4/B'li olarak yerleşen ancak askerde olduğu için göreve başlayamayan adayın atanması gerektiğine dair karar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2007 14:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Mahkeme kararlarınızı bize gönderin, yayınlayalım

T.C.
KONYA
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2006/1862
KARAR NO : 2007/134

DAVACI
VEKİLİ

DAVALI : SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA
DAVANIN ÖZETİ________: Davacının halen askerlik görevini yapmakta olduğundan atanma sartlarına uymadığından bahisle sözleşme imzalanmamasına dair 09.03.2006 günlü ve 2231 sayılı Konya Numune Hastanesi Başhekimliğinin işleminin; Anayasanın 72.Maddesinde vatan hizmetinin her Türk Erkeğinin görevi olduğunun belirtildiğini, davacının atanmaya hak kazandığı Konya Numune Hastanesi ile sözkonusu sözleşmeyi o tarihte askerde olması nedeni ile yapamadığını, zorunlu askerlik ödevini yapıyor olması nedeniyle göreve başlatılmamasının hukuk devleti anlayışı ile bağdaştırılmayacağı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının Devlet Memuru olma şartlarından biri olan 657 Sayılı Yasanın 48.Maddesinin A-6 bendi hükmü gereğini yerine getiremediğinden bahisle atamasının yapılmasının hukuken mümkün olmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
Karar veren Konva 1
.
TÜRK MİLLETI ADINA:

İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenip işin gereği görüşüldü:

Dava,davacının 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A-6) bendinde belirtilen askerlikle ilgisi bulunmamak şartını taşımadığından bahisle sözleşme imzalanmamasına ilişkin 09.03.2006 gün ve 2231 Sayılı Konya Numune Hastanesi Başhekimliği işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasanın Vatan Hizmeti başlıklı 72. maddesinde,"Vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlet memurluğuna alınmanın genel ve özel sartlanmnın düzenlendiği 48. maddesinin A fıkrasının askerlikle ilgili şartları düzenleyen 6. bendinin (a) paragrafında memurluğa alınacak kişilerin askerlikle ilgisinin bulunmaması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Ote yandan 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 1. maddesinde Türk vatandaşı olan her erkeğin askerlik hizmetini yapmaya mecDur olduğu hüküm altına alınmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden.davacının 2005 yılında girdiği KPSS sınavında başarılı olarak Konya Numune Hastanesi sağlık memuru kadrosuna 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak yerleştirildiği,davacınm bu sırada askerlik hizmetini yapmakta olması nedeniyle askerlik yaptığına dair belgeleri davalı idareye sunduğu,davalı idare tarafından sunulan belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda davacının askerlikle ilgisi bulunmamak şartını taşımadığından bahisle sözleşme imzalanmaması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden askerlik hizmetinin mecburi nitelikte bir kamu görevi olduğu açıktır.Bu nedenle idarelerin askerlik hizmetini ifa edenler aleyhine sonuç doğuracak şekilde işlem tesis etmeleri hakkaniyet ilkesine aykırılık teşkil eder.

Olayda,askerlik hizmetini ifa etmesine rağmen askerlikte olduğuna dair belgeleri davalı idareye sunan davacının, askerlik görevine ilişkin şartı taşımadığından bahisle davacının geleceğini olumsuz yönde etkileyecek şekilde tesis edilen (sözleşme imzalanmamasına ilişkin) dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 73,40 YTL yargılama giderlerinin ve 325,00 YTL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 24/01/2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
MUSTAFA GÖKÇEK 33596
Uye
MEHMET TORUN 37965
Uye
UFUK SUNAOĞLU 101127

Mahkeme kararlarınızı bize gönderin, yayınlayalım

Bu Habere Tepkiniz