5 kurumda çalışan sözleşmeli personele de denge tazminatı verilecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2007 00:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memur maaş artışlarına ilişkin olarak bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ayrıca 2007/12342 sayılı "Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair" Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı. Böylece 5 kamu kuruluşunda çalışan sözleşmeli personelede kamu oyunda 40+40 olarakbilinen ek ödeme yapılmasına olanak sağlandı.

2007/12342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddesi

Değiştirilen hükümler

MADDE 3- (1) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı Cetvele aşağıdaki kamu idareleri eklenmiştir.

?REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ?

BKK 'nın ilk hali

Karar Sayısı : 2006/10603

Ekli ?Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/6/2006 tarihli ve 10037 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA İLAVE ÖDEMESİ BULUNMAYAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARAR

Ek ödeme

MADDE 1 ? (1) Kadro karşılığı istihdam edilen sözleşmeli personel, sözleşme ücretleri 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde belirlenen tavan ücreti aşanlar, idarelerin yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilenler ile ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelden ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilenlere,

b) Diğer sözleşmeli personelden ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde anılan Cetvelde belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilenlere,

sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin, 1/1/2006 - 30/6/2006 tarihleri arasında 40 YTL, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 80 YTL tutarında, her ay ek ödeme yapılır.

(2) Ancak, birinci fıkrada sayılan sözleşmeli personelden bir önceki yılda (2005 yılı dahil); 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemeden yararlananlar, 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının yarısı olarak bankalara yatırılan tutarlardan ödeme yapılanlar ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlara, söz konusu hükümlere göre önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ek ödeme toplam net tutarı ulaştıktan sonra birinci fıkraya göre ek ödeme yapılmaya başlanır. Aynı yıl içerisinde söz konusu ödemelerden yararlananlara 15 Aralık tari-hinde yapılacak ek ödeme, sadece 15-31 Aralık dönemini kapsayacak şekilde gün hesabıyla ödenir.

(3) Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde ekli (II) sayılı Cetvel kapsamında çalışanlara birinci fıkraya göre yapılacak ek ödeme, ayrıca %25 artırımlı olarak uygulanamaz ve bunların birinci fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlandırılmalarında, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde belirlenen tavan ücreti aşıp aşmadıklarına bakılmaz.

(4) Ek ödeme sözleşme ücretlerinin ödendiği bütçeden karşılanır.

(5) Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde sözleşme ücretlerine ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu Karar uyarınca yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, iş sonu tazminatı, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

(6) Ek ödeme, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatından yararlanan sözleşmeli personelin önceki pozisyonunun ücretinin artırılması sonucunu doğurmaz. Bu ek ödeme fark tazminatı uygulamasından yararlanan kapsama dahil personelin yeni mali haklarının belirlenmesinde, fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle uygulanır.

(7) Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 2 ? (1) Bu Karar 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 ? (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) Sayılı Cetvel

(I) Sayılı Cetvel
KURUMUN ADI
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
YARGITAY BAŞKANLIĞI
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
ADALET BAKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI (Merkez teşkilatı için vize edilen pozisyonlarda istihdam edilenler hariç)
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
M.S.B.AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
BELEDİYELER
İL ÖZEL İDARELERİ
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

(II) Sayılı Cetvel

(II) Sayılı Cetvel
KURUMUN ADI HUKUKİ DAYANAĞI
   
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 54/b mad .
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30. mad .
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunun 20. mad .
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97/a mad .
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97/a mad .
BELEDİYELER 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 49 mad ./3. fıkra
İL ÖZEL İDARELERİ 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 36 mad ./3. fıkra
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Kanunun 22 mad ./5. fıkra
   

Bu Habere Tepkiniz