Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği (5/7/2007 değişiklikleri işlenmiştir)

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2004
Resmi Gazete Sayısı: 25486

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaş insan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlık hizmetinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2- (Değişik:RG-24/06/2006?26208)

(Değişik birinci fıkra: RG-13/04/2007-26492) Bu Yönetmelik; Bakanlık Merkez Teşkilatından Taşra Teşkilatına, Taşra Teşkilatından Merkez Teşkilatına yapılacak atama ve görevlendirmeler hariç sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak usul ve esasları kapsar.

Ancak, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip ve asistanları kapsamaz. Bu unvanlarda istihdam edilenler bu görevlerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

Bu Yönetmeliğin yeniden atama ile kurumlar arası atamalara ilişkin hükümleri yukarıdaki (Değişik ibare: RG-13/04/2007-26491) fıkralarda belirtilen personel dışındaki diğer personel hakkında da uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-Bu Yönetmelik'te geçen terimlerden;

a) Bakan; Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

d) Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

e) Genel Yönetmelik:19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet memurlarının Yer değiştirme Suretiyle Atamalarına Dair Yönetmeliği,

f) Hizmet Bölgesi:İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,

g) (Değişik:RG-24/06/2006?26208) Hizmet Grubu: Personel Dağılım Cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını,

h) (Mülga: RG-13/04/2007-26492)

ı) (Değişik: RG-05/07/2007-26573) Hizmet Puanı: Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,

i) (Değişik: RG-13/04/2007-26492) Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek 6'da belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, (2) yılda en az bir defa yenilenen unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken azami personel sayısını gösteren cetveli,

j) (Değişik: RG-24/06/2006?26208) Personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personeli,

k) (Değişik: RG-13/04/2007-26492) Uzman tabip: Uzman tabip ve uzman (TUTG) unvanlı kadroya atanmaya hak kazanan personeli,

l) İl Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünü,

m) (Ek:RG-24/06/2006?26208) Stratejik Personel: Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personelini,

n) (Ek:RG-24/06/2006?26208) Standart: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde belirlenen standartları,

o) (Ek:RG-24/06/2006?26208) Doluluk Oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan PDC ye göre her unvan ve branş için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını,

ö) (Ek:RG-24/06/2006?26208) Diğer personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel dışındaki personeli,

ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5- (Değişik:RG-24/06/2006?26208)

Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde;

a) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,

b) Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması,

c) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması,

d) Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içerisinde atama yapılması,

e) Personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması

ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı

Hizmet Bölgeleri

MADDE 6- İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu Yönetmeliğe aynen yansıtılır.

Hizmet Grupları

MADDE 7- (Değişik:RG-24/06/2006?26208)

Personel dağılım cetveli, ülke düzeyinde mevcut personelin objektif ilkelere göre adil ve dengeli dağılımın sağlanması, sağlık hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, istihdamda azami verimin sağlanması amacı ile Bakanlık insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlara göre illere ve il içinde birimlere dağılımını gösteren planlama çalışmasıdır.

Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve geri kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. (Ek cümle: RG-13/04/2007-26492) İllerin doluluk oranlarının eşit olması halinde Devlet Planlama Teşkilatının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilir.

Personel dağılım cetveli çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli her yıl Aralık ayı sonunda yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur. Unvan ve branşlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşılaştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her üç ayda bir yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur ve birer örneği Müsteşarlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğünde 2 yıl süreyle muhafaza edilir. Hazırlanan cetveller personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belirlenir. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz.

Personel dağılım cetveli, (Değişik ibare: RG-13/04/2007-26492) Ek:6'da düzenlenen ilkelere göre hazırlanır.

Kapsam Dışı Unvan ve Branşlar

MADDE 8 ? (Değişik: RG-13/04/2007-26492)

En fazla 200 personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar ile Personel Dağılım Cetvelinde ülke genelinde tüm illerde standart öngörülmeyen unvan ve branşlar hizmet grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur.

Kapsam dışı personelin, bu Yönetmeliğin 19, 21, 24 ve 26 ncı maddeleri çerçevesindeki atamalarında, illerin doluluk oranları dikkate alınır.

Kapsam dışı uzman tabiplerin eş durumu atamalarında, kıdem esas alınıp, hizmet grubu şartı aranmadan kıdemli personele tabi olarak atama yapılır. Diğer kapsam dışı personelin eş durumu atamalarında ise; uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar hariç olmak üzere bu personele tabi olarak atama yapılır. İki eşin kapsam dışı personel olması halinde kıdem esas alınır.

Hizmet Puanı

MADDE 9- (Değişik birinci cümle: RG-05/07/2007-26573) Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu Yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

Hizmet Puanının Hesaplanması

MADDE 10- Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi,Daire Başkanı,İl Sağlık Müdürü,her türlü Müdürü ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır. Bu rakama Ek 1'de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli'nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

(Değişik ikinci fıkra: RG-05/07/2007-26573) Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablosundaki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

(Mülga üçüncü fıkra: RG-05/07/2007-26573)

(Mülga dördüncü: RG-05/07/2007-26573)

(Değişik fıkra: RG 14/09/2004 ? 25583) Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.

(Değişik altıncı fıkra: RG-24/06/2006?26208) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

(Değişik yedinci fıkra: RG-24/06/2006?26208) Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde oluşturulacak Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır. Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanan yönergeyle belirlenir.

Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları

MADDE 11- (Mülga fıkra:RG-24/06/2006?26208)

Bakanlık savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında personeli geçici olarak görevlendirebilir. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

(Ek fıkra: RG-14/09/2004?25583) Eşi muvazzaf askerlik hizmetinde olanlar, söz konusu hizmet süresi ile sınırlı olmak kaydıyla talepleri halinde eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilirler.

(Değişik fıkra: RG-24/06/2006?26208) Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri (Değişik ibare: RG-13/04/2007-26492) veya Personel Dağılım cetveline göre personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça A ve B hizmet grubuna dahil illerden C ve D hizmet grubu illere, Valiliklerce de Personel Dağılım Cetveline göre karşılama oranı yüksek olan birimden düşük olan birime geçici görevlendirme yapılabilir. 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir.

(Ek fıkra: RG-24/06/2006?26208) Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli görevlendirebileceği gibi (Değişik ibare: RG-13/04/2007-26492) ihtiyaç halinde re'sen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez. Memuriyet mahalinde Valiliklerce de bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez. (Mülga son cümle: RG-13/04/2007-26492)

(Mülga fıkra: RG-13/04/2007-26492)

(Ek fıkra: RG-24/06/2006?26208) Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası düzenlenen büyük çaplı organizasyonlar nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren illere Bakanlık ve Valiliklerce Personel Dağılım Cetveline ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici görevlendirme yapılabilir.

(Ek fıkra: RG-24/06/2006?26208) Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan bir yönergeyle belirlenir.

