1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

23 Nisan 2007 09:38
+Aa- Yazdır

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12.07.2006 - 26226

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını, niteliklerini, atanmalarını, çalışma usul ve esaslarını, sertifikalarının verilmesi ve derecelendirilmesi ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile mahallî idarelerin iç denetim faaliyetlerini ve iç denetçilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Denetim rehberleri: İç denetim faaliyetine ilişkin olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından çıkarılan ve kamu idarelerinin iç denetim birimlerince hazırlanacak denetim rehberlerine esas teşkil eden rehberleri,

b) Denetim standartları: Uluslararası iç denetim meslekî uygulama standartları ile uyumlu olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen Kamu İç Denetim Standartlarını,

c) Etik kurallar: Uluslararası genel kabul görmüş etik kurallarla uyumlu olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve iç denetçilerin uyacakları Meslek Ahlak Kurallarını,

ç) Ekonomiklik: Bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmeyi,

d) Etkililik: Bir faaliyetin, planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi; hedefe ulaşma derecesini ve yerindeliğini,

e) İç denetim: Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini,

f) İç kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,

g) Kalite güvence ve geliştirme programı: İç denetim birimince ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi, standartlara ve etik kurallara uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programı,

ğ) Kamu idaresi: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile mahallî idareleri,

h) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

ı) Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu,

i) Risk: Kamu idarelerinin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olayları,

j) Risk analizi: Kamu idarelerine, kaynaklarına ve varlıklarına yönelik risklerin değerlendirilmesini,

k) Risk yönetimi: Potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası zararlarının etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan yönetimi,

l) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,

m) Verimlilik: Kullanılan kaynaklarla, bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını azamiye çıkarmayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İç Denetim Faaliyeti

İç denetim faaliyetinin amacı

MADDE 5- (1) İç denetim faaliyeti; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim faaliyeti sonucunda, kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için kamu idaresinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunulur.

(2) İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.

(3) Nesnel güvence sağlama, kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna; kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine; üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına; varlıklarının korunduğuna; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair, kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesidir.

İç denetim faaliyetinin kapsamı

MADDE 6- (1) Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra dahil tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulur.

İç denetim alanı

MADDE 7- (1) İç denetim;

a) Kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi,

b) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi,

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans değerlendirmelerinin yapılması ve idarelere önerilerde bulunulması,

ç) İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunun denetlenmesi,

d) Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenmesi,

e) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması,

f) Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirliğinin gözden geçirilmesi,

alanlarını içerir.

İç denetimin uygulanması

MADDE 8- (1) Kamu idarelerinde yapılacak iç denetim aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar:

a) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.

b) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir.

c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

ç) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

d) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.

(2) İç denetim, birinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir.

Kamu iç denetim standartları ve etik kurallar

MADDE 9- (1) İç denetçiler, Kurul tarafından belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uymakla yükümlüdür. Bu standart ve kurallar, uluslararası genel kabul görmüş standart ve kurallar dikkate alınarak belirlenir.

İç denetim rehberleri

MADDE 10- (1) Kurul, iç denetçilerin iç denetim faaliyetlerinde esas alacakları denetim rehberlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen denetim rehberlerini hazırlar, geliştirir ve güncelleştirir.

(2) İç denetim birimleri, görev alanlarına giren konular itibarıyla Kurulca yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak kendi denetim rehberlerini hazırlar ve bir örneğini Kurula verir.

(3) Denetim rehberleri yol gösterici olmakla birlikte, iç denetçilerin denetim yeteneklerini sınırlamaz ve iç denetim uygulamalarının geliştirilmesine engel teşkil etmez.

(4) İç denetim birimi, denetim rehberlerinin iç denetim faaliyetlerinin planlanması, programlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi bakımından etkin ve yeterli olup olmadığını kalite güvence ve geliştirme programına göre yılda bir defa inceler ve bu konudaki görüşünü Kurula bildirir.

İç kontrolle ilişki

MADDE 11- (1) İç denetim, iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili olarak yönetime bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

(2) İç denetçiler, iç kontrol sisteminin düzenlenmesi ya da uygulanması süreçlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine dâhil edilemez. Kamu idaresinde etkin bir iç kontrolün kurulması ve sürdürülmesinden üst yönetici sorumludur. Üst yönetici iç denetçilerden, iç kontrol ilkelerine ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik görüş alabilir.

Üst yöneticinin sorumluluğu

MADDE 12- (1) Üst yönetici, iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde:

a) İç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için gereken tüm önlemleri alır.

b) İç denetçilere, idarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi çalışmalarında gerekli imkanı sağlar.

c) İç denetim kapsamına giren konularda, iç denetçilere gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması amacıyla, birimler arasında etkili iletişim kurulmasını sağlar.

ç) İç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.

d) İç kontrol sürecinden elde ettiği bilgilerle, iç denetimden elde edilen bilgileri karşılaştırır ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin tedbirleri gerektiğinde iç denetçilerle görüşerek belirler.

e) İç denetçilerin mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

f) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri alır.

g) İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetir ve bu amaçla kalite kontrol ve gelişim programı oluşturur, iç denetçilerin görevlerindeki performanslarını takip eder.

ğ) İç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

h) Birimin bütçesine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ve personelinin ihtiyacı olan meslekî araç, gereç ve malzemenin temin edilmesine ilişkin tedbirleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç Denetim Birimi ile İç Denetçilerin Görev,

Yetki ve Sorumlulukları

İç denetim birimi

MADDE 13- (1) Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi kurulabilir. İç denetçi sayısının beşten fazla olması halinde, üst yönetici iç denetçiler arasından birini koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirir. Bu görevlendirme Kurula bildirilir.

(2) İç denetim birimi bu Yönetmeliği dikkate alarak, kendi yönergelerini hazırlar. Yönergede plan ve program harici iç denetçilere yaptırılacak danışmanlık ve benzeri görevlerin nitelik ve süreleri standartlara uygun olarak açıkça belirtilir.

(3) Yönerge, iç denetim faaliyetlerinin planlanması, programlanması, yönetilmesi ve yürütülmesi bakımından yılda en az bir defa gözden geçirilir. Yönerge ve değişiklikleri, üst yönetici tarafından onaylanır ve bir örneği Kurula gönderilir.

(4) İç denetim birimi, birim faaliyetleri hakkında üst yöneticiye düzenli olarak bilgi verir ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri Kurulun bilgisine sunar.

İç denetçinin görevlendirilmesi

MADDE 14- (1) İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı iç denetim görevlendirmeleri üst yönetici tarafından yapılır.

İç denetçinin görevleri

MADDE 15- (1) İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.

f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.

ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

İç denetçinin yetkileri

MADDE 16- (1) İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.

b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak.

ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

İç denetçinin sorumlulukları

MADDE 17- (1) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:

a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.

c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek.

ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek.

d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

İç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları

MADDE 18- (1) Kamu idarelerinin iç denetçi sayıları; idarelerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, kullandığı kaynaklar, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının özelliği, toplam personel sayısı ve denetim ihtiyacı dikkate alınmak suretiyle ve denetimin maliyeti de göz önünde bulundurularak ekli listede belirlenmiştir. Kamu idareleri ilave iç denetçi ihtiyaçlarını Kurula bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İç Denetçinin Nitelikleri, Atama, Yükselme

ve Görevlerinin Sona Ermesi

İç denetçinin nitelikleri

(Değişik: 20.12.2008 ? RG 27086; B.K.K. 2008/14374)

MADDE 19 ? (1) İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenlerin yanı sıra aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek.

b) Aşağıda belirtilen süre zarfında çalışmış olma şartını yerine getirmek:

1) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl.

2) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl.

3) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.

4) Müdür ve daha üst unvanlarda en az sekiz yıl.

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

ç) İç denetim etik kurallarına uygun bir özgeçmişe sahip olmak.

d) İç denetçi aday belirleme sınavı son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan almış olmak.

e) İlgili yönetmelik esaslarına göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(2) Yardımcılıktan sayılacak görev ve sürelerle birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sürelerin birlikte değerlendirilmesine ilişkin tereddütleri gidermeye Kurul yetkilidir.

İç denetçilerin eğitimi

MADDE 20- (1) İç denetçiler gerektiğinde Kurul koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca yapılacak hizmet içi eğitime tabi tutulur.

İç denetçiliğe atanma

MADDE 21- (1) İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından, sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usulle görevden alınır.

İç denetçilikte derecelendirme

MADDE 22- (1) Kamu iç denetçi sertifikası; kıdem sırası ve kadro şartları yanında iç denetçinin yeterliliği, mesleki bilgi birikimi ve temsil yeteneği dikkate alınarak iç denetim biriminin teklifi ve üst yöneticinin onayıyla derecelendirilir. İç denetim birimi, değerlendirmelerini; iç denetçilerin çalışmaları, hizmet içi eğitim etkinliklerine katılımı ve başarısı ile sicil durumunu dikkate alarak Kurulun düzenlemelerine uygun olarak yapar.

(2) Kamu iç denetçi sertifika dereceleri, iç denetçilerin özlük haklarının tespitinde ve kariyerlerinin planlanmasında dikkate alınır.

(3) Kıdem sırası ve kadro şartlarının oluşmasına rağmen derecelendirme yapılmaması durumunda, buna ilişkin gerekçeler ilgili iç denetçiye ve Kurula yazılı olarak bildirilir.

Sertifika derecesine uygun görevlendirme

MADDE 23- (1) İç denetim faaliyetleri, iç denetçi tarafından, kamu idaresinin birim, konu ve süreçleri itibarıyla sınıflandırılır. İç denetçilerin denetim alan ve uygulamalarının değiştirilmesi esastır. İç denetçinin sertifika derecesi ile çalışma süresince edindiği tecrübe ve kıdemine göre hangi denetim alan ve uygulamalarında görevlendirileceği iç denetim birimi yönergelerinde belirlenir.

İç denetçiliğin sona ermesi

MADDE 24- (1) İç denetçilik görevi;

a) İç denetçinin kendi isteği ile ayrılması,

b) Başka bir göreve atanması veya seçilmesi,

c) İç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğunun rapora bağlanması ve bu raporun Kurul tarafından görüşülerek sertifikasının iptal edilmesi,

durumlarında sona erer.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen durumda, ilgililer, talepleri aranmaksızın kurumlarında, kariyerlerine veya mesleklerine uygun kadrolara atanırlar ve yeniden iç denetçi olamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İç Denetçilerin Bağımsızlığı,

Tarafsızlığı ve Güvencesi

İç denetçilerin bağımsızlığı

MADDE 25- (1) İç denetçiler, iç denetim faaliyetine ilişkin görevlerini yerine getirirken bağımsız olarak hareket eder.

İç denetçilerin tarafsızlığı

MADDE 26- (1) İç denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsız davranır.

(2) İç denetçiler çalışmalarında; denetimin kalitesinden ödün vermeden, başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat oluşturur.

(3) Üst yönetici, iç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını zedeleyecek hususları dikkate alır.

(4) İç denetçiler, faaliyetlerini sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde koordinasyon sağlamakla görevlendirilen iç denetçiye, görevlendirme yapılmamışsa üst yöneticiye yazılı olarak başvurur.

(5) İç denetçiler, daha önceden görev yaptıkları idari birimlerde bir yıl geçmeden iç denetim yapamazlar.

İç denetçilerin güvencesi

MADDE 27- (1) İç denetçilere bu Yönetmelik ve iç denetim birim yönergelerinde belirtilen görevler dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.

