1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ek Ders Ücretleri Ödemelerine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığının Görüşleri- 1

Milli Eğitim Bakanlığı kamuyu etkileyebilecek kararlar ve görüşler veren diğer kamu kurumlarına örnek olması gereken önemli bir projeye imza attı. Bu çerçevede, Bakanlık "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasları" çerçevesinde bugüne kadar verdiği görüşleri internet ortamından yayımlandı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin verdiği görüşlerdeki uygulama birlikteliği sağlamak ve bazı konuların birden fazla kez sorulmasını önlemek amacıyla yayımlanan görüşlerin birinci bölümü için tıklayın. (Bu bölümde 4, 6, 7 ,8 ,9 ve 10. maddelere ilişkin görüşler yer almaktadır)
29 Haziran 2004 00:00
Yazdır

MADDE 4- Tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz tatillerinde 07.00-24.00 saatleri arasında yapılan öğretimde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ödenmesi öngörülen ek ders ücretlerinin, gece öğretimi için belirlenen birim saat ücreti üzerinden ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin (l) bendinde; ?Gece öğretimi: 17.00'dan sonra başlayan öğretim ile cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretimi; tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda gündüz öğretiminin saat 19.00'dan sonra devam eden kısmını ifade eder.? hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönergede yer alan, tam gün tam yıl eğitim uygulamasında günün kullanımına ilişkin EK-1 tablonun ÖRNEK-2 bölümünde; ?... koyu renkle belirtilen üçüncü blok öğretim, saat 17.00'dan sonra başladığı ve gündüz öğretiminin devamı olmadığı için gece öğretimi olarak değerlendirilecektir.? denilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda; tam gün tam yıl eğitim yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın saat 17.00'dan sonra başlayan öğretim ile cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretim programlarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda gündüz öğretiminin saat 19.00'dan sonra devam eden kısmı ile saat 17.00'dan sonra başlayan ve gündüz öğretiminin devamı niteliğinde olmayan öğretim programlarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin, bu görevlerinin doğrudan öğretim hizmetine yönelik olması şartıyla gece öğretimi için belirlenen birim saat ücreti üzerinden ödenmesi gerekmektedir.


MADDE 6- Elektrik branşında olup, branşında herhangi bir ders görevi bulunmayan ve bilgisayar formatör öğretmeni olarak yetiştirilmiş bulunan bir öğretmenin, Bilgisayar dersini okutmak üzere ek ders ücreti karşılığı görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinde; kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ise 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar branşlarında ek ders görevi verilebileceği, ancak, branşlarında ek ders görevi verilmeyen veya kısmen verilebilenlere ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevi verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm çerçevesinde söz konusu öğretmenin; branşında öğretmen ihtiyacı bulunmaması, görevlendirileceği alanda o dersi okutacak ilgili branş öğretmeninin bulunmaması ve görevlendirileceği alanda yeterli olması koşuluyla isteği üzerine branşı dışındaki Bilgisayar dersini, okuttuğu dersin branş öğretmeninin zorunlu ve isteğe bağlı olarak haftada okutabileceği ek ders saati miktarını geçmemek üzere ek ders ücreti karşılığında okutması mümkün bulunmaktadır.


MADDE 6- Bağımsız ana okullarında görevli öğretmenlerin, mesleki çalışma karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; ?İlköğretim okullarında görevli öğretmenler, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde ek ders görevini yapmış sayılırlar.? hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 43 üncü maddesinin (a) bendinde; ?Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 108 inci maddesinin son fıkrasında; ?İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenler derslerin kesiminden 1 Temmuz'a, 1 Eylül'den derslerin başlangıcına kadar olan sürede mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışmalarda; yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri, ilgili mevzuat ve mevzuatta yapılan değişiklikler ile rehberlik araştırma, plânlama gibi çalışmalara yer verilir. Mesleki çalışma programı okul yönetimince hazırlanarak il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılır ve uygulanması sağlanır. Mesleki çalışma programı hazırlanırken ve uygulanırken ilköğretim müfettişlerinin görüşleri de alınır.? hükmü düzenlenerek, bu okullarda görevli öğretmenlerin mesleki çalışmalarda bulunacakları somutlaştırılmıştır. Oysa, ilköğretim okullarından ayrı bir yapıda görev sürdürmekte olan bağımsız anaokullarının işleyişini içine alan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde, bağımsız anaokullarında görevli bulunan öğretmenlerin mesleki çalışma yapacakları yönünde ayrıca bir hükme yer verilmemiştir.

Bu çerçevede, ilköğretim okulu bünyesinde yer almayan bağımsız anaokulunda görev yapmakta olan öğretmenlerin, katılmış oldukları söz konusu çalışmaların mesleki çalışma olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu çalışmalarına bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün olamamaktadır.


MADDE 6- Mesleki ve teknik örgün eğitim kurumlarının öğrenci olmayan bölümlerinde görevli bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında; ?.... atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin atölye ve laboratuvarlardaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için hafta 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde ?Planlama, Bakım ve Onarım Görevi' adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.? 23 üncü maddesinde ise; ?Bu Esaslar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Esaslarla belirlenen koşulların oluşması şarttır.? hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, bölümlerde öğrenci olmaması nedeniyle bu kapsamda fiilen yapacakları bir çalışma da olamayacağından, bu görevler için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 6- Çok programlı bir lisede görevli olup branşı matematik olan müdür yardımcısına isteğe bağlı ek ders görevi kapsamında ne miktarda ek ders ücreti ödeneceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinin (a) bendinde; ?Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulu rehber öğretmenlerine haftada; ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı ile branşlarındaki emsali öğretmenin okutabileceği azami ek ders, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı arasındaki fark kadar branşlarında ek ders görevi verilebilir.? hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, branşı matematik olan müdür yardımcılarının haftada 15 saat ders niteliğinde yönetim görevi, 11 inci maddenin (b/2) bendi uyarınca 3 saat de ders dışı hazırlık ve planlama görevi olmak üzere izinli ve raporlu oldukları süreler dışında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Bunun dışında yukarıda belirtilen 6 ncı maddenin (a) bendi gereğince fiilen ek ders görevi verilebilmesi için matematik branşındaki emsali öğretmenin haftada 18 saatin üzerinde ek ders görevi ve ücretinden yararlanıyor olması gerekmektedir. Zira çok programlı liselerde görevli matematik öğretmenleri haftada zorunlu ve isteği bağlı kapsamda azami 15 saat, aylık ve ücret karşılığı okuttuğu her 10 saat ders görevi için 1 saat üzerinden 3 saat de ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti olmak üzere haftada azami olarak 18 saat ek ders ücreti alabilecektir.

Dolayısıyla matematik branşındaki müdür yardımcısına haftada ödenen ek ders ücreti ile branşındaki emsali öğretmene ödenebilecek ek ders ücreti 18 saatte çakıştığından arada herhangi bir fark oluşmamaktadır.

Bu nedenle ilgiliye, anılan Esasların 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen haller hariç olmak üzere 18 saatin üzerinde herhangi bir şekilde ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 6- Öğretim yılı başında ve sonunda mesleki çalışmalara katılan ilköğretim okullarında görevli öğretmenlere yapılacak ek ders ücreti ödemeleri hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinde; genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saatinin, sınıf öğretmenlerinin ise aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında (haftada 12 saati geçmemek üzere) okuttukları her ders saatinin ek ders görevi sayılacağı, ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde ek ders görevlerini yapmış sayılacakları hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, aylık veya ek ders ücreti karşılığı ders görevleri olup olmadığına bakılmaksızın mesleki çalışmalara katılan ilköğretim okullarında görevli öğretmenlere, meslekle ilgili çalışmaları nedeniyle haftada azami düzeyde okutabilecekleri ek ders saati sayısının (sınıf öğretmenleri için 12, genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri için 15 saat) haftanın günlerine eşit olarak dağıtılarak, mesleki çalışmaya katıldıkları günlere isabet eden ek ders saati sayısı kadar ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir.


MADDE 6- İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları mesleki çalışma sürelerinde yararlandırıldıkları ek ders ücretlerinin hesabında ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin de dikkate alınıp alınmayacağı hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinde; genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saatinin, sınıf öğretmenlerinin de aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında (haftada 12 saati geçmemek üzere) okuttukları her ders saatinin ek ders görevi sayılacağı, ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde ek ders görevlerini yapmış sayılacakları hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, mesleki çalışmalara katılan ilköğretim okullarında görevli sınıf ve diğer branş öğretmenlerine, anılan Esasların yukarıda belirtilen 6 ncı maddesi çerçevesinde haftada azami düzeyde okutabilecekleri ek ders saatinin haftanın günlerine eşit olarak dağıtılması sonunda, mesleki çalışmaya katıldıkları günlere isabet eden ek ders saati sayısı kadar ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan öğretmenlere, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti aylık ve ücret karşılığı okuttukları ders saati sayısına bağlı olarak ödenmektedir. Bu nedenle, ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları mesleki çalışma sürelerinde fiilen ders görevleri bulunmadığından, bu sürelerde ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 6- Norm kadro fazlası branş öğretmenlerin ihtiyaç halinde branşları dışında okuttukları derslerin aylık ve ücret karşılığı bakımından ne şekilde değerlendirileceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinde; kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar branşlarında ek ders görevi verilebileceği, ancak, branşlarında ek ders görevi verilmeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevleri verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulunun 31/3/2003 tarih ve 4 sayılı Kararla değişik 1/6/2000 tarih ve 340 sayılı Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda, öğretmenlerin branşları itibariyle hangi dersleri aylıkları karşılığında okutacakları belirlenmiştir.

Bu çerçevede, sınıf öğretmeni branşı dışındaki norm kadro fazlası öğretmenlerin, söz konusu Esaslarda aylıkları karşılığında okutacakları dersler arasında yer almayan dersleri aylıkları karşılığında okutmaya zorlanmaları mümkün değildir. Ancak, ihtiyaç halinde bu öğretmenlere, o alanda yeterli olmaları koşuluyla istekleri üzerine branşları dışında ek ders görevi verilmesi ve haftada görev yaptıkları branşın öğretmeni için zorunlu ve isteğe bağlı olarak verilebilecek ek ders saati sayısı kadarı için ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.


MADDE 6- Eğitsel kol görevini yürüten öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinde; okulöncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç, örgün eğitim kurumlarında sınıf ve şube sorumluluğu verilen öğretmenlerin bu sınıf ve şubedeki öğrencilerin, sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevinden sayılmıştır.

Bu nedenle, sınıf sorumluluğu verilen öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu ücretin, sınıf sorumluluğu olmadan salt eğitsel kol görevine bağlı olarak ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 6- Orta öğretim kurumlarından hazırlık sınıfı bulunanlarda sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlere ?Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri? adı altında ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların değişik 6 ncı maddesinde; okulöncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç, örgün eğitim kurumlarında sınıf ve şube sorumluluğu verilen öğretmenlerin bu sınıf ve şubedeki öğrencilerin, sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevinden sayılmıştır.

Bu çerçevede, sınıf sorumluluğu verilen öğretmenlere, ders programlarında rehberlik çalışması bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu görevlerine bağlı olarak haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.


MADDE 6- İlköğretim okullarında görevli iş eğitimi şeflerine, bu görevlerine bağlı olarak Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesi hükmü kapsamında ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde; eğitim kurumlarında olması gereken bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosunun, ilgili maddesinde belirtilen tanımlara uygun olarak Bakanlıkça saptanan ölçütlere göre ayrıca belirleneceği, bu hüküm çerçevesinde hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergede de; bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerinin Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında kurulacağı ve bu şefliklerin kurulabilmesi için aranacak şartların neler olduğu belirtilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesi hükmü; anılan Yönerge çerçevesinde oluşturulan bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin bu görevlerinden haftada ne miktarının ek ders görevinden sayılacağına ilişkin olup, bu hükmün ilköğretim okullarında iş eğitimi şefi olarak görevlendirilenlerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu nedenle ilköğretim okullarında görevli iş eğitimi şeflerinin, sözü edilen Esasların 6 ncı maddesi hükmü kapsamında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 6- Yönetici dahil kadrolu branş öğretmeni sayısı 7 ve daha az olan eğitim kurumlarında yöneticilere ek ders görevi verilmesinde, yöneticilerin branşlarının belirleyici olup olmadığı hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinde; yöneticiler dahil kadrolu branş öğretmeni sayısı 7 ve daha az olan ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, çıraklık eğitim merkezleri ile pratik kız sanat okullarında görevli yöneticilere aylık, ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders görevi dışında ayrıca haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hükümde, bu yönde yapılacak belirlemede yönetici ve öğretmenlerin branşları bakımından herhangi bir ayrıma gidilmemiştir.

Bu nedenle, yöneticilere anılan hüküm kapsamında haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilmesi, öğretmenlikteki branşlarına bakılmaksızın kendileri dahil okullarındaki kadrolu sınıf ve diğer branş öğretmeni sayısının 7 veya daha az olması halinde mümkün olabilecektir.


MADDE 6- Teknik ve endüstri meslek lisesi iş eğitimi (ev ekonomisi) öğretmeni olup, ilköğretim okulunda yerel el sanatları dersini okutmak üzere görevlendirilen bir öğretmene, bu görevlendirilmeye bağlı olarak ödenecek ek ders ücreti hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinde; kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar branşlarında ek ders görevi verilebileceği, ancak, branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevi verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Talim ve Terbiye Kurulunun 31/03/2003 tarih ve 4 sayılı Kararla değişik 01/06/2000 tarihli ve 340 sayılı Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda, öğretmenlerin branşları itibariyle hangi dersleri aylıkları karşılığında okutacakları belirlenmiştir.

Bu çerçevede, iş eğitimi (ev ekonomisi) branşında olan ve aylık karşılığı okutacağı dersler arasında yer almayan yerel el sanatları dersini okutmak üzere görevlendirilen öğretmene, haftada okutabileceği azami ek ders saati sayısı aşılmamak kaydıyla branşı dışında okuttuğu yerel el sanatları dersi için ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.


MADDE 6- Mesleki eğitim merkezlerinin örgün eğitim kurumu olması nedeniyle, burada görevli öğretmenlere öğrenci sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinde; okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlerin, bu sınıf veya şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik görevlerinin haftada 2 saatinin ek ders görevinden sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 4702 sayılı Kanun doğrultusunda yürürlüğe konulan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde; merkezin, mesleki ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren programların uygulandığı mesleki ve teknik eğitim merkezlerini; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının ise, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim öğretim kurumlarını ifade ettiği belirtilmiştir. Görüldüğü gibi, söz konusu merkezlerde örgün ve yaygın eğitim bir arada sürdürülmektedir.

Yukarıda belirtilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu merkezlerin örgün eğitimin sürdürüldüğü birimlerinde sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlere bu sınıf veya şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevinden sayılarak karşılığında ek ders ücreti ödenmesi gerektiği; sınıf veya şube sorumluluğu verilmeyen öğretmenler ile yaygın eğitim kapsamındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde görevlendirilen öğretmenlere ise anılan ücretin ödenmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 6- Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunu öğretmenlerin aylık ve ücret karşılığı okutacakları ders saati miktarının belirlenmesi bakımından genel bilgi ve meslek dersi öğretmeni olarak mı, atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak mı değerlendirilecekleri hakkında.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 7/3/2003 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.02.03. 356/02155 sayılı yazısında; Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunlarının da mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına bilgisayar öğretmeni olarak atanabilecekleri belirtilmektedir.

Bu nedenle, söz konusu öğretmenlerden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bilgisayar bölümlerinde görev yapanların atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak nitelendirilerek, 20 saat aylık karşılığı, 20 saati zorunlu olmak üzere 24 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders okutmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

MADDE 6- Teknik lise ve endüstri meslek lisesi kimya bölümünde görev yapan kimya öğretmenlerinin aylık ve ücret karşılığı okutacakları ders saati miktarının belirlenmesi hakkında.

Bakanlığımızca düzenlenen atama kararnamelerinde, öğretmenlerin genel bilgi veya atölye ve laboratuvar öğretmeni oldukları yönünde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin genel bilgi veya atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilmelerinde branşları ile görev aldıkları öğretim kurumunun niteliği belirleyici olmaktadır. Bu çerçevede, gerek kimya meslek liselerinde, gerekse kimya bölümü bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kimya bölümlerinde görev yapan kimya öğretmenlerinin atölye ve laboratuar öğretmeni olarak nitelendirilerek, 20 saat aylık karşılığı, 20 saati zorunlu olmak üzere 24 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders okutmaları gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 6- Anadolu lisesi matematik öğretmeni iken, meslek lisesi ve anadolu kız meslek lisesinde bilgisayar dersini okutmak üzere görevlendirilen öğretmene, bu görevlendirilmeye bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinde; kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar branşlarında ek ders görevi verilebileceği, ancak, branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevi verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Talim ve Terbiye Kurulunun 31/03/2003 tarih ve 4 sayılı Kararla değişik 01/06/2000 tarihli ve 340 sayılı Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda, öğretmenlerin branşları itibariyle hangi dersleri aylıkları karşılığında okutacakları belirlenmiştir.

Bu çerçevede, branşı matematik olan ve branşı dışında bulunan bilgisayar dersini okutmak üzere görevlendirilen ilgiliye, haftada okutabileceği azami ek ders saati sayısı aşılmamak kaydıyla branşı dışında okuttuğu bilgisayar dersleri için ek ders ücreti ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 6- Okullarda sosyal faaliyetler kapsamında yürütülmekte olan bilgi-kültür yarışmalarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde hafta sonları görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiştir.

Söz konusu Esaslarda, okullarda sosyal faaliyetler kapsamında yürütülmekte olan bilgi-kültür yarışmalarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Bu itibarla, okullarda sosyal faaliyetler kapsamında yürütülmekte olan bilgi-kültür yarışmalarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde hafta sonları görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, söz konusu çalışmalara bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün olamamaktadır.


MADDE 6- Eğitim kurumlarında ders saatleri dışında öğretmenler kurulu toplantısı düzenlenmesine bağlı olarak, bu toplantıya katılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiş olup, söz konusu Esaslarda öğretmenler kurulu toplantısına katılan öğretmenlere buna bağlı olarak ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Bu nedenle, okullarda ders saatleri dışında düzenlenen öğretmenler kurulu toplantısına katılan öğretmenlere, buna bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 7- Sağlık eğitim merkezlerinde görev yapan doktor ve hemşirelere, okullarda yapacakları sağlık taraması ve seminer çalışmalarına bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 7 nci maddesinde; ?Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede ilgililere, hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerde verilen ders görevi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olamayan söz konusu çalışmalarına bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün olamamaktadır.


MADDE 7- Fen bilimleri alanında görevli olan öğretmenlerin (fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji) bu alandaki gelişmelerden, ders programları ve yeni yaklaşımlardan bilgi sahibi olmalarının sağlanması amacıyla açılan hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görevlendirilen ilköğretim müfettişlerine ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 7 nci maddesinde; ?Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu kurs ve seminerlerde yönetici ve yönetici yardımcısı olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri hariç, bu görevleri ek ders görevinden sayılmaz.? hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, söz konusu seminerlerde eğitici olarak görevlendirilen ilköğretim müfettişlerine, fiilen derse girmeleri koşuluyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır.


MADDE 7- Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde eğitim yöneticisi ve yönetici yardımcısı olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 7 nci maddesinde; ?Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Bu kurs ve seminerlerde yönetici ve yönetici yardımcısı olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri hariç, bu görevleri ek ders görevinden sayılmaz.? hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm karşısında, Bakanlığımız veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde eğitim yöneticisi ve yönetici yardımcısı olarak görevlendirilenlere, fiilen yerine getirecekleri ders görevleri hariç, bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenmesi mümkün olamamaktadır.