(Ek fıkra: RG-24/06/2006?26208) Bakanlık ve Valiliklerce re'sen geçici görevlendirilen personele fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı % 50 fazlasıyla verilir.

Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller

MADDE 12- Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez:

a) Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler,

b) Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.

c) (Ek: RG-13/04/2007-26492) Mehil müddetinden geçen süreler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama İşlemleri, Çeşitleri ve Özel Hükümler

Atamalarda Müracaat

MADDE 13- Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Doğrudan Bakanlığa yapılacak müracaatlar ilgili maddelerde belirtilmiştir. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili, formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte (Ek ibare: RG-13/04/2007-26492) ilgili ilanda belirtildiği şekilde il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder.

(Ek ikinci fıkra:RG-24/06/2006?26208) İnternet yoluyla yapılan başvurular, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından esas ve usul açısından incelenir.

İlk Defa Atama

MADDE 14- Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kur'ayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. (Mülga cümle:RG-24/06/2006?26208) İlk defa atamada ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

Yeniden Atama

MADDE 15- (Değişik:RG-14/09/2004?25583)

Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. (Değişik ikinci cümle:RG-24/06/2006?26208) Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde yılda iki defa yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. (Mülga üçüncü cümle: RG-13/04/2007-26492) (?) (Değişik son cümle:RG-24/06/2006?26208) Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır.

(Ek ikinci fıkra:RG-24/06/2006?26208) Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz.

Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgili mevzuatı gereği, belirlenecek dönemlerde kur'a ile atanırlar.

(Mülga birinci cümle:RG-24/06/2006?26208) Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

Kurum İçi Naklen Atama

MADDE 16 ? (Değişik: RG-13/04/2007-26492)

Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi Haziran ve Eylül aylarıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.

(Ek fıkra: RG-05/07/2007-26573) 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesine göre kadroları Bakanlıkta olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personel, talebi halinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlığın uygun göreceği sağlık kurum veya kuruluşuna atama dönemine ve kuraya tabi olmaksızın, Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak, naklen atanır.

Kurumlar Arası Naklen Atama

MADDE 17- (Değişik: RG-24/06/2006?26208)

(Değişik birinci fıkra: RG-13/04/2007-26492) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kura dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur'a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. Ancak profesör, doçent olanlar ile yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilirler.

(Değişik ikinci fıkra: RG-13/04/2007-26492)Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde çalışan personel dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilir. Eşleri Bakanlıkta sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanların ve eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların Bakanlığa nakil talepleri standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların atanacağı yerler bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenir.

(Değişik ibare: RG-13/04/2007-26492) Ayrıca, Merkez Teşkilatı kadroları ile kararname ile atama yapılan kadrolara, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Başhekimlik, Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şef kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kur'a şartı aranmaz.

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

MADDE 18-Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir;

a) Sağlık durumu,

b) Eş durumu,

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il'e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

(Değişik son fıkra: RG-13/04/2007-26492) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanır. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama

MADDE 19- (Değişik birinci fıkra: RG-24/06/2006?26208) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.

Başvuru sahibi müracaatında atanmak istediği ili belirtemez. Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkânları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlıkça oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı, kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır.

(Değişik son fıkra:RG-24/06/2006?26208) Komisyon, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

Eş Durumu Nedeniyle Atama

MADDE 20 ? (Değişik: RG-13/04/2007-26492)

Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.

Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.

Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, kapsam dışı uzman tabipler, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir. Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. Ancak son dönem tayini, başvuru tarihi itibariyle son (1) yılda kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde ve Personel Dağılım Cetveli doluluk oranları dikkate alınarak Bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile atanırlar. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır.

Bu madde doğrultusunda yapılacak atamalarda, öncelikle Personel Dağılım Cetveli uygulanır. Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınır.

Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği (Değişik Başlık: RG-21/10/2005-25973)

MADDE 21 ? (Değişik: RG-13/04/2007-26492)

Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.

Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile eşinden boşanan personel C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir. Eşi vefat eden personel, nakil dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatları boşanma ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılır.

İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama müracaatları, eşin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır.

Eşi şehit ve malül gazi olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri yerine getirilir.

Aşağıdaki fıkralar doğrultusunda atanan personel; bu madde gereğince atanmasına esas teşkil eden belgeleri İl Sağlık Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, atama gerekçeleri sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Atama gerekçesi ortadan kalkan personelin bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan atama gerekçesi sona eren personel eski görev yerine atanır.

Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin;

a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

b) Milletvekili, noter, belediye başkanı ve muhtar olduğunu,

c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini,

Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir.

Ancak, bu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri dört yıllık süre kapsamında değerlendirilir.

Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır.

(Değişik fıkra: RG-05/07/2007-26573) Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların bu madde doğrultusundaki atama talepleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü çerçevesinde yerine getirilir.

Bu madde doğrultusunda yapılacak atamalarda, öncelikle Personel Dağılım Cetveli uygulanır. Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınır.

Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.

Stratejik personelin atama taleplerinde bu maddenin (c) bendi ile son fıkrası uygulanmaz.

Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle Atama

MADDE 22- (Değişik: RG-24/06/2006?26208)

Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamalar, Bakanlık Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

(Değişik ikinci fıkra: RG-13/04/2007-26492) Vakıf Üniversiteleri hariç olmak üzere Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyenler; Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar.

Klinik şef, klinik şef yardımcılığı ve başasistanlıktan ayrılmak isteyen uzman tabipler ise Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere her zaman atanabilirler.

İstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan Personelin Ataması

MADDE 23- (Değişik birinci cümle: RG-13/04/2007-26492) İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği pilot uygulamaları hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, personel dağılım cetvelinde değişiklik olması, sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

Hizmet Gereği Atamalar

MADDE 24- Aşağıdaki hallerde, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir;

a) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

b) Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tespit edilmesi.

(Değişik ikinci fıkra:RG-24/06/2006?26208) Birinci fıkranın (a) bendi gereği yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir.

(Ek fıkra: RG-14/09/2004 ? 25583) (a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içine atanır.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-24/06/2006?26208) Bu madde gereği atananlar, ayrıldıkları bu İle 2 yıl geçmeden naklen atama talebinde bulunamazlar.

Yönetici Atamaları (Değişik: RG-24/06/2006?26208)

MADDE 25- (Değişik:RG-14/09/2004?25583)

(Mülga ibare:RG-24/06/2006-26208) (?) il müdürlüğü, müdürlük ve başhekimlik unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir. (Mülga ikinci ve üçüncü cümle: RG-13/04/2007-26492) (?)

Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine ve Bölge İçi Atama

MADDE 26 ? (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/06/2006?26208)

İlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması durumunda her zaman yapılabilir.

Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak koşuluyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personelin gitmek istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla bu ve diğer illere atamaları ile kapsam dışı unvan ve branşlarda bulunan personelin bulundukları hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesindeki illere atamaları Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması hallerinde her zaman yapılabilir.

(Ek fıkra: RG-13/04/2007-26492) Personel, bu madde doğrultusunda yılda en fazla bir defa atama talebinde bulunabilir.

Yeni Açılan Tesisler

MADDE 27- Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir. (Mülga cümle: RG-13/04/2007-26492) (?)

(Ek ikinci fıkra:RG-24/06/2006?26208) Ayrıca hizmete yeni açılan tesisin PDC si belirlenene kadar, söz konusu tesis için Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği gereği öngörülen standartlar aşılmamak kaydıyla O İl içerisindeki diğer birimlerden hizmete yeni açılan tesise (Ek ibare: RG-13/04/2007-26492) atama ve görevlendirme yapılabilir.

Resen Atama

MADDE 28- (Değişik:RG-24/06/2006?26208)

İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır.

İhtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen atama yapılabilir.

Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.

Karşılıklı Yer Değiştirme

MADDE 29- (Değişik:RG-14/09/2004?25583)

Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur'a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur'a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Müracaat Sınırlamaları

MADDE 30- (Değişik:RG-24/06/2006?26208)

Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27 ve 29 uncu maddelerine göre atanan personel atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak bu personelin atanma talepleri bu Yönetmeliğin 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeleri kapsamında ise, bu süre şartı aranmaz.

(Ek fıkra: RG-13/04/2007-26492) Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26 ncı maddelerine göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı sürece bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Gerçek Dışı Beyan

MADDE 31-Mazeret gruplarına dayanarak kurum içi naklen ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya tüm personel için hizmet puanına esas beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

İstihdam Planlama Komisyonu

MADDE 32-İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir kuruldur. Komisyonun kimin başkanlığında toplanacağı ve kimlerin üye olacağı Bakanlıkça belirlenir. Komisyonun sekreteryası Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

İstihdam Planlama Komisyonunun Görevleri ve Çalışma Usulü:

MADDE 33-İstihdam Planlama Komisyonu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. İstihdam Planlama Komisyonu, atama ve nakil dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. İstihdam Planlama Komisyonunda alınan kararlar, bakan onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce uygulanır.

İdari İş ve İşlemler

MADDE 34-Bakanlık ve valiliklerce yapılacak tüm atama ve nakillerde idari iş ve işlemler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Özel Nitelikler

MADDE 35-Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma v.b. gibi özel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir.

Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler

Ek MADDE 1- (Mülga:RG-24/06/2006?26208)

Başasistanların Atama ve Nakilleri

Ek MADDE 2 ? (Mülga:RG-24/06/2006?26208)

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 36-16.11.1996 tarih ve 22819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği? ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik:RG 14/09/2004 ? 25583)

Bakanlıkça, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda bulunan illerden diğer hizmet bölgelerine yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle başka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri taktirde, bir defaya mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde, bu yönetmeliğin 11 inci maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce 16.11.1996 tarih ve 22819 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği? çerçevesinde atama için müracaat edenlerin usulüne uygun olan talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış il içi geçici görevlendirmeler ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan geçici görevlendirilmeler ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğü girdiği yılda hizmet puanı bu Yönetmeliğin öngördüğünden farklı zamanlarda ilan edilebilir.

GEÇİCİ MADDE 3- (Mülga:RG-24/06/2006?26208)

GEÇİCİ MADDE 4- (Mülga:RG-24/06/2006?26208)

GEÇİCİ MADDE 5 ? (Ek:RG-25/03/2005 - 25766)

6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun gereğince devredilen personelden, devralındıkları kurum mevzuatı çerçevesinde geçici görevli olarak kadrosunun bulunduğu il dışında 19/2/2005 tarihinde fiilen görev yaptığını belgelendirenler; halen görev yaptıkları il sağlık müdürlükleri aracılığı ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde Bakanlık tarafından geçici görevli bulundukları sağlık birimlerine 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği hükümlerine tabi olmaksızın atanırlar. Kanuni izin sebebiyle fiilen görevde bulunmayanların bu madde kapsamındaki atamaları, göreve dönmelerini müteakip bir ay içinde başvurmaları halinde yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1 ? (Ek:RG-24/06/2006-26208)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Yataklı Tedavi Kurumlarında boş bulunan hemşire standartlarında; o kurumda standart fazlası ve Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen oranların üstünde istihdam edilen ebe unvanlı personel çalıştırılabilir.

GEÇİCİ MADDE 2 ? (Ek:RG-24/06/2006-26208)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk Kurum İçi Naklen Atamalarında uzman tabiplerin il içi atama onayları bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça tescil edilir.

GEÇİCİ MADDE 3 ? (Ek:RG-24/06/2006-26208)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eşi vefat eden personelin 6 ay içerisinde başvurması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması kaydıyla atamaları istedikleri yere yapılabilir.

GEÇİCİ MADDE 4 ? (Ek:RG-24/06/2006-26208)

Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personelin usulüne uygun olan talepleri başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 37-Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38-Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK 1

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

İL ADI EK HİZMET PUANI İL ADI EK HİZMET PUANI
İSTANBUL 0 MALATYA 400
ANKARA 10 KIRŞEHİR 410
İZMİR 20 ARTVİN 420
KOCAELİ 30 AFYON 430
BURSA 40 DÜZCE 440
ESKİŞEHİR 50 ÇORUM 450
TEKİRDAĞ 60 OSMANİYE 460
ADANA 70 KAHRAMANMARAŞ 470
YALOVA 80 NİĞDE 480
ANTALYA 90 GİRESUN 490
KIRKLARELİ 100 KASTAMONU 500
DENİZLİ 110 TUNCELİ 510
MUĞLA 120 SİVAS 520
BOLU 130 KİLİS 530
BALIKESİR 140 BARTIN 540
EDİRNE 150 AKSARAY 550
İÇEL 160 SİNOP 560
BİLECİK 170 ERZİNCAN 570
KAYSERİ 180 ÇANKIRI 580
GAZİANTEP 190 ERZURUM 590
ZONGULDAK 200 TOKAT 600
AYDIN 210 ORDU 610
SAKARYA 220 DİYARKIR 620
ÇANAKKALE 230 YOZGAT 630
MANİSA 240 ADIYAMAN 640
KONYA 250 BAYBURT 650
KARABÜK 260 KARS 660
İSPARTA 270 ŞANLIURFA 670
HATAY 280 IĞDIR 680
UŞAK 290 BATMAN 690
BURDUR 300 GÜMÜŞHANE 700
SAMSUN 310 MARDIN 710
KIRIKKALE 320 SİİRT 720
NEVŞEHİR 330 ARDAHAN 730
KARAMAN 340 VAN 740
ELAZIĞ 350 BİNGÖL 750
RİZE 360 HAKKARİ 760
TRABZON 370 ŞIRNAK 770
AMASYA 380 BİTLİS 780
KÜTAHYA 390 AĞRI 790
    MUŞ 800

(*) İllerin Gelişmişlik Sıralamasına Göre Alacağı Ek Hizmet puanı

EK-2 (Mülga: RG-05/07/2007-26573)

EK-3 (Mülga: RG-05/07/2007-26573)

EK-6 (Değişik: RG-13/04/2007-26492)(1)

PERSONEL DAĞILIM CETVELİ İLKELERİ

1. Personel Dağılım Cetveli (PDC), Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.

2. İl sağlık müdürü, baştabip ve bunların yardımcılarıyla başhemşirelerden oluşan yönetici kadroları, klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan gibi, hakkında özel düzenleme bulunan unvanlar ile kapsam dışı kabul edilen unvan ve branşlar için PDC hazırlanmaz.

3. İl ve ilçelere planlanacak toplam personel sayısı, İl Sağlık Müdürlüklerinin teklifleri de dikkate alınarak Bakanlık ana hizmet birimleri ve Personel Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve İstihdam Planlama Komisyonunca (İPK) onaylanır.

4. Planlamaya esas teşkil edecek sayıların belirlenmesinde unvan ve branş bazında, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında (tüm istihdam şekilleri dahil) çalışmakta olan sağlık ve yardımcı sağlık personellerin toplamı esas alınır.

5. Her unvan ve branş için PDC ayrı ayrı hesaplanır. Ancak, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, Laborant Laboratuar Teknisyeni/Teknikeri, Fizyoterapist - Fizik Tedavi Teknisyeni/Teknikeri, Odyolog - Odyometri Teknisyeni/Teknikeri, Ortopedi Teknisyeni/Teknikeri, Toplum Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri, Diş Protez - Diş Teknisyeni/ Teknikeri gibi aynı branşta öğrenim görerek farklı unvanlara atanan yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin planlaması tek unvan altında yapılır.

6. Personelin İllere planlanmasında temel ilke ev halkı tespit fişi (ETF) nüfusudur. Nüfus dışında, 14. maddede belirtilen değişkenler ile hizmet gereklilikleri de dikkate alınır. Yatak sayısının etken olduğu hallerde Sağlık Bakanlığı'nca tescil edilmiş yatak sayısı esastır.

7. Personel Dağılım Cetveli'nde birim bazında belirlenen personel sayısının, o birim için Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği'nde öngörülen standartları aşması ya da personelin unvan ve branşında standardın olmaması halinde Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayıya göre atamalar yapılır.

8. Personel Dağılım Cetveli hesaplanmasında, Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri tek ilçe olarak kabul edilir.

9. Semt Polikliniklerine Bakanlık tarafından ayrıca planlama yapılmaz. Bu birimlerin personel dağılımı bağlı bulunduğu hastanenin personel planlaması içinde değerlendirilir.

10. Aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, bu konuda yapılan özel düzenlemeler çerçevesinde yeniden PDC planlaması yapılabilir.

11. Halk Sağlığı uzmanları, öncelikle Halk Sağlığı uzmanı bulunmayan iller ile aile hekimliği uygulamasına geçilen pilot illerdeki Sağlık Müdürlüklerinde veya toplum sağlığı merkezlerinde istihdam edilecek şekilde planlanır.

12. Aile hekimleri, öncelikle aile hekimliğine geçilmesi planlanan pilot illerdeki Sağlık Müdürlüklerinde veya birinci basamak sağlık kuruluşlarında İstihdam edilecek şekilde planlanır.

13. Bir birimdeki 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personel sayısının o birim için PDC' de öngörülen personel sayısından fazla olması halinde söz konusu personelin ilgili mevzuat çerçevesinde yer değişikliği yapılıncaya kadar bu personelle ilgili yer değişikliği işlemi yapılamaz. Anılan Kanun gereği birimlere vizelenen boş pozisyonların o birim için PDC de belirlenen pozisyon sayılarını aşması halinde dahi bu pozisyonlara atama yapılamaz.

14. Personel sayısının dağılımında aşağıdaki ölçütler dikkate alınır:

a) Tüm ülkeye veya bölgeye hizmet veren genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine, il dışından başvuru, yıllık ortalama poliklinik sayısı, yıllık ameliyat sayısı, özellik arz eden birimlerinin olması (yoğun bakım ünitesi, reanimasyon ünitesi, yanık ünitesi, diyaliz, kan bankası ve benzeri birimlerin bulunması),

b) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik (hastalık insidans ve prevelansı vb), coğrafi ve turizm kaynaklı değişiklikler olması,

c) Hekime başvuru sıklığı,

d) İllerin tıbbi cihaz ve fiziki mekan kapasitesi,

e) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri ya da poliklinik sayısındaki farklılıklar,

f) Ulaşım şartları, vardiya hizmetleri, gibi etkenler.

15. Diş hekimliği alanında yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) ve diş-çene cerrahisi merkezlerinde (DÇCM) istihdam edilirler. Bulunduğu ilde ADSM / DÇCM olmayan yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri ise o ilin ağız ve diş sağlığı hasta sayısının en yoğun olduğu ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri için altyapının en uygun olduğu birimde istihdam edilirler.

16. Sağlık Ocaklarına planlama yapılırken; 3500 nüfus için 1 (bir) pratisyen hekim planlaması esas olmakla birlikte, 14. maddede belirtilen değişkenlere bağlı olarak daha düşük veya daha yüksek nüfuslar için de planlama yapılabilir.

17. Entegre ilçe hastanesi olan yerlerde, hizmet gereklerine göre personel istihdamı yapılır.

18. İl içinde hemşire ve ebe dağılımı yapılırken ebelerin ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık tesisleri ile doğumevlerinde, hemşirelerin ağırlıklı olarak yataklı sağlık tesislerinde istihdamlarının yapılması esastır. Bununla beraber, personel sayısının yetersiz olması durumlarında ebe ve hemşireler birbirlerinin yerine istihdam edilebilirler.

19. Sağlık evlerine atanacak ebe bulunamadığı takdirde, ebe istihdamı gerçekleşene kadar Bakanlık tarafından kriterleri belirlenerek yaptırılacak bir eğitimden geçen hemşireler görevlendirilebilir ya da vekaleten atanabilir.

20. Anestezi teknisyen/teknikerleri sadece yataklı tedavi kurumları ve ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) için, odyolog - odyometri teknisyen/teknikerleri, fizyoterapist, fizik tedavi teknisyen/teknikerleri, ortopedi teknisyen/teknikerleri sadece yataklı tedavi kurumları için planlanır ve istihdam edilirler.

21. Yeterli sayıda anestezi teknisyeni/teknikeri ve/veya röntgen teknisyeni/teknikeri bulunamayan birimlerde, ihtiyaç halinde, anestezi ve/veya röntgen teknisyenliği alanında sertifika almış personel, istihdam edilebilir.

22. Acil sağlık hizmetleri birimlerine (112 istasyonları ile yataklı tedavi kurumlarının acil servisleri ve 24 saat hizmet veren birimler v.b) acil sağlık hizmetleri için acil tıp teknisyeni/ ambulans ve acil bakım teknikeri planlaması yapılır.

23. Acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri bulunmadığı ya da sayısının yetersiz olduğu hallerde, sayısı yeterli hale gelene kadar acil sağlık hizmetlerinde hemşire, ebe ya da toplum sağlık teknisyenleri istihdam edilebilir. 112 istasyonlarına ve diğer acil sağlık hizmeti sunulan yerlere acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri ataması yapıldıkça, buralarda istihdam edilmiş olan diğer personel (ebe, hemşire, toplum sağlık teknisyeni v.b.) bulundukları ilçe içinde PDC si uygun olan başka sağlık kuruluşlarında istihdam edilirler.

24. Yeni kurum ve kuruluşların hizmete girmesi, mevcut kurumlarda nitelik değişikliği olması, kurum içi yeni birim açılması ya da bir kısım birimlerin kapatılması, farklı kurumların birleşmesi ya da mevcut kurumlardan ayrılma yoluyla yeni kurum oluşturulması gibi durumlarda, yapılan düzenleme ve hizmetin gereklerine uygun olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda yeni PDC belirlenerek İPK onayını takiben ilan edilir.

25. Bakanlık tarafından kabul edilmiş bir hizmet içi sertifika programından sertifika almış personel, programla ilgili yönetmelik, yönerge ya da genelge hükümlerine uygun olarak istihdam edilir. Bununla beraber, aynı konuda sertifika alan personel sayısı ilgili birimin PDC sinden fazla ise, kadrosuna uygun başka bir birimde çalıştırılır.

______________________________

(1) Bu ek, Ek-4 iken, 13/04/2007 tarihli ve 26492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle Ek-6 olarak değiştirilmiştir.


Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25486

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaş insan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlık hizmetinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2- (Değişik:RG-24/06/2006?26208)

(Değişik birinci fıkra: RG-13/04/2007-26492) Bu Yönetmelik; Bakanlık Merkez Teşkilatından Taşra Teşkilatına, Taşra Teşkilatından Merkez Teşkilatına yapılacak atama ve görevlendirmeler hariç sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak usul ve esasları kapsar.

Ancak, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip ve asistanları kapsamaz. Bu unvanlarda istihdam edilenler bu görevlerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

Bu Yönetmeliğin yeniden atama ile kurumlar arası atamalara ilişkin hükümleri yukarıdaki (Değişik ibare: RG-13/04/2007-26491) fıkralarda belirtilen personel dışındaki diğer personel hakkında da uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönetmelik'te geçen terimlerden;

a) Bakan; Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

d) Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

e) Genel Yönetmelik:19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet memurlarının Yer değiştirme Suretiyle Atamalarına Dair Yönetmeliği,

f) Hizmet Bölgesi:İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,

g) (Değişik:RG-24/06/2006?26208) Hizmet Grubu: Personel Dağılım Cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını,

h) (Mülga: RG-13/04/2007-26492)

ı) Hizmet Puanı: Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin özellikleri ile yurt içi, yurt dışı yayınlar ve yüksek lisans yapmış olma gibi mesleki yeterlilikler göz önüne alınarak hesaplanan puanı,

i) (Değişik: RG-13/04/2007-26492) Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek 6'da belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, (2) yılda en az bir defa yenilenen unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken azami personel sayısını gösteren cetveli,

j) (Değişik: RG-24/06/2006?26208) Personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personeli,

k) (Değişik: RG-13/04/2007-26492) Uzman tabip: Uzman tabip ve uzman (TUTG) unvanlı kadroya atanmaya hak kazanan personeli,

l) İl Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünü,

m) (Ek:RG-24/06/2006?26208) Stratejik Personel: Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personelini,

n) (Ek:RG-24/06/2006?26208) Standart: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde belirlenen standartları,

o) (Ek:RG-24/06/2006?26208) Doluluk Oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan PDC ye göre her unvan ve branş için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını,

ö) (Ek:RG-24/06/2006?26208) Diğer personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel dışındaki personeli,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5- (Değişik:RG-24/06/2006?26208)

Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde;

a) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,

b) Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması,

c) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması,

d) Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içerisinde atama yapılması,

e) Personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması

ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı

Hizmet Bölgeleri

Madde 6- İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu Yönetmeliğe aynen yansıtılır.

Hizmet Grupları

Madde 7- (Değişik:RG-24/06/2006?26208)

Personel dağılım cetveli, ülke düzeyinde mevcut personelin objektif ilkelere göre adil ve dengeli dağılımın sağlanması, sağlık hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, istihdamda azami verimin sağlanması amacı ile Bakanlık insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlara göre illere ve il içinde birimlere dağılımını gösteren planlama çalışmasıdır.

Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve geri kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. (Ek cümle: RG-13/04/2007-26492) İllerin doluluk oranlarının eşit olması halinde Devlet Planlama Teşkilatının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilir.

Personel dağılım cetveli çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli her yıl Aralık ayı sonunda yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur. Unvan ve branşlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşılaştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her üç ayda bir yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur ve birer örneği Müsteşarlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğünde 2 yıl süreyle muhafaza edilir. Hazırlanan cetveller personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belirlenir. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz.

Personel dağılım cetveli, (Değişik ibare: RG-13/04/2007-26492) Ek:6'da düzenlenen ilkelere göre hazırlanır.

Kapsam Dışı Unvan ve Branşlar

MADDE 8 ? (Değişik: RG-13/04/2007-26492)

En fazla 200 personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar ile Personel Dağılım Cetvelinde ülke genelinde tüm illerde standart öngörülmeyen unvan ve branşlar hizmet grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur.

Kapsam dışı personelin, bu Yönetmeliğin 19, 21, 24 ve 26 ncı maddeleri çerçevesindeki atamalarında, illerin doluluk oranları dikkate alınır.

Kapsam dışı uzman tabiplerin eş durumu atamalarında, kıdem esas alınıp, hizmet grubu şartı aranmadan kıdemli personele tabi olarak atama yapılır. Diğer kapsam dışı personelin eş durumu atamalarında ise; uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar hariç olmak üzere bu personele tabi olarak atama yapılır. İki eşin kapsam dışı personel olması halinde kıdem esas alınır.

Hizmet Puanı

Madde 9- Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin ve mesleki yeterliliklerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu Yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

Hizmet Puanının Hesaplanması

Madde 10- Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi,Daire Başkanı,İl Sağlık Müdürü,her türlü Müdürü ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır. Bu rakama Ek 1'de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli'nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

Hizmet puanına köylerde fiilen çalışılan her yıl için 100 puan, beldelerde fiilen çalışılan her yıl için 50 puan eklenir. Alınan takdirnameler için yılda sadece bir kez olmak üzere 100 puan daha eklenir. Alınan cezalarda ise; kesinleşmiş olmak şartıyla ve her ceza için ayrı ayrı olmak üzere, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için 100 puan, aylıktan kesme cezası için 50 puan, kınama cezası için 30 puan ve uyarma cezası için 20 puan düşülür.

Yapılan mesleki faaliyetler, yayınlar, alınan eğitimler ve hazırlanan eserler ile yöneticilik için Ek 2'te bulunan tablodaki puanlar eklenir. Meslekte doçent olarak geçirilen her yıl için 500, profesörlük için 600 puan temel hizmet puanına eklenir.

Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri saklı kalmak ve sadece biri dikkate alınmak kaydıyla hizmet puanının hesaplanmasında esas alınan fiili çalışma öncelik sıralaması; 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görev, aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekaleten atama, geçici görev, görevlendirme ve asıl kadrosunda çalışmadır.

(Değişik:RG 14/09/2004 ? 25583) Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.

(Değişik altıncı fıkra:RG-24/06/2006?26208) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

(Değişik yedinci fıkra:RG-24/06/2006?26208) Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde oluşturulacak Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır. Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanan yönergeyle belirlenir.

Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları

Madde 11-

(Mülga fıkra:RG-24/06/2006?26208)

Bakanlık savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında personeli geçici olarak görevlendirebilir. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

(Ek fıkra: RG-14/09/2004?25583) Eşi muvazzaf askerlik hizmetinde olanlar, söz konusu hizmet süresi ile sınırlı olmak kaydıyla talepleri halinde eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilirler.

(Değişik fıkra: RG-24/06/2006?26208) Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri (Değişik ibare: RG-13/04/2007-26492) veya Personel Dağılım cetveline göre personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça A ve B hizmet grubuna dahil illerden C ve D hizmet grubu illere, Valiliklerce de Personel Dağılım Cetveline göre karşılama oranı yüksek olan birimden düşük olan birime geçici görevlendirme yapılabilir. 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir.

(Ek fıkra: RG-24/06/2006?26208) Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli görevlendirebileceği gibi (Değişik ibare: RG-13/04/2007-26492) ihtiyaç halinde re'sen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez. Memuriyet mahalinde Valiliklerce de bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez. (Mülga son cümle: RG-13/04/2007-26492)

(Mülga fıkra: RG-13/04/2007-26492)

(Ek fıkra: RG-24/06/2006?26208) Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası düzenlenen büyük çaplı organizasyonlar nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren illere Bakanlık ve Valiliklerce Personel Dağılım Cetveline ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici görevlendirme yapılabilir.

(Ek fıkra: RG-24/06/2006?26208) Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan bir yönergeyle belirlenir.

(Ek fıkra: RG-24/06/2006?26208) Bakanlık ve Valiliklerce re'sen geçici görevlendirilen personele fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı % 50 fazlasıyla verilir.

Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller

Madde 12- Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez:

a) Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler,

b) Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.

c) (Ek: RG-13/04/2007-26492) Mehil müddetinden geçen süreler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama İşlemleri, Çeşitleri ve Özel Hükümler

Atamalarda Müracaat

Madde 13- Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Doğrudan Bakanlığa yapılacak müracaatlar ilgili maddelerde belirtilmiştir. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili, formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte (Ek ibare: RG-13/04/2007-26492) ilgili ilanda belirtildiği şekilde il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder.

(Ek ikinci fıkra:RG-24/06/2006?26208) İnternet yoluyla yapılan başvurular, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından esas ve usul açısından incelenir.

İlk Defa Atama

Madde 14- Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kur'ayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. (Mülga cümle:RG-24/06/2006?26208) İlk defa atamada ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

Yeniden Atama

Madde 15- (Değişik:RG-14/09/2004?25583)

Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. (Değişik ikinci cümle:RG-24/06/2006?26208) Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde yılda iki defa yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. (Mülga üçüncü cümle: RG-13/04/2007-26492) (?) (Değişik son cümle:RG-24/06/2006?26208) Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır.

(Ek ikinci fıkra:RG-24/06/2006?26208) Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz.

Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgili mevzuatı gereği, belirlenecek dönemlerde kur'a ile atanırlar.

(Mülga birinci cümle:RG-24/06/2006?26208) Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

Kurum İçi Naklen Atama

MADDE 16 ? (Değişik: RG-13/04/2007-26492)

Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi Haziran ve Eylül aylarıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.

Kurumlar Arası Naklen Atama

Madde 17- (Değişik: RG-24/06/2006?26208)

(Değişik birinci fıkra: RG-13/04/2007-26492) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kura dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur'a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. Ancak profesör, doçent olanlar ile yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilirler.

(Değişik ikinci fıkra: RG-13/04/2007-26492)Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde çalışan personel dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilir. Eşleri Bakanlıkta sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanların ve eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların Bakanlığa nakil talepleri standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların atanacağı yerler bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenir.

(Değişik ibare: RG-13/04/2007-26492) Ayrıca, Merkez Teşkilatı kadroları ile kararname ile atama yapılan kadrolara, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Başhekimlik, Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şef kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kur'a şartı aranmaz.

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

Madde 18-Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir;

a) Sağlık durumu,

b) Eş durumu,

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il'e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

(Değişik son fıkra: RG-13/04/2007-26492) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanır. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama

Madde 19- (Değişik birinci fıkra: RG-24/06/2006?26208) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.

Başvuru sahibi müracaatında atanmak istediği ili belirtemez. Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkânları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlıkça oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı, kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır.

(Değişik son fıkra:RG-24/06/2006?26208) Komisyon, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

Eş Durumu Nedeniyle Atama

MADDE 20 ? (Değişik: RG-13/04/2007-26492)

Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.

Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.

Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, kapsam dışı uzman tabipler, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir. Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. Ancak son dönem tayini, başvuru tarihi itibariyle son (1) yılda kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde ve Personel Dağılım Cetveli doluluk oranları dikkate alınarak Bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile atanırlar. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır.

Bu madde doğrultusunda yapılacak atamalarda, öncelikle Personel Dağılım Cetveli uygulanır. Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınır.

Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği (Değişik Başlık: RG-21/10/2005-25973)

MADDE 21 ? (Değişik: RG-13/04/2007-26492)

Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.

Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile eşinden boşanan personel C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir. Eşi vefat eden personel, nakil dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatları boşanma ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılır.

İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama müracaatları, eşin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır.

Eşi şehit ve malül gazi olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri yerine getirilir.

Aşağıdaki fıkralar doğrultusunda atanan personel; bu madde gereğince atanmasına esas teşkil eden belgeleri İl Sağlık Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, atama gerekçeleri sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Atama gerekçesi ortadan kalkan personelin bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan atama gerekçesi sona eren personel eski görev yerine atanır.

Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin;

a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

b) Milletvekili, noter, belediye başkanı ve muhtar olduğunu,

c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini,

Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir.

Ancak, bu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri dört yıllık süre kapsamında değerlendirilir.

Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır.

Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların bu madde doğrultusundaki atama talepleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde yerine getirilir.

Bu madde doğrultusunda yapılacak atamalarda, öncelikle Personel Dağılım Cetveli uygulanır. Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınır.

Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.

Stratejik personelin atama taleplerinde bu maddenin (c) bendi ile son fıkrası uygulanmaz.

Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle Atama

Madde 22- (Değişik: RG-24/06/2006?26208)

Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamalar, Bakanlık Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

(Değişik ikinci fıkra: RG-13/04/2007-26492) Vakıf Üniversiteleri hariç olmak üzere Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyenler; Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar.

Klinik şef, klinik şef yardımcılığı ve başasistanlıktan ayrılmak isteyen uzman tabipler ise Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere her zaman atanabilirler.

İstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan Personelin Ataması

Madde 23- (Değişik birinci cümle: RG-13/04/2007-26492) İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği pilot uygulamaları hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, personel dağılım cetvelinde değişiklik olması, sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

Hizmet Gereği Atamalar

Madde 24- Aşağıdaki hallerde, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir;

a) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

b) Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tespit edilmesi.

(Değişik ikinci fıkra:RG-24/06/2006?26208) Birinci fıkranın (a) bendi gereği yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir.

(Ek fıkra: RG-14/09/2004 ? 25583) (a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içine atanır.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-24/06/2006?26208) Bu madde gereği atananlar, ayrıldıkları bu İle 2 yıl geçmeden naklen atama talebinde bulunamazlar.

Yönetici Atamaları (Değişik: RG-24/06/2006?26208)

Madde 25- (Değişik:RG-14/09/2004?25583)

(Mülga ibare:RG-24/06/2006-26208) (?) il müdürlüğü, müdürlük ve başhekimlik unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir. (Mülga ikinci ve üçüncü cümle: RG-13/04/2007-26492) (?)

Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine ve Bölge İçi Atama

MADDE 26 ? (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/06/2006?26208)

İlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması durumunda her zaman yapılabilir.

Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak koşuluyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personelin gitmek istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla bu ve diğer illere atamaları ile kapsam dışı unvan ve branşlarda bulunan personelin bulundukları hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesindeki illere atamaları Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması hallerinde her zaman yapılabilir.

(Ek fıkra: RG-13/04/2007-26492) Personel, bu madde doğrultusunda yılda en fazla bir defa atama talebinde bulunabilir.

Yeni Açılan Tesisler

Madde 27- Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir. (Mülga cümle: RG-13/04/2007-26492) (?)

(Ek ikinci fıkra:RG-24/06/2006?26208) Ayrıca hizmete yeni açılan tesisin PDC si belirlenene kadar, söz konusu tesis için Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği gereği öngörülen standartlar aşılmamak kaydıyla O İl içerisindeki diğer birimlerden hizmete yeni açılan tesise (Ek ibare: RG-13/04/2007-26492) atama ve görevlendirme yapılabilir.

Resen Atama

Madde 28- (Değişik:RG-24/06/2006?26208)

İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır.

İhtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen atama yapılabilir.

Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.

Karşılıklı Yer Değiştirme

Madde 29- (Değişik:RG-14/09/2004?25583)

Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur'a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur'a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Müracaat Sınırlamaları

Madde 30- (Değişik:RG-24/06/2006?26208)

Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27 ve 29 uncu maddelerine göre atanan personel atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak bu personelin atanma talepleri bu Yönetmeliğin 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeleri kapsamında ise, bu süre şartı aranmaz.

(Ek fıkra: RG-13/04/2007-26492) Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26 ncı maddelerine göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı sürece bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Gerçek Dışı Beyan

Madde 31-Mazeret gruplarına dayanarak kurum içi naklen ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya tüm personel için hizmet puanına esas beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

İstihdam Planlama Komisyonu

Madde 32-İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir kuruldur. Komisyonun kimin başkanlığında toplanacağı ve kimlerin üye olacağı Bakanlıkça belirlenir. Komisyonun sekreteryası Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

İstihdam Planlama Komisyonunun Görevleri ve Çalışma Usulü:

Madde 33-İstihdam Planlama Komisyonu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. İstihdam Planlama Komisyonu, atama ve nakil dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. İstihdam Planlama Komisyonunda alınan kararlar, bakan onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce uygulanır.

İdari İş ve İşlemler

Madde 34-Bakanlık ve valiliklerce yapılacak tüm atama ve nakillerde idari iş ve işlemler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Özel Nitelikler

Madde 35-Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma v.b. gibi özel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir.

Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler

Ek Madde 1- (Mülga:RG-24/06/2006?26208)

Başasistanların Atama ve Nakilleri

Ek Madde 2 ? (Mülga:RG-24/06/2006?26208)

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 36-16.11.1996 tarih ve 22819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği? ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- (Değişik:RG 14/09/2004 ? 25583)

Bakanlıkça, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda bulunan illerden diğer hizmet bölgelerine yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle başka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri taktirde, bir defaya mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde, bu yönetmeliğin 11 inci maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce 16.11.1996 tarih ve 22819 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği? çerçevesinde atama için müracaat edenlerin usulüne uygun olan talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış il içi geçici görevlendirmeler ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan geçici görevlendirilmeler ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğü girdiği yılda hizmet puanı bu Yönetmeliğin öngördüğünden farklı zamanlarda ilan edilebilir.

Geçici Madde 3- (Mülga:RG-24/06/2006?26208)

Geçici Madde 4- (Mülga:RG-24/06/2006?26208)

Geçici Madde 5 ? (Ek:RG-25/03/2005 - 25766)

6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun gereğince devredilen personelden, devralındıkları kurum mevzuatı çerçevesinde geçici görevli olarak kadrosunun bulunduğu il dışında 19/2/2005 tarihinde fiilen görev yaptığını belgelendirenler; halen görev yaptıkları il sağlık müdürlükleri aracılığı ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde Bakanlık tarafından geçici görevli bulundukları sağlık birimlerine 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği hükümlerine tabi olmaksızın atanırlar. Kanuni izin sebebiyle fiilen görevde bulunmayanların bu madde kapsamındaki atamaları, göreve dönmelerini müteakip bir ay içinde başvurmaları halinde yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1 ? (Ek:RG-24/06/2006-26208)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Yataklı Tedavi Kurumlarında boş bulunan hemşire standartlarında; o kurumda standart fazlası ve Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen oranların üstünde istihdam edilen ebe unvanlı personel çalıştırılabilir.

GEÇİCİ MADDE 2 ? (Ek:RG-24/06/2006-26208)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk Kurum İçi Naklen Atamalarında uzman tabiplerin il içi atama onayları bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça tescil edilir.

GEÇİCİ MADDE 3 ? (Ek:RG-24/06/2006-26208)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eşi vefat eden personelin 6 ay içerisinde başvurması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması kaydıyla atamaları istedikleri yere yapılabilir.

GEÇİCİ MADDE 4 ? (Ek:RG-24/06/2006-26208)

Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personelin usulüne uygun olan talepleri başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Yürürlük

Madde 37-Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38-Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK 1

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

İL ADI EK HİZMET PUANI İL ADI EK HİZMET PUANI
İSTANBUL 0 MALATYA 400
ANKARA 10 KIRŞEHİR 410
İZMİR 20 ARTVİN 420
KOCAELİ 30 AFYON 430
BURSA 40 DÜZCE 440
ESKİŞEHİR 50 ÇORUM 450
TEKİRDAĞ 60 OSMANİYE 460
ADANA 70 KAHRAMANMARAŞ 470
YALOVA 80 NİĞDE 480
ANTALYA 90 GİRESUN 490
KIRKLARELİ 100 KASTAMONU 500
DENİZLİ 110 TUNCELİ 510
MUĞLA 120 SİVAS 520
BOLU 130 KİLİS 530
BALIKESİR 140 BARTIN 540
EDİRNE 150 AKSARAY 550
İÇEL 160 SİNOP 560
BİLECİK 170 ERZİNCAN 570
KAYSERİ 180 ÇANKIRI 580
GAZİANTEP 190 ERZURUM 590
ZONGULDAK 200 TOKAT 600
AYDIN 210 ORDU 610
SAKARYA 220 DİYARKIR 620
ÇANAKKALE 230 YOZGAT 630
MANİSA 240 ADIYAMAN 640
KONYA 250 BAYBURT 650
KARABÜK 260 KARS 660
İSPARTA 270 ŞANLIURFA 670
HATAY 280 IĞDIR 680
UŞAK 290 BATMAN 690
BURDUR 300 GÜMÜŞHANE 700
SAMSUN 310 MARDIN 710
KIRIKKALE 320 SİİRT 720
NEVŞEHİR 330 ARDAHAN 730
KARAMAN 340 VAN 740
ELAZIĞ 350 BİNGÖL 750
RİZE 360 HAKKARİ 760
TRABZON 370 ŞIRNAK 770
AMASYA 380 BİTLİS 780
KÜTAHYA 390 AĞRI 790
    MUŞ 800

(*) İllerin Gelişmişlik Sıralamasına Göre Alacağı Ek Hizmet puanı

EK2 (Değişik:RG-14/09/2004)

YAPILAN ÇEŞİTLİ FAALİYETLERİN HİZMET PUANINA KATKISICETVELİ

A- Yayınlar*
1- İlgili alanda Yurt Dışı Yayınlar:
a) Yurt dışı SCI veya Scı Expanded indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi 3000 puan
b) Aynı dergilerde yayınlanmış Diğer yayınlar 1000 puan
2- İlgili alanda Yurt İçi Yayınlar: TÜBİTAK'ın Türk dizinine giren(1994 yılından sonraki yayınlar için geçerlidir. Daha önceki yayınlarda bu şart aranmaz.)
a) Araştırma makalesi 2000 puan
b) Diğer yayınlar 500 puan
3- Kitap (İlgili alanda)
a) Yurt Dışı 6000 puan
c) Yurt İçi** 3000 puan
B- Diğer mesleki faaliyetler
a) İlgili alanda yurt içi veya yurt dışı yayın kurullarında hakemlik 2000 puan/hakemlik
b) İlgili alanda yurt içi veya yurt dışında moderatör veya panelist olmak veya davetli konuşma yapmak 2000 puan/faaliyet
c) Yurt dışı editörlük kurulunda görev almak 2000 puan/kurul
d) Yurt içi editörlük kurulunda görev almak 1000 puan/kurul
C- Yüksek Lisans Çalışmaları  
a) Yüksek Lisans 4000 puan
b) Doktora 6000 puan
D- Yöneticilik***  
Genel Müdür ve üstü 1500 puan/yıl
Daire Başkanı ve üstü, Müşavir, Müfettiş 1300 puan/yıl
İl Sağlık Müdürü,Müdür, Başhekim ile Klinik Şefi 1100 puan/yıl
İl Sağlık Müdür ve Başhekim Yardımcısı ile Klinik Şef Yardımcısı 700 puan/yıl
Başasistan 500 puan/yıl

Yayınlarda birden fazla isim bulunması halinde 1 inci isim öngörülen rakamın %60'ını, 2 nci isim %40'ını, 3 üncü ve sonrası %30'unu alır.

**Atıfta bulunulan kitap için ayrıca 2000 puan ilave edilir

***Aşağıda belirtilen görevlere asaleten veya Bakanlık Oluru ile vekaleten ve görevlendirme suretiyle atanılması halinde hizmet puanının hesaplanmasına dikkat alınır.

EK-3 (Ek:RG-14/09/2004 ? 25583)

Değerlendirme Kriterleri

1.SCI ve SCI Expanded'da yayınlanmış herbir yurtdışı araştırma makalesinde a. Birinci isim 50 puan b. İkinci isim 40 puan c. Üçüncü ve sonraki isimler 30 puan
2. SCI ve SCI Expanded'da yayınlanmış yurtdışı derleme, vaka takdimi, editöre mektup için herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın 20 puan
3. SCI ve SCI Expanded harici yurt dışı hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde a. Birinci isim 30 puan b. İkinci isim 20 puan c. Üçüncü ve sonraki isimler 15 puan
4. SCI ve SCI Expanded harici yurt dışı hakemli dergilerde yayınlanmış derleme, editöre mektup için herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın 10 puan
5.Yurtiçi dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde a. Birinci isim 10 puan b. İkinci isim 8 puan c. Üçüncü ve sonraki isimler 6 puan
6. Yurtdışı dergilerde yayınlanmış derleme, vaka takdimi, editöre mektup için herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın 5 puan
7.Yurtiçi Proceeding Book'ta basılmış tam metin makalede a. Birinci isim 10 puan b. İkinci isim 8 puan c. Üçüncü ve sonraki isimler 6 puan
8.Yurtdışı sözlü bildirilerde a. Birinci isim 15 puan b. İkinci isim 12 puan c. Üçüncü ve sonraki isimler 6 puan
9.Yurtdışı posterlerde a. Birinci isim 10 puan b. İkinci isim 8 puan c. Üçüncü ve sonraki isimler 6 puan
10.Yurtiçi sözlü bildirilerde a. Birinci isim 5 puan b. İkinci isim 4 puan c. Üçüncü ve sonraki isimler 3 puan

Bu Habere Tepkiniz