(2) İç denetçiler 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, hiçbir şekilde istekleri dışında başka bir göreve atanamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

İç Denetçi Sertifikası,

Mesleki Yeterlilik ve Eğitim

Kamu iç denetçi sertifikası

MADDE 28- (1) Maliye Bakanlığınca verilen iç denetçi adayı eğitimi sonucunda yapılan yazılı sınavda başarılı olanlara, aldıkları puanı gösteren ve üç yılda bir (A-1) düzeyinden (A-4) düzeyine kadar derecelendirilen (A) dereceli iç denetçi sertifikası verilir. İlk sertifika derecelendirmesi, iç denetim mesleğinde beş yıl geçtikten sonra yapılır.

(2) İç denetçiler uluslararası iç denetim sertifika sınavlarına girmeye teşvik edilir.

Sertifikanın derecelendirilmesi

MADDE 29- (1) Kamu iç denetçi sertifikası, üç yıllık dönemde altmış puan toplanmasıyla bir üst derece sertifika ile değiştirilir. Üç yıllık dönemde yeterli puan alınmaması durumunda takip eden yıllarda geçmiş son üç yılın toplam puanı dikkate alınır.

(2) Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalardan birini alan iç denetçiye bir defaya mahsus olmak üzere bir üst derece sertifika verilir.

Sertifika derecelendirmede puanlama

MADDE 30- (1) İç denetçilerin sertifikaları, göreve başladıkları tarihten itibaren her üç yıllık faaliyetlerinde aşağıda belirtilen alan ve ağırlıklara göre en az altmış puanı toplamaları halinde bir üst dereceye yükseltilir.

(2) İç denetçiler;

a) Katıldıkları meslek içi eğitimlerden yirmibeş puana kadar,

b) Yazdıkları rapor ve yaptıkları çalışmalardan otuzbeş puana kadar,

c) Yayınlanmış makale ve kitaplarından on puana kadar,

ç) Aldıkları sicil notu, başarı ve takdirnamelerden on puana kadar,

d) Eğitici olarak katıldıkları çalışmalardan on puana kadar,

e) Yabancı dil bilgilerinden on puana kadar,

puan toplayabilirler.

(3) Ayrıca, iç denetçiye yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin her birinden ilgili değerlendirme döneminde bir defaya mahsus olmak üzere on puan verilir. Sertifika derecelendirilmesine ilişkin puanlama koordinasyon sağlamakla görevlendirilen iç denetçinin teklifi üzerine üst yönetici tarafından, görevlendirme yapılmamışsa doğrudan üst yönetici tarafından yapılır. Kurul sertifika derecelendirilmesine ilişkin hususları ayrıca düzenler.

Mesleki yeterlilik ve özen

MADDE 31- (1) İç denetçiler görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliğe sahip olmak ve geliştirmek zorundadır. Mesleki yeterlilik; görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olma, denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip değerlendirme ve raporlama yeteneğini ifade eder. İç denetçiler görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç denetçiden beklenen dikkat ve özeni gösterir.

(2) İç denetçiler bilgi teknolojisi riskleri, kontrolleri ve mevcut bilgisayar destekli denetim teknikleri ile ilgili bilgiye sahip olmalıdır.

(3) Üst yönetici, iç denetçilerin mesleki yönden gelişmesi, yenilikleri izlemesi ve çalışma isteğini artırmak için gerekli tedbirleri alır.

Mesleki yeterliliği sürdürme sorumluluğu

MADDE 32- (1) İç denetçiler aşağıda belirtilen konularda kendilerini yetiştirmek ve geliştirmekten sorumludur:

a) İç denetim yöntemlerini ve tekniklerini bilmek ve uygulamak.

b) Muhasebe ilkeleri ve standartları ile yönetim muhasebesi ve mali yönetim bilgisine sahip olmak.

c) Görev alanıyla ilgili mevzuatı bilmek ve bu bilgisini uygulamaya geçirmek.

ç) Kamu idarelerinin hedeflerindeki önemli sapmaları ve sonuçlarını değerlendirecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmak.

d) Çevresiyle iletişim kurma yeteneğine sahip olmak.

e) İç denetim faaliyetinin amacını, tespitlere ilişkin değerlendirmelerini, denetim sonuçlarını ve önerilerini anlaşılır biçimde yazılı ve sözlü ifade edebilmek.

f) İç denetim faaliyeti sırasında edinilen bilgi, belge ve bulguların analizi sonucu ortaya çıkan emarelerden, detaylı inceleme veya soruşturmayı gerektirecek hususları ayırt edecek yeterliliğe sahip olmak.

g) Yönetim ve iç kontrol sistemini geliştirecek ve bunların işleyişine ilişkin çözüm üretecek bilgiye sahip olmak.

ğ) Performans denetimi ve performans göstergelerinin değerlendirilmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak.

h) Risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

ı) İstatistiki yöntemleri kullanarak verileri ve elde edilen sonuçları analiz edebilecek bilgiye sahip olmak.

i) Kamu idarelerinin otomasyon sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.

Meslek içi eğitim

MADDE 33- (1) İç denetçilere, her üç yılda asgari yüz saat meslek içi eğitim sağlanır. Bu sürenin otuz saati, Kurulun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca verilir. Kalan süre, Kurulun eğitim konusundaki düzenlemelerine riayet edilerek, ilgili kamu idarelerinin ihtiyaçlarına göre iç denetim birimlerince programlanır.

(2) İç denetim birimleri, gerektiğinde mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve bilimsel alanda etkinlikte bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, yılda en az bir defa kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunurlar. Meslek içi eğitim etkinliklerine iç denetim plan ve programında yer verilir.

(3) Meslek içi eğitim programları en az bir ay önce iç denetçilere duyurulur.

(4) İç denetçi olarak göreve başlayanlara, bir haftadan az olmamak üzere kamu idarelerinde intibak eğitimi verilir.

(5) Kurul, iç denetçilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmek için, uluslararası iç denetim sertifika sınavlarına hazırlık kursları düzenleyebilir.

Bilgi teknolojisi denetim eğitimi

MADDE 34- (1) Kamu idarelerinde görev alan iç denetçilerden ihtiyaca göre oluşturulan gruba, Kurulun koordinatörlüğünde yazılım, donanım ve bilgi teknolojilerinin yeterliliği, verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, izinsiz erişimlere karşı güvenliği, bilgi ve kayıtlara erişimlerin kontrol altında tutulması ve bir sistem içinde denetlenmesi amacıyla ayrı bir eğitim verilir.

(2) Bu grupların oluşturulması ve eğitimine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

Yurt dışı eğitimi

MADDE 35- (1) İç denetçilerin yurt dışı eğitim ve stajına ilişkin ilkeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Risklerin Değerlendirilmesi

Denetimin risk odaklı yapılması

MADDE 36- (1) İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi esastır. Kamu idarelerinin maruz kalabileceği risklerin tespit edilerek sürekli ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, risk odaklı iç denetim planı ve programı hazırlanır. İç denetim bu plan ve programa uygun olarak yapılır.

(2) Kamu idarelerinin en riskli alanlarından başlamak ve iç denetim imkanları dikkate alınmak suretiyle, iç denetim uygulamalarından bir veya birkaçı birlikte programa alınır.

(3) Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda idare için yüksek risk alanları belirlenir. İç denetim birimi, üst yöneticinin önerilerini de dikkate alarak, idarenin risklerinden kabul edilemeyecek olanları denetim programına alır ve üst yöneticiye onaylatır. Bu onay denetim programının risk odaklı hazırlamasına, hangi risklerin yüksek, hangilerinin düşük olduğuna karar vermeye ve programa alınmasına müdahale anlamına gelmez. Program onaylandıktan sonra önemli risk alanlarının tespit edilmesi veya Kurulca önerilmesi halinde program dışı özel iç denetim yapılabilir.

(4) Risk odaklı olarak hazırlanan denetim rehberi, Kurul tarafından geliştirilir ve güncellenir.

(5) Kurul, risk odaklı iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak risk değerlendirme yöntemleri ile risk değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları, uluslararası uygulamaları da dikkate alarak belirler.

Risklerin değerlendirilmesi

MADDE 37- (1) Yönetim, risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.

(2) İdarelerin tüm faaliyetleri Kurulun düzenlemelerine uygun olarak iç denetim birimlerince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonuçları değerlendirilerek, kamu idarelerinin hizmetlerini etkileyebilecek riskler, risklilik oranı ve önemine göre ağırlık verilerek sıralanır.

(3) Bu değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar hazırlanır. Denetim programlarının hazırlanmasında; üst yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlarla birlikte, iç denetçilerin sayısı, çalışma süre ve imkanları dikkate alınarak, en riskli alan ve konulara öncelik verilerek azami verim hedeflenir.

(4) Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden, denetim programına öncelikle alınır.

(5) Yıl sonlarında, denetlenen birimlerde yapılacak toplantılarda denetim sonuçlarına göre mevcut riskler gözden geçirilir.

Risk değerlendirmede iç denetçinin sorumluluğu

MADDE 38- (1) İç denetçi kamu idaresinin hedeflerini, faaliyetlerini ve varlıklarını etkileyebilecek önemli riskleri değerlendirir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İç Denetimin Planlanması, Yürütülmesi ve

Raporlanması

İç denetim planı

MADDE 39- (1) İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde, birim yöneticileriyle görüşülerek ve Kurulca hazırlanan iç denetim stratejik planı da dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir.

İç denetim programı

MADDE 40- (1) En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık dönemi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; denetlenecek alanlar ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır. Hazırlanan iç denetim programı üst yönetici tarafından onaylanır.

(2) Kurul, iç denetim planının ve programının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

Çalışmanın planlanması

MADDE 41- (1) İç denetçi, denetime başlamadan önce, ilgili birimin yöneticisi ve diğer personel ile denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, tahmini denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim sonuçlarının raporlanması konularında görüşmeler yapar.

(2) İç denetçi, bu görüşmelerin sonuçlarını da dikkate alarak çalışma planını hazırladıktan sonra denetime başlar ve denetimler bu çalışma planına göre yürütülür.

Denetimin yürütülmesi

MADDE 42- (1) İç denetçi, denetim rehberlerinden de yararlanarak denetim faaliyetini yürütür. İç denetçi, denetim programında ve çalışma planında belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için, yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür.

Raporlama ilkeleri

MADDE 43- (1) Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına alınır. İç denetçi, ulaştığı görüşü, görüşe ulaşamamışsa bunun nedenlerini raporunda açıkça belirtir. İç denetim raporları, kısa, açık, kolay anlaşılır ve tekrara yer vermeyecek bir tarzda yazılır. Raporlar, Kurulun belirlediği raporlama standartlarına uygun, yeterli kanıtlara dayalı ve tutarlı olarak düzenlenir.

(2) Rapor türlerine ve raporlama standartlarına ilişkin diğer hususlar, Kurulun düzenlemelerine uygun olarak iç denetim birimlerinin yönergelerinde düzenlenir.

Raporların sunulması

MADDE 44- (1) İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, denetime tabi tutulan birim yöneticilerine verir. Birim yöneticileri, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle rapordaki ilgili hususları cevaplandırarak iç denetçiye gönderir.

(2) Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile yönetici arasında anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna dahil eder.

(3) Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile yönetici, aynı görüşteyse, makul bir sürede önlem alınmasında anlaşırlar.

(4) İç denetçi raporunu, idarenin görüşlerini de ekleyerek cevaplarıyla birlikte, iç denetimin kapsamı, denetimde tespit edilen riskler, risklerin olası etkileri, denetim sonuçlarına ilişkin genel değerlendirme ve risklerin ortadan kaldırılmasına veya en aza indirilmesine yönelik önerileri içeren rapor özetini de ekleyerek üst yöneticiye sunar.

(5) Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için ilgili birimler ve strateji geliştirme birimine verilir.

(6) Denetim raporunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst yönetici tarafından izlenir.

İç denetim raporlarına dayanılarak yapılacak işlemler

MADDE 45- (1) İç denetçiler tarafından düzenlenecek raporların, iç denetim birimlerince kalite güvencesi kapsamında değerlendirilmesine, ilgili makamlara gönderilmesine ve oluşabilecek görüş ayrılıklarının giderilmesine ilişkin usul ve esaslar, Kurulun düzenlemelerine uygun olarak, iç denetim birim yönergelerinde belirlenir.

(2) İdari birimlerce rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama gerekçeleri, iç denetçiye bildirilmek üzere iç denetim birimine gönderilir.

(3) İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, raporun üst yöneticiye sunulduğu tarihten itibaren iki ay içinde Kurula gönderilir.

Birim faaliyet raporu

MADDE 46- (1) Yıllık faaliyet raporunda; program dışı yapılanlar da dahil iç denetim faaliyetleri, iç denetim biriminin performansı, tespit ve önerileri, önerilerden onaylanmayan ve uygulanmayanlar varsa onaylanmama ve uygulanmama nedenleri, iç denetçilerin eğitimi, yönetime verilen danışmanlık hizmetleri ve diğer faaliyet sonuçları ile ilgili bilgiler yer alır.

(2) İlgili kamu idaresinin yönetim ve kontrol sisteminin genel değerlendirmesi, önemli riskler, yönetim ve kontrol sorunları ve bunlara ilişkin önerilere de faaliyet raporunda yer verilir. Birim faaliyet raporu, Şubat ayı sonuna kadar Kurula gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İç Denetimin İzlenmesi

İç denetimin değerlendirilmesi

MADDE 47- (1) İç denetimin etkililiğinin artırılması amacıyla, denetim faaliyetleri, denetlenen birimlerde yaptırılacak bir anketle değerlendirilebilir.

İç denetim sonuçlarının takibi

MADDE 48- (1) İç denetim biriminde, denetim raporlarının uygulanmasını izlemek üzere bir takip sistemi kurulur.

(2) Birim yöneticileri, denetlenen faaliyetler konusunda, denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi üst yöneticiyi bilgilendirir.

İç denetim genel raporu

MADDE 49- (1) Kurul, iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunar ve kamuoyuna internet ortamında, basın yoluyla veya yazılı olarak açıklar.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Şikâyet konularının değerlendirilmesi

MADDE 50- (1) İç denetim birimlerine intikal eden ihbar ve şikâyetlerde iddia edilen konular, risk analizlerinde dikkate alınarak denetim planlamasında ve denetimde göz önünde bulundurulur. Şikâyetçisi belli ve şikâyet konusu açık olan ve acil olarak incelenmesi gereken konular üst yöneticiye bildirilir.

Diğer kamu idarelerinin iç denetçileri ile ortak çalışma

MADDE 51- (1) Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda, iç denetçilerin birlikte çalışmasına ilişkin hususlar Kurulca düzenlenir.

Yolsuzluk tespitleri

MADDE 52- (1) İç denetçi, yolsuzluğa ilişkin delilleri tespit edebilecek bilgi, beceri ve donanım ile denetim faaliyetini sürdürür. İç denetçi yolsuzluk yapıldığına ilişkin tespitlerini ve elde ettiği delilleri ivedilikle üst yöneticiye intikal ettirir.

Yurt dışında iç denetim faaliyeti

MADDE 53- (1) Kamu idarelerinin yurt dışı birimlerinin iç denetimine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir.

İdari görevlere geçme ve iç denetçiliğe dönme

MADDE 54- (1) İç denetçiler, idari görevlere atanmalarında ve iç denetçiliğe dönmelerinde Kurul tarafından belirlenen meslek ahlak kurallarına ve kamu iç denetim standartlarına uygun davranır.

Tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması

MADDE 55- (1) Kurul, bu Yönetmeliğin uygulanması, iç denetim faaliyeti sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Kanuna göre iç denetçi olarak atanacaklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun geçici 5 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerine göre iç denetçi olarak atananlara, atandıkları tarihten itibaren geçerli olmak üzere (A) dereceli iç denetçi sertifikası verilir. Bu şekilde atanan iç denetçiler de Yönetmelikte belirlenen sertifika derecelendirilmesine tabi tutulur.

(2) İç denetçiliğe atananlar Kanunun öngördüğü sistemin uygulanmasına yönelik olarak Kurul koordinatörlüğünde ve belirlenecek tarihlerde Maliye Bakanlığınca üç ay eğitime tabi tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

LİSTE

(Değişik: 20.12.2008 ? RG 27086; B.K.K. 2008/14374)

KAMU İDARELERİ İTİBARIYLA İÇ DENETÇİ SAYILARI

(I) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

Sıra İç Denetçi

No Sayıları

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi 5

2 Cumhurbaşkanlığı 3

3 Başbakanlık 8

4 Anayasa Mahkemesi 2

5 Yargıtay 3

6 Danıştay 3

7 Sayıştay 3

8 Adalet Bakanlığı 15

9 Milli Savunma Bakanlığı 25

10 İçişleri Bakanlığı 15

11 Dışişleri Bakanlığı 10

12 Maliye Bakanlığı 25

13 Milli Eğitim Bakanlığı 25

14 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 15

15 Sağlık Bakanlığı 25

16 Ulaştırma Bakanlığı 10

17 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 10

18 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10

19 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 15

20 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10

21 Kültür ve Turizm Bakanlığı 10

22 Çevre ve Orman Bakanlığı 10

23 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 2

24 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 3

25 Jandarma Genel Komutanlığı 10

26 Sahil Güvenlik Komutanlığı 3

27 Emniyet Genel Müdürlüğü 20

28 Diyanet İşleri Başkanlığı 10

29 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 5

30 Hazine Müsteşarlığı 16

31 Dış Ticaret Müsteşarlığı 10

32 Gümrük Müsteşarlığı 20

33 Denizcilik Müsteşarlığı 5

34 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 2

35 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 2

36 Devlet Personel Başkanlığı 3

37 Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2

38 Türkiye İstatistik Kurumu 5

39 Gelir İdaresi Başkanlığı 20

40 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 15

41 Karayolları Genel Müdürlüğü 15

42 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 10

43 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 5

44 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 3

45 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2

46 Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 3

47 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 8

48 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 10

49 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2

50 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2

(II) ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK

TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

Sıra İç Denetçi

No Sayıları

1 Yükseköğretim Kurulu 5

2 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 5

3 İstanbul Üniversitesi 10

4 İstanbul Teknik Üniversitesi 5

5 Ankara Üniversitesi 10

6 Karadeniz Teknik Üniversitesi 5

7 Ege Üniversitesi 8

8 Atatürk Üniversitesi 5

9 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 5

10 Hacettepe Üniversitesi 10

11 Boğaziçi Üniversitesi 3

12 Dicle Üniversitesi 3

13 Çukurova Üniversitesi 5

14 Anadolu Üniversitesi 5

15 Cumhuriyet Üniversitesi 3

16 İnönü Üniversitesi 3

17 Fırat Üniversitesi 3

18 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5

19 Selçuk Üniversitesi 5

20 Uludağ Üniversitesi 5

21 Erciyes Üniversitesi 3

22 Akdeniz Üniversitesi 3

23 Dokuz Eylül Üniversitesi 5

24 Gazi Üniversitesi 10

25 Marmara Üniversitesi 10

26 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 3

27 Trakya Üniversitesi 3

28 Yıldız Teknik Üniversitesi 3

29 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3

30 Gaziantep Üniversitesi 3

31 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3

32 Adnan Menderes Üniversitesi 3

33 Afyon Kocatepe Üniversitesi 3

34 Balıkesir Üniversitesi 3

35 Celal Bayar Üniversitesi 3

36 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3

37 Dumlupınar Üniversitesi 3

38 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3

39 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 3

40 Harran Üniversitesi 3

41 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 3

42 Kafkas Üniversitesi 3

43 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 3

44 Kırıkkale Üniversitesi 3

45 Kocaeli Üniversitesi 3

46 Mersin Üniversitesi 3

47 Muğla Üniversitesi 3

48 Mustafa Kemal Üniversitesi 3

49 Niğde Üniversitesi 3

50 Pamukkale Üniversitesi 3

51 Sakarya Üniversitesi 3

52 Süleyman Demirel Üniversitesi 3

53 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 3

54 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 3

55 Galatasaray Üniversitesi 3

56 Ordu Üniversitesi 2

57 Ahi Evran Üniversitesi 2

58 Kastamonu Üniversitesi 2

59 Düzce Üniversitesi 2

60 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2

61 Uşak Üniversitesi 2

62 Rize Üniversitesi 2

63 Namık Kemal Üniversitesi 2

64 Erzincan Üniversitesi 2

65 Aksaray Üniversitesi 2

66 Giresun Üniversitesi 2

67 Hitit Üniversitesi 2

68 Bozok Üniversitesi 2

69 Adıyaman Üniversitesi 2

70 Amasya Üniversitesi 2

71 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 2

72 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2

73 Sinop Üniversitesi 2

74 Siirt Üniversitesi 2

75 Nevşehir Üniversitesi 2

76 Karabük Üniversitesi 2

77 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2

78 Çankırı Karatekin Üniversitesi 2

79 Artvin Çoruh Üniversitesi 2

80 Bilecik Üniversitesi 2

81 Bitlis Eren Üniversitesi 2

82 Kırklareli Üniversitesi 2

83 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2

84 Bingöl Üniversitesi 2

85 Muş Alparslan Üniversitesi 2

86 Mardin Artuklu Üniversitesi 2

87 Batman Üniversitesi 2

88 Ardahan Üniversitesi 2

89 Bartın Üniversitesi 2

90 Bayburt Üniversitesi 2

91 Gümüşhane Üniversitesi 2

92 Hakkari Üniversitesi 2

93 Iğdır Üniversitesi 2

94 Şırnak Üniversitesi 2

95 Tunceli Üniversitesi 2

96 Yalova Üniversitesi 2

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

Sıra İç Denetçi

No Sayıları

1 Savunma Sanayi Müsteşarlığı 3

2 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3

3 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 5

4 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 10

5 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 8

6 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 3

7 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 3

8 Orman Genel Müdürlüğü 10

9 Vakıflar Genel Müdürlüğü 15

10 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 3

11 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 3

12 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 5

13 Türk Standartları Enstitüsü 8

14 Türk Patent Enstitüsü 3

15 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 3

16 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 5

17 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 3

18 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2

19 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5

20 Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 5

(III) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

Sıra İç Denetçi

No Sayıları

1 Sosyal Güvenlik Kurumu 30

2 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 5

(IV) MAHALLİ İDARELER

A) İL ÖZEL İDARELERİ

Sıra İç Denetçi

No Sayıları

1 Adana 4

2 Adıyaman 3

3 Afyonkarahisar 3

4 Ağrı 2

5 Aksaray 3

6 Amasya 2

7 Ankara 5

8 Antalya 4

9 Ardahan 2

10 Artvin 2

11 Aydın 3

12 Balıkesir 3

13 Bartın 2

14 Batman 3

15 Bayburt 2

16 Bilecik 2

17 Bingöl 2

18 Bitlis 2

19 Bolu 3

20 Burdur 2

21 Bursa 4

22 Çanakkale 2

23 Çankırı 2

24 Çorum 3

25 Denizli 3

26 Diyarbakır 4

27 Düzce 3

28 Edirne 3

29 Elazığ 3

30 Erzincan 2

31 Erzurum 4

32 Eskişehir 3

33 Gaziantep 4

34 Giresun 2

35 Gümüşhane 2

36 Hakkari 2

37 Hatay 3

38 Iğdır 2

39 Isparta 3

40 İstanbul 5

41 İzmir 5

42 Kahramanmaraş 3

43 Karabük 3

44 Karaman 3

45 Kars 2

46 Kastamonu 2

47 Kayseri 4

48 Kırıkkale 3

49 Kırklareli 2

50 Kırşehir 2

51 Kilis 2

52 Kocaeli 4

53 Konya 4

54 Kütahya 3

55 Malatya 3

56 Manisa 3

57 Mardin 2

58 Mersin 4

59 Muğla 2

60 Muş 2

61 Nevşehir 2

62 Niğde 3

63 Ordu 3

64 Osmaniye 3

65 Rize 2

66 Sakarya 4

67 Samsun 4

68 Siirt 3

69 Sinop 2

70 Sivas 3

71 Şanlıurfa 3

72 Şırnak 2

73 Tekirdağ 3

74 Tokat 3

75 Trabzon 3

76 Tunceli 2

77 Uşak 3

78 Van 3

79 Yalova 2

80 Yozgat 2

81 Zonguldak 3

B) BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Sıra İç Denetçi

No Sayıları

1 Adana Büyükşehir Belediyesi 7

Seyhan Belediyesi 5

Yüreğir Belediyesi 3

Ceyhan Belediyesi 3

Kozan Belediyesi 2

Sarıçam Belediyesi 3

2 Adapazarı(Sakarya) Büyükşehir Belediyesi 5

Adapazarı Belediyesi 3

Serdivan Belediyesi 2

Erenler Belediyesi 2

3 Ankara Büyükşehir Belediyesi 15

Altındağ Belediyesi 3

Çankaya Belediyesi 5

Çubuk Belediyesi 2

Etimesgut Belediyesi 3

Gölbaşı Belediyesi 2

Keçiören Belediyesi 5

Mamak Belediyesi 5

Sincan Belediyesi 3

Yenimahalle Belediyesi 5

Polatlı Belediyesi 2

Pursaklar Belediyesi 2

4 Antalya Büyükşehir Belediyesi 7

Alanya Belediyesi 2

Kepez Belediyesi 3

Konyaaltı Belediyesi 2

Manavgat Belediyesi 2

Muratpaşa Belediyesi 3

Serik Belediyesi 2

5 Bursa Büyükşehir Belediyesi 7

Gemlik Belediyesi 2

Nilüfer Belediyesi 3

Osmangazi Belediyesi 5

Yıldırım Belediyesi 5

İnegöl Belediyesi 3

Karacabey Belediyesi 2

Mustafakemalpaşa Belediyesi 2

Orhangazi Belediyesi 2

6 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5

Bağlar Belediyesi 3

Bismil Belediyesi 2

Ergani Belediyesi 2

Kayapınar Belediyesi 3

Sur Belediyesi 2

Yenişehir Belediyesi 3

7 Erzurum Büyükşehir Belediyesi 5

Palandöken Belediyesi 3

Yakutiye Belediyesi 3

8 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 6

Tepebaşı Belediyesi 3

Odunpazarı Belediyesi 3

9 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7

Şahinbey Belediyesi 5

Şehitkamil Belediyesi 3

Nizip Belediyesi 2

10 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20

Avcılar Belediyesi 3

Bağcılar Belediyesi 5

Bahçelievler Belediyesi 5

Bakırköy Belediyesi 3

Bayrampaşa Belediyesi 3

Beşiktaş Belediyesi 3

Beykoz Belediyesi 3

Beyoğlu Belediyesi 3

Esenler Belediyesi 3

Eyüp Belediyesi 3

Fatih Belediyesi 3

Gaziosmanpaşa Belediyesi 5

Güngören Belediyesi 3

Kadıköy Belediyesi 5

Kağıthane Belediyesi 3

Kartal Belediyesi 3

Küçükçekmece Belediyesi 5

Maltepe Belediyesi 3

Pendik Belediyesi 3

Sarıyer Belediyesi 3

Silivri Belediyesi 2

Sultanbeyli Belediyesi 3

Şişli Belediyesi 3

Tuzla Belediyesi 3

Ümraniye Belediyesi 5

Üsküdar Belediyesi 5

Zeytinburnu Belediyesi 3

Arnavutköy Belediyesi 2

Ataşehir Belediyesi 3

Başakşehir Belediyesi 3

Beylikdüzü Belediyesi 3

Çekmeköy Belediyesi 2

Esenyurt Belediyesi 3

Sancaktepe Belediyesi 3

Sultangazi Belediyesi 4

11 İzmir Büyükşehir Belediyesi 10

Balçova Belediyesi 2

Bornova Belediyesi 3

Buca Belediyesi 3

Çiğli Belediyesi 3

Gaziemir Belediyesi 2

Karşıyaka Belediyesi 3

Konak Belediyesi 5

Menemen Belediyesi 2

Narlıdere Belediyesi 2

Torbalı Belediyesi 2

Bayraklı Belediyesi 3

Bergama Belediyesi 2

Karabağlar Belediyesi 3

Ödemiş Belediyesi 2

Tire Belediyesi 2

12 Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6

Kocasinan Belediyesi 3

Melikgazi Belediyesi 3

Talas Belediyesi 2

13 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 7

Derince Belediyesi 3

Gebze Belediyesi 3

Gölcük Belediyesi 2

Körfez Belediyesi 2

İzmit Belediyesi 3

Başiskele Belediyesi 2

Çayırova Belediyesi 2

Kartepe Belediyesi 2

14 Konya Büyükşehir Belediyesi 6

Karatay Belediyesi 3

Meram Belediyesi 3

Selçuklu Belediyesi 3

Akşehir Belediyesi 2

Ereğli Belediyesi 2

15 Mersin Büyükşehir Belediyesi 5

Akdeniz Belediyesi 3

Mezitli Belediyesi 2

Silifke Belediyesi 2

Tarsus Belediyesi 3

Toroslar Belediyesi 3

Yenişehir Belediyesi 3

16 Samsun Büyükşehir Belediyesi 5

Atakum Belediyesi 2

Canik Belediyesi 2

İlkadım Belediyesi 3

Bafra Belediyesi 2

Çarşamba Belediyesi 2

17 Adıyaman Belediyesi 3

Kahta Belediyesi 2

18 Afyonkarahisar Belediyesi 3

19 Ağrı Belediyesi 3

Doğubeyazıt Belediyesi 2

Patnos Belediyesi 2

20 Aksaray Belediyesi 3

21 Amasya Belediyesi 3

Merzifon Belediyesi 2

22 Antakya Belediyesi 4

Dörtyol Belediyesi 2

İskenderun Belediyesi 3

Kırıkhan Belediyesi 2

Reyhanlı Belediyesi 2

23 Ardahan Belediyesi 3

24 Artvin Belediyesi 3

25 Aydın Belediyesi 4

Kuşadası Belediyesi 2

Nazilli Belediyesi 3

Söke Belediyesi 2

26 Balıkesir Belediyesi 4

Bandırma Belediyesi 3

27 Bartın Belediyesi 3

28 Batman Belediyesi 3

29 Bayburt Belediyesi 3

30 Bilecik Belediyesi 3

Bozüyük Belediyesi 2

31 Bingöl Belediyesi 3

32 Bitlis Belediyesi 3

Tatvan Belediyesi 2

33 Bolu Belediyesi 3

34 Burdur Belediyesi 3

35 Çanakkale Belediyesi 3

36 Çankırı Belediyesi 3

37 Çorum Belediyesi 3

38 Denizli Belediyesi 3

39 Düzce Belediyesi 3

40 Edirne Belediyesi 3

Keşan Belediyesi 2

41 Elazığ Belediyesi 3

42 Erzincan Belediyesi 3

43 Giresun Belediyesi 3

44 Gümüşhane Belediyesi 3

45 Hakkari Belediyesi 3

Yüksekova Belediyesi 2

46 Iğdır Belediyesi 3

47 Isparta Belediyesi 3

48 Kahramanmaraş Belediyesi 4

Elbistan Belediyesi 2

49 Karabük Belediyesi 3

50 Karaman Belediyesi 3

51 Kars Belediyesi 3

52 Kastamonu Belediyesi 3

53 Kırıkkale Belediyesi 3

54 Kırklareli Belediyesi 3

Lüleburgaz Belediyesi 2

55 Kırşehir Belediyesi 3

56 Kilis Belediyesi 3

57 Kütahya Belediyesi 3

Tavşanlı Belediyesi 2

58 Malatya Belediyesi 5

59 Manisa Belediyesi 4

Akhisar Belediyesi 2

Salihli Belediyesi 2

Soma Belediyesi 1

Turgutlu Belediyesi 3

60 Mardin Belediyesi 3

Kızıltepe Belediyesi 3

Midyat Belediyesi 2

Nusaybin Belediyesi 2

61 Muğla Belediyesi 3

Fethiye Belediyesi 2

Milas Belediyesi 2

62 Muş Belediyesi 3

63 Nevşehir Belediyesi 3

64 Niğde Belediyesi 3

65 Ordu Belediyesi 3

Fatsa Belediyesi 2

Ünye Belediyesi 2

66 Osmaniye Belediyesi 3

Kadirli Belediyesi 2

67 Rize Belediyesi 3

68 Siirt Belediyesi 3

69 Sinop Belediyesi 3

70 Sivas Belediyesi 3

71 Şanlıurfa Belediyesi 4

Siverek Belediyesi 3

Suruç Belediyesi 2

Viranşehir Belediyesi 3

72 Şırnak Belediyesi 3

Cizre Belediyesi 2

Silopi Belediyesi 2

73 Tekirdağ Belediyesi 3

Çerkezköy Belediyesi 2

Çorlu Belediyesi 3

74 Tokat Belediyesi 3

Erbaa Belediyesi 2

Turhal Belediyesi 2

75 Trabzon Belediyesi 4

76 Tunceli Belediyesi 3

77 Uşak Belediyesi 3

78 Van Belediyesi 4

Erciş Belediyesi 2

79 Yalova Belediyesi 3

80 Yozgat Belediyesi 3

81 Zonguldak Belediyesi 3

Ereğli Belediyesi 2

C) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI İDARELER

Sıra İç Denetçi

No Sayıları

1 Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3

2 Adapazarı(Sakarya) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2

3 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 5

4 Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (EGO) 5

5 Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü 2

6 Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3

7 Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2

8 Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2

9 Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2

10 Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2

11 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 5

12 İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) 5

13 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 5

14 İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT) 3

15 Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2

16 Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3

17 Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2

18 Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2

19 Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
15:33 - İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak15:30 - Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenaze töreninde de sosyal mesafe kurallarına uyulamadı15:23 - Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi15:23 - Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor15:21 - İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap15:15 - DSİ, işler yoğun olduğu için tayinleri tek döneme indirdi
15:04 - Bozok Üniversitesi'nden promosyonda rekor anlaşma15:02 - Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu15:01 - 9 günlük tatilde bankalar açık mı?15:00 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:50 - Diyanet: İftarı Beklerken programı için mekana ücret ödenmedi14:46 - YDUS ve TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
14:38 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İyidere'de çevreye duyarlı davranılacak14:35 - Adalet Bakanlığından hakim adaylığı sınavındaki soru iptaline dair açıklama14:34 - KVKK'dan '20'li yaşlar challenge' uyarısı14:32 - Türk Tabipleri Birliği: Ramazan Bayramı sonrası okullar açılsın14:22 - İsmail Demir: ABD'nin F-35 mektubu bizi haklı çıkardı
14:20 - MEB unvan değişikliği sınavında skandal sonuç! Başarı oranı binde 7
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam