık veya ücret borcu bulunmayan ve 1.1.2018 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik primi borcu veya Hazine Müsteşarlığına borcu bulunmayanlar için %100 olarak, diğer idareler için %40 olarak uygulanır.

4-SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDENEBİLMESİNİ SINIRLAYAN PERSONEL GİDERİ ORANI YÜKSELTİLMELİ VE SOSYAL DENGE TAZMİNATINDAN YARARLANABİLECEKLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİDİR

Sosyal denge tazminatı kriteri

MADDE ..- (1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yüzde yirmibeşini" ibaresi "yüzde otuzunu" olarak uygulanır.

5-ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNİN TAZMİNATLARI ARTIRILMALIDIR

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları

MADDE ..- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye amiri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye eri, itfaiye şoförü ile zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

6-İTFAİYE VE ZABITA YÖNETMELİKLERİ İLE NORM KADRO YÖNETMELİĞİ NETİCESİNDE KALDIRILAN KADROLARDA OLANLARIN HAKLARI KORUNMALIDIR

Kaldırılan unvan ve kadrolarda bulunanların hakları

MADDE.. - (1) 2005 yılı sonrasında çıkarılan yönetmelikler ile kaldırılmış olan kadro unvanlarında görev yapmakta olup da bu kadro unvanlarına ilişkin hakları şahsa bağlı olarak devam edenlerden; "İtfaiye Onbaşısı" unvanlı karolarda bulunanlar "İtfaiye Çavuşu" unvanlı kadrolara, "İtfaiye Başçavuşu" unvanlı kadrolarda bulunanlar "İtfaiye Amiri" unvanlı kadrolara, "Zabıta Komiser Yardımcısı" unvanlı kadrolarda bulunanlar "Zabıta Konseri" unvanlı kadrolara, "Zabıta Baş Komiseri" unvanlı kadrolarda bulunanlar "Zabıta Amiri" unvanlı kadrolara geçirilir ve geçirildikleri kadro unvanlarına ilişkin mali ve sosyal haklardan yararlandırılır.

7-ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNİN YAN ÖDEME KAPSAMINDAKİ ZAMLARI ARTIRILMALIDIR

Zabıta ve itfaiye personelinin yan ödeme zamları

MADDE ..- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye amiri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye eri, itfaiye şoförü ile zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanları %100 artırımlı olarak uygulanır.

8-MAHALLİ İDARELERDE MEMURLUĞA GEÇİRİLENLERİN NAKLEN ATAMA YASAĞI KALDIRILMALIDIR

Mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken kadroya alınan personelin naklen atamalarında süre sınırı

MADDE ..- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uygulanmaz.

9-DEVAM EDEN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMELERİ İÇİN SÜRE UZATIMI GETİRİLMELİDİR

Sosyal denge tazminatı süre uzatımı

MADDE ..- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan "31/12/2015" ibaresi, "31/12/2019" şeklinde uygulanır.

10-VARDİYA USULÜ ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDEKİ PERSONELE İLAVE TAZMİNAT VERİLMELİDİR

Vardiya tazminatı

MADDE ..- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar, parça başı ücret verilmek suretiyle istihdam edilenler, maktu fazla çalışma ücreti ödenenler, nöbet ücreti, tayın bedeli ödenenler hariç olmak üzere, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinden, vardiya usulü ile çalışanlara, her ay aylıklarıyla birlikte 1.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda vardiya tazminatı ödenir.

11-ARAÇ KULLANANLARA İLAVE ÜCRET HAKKI GETİRİLMELİDİR

Araç kullananlara ilave ücret

MADDE 4- (1) Bu hizmet kolu kapsamında çalışan Devlet memurlarına, kadro unvanına ilişkin görevlerin yerine getirilmesi yönünden zorunlu olmadığı halde, görevlerini aynı zamanda taşıt aracı kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık olarak ilave 100 TL ücret ödenir.

12-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENMELİDİR

Fazla çalışma ücretleri

MADDE .. - (1) Her yıl bütçe kanunları ile tespit olunmakta olan saat başı fazla çalışma ücretlerinin 2018 yılında uygulanacak tutarları,16/12/2016 tarihli ve 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli Cetvelin "III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ" başlıklı bölümündeki tasnif esas alınmak suretiyle, aşağıdaki şekilde uygulanır. Ancak, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda daha yüksek tutar belirlenenler için, yüksek olarak belirlenen tutar esas alınır.

III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti:

1 3.66 TL
2 a 3,86 TL
b 3.86 TL
c 3.86 TL
ç 3.66 TL
d 6,30 TL
e 3,86 TL
f 6,30 TL
g 3,86 TL
3 15,1 TL

(2) 16/12/2016 tarihli ve 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli Cetvelin "III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ" başlıklı bölümünün "(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı kısmında tespit olunan aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin 2018 yılına ilişkin tutarları;

a) 244 Türk Lirası yerine, 366 Türk lirasını,

b) 262 Türk Lirası yerine, 393 Türk lirasını,

c) 290 Türk Lirası yerine, 435 Türk lirasını,

ç) 327 Türk Lirası yerine, 490 Türk lirasını,

d) 390 Türk Lirası yerine, 585 Türk lirasını,

e) 453 Türk Lirası yerine, 680 Türk lirasını,

f) 602 Türk Lirası yerine, 903 Türk lirasını,

geçmeyecek şekilde uygulanır ve yıllık izin süresince de ödenmeye devam olunur. Ancak, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda daha yüksek tutar belirlenenler için, yüksek olarak belirlenen tutar esas alınır. Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan Devlet memuru statüsündeki personel, bu fıkrada belirtilen maktu fazla ücretinden ve maktu fazla çalışma ücreti tutarlarından, durumuna uygun olarak tespit edilecek üst sınıra göre belirleme yapılmak suretiyle yararlandırılır.

3) 2018 yılı için birinci ve ikinci fıkraya göre tespit edilmiş olan fazla çalışma ücreti tutarları, 2019 yılı için %10 artırılmak suretiyle uygulanır. Ancak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda daha yüksek tutar belirlenenler için, yüksek olarak belirlenen tutar esas alınır.

(4) Belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlardan; "İmam-Hatip", "Gassal" ve "Memur" unvanlı kadrolarda bulunanlar, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü sayılan günler veya hafta tatili günü kapsamına giren günlerde, fiilen çalıştıkları her gün için 8 saat süreyle fazla çalışma yapmış kabul edilir ve kendilerine 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı olarak ilgili yıl için saat başına belirlenmiş olan tutarın beş katı esas alınarak fazla çalışma ücreti ödenir.

(5) Yerel Yönetim hizmet koluna dahil idarelerde; su ve kanalizasyon ile yol ve ulaşım arızalarına müdahale ve yolların açık tutulması için yirmidört saat esasına göre çalışılan birimlerde görev yapanlara, önceden belediye başkanından onay alınması ve bir takvim yılında 90 saati geçmesi kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı olarak ilgili yıl için saat başına belirlenmiş olan tutarın beş katı esas alınarak fazla çalışma ücreti ödenir.

13-SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ, OLUŞTURULACAK İKİNCİ BASAMAK EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL EDİLMELİDİR

Sosyal denge tazminatı ödemelerinden ikinci basamak sosyal güvenlik primi alınması

MADDE..- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci veya geçici 14 üncü maddelerine göre sosyal denge tazminatı alan ve aynı zamanda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar, sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla, kendilerine ödenen sosyal denge tazminatı tutarı üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulur. Ancak, bu şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulacak kazancın tutarı, bu haktan yararlanacakların tamamı açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas aylık kazanç toplamı ile aynı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırı arasındaki farkı geçemez ve kıst olarak verilecek sosyal denge tazminatı ödemeleri açısından kıyasen aynı uygulama yapılır.

(2) Bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan malullük, yaşlılık, vazife malullüğü veya emeklilik aylığı ya da sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanmasına hak kazananlara; ilave olarak ödedikleri her yıla ait sigorta prim matrahının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren söz konusu aylık veya geliri talep ettiği tarihe kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, ilave prim ödedikleri gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak ortalama günlük kazancın otuz katının, ilave prim ödedikleri gün sayısının her 360 günü için % 2'si oranında bulunacak tutarda ilave aylık ödenir. Bu hesaplamada, 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Sigortalının ölmesi halinde ise, bu fıkra çerçevesinde hesaplanacak ilave aylık 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 18 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunan sigortalıların aylığa müstahak dul ve yetimleri için geçici 4 üncü madde hükümlerine, diğer sigortalıların hak sahipleri için ise anılan Kanunun 34 maddesi ile 54 üncü maddesi hükümlerine göre ödenir. Bu şekilde ilave aylık alan kız çocuğunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 37 nci maddesi uyarınca evlenme ödeneğine hak kazanması durumda, aynı madde hükümleri çerçevesinde ilave evlenme ödeneği ödenir.

(3) İlave aylıklar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca artırılır.

(4) Bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 31 inci maddesi ile geçici 4 üncü maddesi uyarınca toptan ödeme yapılan veya emeklilik kesenekleri geri verilenlere; ilave olarak ödedikleri sigorta primlerinin her yıla ait tutarı, primlerin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunacak tutarda ilave toptan ödeme yapılır. Sigortalının ölmesi halinde ise, bu fıkra çerçevesinde hesaplanacak ilave toptan ödeme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunan sigortalıların aylığa müstahak dul ve yetimlerine geçici 4 üncü madde hükümlerine, diğer sigortalıların hak sahiplerine ise aynı Kanunun 34 üncü maddesi hükümlerine göre ödenir.

(5) İlave aylıkların başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenler için geçici 4 üncü madde hükümleri, diğerleri için ise aynı Kanunun 27, 30 ve 34 üncü maddesi hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında veya aynı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında aylıklarının kesilmesi sebebiyle ilave aylıkları da kesilmiş olanlardan birinci fıkra kapsamında yeniden ilave sigorta primi ödemiş ve yeniden aylık bağlanmasına hak kazanmış olanların yeni ilave aylığı, eski aylığın kesildiği tarihten yeniden ilave aylık bağlanacak tarihe kadar anılan Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre aylıklara yapılan artışlar uygulanarak bulunacak tutara, yeniden ilave sigorta primi ödediği süreler için ikinci fıkraya göre hesaplanacak ilave aylığın eklenmesi suretiyle tespit olunur.

(6) Birinci fıkra gereğince ilave sigorta primi kesilmesine, 15/1/2018 tarihindeki aylıklar ile birlikte verilecek ek ödemeden başlanır. Bu şekilde ilave sigorta primi alınacakların sigorta primleri için ayrı bir bildirge düzenlenir. Ancak, bu bildirgelerin verilme ve primlerin ödeme zamanının tespitinde genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilir.

(7) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için bu madde hükümlerine göre sigorta primi ödenen süreler, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve prime esas kazanç hesabına dahil edilemez. Ödenen prim tutarları ve bildirilen kazanç tutarları ise emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı da dahil olmak üzere bu maddede belirtilmeyen herhangi bir hakkın elde edilmesinde veya hesabında dikkate alınmaz.

(8) Bu madde kapsamında ödenen sigorta primleri daha sonra geri talep edilemez ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ihya hükümleri ilave aylıklar hakkında uygulanmaz.

14-VERGİ TAHSİLAT BİRİMLERİNDE GÖREV YAPANLARA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMELİDİR

Vergi tahsilat birimlerinde görev yapanlar için fazla çalışma ücreti

MADDE..- Çevre Temizlik Vergisi ile Emlak Vergisi tahsilatlarının yapıldığı dönemlerin her biri için iki aydan fazla olmamak kaydıyla, Belediye Başkanı tarafından bu iki aylık dönem içerisindeki Cumartesi veya Pazar günlerinde vergi tahsilatına devam olunmasına karar verilmesi durumunda, bu vergilerin tahsilatıyla görevli birimlerde memur veya sözleşmeli personel olarak çalışanların her birisine Cumartesi veya Pazar günlerinden birinde beş saati geçmemek üzere fazla çalıştırma yaptırılabilir. Bir takvim yılında bir kişiye yaptırılacak fazla çalışmanın toplam süresi seksen saatten fazla olamaz. Bu şekilde fazla çalışma yaptırılanlara, 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı olarak ilgili yıl için saat başına belirlenmiş olan tutarın beş katı esas alınarak fazla çalışma ücreti ödenir.

15-PERSONELE SERVİS YARDIMINDA, İLİŞKİLİ KURULUŞLARDA ÇALIŞANLARIN DA KAPSAMA DAHİL EDİLMESİ, PERSONEL SAYISI AZ OLAN YERLERDE PASO VERİLMESİ

Servis hizmeti

MADDE 27- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışanlardan, bu Toplu Sözleşme kapsamına girenlere; mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda, mesai günleri çalışma yerlerine gidiş-gelişlerinde belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları için toplu taşıma kartı verilir. Belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından işletilen toplu ulaşım araçlarına, kamuya ait diğer toplu ulaşım araçlarına da biniş hakkı sağlayacak şekilde ortak toplu taşıma kartı düzenlenen yerlerde çalışanlara ise, toplam biniş sayıları değişmemek kaydıyla bu ortak toplu taşıma kartı verilir.

16-İTFAİYE VE ZABITA PERSONELİNİN, GÜNLÜK GÖREV SÜRESİ ESAS ALINARAK YİYECEK YARDIMINDAN YARARLANDIRILMALIDIR

İtfaiye ve zabıta personeli yiyecek yardımı

MADDE.. - (1) Çalışma süresi ve saatleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın düzenlenmiş olup da günlük çalışma süresi sekiz saati geçen itfaiye teşkilatı personeli ile zabıta teşkilatı personeline, görevlerinin, öğlen yemeği dışındaki yemek saatlerinde de devam etmesi halinde üç öğüne kadar yemek verilebilir. Bu şekilde birden fazla yemek verilenlerden, öğlen yemeği dışındaki yemekler için bedel alınmaz.

17-İTFAİYE ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞANLARIN KADRO SORUNU ÇÖZÜMLENMELİDİR

İtfaiye şoförlerinin hakları

MADDE.. - "Şoför" unvanlı kadrolarda bulunanlardan 31.07.2017 tarihinden önce itfaiye teşkilatında görevlendirilmiş olup da bir itfaiye aracının kullanımıyla ilgili yükümlülükleri kayıt altına alınmak suretiyle 01.01.2018 tarihi itibarıyla da fiilen itfaiye aracı kullananlar yazılı olarak müracaatları ve durumlarına boş kadro olması kaydıyla, İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan 30 yaş şartı aranmaksızın itfaiye eri kadrolarına atanır.

18-KORUMA VE GÜVENLİK GÖRELİSİ OLARAK ÇALIŞANLAR İÇİN KANUNLA GETİRİLMİŞ MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ HAKKI ÖDENMELİDİR

Koruma Güvenlik memurlarının hakları

MADDE ..- Belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan Devlet memuru statüsündeki personel için 2018 ve 2019 yıllarında 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belediye meclisi tarafından maktu tutarda fazla mesai ücreti belirlenmesinde, yılı bütçe kanununda bir belirleme yapılıp yapılmadığına bakılmaz ve söz konusu personelin maktu fazla mesai ücreti tutarının belirlenmesinde aynı belediyede zabıta personeli kadro unvanları için belirlenmiş olan maktu fazla mesai ücreti tutarları emsal alınır.

19-GASSAL KADROSUNDA OLANLARDAN DİNİ EĞİTİM GÖRMÜŞ OLANLARIN MALİ HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR

Gassal kadro unvanı hizmet sınıfı

MADDE..- (1) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetveller ve ilgili kanunların vermiş olduğu yetki çerçevesinde yürürlüğe konulmuş diğer kadro cetvellerinde Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olarak ihdas edilmiş veya ihdas edilmesine yetki verilmiş "Gassal" unvanlı kadrolarda bulunanlardan, "Müezzim-Kayyım" unvanlı kadrolara atanmak için aranmakta olan eğitim şartlarını haiz olanlar, kazanılmış hak aylık dereceleri esas alınarak, bu Toplu Sözleşme döneminde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "VI- Din Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümünün (c) bendinde belirlenmiş olan uygun ek göstergelerden yararlandırılır. Bu şekilde ek göstergeden yararlandırılanların diğer her türlü mali hakları da Diyanet İşleri Başkanlığında "Müezzim-Kayyım" unvanlı kadrolarda görev yapıp da imam hatip lisesi mezunu olan ve aynı kazanılmış hak aylığı derecesinde bulunanlar esas alınarak belirlenir. Gassal kadro unvanı esas alınarak 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bağlanmış olan emeklilik aylıkları ile dul ve yetim aylıkları, bu maddeye göre yeniden hesaplanmak suretiyle ödenmeye devam olunur. Emeklilik aylıkları ile dul ve yetim aylıkları, bu maddeye göre yeniden hesaplanmak suretiyle ödenmeye devam olunacaklara, ikramiye farkı ödenmez.

20-HEKİMLERDE İCAP NÖBETİNİN KAPSAMI VE İCAP NÖBETİNE İLİŞKİN ÜCRET TUTAR YENİDEN BELİRLENMELİ, SAĞLIK PERSONELİNİN EK ÖDEME ORANLARI ARTIRILMALIDIR

İcap nöbeti ve bazı sağlık personelinin ek ödemesi

MADDE .. - (1) Yerel Yönetim hizmet koluna dahil idarelerde; "Tabip", "Uzman Tabip" kadrolarında Devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan;

a) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre hasta açısından acil haller kapsamına giren sebeplerle mesai saatleri dışında göreve çağrılanların,

b) Bir sonraki mesai gününün beklenilmesi imkanı olmaksızın cenaze defin işlemi öncesinde mahalli idarelerin tabipleri tarafından tamamlanmasında zorunluluk bulunan belgelerin hazırlanması veya işlemlerin yapılması sebepleriyle mesai saatleri dışında göreve çağrılanların

c) İlgili mevzuatında mahalli idareler tarafından yerine getirilmesi zorunlu kılınmış olup da bir sonraki mesai günü beklenilmeksizin mahalli idarelerin tabipleri eliyle yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle mesai saatleri dışında göreve çağrılanların, bu şekilde görev yaptıkları her bir vaka üç saatlik icap nöbeti olarak kabul edilir ve buna göre ücret ödemesi yapılır.

(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak üzere, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanların, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 12 puan ilave edilir.

21-EK GÖSTERGE DÜZENLEMELERİNDEKİ EKSİKLİKLER GİDERİLMELİDİR

Ek gösterge

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme döneminde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı Cetvelde düzenleme yapılıncaya kadar, anılan Cetvelin;

a) "6. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" bölümünde yer alan "Daire Başkanı" ibaresi, aynı Cetvelin "3. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" bölümünde,

b) "6. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" bölümünde yer alan "Belediye Başkan Yardımcısı" ibaresi, aynı Cetvelin "3. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" bölümünde, kabul edilerek uygulama yapılır.

Bu Habere Tepkiniz