MADDE 7- Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde eğitim görevlisi olarak görevlendirilenlere bu görevleri süresince ne şekilde ek ders ücreti ödeneceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 7 nci maddesinde; Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermekle görevlendirilenlere haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebileceği, bu kurs ve seminerlerde yönetici ve yönetici yardımcısı olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri hariç, bu görevlerinin ek ders görevinden sayılmayacağı, 21 inci maddesinin (c/2) bendinde ise; 18 inci maddede belirtilen haller dışında her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde eğitim görevlisi olarak görevlendirilenlere, bu görevleri nedeniyle ek ders ücreti ödenmesi gerektiği gibi, varsa asli görevlerine bağlı ek ders görevlerini de yapmış sayılarak hizmet içi eğitim kapsamında yararlandıkları ek ders ücretlerinden bağımsız olarak bu ek ders ücretlerinin de ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, bu kurs ve seminerlerde eğitim görevlisi olarak görevlendirilmeyenlerin, anılan 7 nci madde kapsamında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 7- Hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenen kurslarda eğitim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmen unvanlı olmayan personelin, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde; eğitim görevlisinin, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde öğretici olarak görevlendirilen kişiyi ifade edeceği hüküm altına alınmış, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 7'nci maddesinde de; ?Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.? hükmüne yer yerilmiştir.

Görüleceği gibi bu hükümlerde, hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde eğitim görevlisi olacakların yalnızca öğretmenler olabileceği yönünde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Bu itibarla, Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde eğitim görevlisi olarak görevlendirilenlerin, öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapıp yapmadıkları yönünde bir ayrıma gidilmeksizin, bu görevlerine bağlı olarak yukarıdaki hüküm çerçevesinde ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.


MADDE 7- Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlüğünde görev yapan bir öğretmenin hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek üzere görevlendirilmesi halinde, bu görevine bağlı olarak ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 7 nci maddesi hükmü kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde; eğitim merkezlerinin işlevleri arasında yıllık hizmet içi eğitim plânında yer alan veya yıllık eğitim plânında yer almayıp sonradan plânlanan eğitim faaliyetlerini yürütmek görevine, 17 nci maddesinde de; eğitim merkezi öğretmenlerinin görevleri arasında, hizmet içi eğitim kapsamında eğitim görevlisi olarak görev almaya yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde ise; eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu) müdürlüklerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların uygulanmasında, bu Esaslarda değişiklik yapılıncaya kadar il eğitim araçları ve donatım merkezi (akşam sanat okulu) müdürlükleri olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 14 üncü maddesinde; il eğitim araçları ve donatım merkezleri (akşam sanat okulu) yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine 18 saat ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin yukarıda sözü edilen hükümlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, hizmet içi eğitim plânında yer alan eğitim faaliyetlerini yürütmek eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu) müdürlüklerinin, bu faaliyetlerde eğitim görevlisi olarak görev almak da bu merkezlerde görevli öğretmenlerin asli görevleri arasında sayılmıştır.

Bu nedenle, asli görevlerine bağlı olarak anılan Esasların 14 üncü maddesi hükmü kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu) müdürlüklerinde görevli öğretmenlerin, asli görevleri arasında bulunan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermelerine bağlı olarak Esasların 7 nci maddesi hükmü kapsamında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 8- Tam gün tam yıl eğitim uygulaması yapılan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 8 inci maddesinin (a/2) bendi kapsamında normal çalışma saatleri dışında yürütülen eğitim faaliyetlerinde görev yapmaları durumunda, bu süreler için yönetim görevi karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 8 inci maddesinin (a/2) bendinde; bu Esaslarla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, tam gün tam yıl eğitim uygulanan okul ve kurumlarda görevli müdür ve müdür başyardımcılarına, haftada aylık karşılığı girmek zorunda oldukları 6 saat ders görevinin tamamına girmiş olmaları kaydıyla, söz konusu eğitim faaliyetlerinde azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, yöneticilere bu ücretin, fiilen ders okutmadan salt yönetim görevlerine bağlı olarak ödenmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan aynı Esasların 4 üncü maddesinde; ders dışı hazırlık ve plânlama görevinin, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin ders dışı hazırlık, plânlama veya sosyal hizmetleri ile okul veya kurumun ders araç-gerecinin, makine ve teçhizatının sağlanması, bakım, onarım ve öğretime hazır halde bulundurulması gibi ek ders görevinden sayılan etkinliklerini; tam gün tam yıl eğitimin ise, meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde dahil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretimi ifade edeceği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurumlarda görevli müdür ve müdür başyardımcılarına, öğretim yılı süresince anılan Esasların 11 inci maddesi uyarınca ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı olarak bu kapsamda bulunmayan diğer meslekî ve teknik eğitim kurumlarında görevli müdür ve müdür başyardımcılarından farklı olarak haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenmektedir.

Bu durumda, gerek Esasların 11 inci maddesi uyarınca bu görevleri karşılığında tam gün tam yıl eğitim kapsamında bulunmayan diğer meslekî ve teknik eğitim kurumlarında görevli müdür ve müdür başyardımcılarından farklı olarak haftada 5 saat daha ek ders ücretinden yararlandırılmaları, gerekse aynı Esasların 4 üncü maddesinde yer alan ?ders dışı hazırlık ve planlama görevi? ve ?tam gün tam yıl eğitim? tanımlarına bakıldığında; tam gün tam yıl eğitim uygulanan okul ve kurumlarda görevli müdür ve müdür başyardımcılarının bu okullarda normal çalışma saatleri dışında yürütülen eğitim faaliyetlerinde başkaca bir ücret talep etmeksizin yöneticilik görevlerini yerine getirmelerinin zorunlu olduğu görülecektir.

Bu nedenle, tam gün tam yıl eğitim uygulanan okul ve kurumlarda normal çalışma saatleri dışında yürütülen söz konusu eğitim faaliyetlerinde yönetim görevinin, ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaksızın bu okulların müdür ve müdür başyardımcıları tarafından yürütülmesi gerekmektedir.


MADDE 8- Çeşitli nedenlere bağlı olarak yapılamayan dersler için cumartesi-pazar günlerinde yapılan eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenler ile yarıyıl tatilinde işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere mesleki rehberlikte bulunmak üzere görevlendirilen öğretmenlere yapılacak ek ders ücreti ödemeleri hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 8 inci maddesinin (a/1) bendinde; bu Esaslarla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere; ders yılı içinde ilgili mevzuatına göre dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebileceği, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (c) bendinde ise; öğretmenin raporlu, izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olması, doğal âfet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan derslerin yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Bu nedenle, sözü edilen Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (c) bendi çerçevesinde yapılan eğitim faaliyetinde görevlendirilen öğretmenlere, anılan Esasların 8 inci maddesinin (a/1) bendi hükmü kapsamında haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, aynı Esasların 15 inci maddesinde; işletmelerde meslek eğitimi adı altında yapılacak derslerde görevlendirilecek yönetici ve öğretmenlere bu görevlerine bağlı olarak ne miktarda ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmış olup, bu ücretin yarıyıl ve yaz tatillerinde ödenmeyeceğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu çerçevede, işletmelerde meslek eğitimi adı altında yapılacak derslerin yarıyıl ve yaz tatillerinde de sürdürülmesi halinde, bu programda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere söz konusu Esasların 15 inci maddesi hükmü doğrultusunda ek ders ücreti ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 8- Tam gün tam yıl eğitim kapsamında bulunan eğitim kurumlarında işsizlikle mücadele kapsamında yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan beceri kazandırma kurslarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere verilecek ders görevi sayısının belirlenmesi hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 8 inci maddesinin (b/1) bendinde; yarıyıl ve yaz tatillerinde eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden branşı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, tam gün tam yıl eğitim kapsamında bulunan eğitim kurumlarında öğretimin yarı yıl ve yaz tatillerinde de sürdürüldüğü dikkate alındığında, söz konusu kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere verilecek ders görevi miktarının anılan Esasların yukarıda sözü edilen (b/1)bendi çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir.

Ancak yöneticilere bu kapsamda, fiilen ders okutmadan salt yönetim görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 8- Tam gün tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurum yöneticilerine Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 8 inci maddesi kapsamında verilebilecek ek ders görevi hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 8 inci maddesinin (a/2) bendinde; ?Tam gün tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebilir.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde söz konusu eğitim faaliyetinde yöneticilere, azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, yöneticilere bu ücretin, fiilen ders okutmadan salt yönetim görevlerine bağlı olarak ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 8- Okul veya kurumun bulunduğu yerleşim yerinde uygulamaya elverişli işletme bulunmaması nedeniyle yarıyıl ve yaz tatillerinde staj çalışmalarını okulda yapmak zorunda kalan öğrencilere bu kapsamda ders vermek üzere görevlendirilen öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders ücreti ödeneceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 8 inci maddesinin (b/1) bendinde; yarıyıl ve yaz tatillerinde, eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden branşı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebileceği, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğin 58 ve 59 uncu maddelerinde ise; mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim süresine göre 160-300 saat staj yapmak zorunluluğu bulunduğu, öğrenci stajını yapmadığı takdirde bütün derslerden başarılı olsa dahi adına diploma düzenlenemeyeceği, okul birinciliği seçiminde değerlendirmeye alınamayacağı ve mezuniyet haklarından yararlanamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, yarıyıl ve yaz tatillerinde okul veya kurumun bulunduğu yerleşim yerinde uygulamaya elverişli işletme bulunmaması koşuluyla, staj çalışmasını okulda yapmak zorunda kalan öğrencilerin bu eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden branşı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmeni olanlara, haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak yöneticilerin yöneticilikle ilgili görevlerinin bu madde kapsamında verilen ek ders görevi olarak nitelendirilmesi ve fiilen ders görevi almadan bu kapsamda yöneticilere ek ders ücreti ödenmesi mümkün görülmemektedir.


MADDE 8- Hafta içi saat 17.00'dan sonra ve cumartesi-pazar günlerinde telafi eğitiminde görevlendirilen bir meslek dersi öğretmeninin, bu derslerini aylık karşılığı mı ek ders ücreti karşılığı mı okutacağı hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 5 inci maddesinin (d) bendinde; kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin branşlarında haftada 20 saat ders okutmakla yükümlü oldukları, 6 ncı maddesinin (c) bendinde ise; bu öğretmenlere haftada 20 saati zorunlu olmak üzere 24 saate kadar branşlarında ek ders görevi verilebileceği, ancak, branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında ek ders görevi verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Esasların 8 inci maddesinin (a/1) bendinde; bu Esaslarla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere ders yılı içinde ilgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin, gerek normal eğitim-öğretim faaliyetinde, gerekse telafi eğitimi faaliyetinde branşlarında okuttukları derslerin haftada 20 saatinin aylık karşılığı, bunun dışında okuttukları derslerin ise ek ders ücreti karşılığı sayılması ve anılan Esasların 4 üncü maddesinin (l) bendi hükmü kapsamında saat 17.00'dan sonra başlayan öğretim (tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda gündüz öğretiminin saat 19.00'dan sonra devam eden kısmı) ile cumartesipazar günlerine isabet eden ek ders görevlerine bağlı ücretin gece öğretimi kapsamında ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 8- Ders yapılamayan günler için düzenlenen telafi eğitiminde görevlendirilen öğretmenlere ne şekilde ek ders ücreti ödeneceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 5 inci maddesinde; kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin branşlarında haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin branşlarında haftada 20 saat ders okutmakla yükümlü oldukları, 6 ncı maddesinde ise; genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine haftada 20 saati zorunlu olmak üzere 24 saate kadar branşlarında ek ders görevi verilebileceği, ancak, branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında ek ders görevi verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Esasların 8 inci maddesinin (a/1) bendinde; bu Esaslarla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere ders yılı içinde ilgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılmadığı günler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede telafi eğitiminde görevlendirilen öğretmenlerin, gerek normal eğitim-öğretim faaliyetinde, gerekse telafi eğitimi faaliyetinde branşlarında okuttukları derslerin genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından haftada 15 saatinin, atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından haftada 20 saatinin aylık karşılığı, bunun dışında okuttukları derlerin ise ek ders ücreti karşılığı sayılması ve aanılan Esasların 4 üncü maddesinin (1) bendi hükmü kapsamında saat 17:00'dan sonra başlayan öğretim (tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda gündüz öğretiminin saat 19.00'dan sonra devam eden kısmı) ile cumartesi-pazar günlerine isabet eden ek ders görevlerine bağlı ücretin gece öğretimi kapsamında ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 8- Staj çalışmalarını okullarda yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 8 inci maddesi kapsamında ek ders görevi verilip verilemeyeceği ile işletmelerde meslek eğitimi yapan öğrencilerin iş yerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders ücreti ödeneceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 8 inci maddesinin (b/1) bendinde; yarıyıl ve yaz tatillerinde eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden branşı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebileceği, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğin 58 ve 59 uncu maddelerinde ise; mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süresine göre 160-300 saat staj yapmak zorunluluğu bulunduğu, öğrenci stajını yapmadığı takdirde bütün derslerden başarılı olsa dahi adına diploma düzenlenemeyeceği, okul birinciliği seçiminde değerlendirmeye alınamayacağı ve mezuniyet haklarından yararlanamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükümler çerçevesinde, okul veya kurumun bulunduğu yerleşim yerinde uygulamaya elverişli işletme bulunmaması koşuluyla, yarıyıl ve yaz tatillerinde staj çalışmasını okulda yapmak zorunda kalan öğrencilerin bu eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden branşı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmeni olanlara haftada 44, diğerlerine ise haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olduğu, ancak yöneticilere, yöneticilikle ilgili görevlerinin bu madde kapsamında verilen ek ders görevi olarak nitelendirilerek fiilen ders görevi almadan bu kapsamda ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.

Öte yandan, işletmelerde meslek eğitimi adı altında yapılacak derslerde görevlendirilecek yönetici ve öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak anılan Esasların 15 inci maddesi hükmü kapsamında ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.


MADDE 8/9- Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 8 inci maddesinin (a) bendi kapsamında ne şekilde ders görevi verileceği ile aynı Esasların 9 uncu maddesinin (a/2) bendi kapsamında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, aynı zamanda bu maddenin (b/2) bendi kapsamında da ders görevi verilip verilemeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 8 inci maddesinde; ?Bu Esaslarla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;
a) Ders yılı içinde;
1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılmadığı günler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde,
2) Tam gün, tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,
3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,
4) Okuma ? yazma kurslarında,
5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,
6) Açıköğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüzyüze eğitim uygulamalarında,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebilir.?
hükmüne yer verilmiştir.

Madde metninin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, hangi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ne miktarda ek ders görevi verileceği belirlenmiş olup, bu eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek yönetici ve öğretmenlerin eğitim faaliyetinin sürdürüldüğü kurum kadrolarında görev yapıyor olmaları yönünde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Bu itibarla söz konusu eğitim faaliyetlerinde, eğitim faaliyetinin sürdürüldüğü kurumun yönetici ve öğretmenlerine öncelik tanınmak kaydıyla diğer eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerine azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak yöneticilere bu ücretin, fiilen ders okutmadan salt yönetim görevlerine bağlı olarak ödenmesi mümkün olmadığı gibi, madde içeriğinde belirtilen eğitim faaliyetleri ile örtüşmeyen eğitim faaliyetlerinde de bu madde kapsamında ek ders görevi verilerek karşılığında ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, anılan Esasların 9 uncu maddesinin (a/2) bendinde; öğretmen sayısının yetersiz olması halinde yükseköğrenimli olmak koşuluyla resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okulöncesi, ilköğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, ortaöğretim kurumlarında 24 saate kadar ek ders görevi verilebileceği, (b/2) bendinde ise; ilgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara okulöncesi, mesleki ve teknik ortaöğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede; söz konusu Esasların 9 uncu maddesinin (a/2) bendi kapsamında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden ilgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici niteliklerini taşıyanlara, bu maddenin (b/2) bendinde belirtilen azami miktarı aşmamak kaydıyla her iki bent kapsamında da ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.


MADDE 9- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli usta öğreticilere ne şekilde ek ders görevi verileceği hakkında.

Usta Öğreticilerinin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; usta öğreticilerin çalışma saatlerinin günde 8 saat olmak üzere haftada 40 saat olduğu, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin (b/1) fıkrasında; ilgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak görevlendirilenlerden resmi görevi bulunanlara haftada okul öncesi, mesleki ve teknik ortaöğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında 10 saate kadar ek ders görevi verilebileceği, 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında ise; aynı belediye sınırları içinde branşında aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken, bu derslerin diğer branşlardaki öğretmenler ile 9 uncu maddede sayılanlara verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde haftada 40 saat çalışma zorunlulukları bulunan kadrolu usta öğreticilere, bu çalışma süresi içinde ek ders görevi verilmesi mümkün değildir. Ancak bu personele, bu süre dışında ve öğretmen sayısının da yetersiz olması halinde haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.


MADDE 9- Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarında olmamakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 9 uncu maddesi kapsamında ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin, ders dışı eğitim faaliyetlerinde de görevlendirilip görevlendirilemeyecekleri hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 16 ncı maddesinde; ?Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın gündüz ücreti üzerinden haftada azami 6 saat ek ders ücreti ödenir...? hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü gibi, ?fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın? ifadesiyle, ders dışı eğitim çalışmalarında görev verilecek yönetici ve öğretmenlerin mutlaka Bakanlığımız kadrolarında görev yapıyor olmaları gerektiği vurgulanmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız öğretmen kadrolarında bulunmayıp anılan Esasların 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin, ders dışı eğitim çalışmalarında görevlendirilmelerinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 9- Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlere, sınavlarda görev verilip verilemeyeceği, verilmesi halinde ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin (a) bendinde; öğretmen sayısının yetersiz olması halinde yükseköğrenimli olmak koşuluyla bu Esaslar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere ise okulöncesi, ilköğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, ortaöğretim kurumlarında 24 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, öğretim yılı içinde ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlerden sınavlarda hizmetine ihtiyaç duyulanlara, yukarıdaki hükümlerde belirtilen azami ek ders görevi saatini aşmamak kaydıyla sınav komisyonlarında veya sınav gözcülüğünde görev verilmesi ve karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 12 nci maddesinin (a) bendi hükmü kapsamında ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.


MADDE 9- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenlerin, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 11 inci maddesinde; Bakanlığımız kadrolarında olup, kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere, ek ders niteliğinde yönetim görevi ile ek ders görevi dışında ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığında haftada değişik miktarda ek ders ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Bakanlığımız kadrolarında bulunanların yararlanabileceği bu ücretten, öğretmen kadrolarında olmayıp ek ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirilenlerin yararlandırılmaları mümkün değildir.


MADDE 10- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan rehber öğretmenlere, eğitim-öğretimin devam etmediği sürelerde (seminer ve sınav dönemlerinde) ne şekilde ek ders ücreti ödeneceği ile bu öğretmenlerin, ÖSS danışma merkezlerinde geçici olarak görevlendirildikleri Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 10 uncu maddesinin (b) bendinde; rehber öğretmenlerin ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden 15 saatinin ders niteliğinde yönetim görevi sayılarak karşılığında ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer yandan, Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde; okulda görevli rehber öğretmenlerin haftalık çalışma süresinin 30 saat olduğu 38 inci maddesinde ise; bu öğretmenlerin yıllık izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanacakları belirtilmiştir. Bu nedenle ilgililere, söz konusu sürelerde (seminer ve sınav dönemlerinde) görevinin başında bulunmaları koşuluyla, haftalık çalışmalarının 15 saatinin ?ders niteliğinde yönetim görevi? sayılarak karşılığında ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, aynı Esasların 21 inci maddesinin (c/1) bendinde, 18 inci maddede belirtilen haller dışında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında geçici görevle görevlendirilenlerin bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince, aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm çerçevesinde, ÖSS mesleki rehberlik etkinlikleri kapsamında öğrenci danışma merkezlerinde geçici olarak görevlendirilen rehber öğretmenlerin izinli ve raporlu oldukları süreler ile öğretmenlerin yaz tatiline girdiği süreler hariç olmak üzere bu görevleri süresince, bir yılda 6 ayı geçmemek üzere ders niteliğinde yönetim görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 10- Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürüten müdür yetkili öğretmenlere, yarı yıl ve yaz tatili dönemlerinde izinli ve raporlu oldukları günler dışında ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği ile ödenmesi halinde kaç saat ek ders ücreti ödeneceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 5 inci maddesinde; sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6 ncı maddesinde; bunların, aylıkları karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saatinin ek ders görevinden sayılacağı ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevinin haftada 12 saati geçemeyeceği, 11 inci maddesinin (f/1) bendinde; sınıf öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat daha öğretim yılı süresince ek ders ücreti ödeneceği, 10 uncu maddesinin (b) bendinde ise; müdür yetkili öğretmenlerin haftada 3 saatinin ders niteliğinde yönetim görevi sayılarak karşılığında ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürüten müdür yetkili öğretmenlere, yarı yıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirdikleri ders görevlerinin bulunmaması nedeniyle, söz konusu Esasların değişik 6 ncı ve 11 inci maddesinin (f/l) bendinde öngörülen ek ders ücretlerinin ödenmesi mümkün olmayıp, aynı Esasların 10 uncu maddesinin (b) bendinde öngörülen haftada 3 saat ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinin, izinli ve raporlu bulundukları süreler hariç olmak üzere ödenmesi gerekmektedir.


MADDE 10- Kamuda çalışan tüm personelin yarım gün idari izinli sayıldığı günde görevde bulanan yöneticiler ile bu günde idari iznin başladığı saate kadar görev yapan yöneticilere ek ders ücretinin tam olarak ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Bilindiği gibi, kamuda çalışan personelin yarım gün idari izinli sayıldığı tarihlerde, hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için birimlerde asgari seviyede personel bulundurulması bir gerekliliktir.

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 10 uncu maddesinde; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan, kimlerin haftalık çalışmaların ne kadarının ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve bu görevlerine karşılık ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmış olup, yöneticiler için bu ücretin ödenmesinde belirli bir saat görevde bulunulması gibi ayrıca bir koşul getirilmemiştir.

Bu çerçevede, idari izin verilen günde görevi başında bulunan yöneticiler ile bu günde idari iznin başladığı saate kadar görev yapan yöneticilere, bu günlere rastlayan ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 10- İlçe milli eğitim müdürlüğünde şef olarak görev yapmakta iken, il milli eğitim müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen personele, bu görevi süresince ödenecek ek ders ücreti hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 10 uncu maddesinin (b) bendinde; İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden, Bakanlık taşra teşkilatında görevli şeflerin haftada 15 saatinin ders niteliğinde yönetim görevi sayılarak karşılandığında ek ders ücretinden yararlandırılacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, ilçe millî eğitim müdürlüğünde şef olarak görev yapmakta iken, il millî eğitim müdürlüğünde aynı kadronun görevi ile görevlendirilen ilgilinin, izinli ve raporlu olduğu süreler hariç olmak üzere söz konusu Esasların 18 ve 21 inci maddeleri ile ilişkilendirilmeksizin bu görevi süresince ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden aynı şekilde yararlandırılması ve ek ders ücretlerinin kadrosunun bulunduğu ilçe millî eğitim müdürlüğünce ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 10- Sağlık eğitim merkezlerinde görev yapan doktor ve hemşirelere ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiştir.

Söz konusu Esasların 10 uncu maddesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan kimlerin haftalık çalışmalarının ne kadarının ?ders niteliğinde yönetim görevi? sayılacağı ve bu görevlerine karşılık ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiş olup, bu görevliler arasında doktor ve hemşirelere yer verilmemiştir.

Bu nedenle doktor ve hemşirelerin, anılan Esasların 10 uncu maddesi kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 10- Araştırmacı kadrolarında görev yapanlara, ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar tespit edilmiştir.

Söz konusu Esasların 10 uncu maddesinin (b) bendinde; Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapanlardan kimlerin haftalık çalışmalarının ne kadarının ?ders niteliğinde yönetim görevi? sayılacağı ve bu görevlerine karşılık ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiş olup, bu görevlilerin arasında araştırmacılara yer verilmemiştir.

Bu nedenle, araştırmacı unvanlı kadrolarda görev yapanların ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 10- Millî eğitim müdürlüklerinde sivil savunma uzmanı olarak görev yapanlara ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar tespit edilmiştir.

Söz konusu Esasların 10 uncu maddesinin (b) bendinde; Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapanlardan kimlerin haftalık çalışmalarının ne kadarının ?ders niteliğinde yönetim görevi? sayılacağı ve bu görevlerine karşılık ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiş olup, bu görevlilerin arasında sivil savunma uzmanlarına yer verilmemiştir.

Bu nedenle, Bakanlığımız taşra teşkilatında sivil savunma uzmanı unvanlı kadrolarda görev yapanların ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 10- Mesleki eğitim merkezi öğretmenlerine, özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitimi amacıyla normal çalışma saatleri dışında yaptıkları eğitim etkinliklerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saati sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiştir.

Bu belirlemede, özel eğitim okullarında görevli sınıf sorumluluğu bulunan öğretmenlerin, çalışma saatleri dışında öğrencilerin evlerine giderek ailelerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi, ailenin eğitilebilir çocuğa nasıl davranmaları gerektiği ve çocuklarının başarılarının artırılması için alınması gereken önlemler konularında bilgilendirme görevlerinin ek ders görevinden sayılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğinden, bu öğretmenlerin, söz konusu görevlere bağlı olarak ilave bir ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, aynı Esasların 10 uncu maddesinin (b) bendinde, ilgili mevzuat hükümleri ile saptanan inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden haftada 15 saatinin ders niteliğinde yönetim görevi sayılarak karşılığında ek ders ücreti ödenecekler arasında gezici özel eğitim öğretmenleri de yer almaktadır.

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde; gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenlerin (gezici özel eğitim öğretmeni) görevleri arasında yukarıda belirtilen eğitim etkinliklerine de yer verilmiş, Bakanlığımızın 21/6/2000 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.4/1580-56956 (2000/68) sayılı Genelgesinde ise; özel eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 50 nci maddesi uyarınca ?grup rehber öğretmenliği? gibi hizmetlerin karşılanmasında görevlendirilecekleri belirtilmiştir.

Bu nedenle, özel eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerden anılan görevleri yürütmek üzere gezici özel eğitim öğretmeni (gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen) olarak görevlendirilenlerin, söz konusu Esasların 10 uncu maddesi uyarınca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.


MADDE 10- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık eğitim merkezlerinde psikolog olarak görev yapmakta olanların ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hakkında

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiştir.

Söz konusu Esasların 10 uncu maddesinin (b) bendinde; Bakanlımız taşra teşkilatında görev yapanlardan kimlerin haftalık çalışmalarının ne kadarının ?ders niteliğinde yönetim görevi? sayılacağı e bu görevlerine karşılık ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiş olup, bu görevliler arasında psikologlara yer verilmemiştir.

Bu nedenle, Bakanlığımıza bağlı sağlık eğitim merkezlerinde psikolog olarak görev yapmakta olanların, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 10- Öğretmen evi müdür ve müdür yardımcılarının ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamacakları hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiştir.

Söz konusu Esasların 10 uncu maddesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan, kimlerin haftalık çalışmalarının ne kadarının ?ders niteliğinde yönetim görevi? sayılacağı ve bu görevlerine karşılık ek ders görevi ücreti ödeneceği belirlenmiş olup, bu görevliler arasında Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli öğretmen evi müdür ve müdür yardımcılarına yer verilmemiştir.

Bu nedenle, Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli öğretmen evi müdür ve müdür yardımcılarının bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 10- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık eğitim merkezi müdürlüğü görevini yürüten personelin, bu göreve bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiştir.

Söz konusu Esasların 10 uncu maddesinin (b) bendinde; Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapanlardan kimlerin haftalık çalışmalarının ne kadarının ?ders niteliğinde yönetim görevi? sayılacağı ve bu görevlerine karşılık ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiş olup, bu görevlilerin arasında ?sağlık eğitim merkezi müdürü? ne yer verilmemiştir.

Bu nedenle, sağlık eğitim merkezi müdürlerinin ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 10- Okul yöneticilerine mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde açılan meslek yüksek okullarında ders görevi verilip verilemeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 25 inci maddesinin (a) bendinde; ?Bu Esasların 10 uncu maddesinde sayılan yönetici ve öğretmenlere, bu Esaslarla verilen ?ders niteliğinde yönetim görevi?, ?ders dışı hazırlık ve planlama görevi?, ?ek ders? ile hizmetiçi eğitim kurs ve seminerleri hariç, gerek Bakanlığa bağlı ve gerekse diğer Bakanlık ve kuruluşlara bağlı okul ve kurumlarda hiçbir şekilde ek ders görevi verilemez.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, anılan Esasların 10 uncu maddesinde sayılan yöneticilere, söz konusu yüksek öğretim kurumunda ders görevi verilmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 10- Yüksek lisans öğrenimine devam eden personele verilen iki yarım gün iznin toplanarak yıllık izinlerinden düşülüp düşülmeyeceği ile bunların ek ders ücretlerinin ne şekilde ödeneceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesinin 41 inci maddesinde; yüksek lisans öğrenimine devam edenlere, görevlerini aksatmamaları kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebileceği belirlenmiş, ancak, bu izinlerin toplanarak yıllık izinden düşüleceğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiş olup, anılan Esasların 10 uncu maddesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan kimlerin haftalık çalışmalarının ne kadarının ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve bu görevlerine karşılık ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, haftalık çalışmalarının belli bir bölümü ders niteliğinde yönetim görevi sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan mesai saatleri içinde yüksek lisans öğrenimlerini takip etmeleri açısından tanınan haftada iki yarım gün izinden yararlanan personele, bu kapsamdaki personelin ders ücreti ödemeye esas saatlerinin haftanın iş günlerine dağılımında belirli bir çalışma saatini tamamlamaları gibi bir şart bulunmadığından, ek ders ücretlerinin tamamının ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 10- Eğitim kurumlarında, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen resmi tatil günleri dışındaki tatil günlerinin yöneticilere de tatil olup olmadığı ile bu günlerde görevleri başında bulunan yöneticilere ek ders ücretinin tam olarak ödenip ödenmeyeceği hakkında

Bilindiği gibi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da; ulusal, resmi ve dini bayramlar ve bu bayramlarda kullanılacak tatil süreleri belirlenmiş, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde de; Cumhuriyet Bayramı tatilinin 28 Ekim günü öğleden sonra başlayıp 29 Ekim günü akşamı sona ereceği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin 23 Nisan günü törenden sonra başlayıp 24 Nisan akşamı sona ereceği, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tatilinin ise 19 Mayıs günü törenden sonra başlayıp 20 Mayıs günü akşamı sona ereceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 10 uncu maddesinde; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan, kimlerin haftalık çalışmaların ne kadarının ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve bu görevlerine karşılık ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmış olup, yöneticiler için bu ücretin ödenmesinde belirli bir saat görevde bulunulması gibi ayrıca bir koşul getirilmemiştir.

Bu çerçevede, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim günlerinin tüm resmi kurumlar için tatil olduğu ve bu bağlamda bu gün için ek ders ücreti ödenmeyeceği kuşkusuzdur. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 24 Nisan ve 20 Mayıs günlerinin Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında tatil olarak belirlenmesinin, söz konusu kurumların eğitim-öğretim ve idari yönden tümüyle tatil edildiği şeklinde yorumlanamayacağı, dolayısıyla bu kurumlardaki idari işlemlerin bu günler içinde de sürdürülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, 24 Nisan ve 20 Mayıs günleri ile 28 Ekim günü tatilin başladığı saate kadar görevi başında bulunan yöneticilere, söz konusu günlere rastlayan ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin tam olarak ödenmesi gerektiği mütalâa edilmektedir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
15:58 - Bu acının tarifi yok... 6 yıldır gözlerini kırpamıyor15:54 - FETÖ'den gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı15:50 - Ekonomist Doç. Dr. Tatlıyer'den işsizliği azaltacak öneriler15:46 - Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılıyor!15:42 - 17. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı15:38 - Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti15:34 - Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek15:34 - Esed rejiminin hain planı telsiz konuşlarıyla ortaya çıktı15:30 - Şehit Teğmen'in naaşı baba ocağına getirildi15:26 - Mor ekmek üretti, tanesini 10 liraya satıyor
15:22 - Talip Geylan: Sınıf tekrarını olumlu buluyoruz15:18 - İstanbul'da 3-6 yaş için oyun odaları açılacak15:14 - HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak15:10 - Bakan Soylu'dan Abdullah Gül açıklaması: İçime hançer gibi saplandı15:06 - Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi aşamadı15:02 - Çocukların medyatikleştirilmesine yönelik uyarılar14:51 - Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor14:49 - Kırmızı ışıkta geçen araç, polis aracını böyle devirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam