Toplu sözleşmede, büro kolunda imzalanan mutabakat

Toplu sözleşmede, büro kolunda imzalanan mutabakat metni. Yeni değişiklikler kırmızı renkte gösterilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2017 21:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Toplu sözleşmede, büro kolunda imzalanan mutabakat

Büro Hizmetleri Kolunda 18 maddelik bir mutabakata varılmıştır. Bu mutabakatta 5 madde yenidir. En önemli düzenleme havacılık tazminatına yönelik düzenlemedir. 4 maddede ise değişiklikler yapılmıştır.

Memurlar.net olarak, hem değişiklik yapılan maddeleri hem de yeni maddeleri aşağıda kırmızı renkle gösterdik.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar

BİRİNCİ BÖLÜM
BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Seyahat kartı
Madde I- (I) Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında görev yapan personelden kadro unvanları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlardan olmamakla beraber memuriyet mahalli içinde kendilerine zorunlu
olarak gezici görev verilen memur ve hizmetlilere vize edilmek kaydıyla anılan madde gereğince fotoğraflı birer kart verilir.

Fazla çalışma ücreti
Madde 2- (I) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma saptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Emanet memurlarının iş riski zammı
Madde 3- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde emanet memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı olarak uygulanır.

İcra memurlarının tazminatı
Madde 4- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve fazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre icra memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
Mahkemelerde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti

Madde 5- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesinde yer alan "%10'unu" ibaresi "%20'sini" olarak uygulanır.

Mahkemelerde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti
Madde 5- (I) .375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesinde yer alan "%10'unıı" ibaresi "%30'unu" olarak uygulanır.

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

İŞ YOĞUNLUĞU DİĞER MAHKEMELERE GÖRE DAHA FAZLA ADLİ YARGI İLK DERECE VE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÇALIŞANLARINA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

375 sayılı KHK'da yer alan hükümde, 5235 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilmektedir. Ancak, buna göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçememeltedir. Buradaki yüzde 10 sınırı 2016-2017 toplu sözleşmesinde yüzde 20'ye yükseltilmişti. 2018-2019 toplu sözleşmesinde bu sınır yüzde 30'a yükseltilmiştir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü araştırmacılarının özel hizmet tazminatı
Madde 6- (I) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
Mübaşirlerin özel hizmet tazminatı

Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir

Mübaşirlerin tazminatı
Madde 7- (I) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre ıniibaşiı kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir.

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

MÜBAŞİRLERİN TAZMİNAT ORANLARI 2 PUAN ARTIRILDI

Mübaşir kadrolarında bulunan personele 2 puan daha fazla özel hizmet tazminatı ödenecektir. Bu ise 9500*0,106815*%2=20,3 lira demektir.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlerinin ek ödemesi
Madde 8- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı celvele göre il nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Yurtdışı teşkilatlarındaki sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmesi

Madde 9- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde yer alan "kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları" ibaresi "kamu kuıum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları" şeklinde uygulanır.

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 13- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi anılan Başkanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan birimleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili birimlere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye söz konusu Başkanlık yetkilidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri personeli için fazla çalışına ücreti
Madde 10- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha hızla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen hızla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %20'sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplanı fazla çalışma süresi anılan Başkanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan birimleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili birimlere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye söz konusu Başkanlık yetkilidir.

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

DAHA FAZLA SGK PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçememekteydi. Buradaki yüzde 10 sınırı yüzde 20'ye yükseltildi.

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
Vergi dairesi müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 14- (1) Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Gelir İdaresi Başkanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan vergi dairesi müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Başkanlık yetkilidir

Vergi dairesi müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti
Madde 11- (1) Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu
diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplanı personel sayısının %20'sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplanı fazla çalışma süresi Gelir İdaresi Başkanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan vergi dairesi müdürlüklerini belirlemeye ve toplanı fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Başkanlık yetkilidir.

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

DAHA FAZLA GELİR İDARESİ PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçememekteydi. Buradaki yüzde 10 sınırı yüzde 20'ye yükseltildi.

Toplu taşıma
Madde 12- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Bazı uzmanların tazminatları
Madde 13- (1) 657 sayılı Kanunun 152 ııci maddesinin "II- l'azminallar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıvla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilir.

YENİ HÜKÜMLER

Eczacıların sözleşme ücreti
Madde 14- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca eczacı unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen personelin sözleşmelerinde yer alan sözleşme ücretleri %15 artırımlı ödenir.

SÖZLEŞMELİ ECZACI

Sözleşmeli eczacıların sözleşme ücretleri %15 artırımlı ödenecektir.

Veznedarların mali sorumluluk zammı
Madde 15 - (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde veznedar kadrolarında bulunanlar için öngörülen mali sorumluluk zammı %50 artırımlı olarak uygulanır.

VEZNERDARLARIN MALİ SORUMLULUK ZAMMI

Veznedarların mali sorumluluk tazminatı %50 zamlı ödenecektir. Bu se 20 lira civarında bir zam demektir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücreti
Madde 16- (1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

NVİ PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlerinde mesai saatleri dışında fillen çalışan memur ve sözleşmeli personele ayda 50 saat, yılda 500 saati geçmemek üzere, fazla çalışma üreti verilecektir. Bütçe kanununda yer alan fazla çalışma ücreti 3 kat artırımlı ödenecektir. Fazla çalışma ücreti saat başına, 2017 yılında 1,83 lira idi. 50 saat için bu miktar 91 lira demektir.

Servis hizmeti
Madde 17- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan personele işe geliş gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin sağlanamaması durumunda, bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenir.

TBMM PERSONELİNE TOPLU TAŞIM KARTI,

TBMM personeline ya servis hizmeti verilmesi ya da aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenmesi konusunda karar alınmıştır.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı
Madde 18- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılan ek ödeme döner sermaye bütçesinden yapılır.
(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %30'unu, kısmen karşılananlara %20'sini, bunların dışında kalanlara %10'unu geçmemek üzere; Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre her ay Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden havacılık tazminatı ödenir.
(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından döner sermaye bütçesine gelir kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.

HAVACILIK TAZMİNATI İÇİN KARAR ALINMIŞTIR

Personel maliyeti tümüyle karşılananlara 9500*0,106815*%30=304 lira havacılık tazminatı ödenecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber