Öğretmenlik Alan Sınavının Yürürlüğü Durduruldu

KPSS Yönetmeliğinde 18 Ocak 2007 tarihinde yapılan değişiklik ile öğretmenlik atamaları için ikinci bir sınav şartı getirilmişti. Alan sınavı şeklinde yapılacak olan bu sınavın yürürlüğünün durdurulması istemiyle Eğitim Sen tarafından dava açılmıştır. Dava sonucu memurlar.net'e ulaşmış olup, buna göre, yönetmelik değişikliğinin yürürlüğü, davalı idarelerin birinci savunmaları alınmaksızın, durdurulmuştur. Danıştay kararının tam metni için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2007 10:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas no: 2007/763

Davacı ve yürütmenin durdurulmasını isteyen: EĞİTİM-SEN
Vekili: ..
Karşı Taraf: 1- Başbakanlık
2- Milli Eğitim Bakanlığı
İsteğin Özeti: 18.01.2007 günlü ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Tülay Şeran Balaban
Düşüncesi: B Grubu kadrolar arasında yer alan öğretmenlik mesleğine ilk girişte ayrı bir sınav öngörülerek, bu sınav ile KPSS'den alınan puanın ortalamasının alınarak atama yapılması Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte kamu görevlerine ilk girişte objektifliğin sağlanması amacıyla getirilen sistemi bozacağından ve anılan yönetmelikte çelişkiler meydana getirdiğinden davaya konu Yönetmeliğin hukuka uygun olmadığı ve yürütmesinin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Erkan Cantekin
Düşüncesi: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanabilmesi için, davalı idarenin savunmasının alınması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü.

Dava, 8.1.2007 günlü ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Davaya konu Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile 18.3.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesinin ikinci fıkrası "Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak ilk defa öğretmen atamalarına ilişkin yerleştirme işlemleri, ek 5 inci maddeye göre yapılan alan seçme sınavı ile ÖSYM'ce yapılan KPSS sonuçları birlikte değerlendirilerek adı geçen Bakanlık tarafından yapılır.Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacı durumuna bağlı olarak sadece KPSS sonucuna göre de yerleştirme işlemi yapabilir. Gerek görüldüğünde tüm yerleştirme işlemlerinde ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliği yapar.? şeklinde değiştirilmiş, ve aynı yönetmeliğin 2. maddesi ile "Bu Yönetmelik kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen kadrolarına, KPSS sonucuna göre alınan puanın %50'si ile Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan alan seçme sınavı sonucunda alınan puanın %50'si esas alınarak atama yapılır.? hükmü anılan yönetmeliğe Ek Madde 5 olarak eklenmiştir.

Davacı sendika tarafından, davaya konu değişiklikten önce sınavların ÖSYM Başkanlığınca yapıldığı ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı, ÖSYM'nin güvenilirliği nedeniyle yapılan sınav sonuçlarına herkesin itibar ettiği, öğretmenlerin B grubu kadrolar içinde yer alması nedeniyle ikinci bir sınava tabi tutulmaksızın KPSS sonuçlarına atandıkları, A Grubu kadrolar gibi ayrı bir sınav öngörülmesi nedeniyle yönetmeliğin kendi içinde çeliştiği, KPSs sonuçlarının 2 yıl geçerli olmasına rağmen 2006 yılı KPSS puanına göre atama bekleyen öğretmen adaylarının kazanılmış haklarının korunmadığı, düzenlemenin amacının siyasi olduğu öne sürülerek davaya konu yönetmelik hükümlerinin iptalinin istendiği görülmüştür.

3.5.2002 günlü ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinde "Bu Yönetmelik;
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere,
atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar." hükmüne, aynı yönetmeliğin 5. maddesinde ise "Bu Yönetmelikte geçen;
DPB: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nı,
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ni,
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı): Bu Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı,
Giriş Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelendirilmiş kadrolarına atanacakları belirlemek üzere KPSS sonuçlarına göre saptayacaklarının üzerinde bir puanı olan adayların katılımı ile kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,
ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda anılan düzenlemelere göre, öğretmenliğin, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme progreamı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklerden biri olması nedeniyle B Grubu kadrolar arasında yer aldığında kuşku yoktur. Yine B grubu kadrolara ayrı bir sınava tabi tutulmaksızın KPSS'den alınan puana göre yerleştirme yapılması gerektiği de açıktır.

Hal böyle iken, öğretmenliğin, mesleğe girişte esaslı bir değişiklik yapılarak, belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan ve bu nedenle A Grubu kadrolar arasında yer alan bir meslek durumuna getirilmeden, öğretmen olarak ilk defa atanacaklar için A Grubu kadrolar gibi "alan seçme sınavı" adı altında ayrı bir sınav yapılmasının ve bu sınavdan alınan puanın yüzde 50'si ile KPSS'den alınan puanın yüzde 50'sinin esas alınarak atama yapılmasının öngörülmesi nedeniyle davaya konu Yönetmelik değişikliği sonrası yönetmeliğin kendi içinde çeliştiği açık olup, bazı kamu kurumları için bu tür istisnalar öngörülmesinin kamu görevlerine ilk girişte uygulanacak genel yönetmelikte getirilen sistemi bozacağına kuşku bulunmadığından, davaya konu yönetmelik değişikliğinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Diğer yandan, değişiklik tarihine kadar B Grubu kadrolar için ÖSYM'ce yapılan ve objektifliğinden kuşku duyulmayan sınav sisteminin değişmesi sonucunu doğuran düzenlemede tarafsızlık ilkesine de uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle, 8.1.2007 günlü ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin davalı idarelerin birinci savunmaları alınıncaya ve bu konuda yeni bir karar verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulmasına, 10.04.2007 tarihinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan: Yücel Irmak
Üye: Sabriye Köprülü
Üye: Kenan Atasoy (*)
Üye: Levent Artuk
Üye: Muzaffer Dilek

* Karşı oy

Yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarelerin birinci savunmalarının alınmasından sonra incelenmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

Bu Habere Tepkiniz