Öğretmen Atama Kılavuzu ve Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu

Milli Eğitim Bakanlığı 2007/2 öğretmenlik alımları kapsamında, 10 bini kadrolu olmak üzere 20 bin öğretmen alımı yapacaktır. MEB Personel Genel Müdürü Sayın Remzi Kaya'nın açıklamasına göre yıl sonunda ayrıca 10 bin öğretmen ataması daha yapılacaktır. Diğer taraftan Bakanlık bugün hem kılavuzu hem de "Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu"nu yayımlamıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2007 15:44, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2007-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu için tıklayınız.

2004, 2006 ve 2007 yıllarına ait KPSSP10 puan türüne göre alanlar bazında hangi puan kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

Sıralama bilgi formuna ilişkin açıklama için tıklayınız.


MEB
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2007?2
ÖĞRETMENLİK İÇİN
BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU
Ağustos 2007

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ TAM VE DOĞRU OLARAK DOLDURUP DOLDURMADIĞINIZI KONTROL EDİNİZ.

BAŞVURU SÜRESİ 08 ? 19 Ağustos 2007
ATAMA TARİHİ 22 Ağustos 2007
GEÇERLİ SINAV SONUÇLARI 2004, 2006 ve 2007 KPSSP10

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASINDAN SONRA ONAY İŞLEMLERİ İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILACAKTIR.

2007?2 ATAMA DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNUN İNTERNET ADRESİ: http://personel.meb.gov.tr

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET ADRESİ (119 sayılı Karar ve eki Çizelge): http://ttkb.meb.gov.tr
2007?2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu, Bakanlık Makamı'nın 07 / 08 / 2007 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.10.04- 340 / 51395 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulmuştur.

1. İLGİLİ MEVZUAT
a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
c) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
d) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
e) 5565 sayılı 2007 Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu,
f) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
g) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
h) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,
i) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kararı,
j) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, (http://rega.basbakanlik.gov.tr/index.aspx# 24/06/2006 tarihli ve 26208 sayılı Resmî Gazete)
k) Beden Eğitimi Öğretmenliği Mezunu Millî Sporcular. (http://rega.basbakanlik.gov.tr/index.aspx# 15/11/2006 tarihli ve 26347 sayılı Resmî Gazete)

2. GENEL AÇIKLAMALAR
2.1. Bu kılavuz, öğretmenlik için aranan genel ve özel şartlar, başvuru, tercihler ve atamaya ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup içerik olarak başvuru, atama, göreve başlama iş ve işlemleri ile eklerden oluşmaktadır. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. PDF formatındaki kılavuz http://personel.meb.gov.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu başlıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir.

2.2. Bir önceki atama dönemine ait başvuruların geçerlilik süresi, 2007-2 atama dönemine ait duyuru tarihinde sona ermiştir. Atanamayan adayların gerekli şartları taşımaları hâlinde yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2.3. Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu millî sporcularımızdan; Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunlar, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında ferdi ve takım olarak ilk üç dereceye girenler, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar, KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular, başvuru evrakı EK-5 dilekçe örneğine eklenerek, başvuru takvimi içinde il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

2.4. Bedensel engeli bulunan öğretmen adayları da öğretmenlik görevine atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Bu adaylar, aynı alandaki diğer adaylar ile birlikte KPSS puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecekler, atanmaları durumunda bedensel engellerinin öğretmenlik görevini yürütmesine engel teşkil edip etmeyeceğinin tespiti bakımından Bakanlığımızda oluşturulacak Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonunca değerlendirmeye alınacaklar, uygun görülenler göreve başlatılacaklardır.

2.5. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, 21/05/1999 tarih ve 99-64 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı ile eş değer sayılmıştır. Bu nedenle söz konusu karardan önce yüksekokula kayıt yaptırıp mezun olanlar Beden Eğitimi Öğretmenliğine başvuru yapabileceklerdir.

2.6. Sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilecekler hariç ilk defa aday öğretmen olarak atananlar, atama sırasında ve adaylıkları kaldırılıncaya kadar özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

2.7. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar Personel Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.

3. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

3.1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır),
3.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
3.4. Askerlik yükümlüsü olan adaylarda;
- Askerlikten muaf olmak,
- Askerliğini yapmış olmak,
- Askerliği tecil edilmiş olmak,
3.5. Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak,
3.6. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adlî sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,
3.7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94'üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanunun 97'nci maddesinde belirtilen bekleme süresini başvuruların son günü itibarıyla doldurmuş olmak,
3.8. Açıktan Atama biçimiyle atanacaklar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesine göre Devlet memurluğundan en fazla iki defa çekilmiş olmak veya çekilmiş sayılmak,
3.9. Öğretmenliğe daha önce ilk defa veya açıktan atama biçimiyle atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda, atandığı tarihten başvuruların son günü itibarıyla en az bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
3.10. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,
3.11. Pedagojik formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)'nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak,
3.12. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,
3.13. Sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmek, bedensel engelli adaylar bakımından ise; bedensel engelinin öğretmenlik görevini yürütmesine engel olmadığına Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonunca karar verilmiş olmak,
3.14. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (08.08.1968 ve daha sonra doğumlu olmak),
3.15. Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,
3.16. İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda; 2004, 2006 ve 2007 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP10 puan türüne göre atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,
3.17. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak (Açıktan ve Açıktan İlk Atama biçimleriyle başvuracaklardan; 31/12/1967 ve öncesi doğumlulardan T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olmadığını belgelendireceklerdir).

4. BAŞVURU ÇEŞİTLERİ

4.1. İlk Atama;
Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda alanlara göre belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak şartıyla;
a) Öğretmenlik görevine ilk defa atanmak üzere başvuranlar,
b) Özel öğretim kurumlarında görevli olup resmî eğitim kurumlarına ilk defa atanmak isteyenler,
c) Vakıf veya özel üniversitelerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlileri,
d) Devlet memuriyetinin adaylık devresinde görevinden ayrılan ya da görevine son verilenlerden, yasal bekleme süresini doldurmuş olanlar,
e) Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalışanlar dâhil kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,
bu kapsamda başvuruda bulunacaklardır.

İlk Atama biçimiyle başvuracaklar, KPSSP10 puan türü esas alınarak puan üstünlüğüne göre değerlendirileceklerdir. Bu nedenle birden fazla sınava katılan adayların, başvuru formuna yansıtılacak olan puanlarını kontrol etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihi itibarıyla 2 yıldır. Ancak 2004 yılı sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, Bakanlar Kurulu Kararı ile 2008 yılına kadar uzatılmıştır. Birden fazla sınava katılan adayların, yüksek olan KPSSP10 puanları başvuru formuna yansıtılmıştır. Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce ara sınıf öğrencisi iken girdikleri sınav sonucu yüksek olması nedeniyle başvuru formuna yansımış olan adaylar, bu sınav sonucu geçersiz sayıldığından, başvuru formunu doldurmadan önce EK-4 dilekçe formunu kullanarak geçerli puanlarının başvuru formuna yansıtılmasını sağlamalıdırlar. Aksi hâlde başvuru değerlendirmeye alınmayacak, atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.

İlk Atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (08.08.1968 ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır.

4.2. Açıktan Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra görevinden ayrılmış olanlar ile yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak en az iki yıl süreyle çalıştıktan sonra görevinden ayrılmış olanlar, açıktan atama kapsamında başvuruda bulunacaklardır.

İki ve üç yıllık Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yüksekokulu, Eğitim ön lisans veya lisans mezunlarının açıktan atama başvuruları kabul edilecektir.

Öğretmen lisesi ve ilköğretmen okulu mezunlarının açıktan atama başvuruları kabul edilmeyecektir.

Açıktan atanacaklar, öğretmenlikten ayrılmış oldukları alanlarda başvuruda bulunabileceklerdir. Bu nedenle Açıktan Atama biçimiyle başvuranlardan, Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği istenecektir.

Kararnamesi bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenleri için onaylı atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi geçerli olacaktır.

Açıktan Atama biçimiyle başvuracak adaylar, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyette geçirilen hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmış hizmet süresi dikkate alınacak olup askerlikte geçen süreler de hizmet süresi kapsamında değerlendirilecektir. Bunun dışındaki aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

Kamu üniversitelerinde, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak geçirilen hizmet süreleri öğretmenlikten sayılacaktır. Ancak özel ve vakıf üniversiteleri dâhil özel öğretim kurumlarında, vekil öğretmenlikte, ücretli öğretmenlikte, sözleşmeli öğretmenlikte ve kısmî zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler, öğretmenlikte geçen hizmet süresi hesabında dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu doldurulurken, bu duruma özellikle dikkat edilmesi adayların yararlarına olacaktır.

Hizmet süresini fazla gösteren ya da memuriyette geçen hizmet süresini öğretmenlikte geçmiş gibi gösteren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu sürenin eksik yazılması ya da öğretmenlik yerine memuriyette geçmiş gibi gösterilmesi durumunda ise adayın beyanı esas alınacaktır.

Açıktan atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda, 40 yaşından gün almamış olmak, KPSS'ye katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak şartları aranmaz.

4.3. Açıktan İlk Atama;

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra memurluktan ayrılmış olanlar, bu kapsamda başvuruda bulunacaklardır.

Memurlukta geçen hizmet süresi hesaplanırken, memuriyete başlanıldıktan sonra askerde geçirilen süreler hesaba katılarak fiili hizmet süresi bulunacaktır. Ancak, memuriyet öncesi askerlikte geçirilen süreler ile aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

Açıktan İlk Atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (08.08.1968 ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır.

4.4. Kurumlar Arası İlk Atama;

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak memurlukta adaylıkları kaldırılmış olup hâlen görev yapanlar, bu atama biçimiyle başvuruda bulunabileceklerdir.

Memurlukta geçen hizmet süresi hesaplanırken, memuriyete başlanıldıktan sonra askerde geçirilen süreler hesaba katılarak fiili hizmet süresi bulunacaktır. Ancak, memuriyet öncesi askerlikte geçirilen süreler ile aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

Bunlardan kurum muvafakati, başvuru onay aşamasında isteneceğinden Elektronik Başvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısının alınarak EK-6'daki yazı örneği ile birlikte görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirine onaylatılması gerekmektedir. Kurumlar arası geçişi, atama yetkili amirlerince uygun görülenler, başvurularını onaylatabileceklerdir.

Kurumlar arası ilk atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (08.08.1968 ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır.

4.5. Kurumlar Arası Yeniden Atama;

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup da hâlen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar, kurumlar arası yeniden atama biçimiyle başvuruda bulunacaklardır. Memurlukta ve öğretmenlikte geçirilen hizmet süresi hesaplanırken, memuriyete/öğretmenliğe başlanıldıktan sonra askerde geçirilen süreler hesaba katılarak fiili hizmet süresi bulunacaktır. Ancak, memuriyet/öğretmenlik öncesi askerlikte geçirilen süreler ile aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

Bunlardan kurum muvafakati, başvuru onay aşamasında isteneceğinden Elektronik Başvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısının alınarak EK-6'daki yazı örneği ile birlikte görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirine onaylatılması gerekmektedir. Kurumlar arası geçişi, atama yetkili amirlerince uygun görülenler, başvurularını onaylatabileceklerdir.

Kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda, 40 yaşından gün almamış olmak, KPSS'ye katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak şartları aranmaz.

5. ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK PROGRAMLAR

5.1. Yurt İçi Programlar
Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarından mezun olanların, hangi alanların öğretmenliğine atanabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adayların, hangi alanın öğretmenliğine atanabilecekleri bakımından bu çizelgeyi dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Bu programlar; Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki ?Kimler Öğretmen Olabilir? / Ek Çizelge? bölümü ile ?Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları? bölümlerinde detaylı olarak verilmiştir.

Kaynak program mezunu potansiyel adaylardan ihtiyaç karşılanamadığı takdirde kaynak okul mezunlarının atanmalarından sonra değerlendirilmek üzere; Bilgisayar, İngilizce ile Teknoloji ve Tasarım alanlarına kaynak dışı programlardan başvuru alınacaktır.

Kaynak dışı programlardan; İş Eğitimi (İş ve Teknik/Ev Ekonomisi/Ticaret) alanlarının mezunu olup Teknoloji ve Tasarım alanına başvuranlar, kaynak program mezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecektir. Bilgisayar ve İngilizce alanlarına başvuranlar ise bu alanlara kaynak olan program mezunlarının atanmalarından sonra değerlendirilecektir.

Bu programların atama öncelikleri ve pedagojik formasyon şartları yukarıda belirtilen adresteki kaynak okul çizelgesinde gösterilmiştir.

Eğitim Fakülteleri dâhil yabancı dille (İngilizce) öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile KPDS'den B ve daha yukarı düzeyde puan almış olup İngilizce öğretmenliği için başvuracaklardan, ?İngilizce Öğretmenliği Sertifikası? istenecektir.

Eğitim Fakültesi mezunu Almanca ve Fransızca öğretmen adaylarından, ?40 Kredilik İngiliz Dili Eğitimi? aldıklarına dair belge, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından ise İngilizce Öğretmenliği Sertifikası ya da Pedagojik formasyon belgesiyle birlikte 40 Kredilik İngiliz Dili Eğitimi aldıklarına dair belge istenecektir. Bu belgelere sahip olmayan adaylar, KPSS'den 75 ve üzeri puan almış olsalar bile başvuruları kabul edilmeyecektir.

5.2. Yurt Dışı Programlar
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun adayların atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yurt içi yükseköğretim programına denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olması gerekmektedir.

Denklik belgesinde, ?Öğretmen atamalarında geçersizdir.? veya ?Öğretmenlik meslek bilgisi sınavına tabidir.? şerhi bulunanların öğretmenliğe başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu belge, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından istenmeyecektir.

6. PEDAGOJİK FORMASYON
Pedagojik formasyon; Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgelerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt dışı üniversitelerden alınan belgeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denklik yapılmadığı sürece kabul edilmemektedir.

Geçerli kabul edilen belgeler;
a) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi,
b) 21 kredilik Pedagojik Formasyon Belgesi (1993?1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler kabul edilecektir.),
c) 31 kredilik İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
d) 33 kredilik İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası,
Bunlardan İngilizce Öğretmenliği Sertifikası yalnızca İngilizce Öğretmenliğine başvuranlar bakımından geçerlidir. Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ise sınıf öğretmenliği hariç diğer tüm alan öğretmenliği başvurularında geçerlidir.
Eğitim fakültesi mezunları, özel ve resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ile üniversitelerde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan, yukarıda sayılan belgeler istenmeyecektir.

7. BAŞVURU, TERCİHLER VE ONAY İŞLEMLERİ
7.1. Başvurular
7.1.1. Öğretmenlik başvuruları, 08-19 Ağustos 2007 tarihleri arasında tüm il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru onay bürolarında kabul edilecektir.
Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, başvurularını 08-19 Ağustos 2007 tarihleri arasında herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu'nu kullanarak yapacaklardır.

Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayar aracılığıyla doldurulacak formun ?Başvuru Onay Bürolarında? mutlaka onaylatılması gereklidir.

Adayların başvurularını onaylatmak için aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin birer örnekleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanıp alınarak, asılları adaylara geri verilecektir. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar, noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvurabileceklerdir.

7.1.2. Başvuru formu üzerinde beyan edilen bilgilerden sadece adaylar sorumlu olacaktır. Bu nedenle kılavuz dikkatli bir şekilde okunduktan sonra elektronik başvuru formunun doldurması gerekmektedir. Başvuru ve onay süresi dolduktan sonra adayların itirazı ya da düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

7.1.3. Başvuru formuna adayların, askerlik, adli sicil, kimlik bilgileri ile KPSSP10 puan türü yansıtılmıştır. Adaylar form üzerinde, atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi ve tercihlerini seçtikten sonra adres bilgilerini gireceklerdir.

7.1.4. Açıktan ve kurumlar arası atama biçimleriyle başvuracak olanlar, başvurularını 81 il millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır. Adaylar; atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı il, tercihleri ve adres bilgilerine ilave olarak hizmet süresi bilgilerini de gireceklerdir.

7.1.5. Aday tarafından girilmesi gereken kısımlar boş bırakıldığı takdirde sistem başvuruyu kaydetmeyecektir.

7.2. Başvuruda İstenecek Belgeler
Adayların başvuruda ve göreve başlamada, istenen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin asılları adaylara geri verilerek il millî eğitim müdürlüğünce onaylanmış birer örnekleri teslim alınacaktır.

7.2.1. Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler:
a) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi,
b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi,
c) Diploma Denklik Belgesi,
d) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,
e) Son altı ay içinde alınmış Sabıka Sorgulama Belgesi (Elektronik Başvuru Ekranı'nda ?Sabıka Sorgulama Belgesi istenecektir.? ifadesi bulunanlardan),
f) Açıktan Atama biçimiyle başvuracaklardan, en son çalıştığı kurumdan alacağı Hizmet Belgesi (Belge üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
g) Açıktan Atama biçimiyle başvuracaklardan, Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği (Kararnamesi bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ile Sınıf Öğretmenleri için onaylı atama üst yazısı veya listenin ilgili sayfası istenecektir),
h) Açıktan ve Açıktan İlk Atama biçimleri ile başvuracaklardan, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olmadığına ilişkin belge,
i) Kurumlar Arası Atama biçimiyle başvuracaklardan Muvafakat Belgesi.

7.3. Sözleşmeli Öğretmenlerin Başvuruları
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, gerekli şartları taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanların bulundukları eğitim kurumundaki görevleri ve sözleşmeleri devam edecektir.

Bu atama döneminden itibaren 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirileceklerden, göreve başlamayanlar ile belirli bir süre görev yapıp da ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden yeniden sözleşmeli öğretmenliğe başvuruda bulunamayacaklardır.

7.4. Tercihler
Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Tercihler, sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ataması yapılacak eğitim kurumları arasından aynı ilden veya farklı illerden istenilen öncelikte seçilebilecektir.

Tercih dışı seçenek olarak;
a) ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.?
b) ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına sadece kadrolu atanmak istiyorum.?
c) ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına kadrolu/sözleşmeli olarak atanmak/görevlendirilmek istiyorum.?
seçeneklerinden birinin tercih edilmesi zorunludur.

Tercihlerine atanamayan adaylardan, tercih dışı seçenek olarak (a) seçeneğini tercih edenler, boş kalan eğitim kurumları için tekrar değerlendirmeye alınmayacaklardır. (b) seçeneğini tercih edenler, sadece kadrolu öğretmen kontenjanı verilen eğitim kurumları için kura ile değerlendirmeye alınacak, (c) seçeneğini tercih eden adaylar ise kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için kontenjan ayrılan eğitim kurumlarından boş kalan eğitim kurumlarının tümü için kura ile değerlendirmeye alınacaklardır.

Sözleşmeli öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumlarına kadrolu öğretmen olarak atanmak isteyenler ise ?Görevli bulunduğum .......... kurumuna atanmak istiyorum.? seçeneğini ile birlikte tercih dışı seçenek olarak (a) ve (b) seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir. Bulundukları eğitim kurumlarına atanmak isteyen sözleşmeli öğretmenler, puan üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda, kadrolu öğretmenler için ayrılan il kontenjanına girebildikleri takdirde atanabileceklerdir.

Sözleşmeli öğretmenler ile Açıktan ve Kurumlar Arası Atama biçimleriyle başvuranlar, kadrolu öğretmenler için kontenjan ayrılan eğitim kurumlarını, tercih dışı seçenek olarak da (a) ve (b) seçeneklerinden birini tercih edebileceklerdir. .

Aşağıda belirtilen yükseköğretim programlarından mezun olan adayların tercihlerinde kurum türü sınırlaması bulunmaktadır.
1- İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları,
? İlköğretim Okullarını,
2- Okul Öncesi Öğretmenliği ve Ana Okulu Öğretmenliği mezunları,
? İlköğretim Okullarını,
? Ana Okullarını,
3- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği mezunları,
? Kız Meslek Liselerini,
? İlköğretim Okullarını,
? Ana Okullarını,
4- Matematik-Bilgisayar Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü /Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları ile lisans öğrenimi üzerine Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlardan, lisans döneminde aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilgisayar alanına ait dersleri alanlar Bilgisayar Öğretmeni olarak,
? İlköğretim Okullarını,
? Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları dışındaki liseleri
tercih edebileceklerdir.

Başvuru bürolarında yapılacak olan onay işleminden sonra (hatalı başvurular hariç) tercihlerde değişiklik yapılamayacağından, tercihlerin dikkatli yapılması gerekmektedir.

7.5. Başvuru Formunun Doldurulması
Elektronik Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin işlem basamakları;
7.5.1. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr internet adresine giriniz.
7.5.2. Sayfada, Elektronik Başvuru Formuna ulaşmanız için 3 farklı link bulunacaktır: ?İlk Atama Başvuru İşlemeleri?, ?Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama Başvuru İşlemleri?, ?Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama Başvuru İşlemleri?. Size uygun olan linki tıklayınız.
7.5.3. Karşınıza, Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir. Giriş ekranındaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz. T.C. Kimlik Numaranızı ilgili kutuya yazdıktan sonra atanmak istediğiniz alanı ve atama biçimini seçerek ?Giriş? tuşuna tıklayınız. Resimli ?Elektronik Başvuru Formu? ekranı gelecektir. İlk atama başvuru ekranında bulunan adli sicil bilgileri Adalet Bakanlığından, askerlik bilgileri Millî Savunma Bakanlığından, KPSSP10 puanı ise ÖSYM'den elektronik ortamda alınarak sisteme yansıtılmıştır. Tüm başvuru ekranlarındaki kimlik bilgileri ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.

1) Başvuru ekranında; ?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!? uyarısı gelenler ile Nüfus Cüzdanındaki T.C. Kimlik Numarasını doğru girmesine rağmen farklı kişiye ait kimlik bilgileri görüntülenen adaylar, nüfus müdürlüklerine başvurarak ?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı?ndan gerekli düzeltmeyi yaptıracaklardır.

2) KKTC vatandaşları, başvuru girişi sırasında ekranda ?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor ? uyarısı ile karşılaşacaktır. Bu adayların İçişleri Bakanlığı veri tabanında kayıtları bulunmaması nedeniyle Elektronik Başvuru Ekranına kimlik bilgileri yansıtılamamıştır. Bilgilerin güncellenmesi için; EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak, Personel Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına faks yoluyla (0 312 419 52 51) gönderilmesi gerekmektedir.

Adaylar, yapılacak düzeltme işlemi sonrasında, ÖSYM'ce verilen on basamaklı rakam dizisinin başına 9 (dokuz) yazmak suretiyle başvuru ekranına ulaşabileceklerdir.

3) İlk Atama başvuru ekranında; ?Başvuruya esas puanınız seçmiş olduğunuz alan için belirlenen taban puanın altında!? uyarısı gelen adayların seçilen alana, başvuru hakları bulunmamaktadır.

4) İlk Atama başvuru ekranında; ?Bakanlıkça ilan edilen yıllara ait KPSSP10 puanı bulunmuyor!? uyarısı gelen adayların, KPSS sonuç belgelerindeki diğer puan türleri, öğretmenlik için geçersiz olduğundan başvuru hakları bulunmamaktadır.

ÖSYM başvuru formunda (KPSS) T.C. Kimlik Numarasını hatalı kodlayan adayların giriş ekranında da aynı uyarı mesajı gelecektir. Bu adaylar ile KPSS Sonuç Belgesi'ndeki bilgilerinde yanlışlık bulunan adaylar, ÖSYM'ye başvurarak yaptıracağı düzeltme işleminden sonra düzenlenen yeni belge ile birlikte EK-4 dilekçe örneği doldurularak, Personel Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

5) İlk Atama başvuru ekranında; ?Sabıka sorgulama belgesi istenecektir.? uyarısı gelen adaylar, söz konusu belgeyi diğer belgelerle birlikte başvurularını onaylatacakları Başvuru Onay Bürosuna ibraz edeceklerdir.

6) Askerlik yükümlüsü adaylardan, Askerealma Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre hâlen askerde olanlara ?Hâlen askerde bulunduğunuzdan başvuruda bulunamazsınız.? uyarısı gelecektir. Tabi olduğu celp döneminde askere gitmeyenler için ?Bakaya kaldı.? uyarısı gelecek olup, bu durumda olanlar, ?Tahkikata yer olmadığına dair? mahkeme kararı ile durumlarını belgelendireceklerdir. Bakaya kalanların başvuruda bulunabilmeleri için, söz konusu mahkeme kararını EK-4 dilekçe örneği ile birlikte Personel Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına faks yoluyla (0 312 419 52 51) göndermeleri gerekmektedir.

7) İlk Atama başvuru ekranında; ?Kayıtlarda son 1 (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edildiğinden başvuru hakkınız bulunmamaktadır!? uyarısı gelen adaydan; askerlik nedeniyle görevine başlayamadığını belgelendirenler ile adaylığı kaldırılmadan görevden çekilmiş olup 6 (altı) aylık yasal bekleme süresini doldurmuş olanlara başvuru formunun aktif hâle getirilebilmesi için EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak, Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına faks yoluyla (0 312 418 03 81) gönderilmesi gerekmektedir.

8) İlk Atama başvuru ekranında; ?İlk Atama biçimiyle başvuru hakkınız bulunmamaktadır!? uyarısı, Bakanlık kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanları; ?Bakanlık kadrolarında çalışmakta olduğunuz tespit edildiğinden başvuru hakkınız bulunmamaktadır!? uyarısı, hâlen kadrolu olarak Bakanlık bünyesinde çalışmakta olan personeli ifade eder. Bu durumdaki adayların başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi için EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak, Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına faks yoluyla (0 312 418 03 81) göndermeleri gerekmektedir.

9) Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce ara sınıf öğrencisi iken girdikleri sınav sonucu başvuru formuna yansımış olan adaylar, bu sınav sonucu geçersiz sayıldığından, başvuru formunu doldurmadan önce EK-4 dilekçe örneği doldurup EK-3'teki Personel Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına faks yoluyla ( 0 312 419 52 51 ) gönderdikleri takdirde geçerli olan KPSSP10 puanı ekrana yansıtılacaktır. Düzeltilen puan ekrana yansımadan önce Elektronik Başvuru Formunun onaylatılmaması önemlidir. Aksi hâlde başvuru değerlendirmeye alınmayacak, atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir. Lisans öğreniminin son sınıfında öğrenci iken sınava girenlerden mezun olamayanların bu sınav sonuçları geçerlidir. Ancak, mezun olunan yükseköğretim kurumundan alınacak, içeriğinde ??? yılına ait KPSS'ye mezun olabilecek durumda iken katılmıştır? ifadesi bulunan belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

10) Elektronik Başvuru Formunda Mezun Olduğunuz Yükseköğretim Programı, seçmiş olduğunuz alan karşılığında TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen bölümlere uygun olarak Bakanlığımız veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilere göre listelenmektedir. Üniversitelerin mezuniyet belgelerinde mezun olunan programlara ilişkin yıllar itibarıyla farklı isimler kullanmaları listede benzer isimde birçok program adının yer almasına neden olmuştur. Listede yer alan okullardan mezuniyet belgenize uygun olanını seçmeniz gerekmektedir. Mezun olduğunuz yükseköğretim programı atanacağınız alana kaynak olduğu hâlde listelenen programlar arasında yer almıyor ise diploma / mezuniyet belgesi örneğiniz ile birlikte EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak, Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına faks yoluyla (0312 418 03 81) gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen belgenin yapılan inceleme sonucu TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen bölümlere uygunluğu tespit edilmesi hâlinde ?Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları? listesine ilave edilecektir.

Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama biçimiyle başvuruda bulunacak adaylardan, Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı, seçmiş olduğunuz alana artık kaynak teşkil etmiyor ise mevcut listede yer almayacaktır. Bu adaylar listeden ?Diğer Program Girişi?ni seçtiklerinde açılacak olan ilgili kutuya, Mezun Olduğu Yükseköğretim Programının tam adını yazmaları gerekmektedir.

11) Elektronik Başvuru Formunda Mezun Olduğunuz Yükseköğretim Kurumundan almış olduğunuz mezuniyet belgesi tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Belgede sayı alanı boş olan adayların, ekranda ilgili alana 0 (sıfır) yazması gerekmektedir.

12) Eğitim Fakültesi dışındaki okullardan mezun olmuş Pedagojik Formasyon belgesine sahip olan adayların, belge tarih ve sayısını girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında ?Pedagojik Formasyon Görmüştür.? ifadesi bulunan adayların diploma tarih ve sayısını yazmaları gerekmektedir. Pedagojik Formasyon Belgesinde sayı alanı boş olan adayların, ekranda ilgili alana 0 (sıfır) girmeleri gerekmektedir.

13) Başvurunuzu sadece ?Başvuruyu Onaylatacağınız İl? alanında seçmiş olduğunuz ilin başvuru bürolarında onaylatabilirsiniz. Formu farklı bir ilde onaylatmak isterseniz Elektronik Başvuru Formunda Onay İlini değiştirmeniz gerekmektedir.

14) Adres bilgilerinin, mahalle, sokak, numara, semt/ilçe, il ve posta kodu yazılmak suretiyle tam olarak girilmesi zorunludur. Ayrıca telefon numaranız ile e-posta adresinizi de ilgili alanlara yazabilirsiniz.

15) Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama biçimleriyle başvuruda bulunacak adaylar, öğretmenlikte geçen süreleri ve varsa memurlukta geçen süreleri (Gün / Ay / Yıl) olarak, Açıktan İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimleriyle başvuracak olanlar, memurlukta geçen süreleri (Gün / Ay / Yıl) olarak ilgili alanlara yazacaklardır.

16) Tercihte bulunurken, önce ?İller? sütunundaki başvuru alanınıza açık olan illerden biri seçilmelidir. Daha sonra ?İlçe/Kurumlar? sütununda listelenen eğitim kurumlarından istediğiniz eğitim kurumunu seçebilirsiniz. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapabileceğiniz gibi farklı illerden istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 20 (yirmi) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz (Kontenjanı 20 (yirmi) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir.). Diğer seçenekleri Kılavuzun 7.4'üncü maddesindeki ?Tercihler? başlıklı kısımda yapılan açıklamalar doğrultusunda doldurunuz.

17) Formdaki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra ?Kaydet? butonunu tıklayarak başvuru formunu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız. Ancak formda girilmesi zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak formdaki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir.

18) İlk Defa Atama, Açıktan Atama biçimlerine göre başvuran adaylar, Elektronik Başvuru Formuna girmiş olduğunuz bilgileri gösterir bilgisayar çıktısı (rapor) alınamayacaktır. Bilgisayar çıktısı, başvuru onay bürolarında onaylama işlemi sonucunda verilecektir. Kurumlar Arası Atama biçimiyle başvuranlar, muvafakat belgesi yerine başvuru çıktısını onay bürosuna gitmeden önce alabileceklerdir.

19) Formda fotoğrafları bulunmayan ilk atama adayları ile açıktan atama, açıktan ilk atama, kurumlar arası yeniden atama, kurumlar arası ilk atama biçimleriyle başvuruda bulunacak adayların fotoğrafları, başvuru bürolarında onaylama işlemi sırasında forma yansıtılacaktır. Bu adayların fotoğraflarını tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere disket / CD'ye aktararak başvuru bürolarına gitmeleri veya bu işlemin onay bürosunda yapılabilmesi için yanlarında fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.

20) Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerinizi başvuru bürolarına onaylatmadan önce istediğiniz şekilde düzeltme yapabilirsiniz. Onay işleminden sonra form üzerinde düzeltme söz konusu değildir. Belgeye dayalı geçerli bir mazeretle (tercih değişikliği hariç) Elektronik Başvuru Formunuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuz iptal edilebilecektir. Bu takdirde başvurunuzu yeniden yapmanız gerekmektedir.

7.6. Başvuru Büroları
İl millî eğitim müdürlüklerinde; ilk atama, açıktan atama ve kurumlar arası atama başvuruları, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ise; sadece ilk atama başvuruları alınacaktır.
Başvuruların alınacağı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli, ihtiyacı karşılayacak sayıda yetkin personelden ?Başvuru Onay Komisyonu? oluşturulacaktır. Bu komisyonda görevli personel başvuru bürosundaki ilk atama, açıktan atama ve kurumlar arası atama masalarında görevlendirilecektir.

Başvuru bürosuna gelen adaylar, atama biçimine göre ilgili onay masasına yönlendirilecektir. Gerekli önlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

Başvuru onay bürolarındaki görevlilerce çözümlenemeyen konular ile uygulamada tereddüt edilen hususlar hakkında Bakanlık ve taşra teşkilatı arasında bilgi alışverişini sağlayan ?PGM İnsan Kaynakları Forumu? kullanılacaktır. Bakanlığa iletilecek soru / sorunlara verilecek cevaplar online olarak izlenebilecek, bu sayede uygulamadaki birlikteliğin devamı sağlanacaktır.

7.6.1. Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler
1. Adayın kimlik belgesi, vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi, büro görevlilerince kontrol edildikten sonra, Elektronik Başvuru Formu'nun onaylama işlemine ilişkin Onay Modülü'ne girilecektir. Adayın başvuru formunda beyan ettiği bilgiler ile ibraz edilen belgelerin uygunluğuna ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.

2. Adayın mezuniyet belgesinin tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Belgede sayı bölümünün boş olması durumunda, ekranda ilgili bölüme 0 (sıfır) yazılması gerekmektedir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.

3. Onay Modülü'nde, adayın seçmiş olduğu Yükseköğretim Programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşır. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz.

4. Adayın Elektronik Başvuru Formu'nda seçmiş olduğu Yükseköğretim Programı, Eğitim Fakültesi dışındaki bir program ise onay ekranınıza ?Pedagojik Formasyon Belgesi Var Mı?? sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Bazı lisans diplomalarının arkasında ?Pedagojik Formasyon Görmüştür.? ifadesi bulunmaktadır. Bu durumda ilgili alanlara diploma tarih ve sayısının yazılması gerekmektedir. Pedagojik Formasyon Belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.

5. Açıktan, Açıktan İlk, Kurumlar Arası İlk, Kurumlar Arası Yeniden Atama biçimleriyle öğretmenliğe başvuran adayların, öncelikte durumuna uygun atama biçimiyle başvuruda bulunup bulunmadıklarının kontrol edilmesi gereklidir. Tanımlar, kılavuzun 8, 9 ve 10'uncu sayfalarında yer alan 4'üncü maddede başlıklar hâlinde açıklanmıştır. Hatalı atama biçimiyle başvuru formunu doldurmuş adayların onay işlemi yapılmayacak, yeniden giriş yapmaları sağlanacaktır.

6. Bu adayların, hizmet belgeleri dikkatle incelenerek adayın derece ve kademesi, memuriyetteki ve öğretmenlikteki hizmet süreleri, görevden ayrılış nedenine göre yasal bekleme süresini doldurup doldurmadığına dikkat edilecektir. Ancak, 2547 sayılı Kanuna tabi olarak üniversitelerde görevli iken ayrılanlarda 6 aylık bekleme süresi aranmayacaktır. Bunlara ait belgeler başvuru onayı süreci içinde elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

7. Adayların mezuniyet tarihleri ile ekrana yansıtılan KPSS tarihleri karşılaştırılacaktır. Sınava girdiği tarihten sonra mezun olmuş adaylarca, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı ??? yılına ait KPSS'ye mezun olabilecek durumda iken katılmıştır? ifadesi bulunan belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

8. Elektronik Başvuru Formunda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının forma yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde forma aktarılması sağlanacaktır.

9. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra başvuru formunun iki adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan başvuru formunun bir nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

10. Kurumlar Arası Atama biçimiyle başvuran adaylar, çalıştıkları kurumlardan muvafakat aldıklarına dair imzalı ve onaylı bilgisayar çıktısını (rapor) beyan etmek zorundadır. Bu tür başvurular kurum muvafakati verilmiş ise onaylanacaktır. Muvafakat yerine geçen belge aslı onaylandıktan sonra adaya, diğer belge asıllarıyla birlikte geri verilecektir. Fotokopileri yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza edilecektir.

11. Beden Eğitimi Öğretmenliğine başvuracak millî sporculara ait belgeler, başvurunun yapıldığı gün Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına faks (0 312 418 03 81) yoluyla, başvuruların sona erdiği tarihten itibaren ise resmî yazı ekinde gönderilecektir.

12. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların başvuruları, belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteğinin uygunluğu hâlinde iptal edilerek yeniden başvuruda bulunması sağlanacaktır.

7.6.2. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar
1. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

2. Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce ara sınıf öğrencisi iken girilen KPSSP10 sonuçları geçersizdir.

3. Onay işlemi sırasında geçerliliği hususunda tereddüt edilen belgeler tarayıcıdan geçirilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecektir. İlgili dairece yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

4. Bedensel engelli adayların başvuruları da gerekli şartları taşımaları hâlinde kabul edilerek onaylanacaktır.

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A?5 maddesinde sayılan suçlardan hükümlü olup daha sonra mahkeme kararıyla adli sicilinden bu cezası silinmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6. Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Atama biçimleriyle başvuru yapacakların Diploma, Hizmet Belgesi ve Kararnamesi taranarak en az 50 KB, en fazla 135 KB olacak şekilde Başvuru Onay Modülü'ndeki Açıktan Atama başlığı altındaki Evrak İşlemleri bölümünden, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderildikten sonra onay işlemi tamamlanmış olacaktır.

7.6.3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
1. Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan başvurular (millî sporcular hariç),
2. Başvuru takvimi dışındaki başvurular,
3. Geçersiz KPPSP10 puanı ile (ara sınıf öğrencilerinin puanları) yapılan başvurular,
4. Atama biçimini yanlış seçenlerin başvuruları,
5. Atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçenlerin başvuruları,
6. Hizmet sürelerini fazla gösterenler ile memurlukta geçen hizmet sürelerini öğretmenlikte geçmiş gibi gösterenlerin başvuruları
geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu bağlamda; başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı düzenleyerek ya da evrakta tahrifat yaparak başvuruda bulunanlar ile gerçek durumunu gizleyerek başvuruda bulunanların, başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atama yapılmış olsa bile atamaları iptal edilerek, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8. ATAMA
Başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen öncelik sırasıyla değerlendirileceklerdir:
a) Kaynak program mezunları,
b) Kaynak dışı program mezunları,
c) Atanacağı alanın taban puanı üzerinde puanı olması koşuyla KPSSP10'dan 75 ve üzeri puan alan Pedagojik Formasyonu ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarından birini tamamlamamış adaylar.
8.1. İlk Atama
İlk Atama kapsamındaki başvurular, Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan alınan KPSSP10 türüne göre puan üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecektir. Puan eşitliği hâlinde Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri testindeki doğru cevap sayısına, eşitliğin devam etmesi hâlinde genel kültür ve genel yetenek testlerindeki toplam doğru cevap sayısına, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasına başvurulur.

8.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Atama
Açıktan Atama, Açıktan İlk Atama, Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimindeki başvurular, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi üstünlüğüne göre değerlendirilecektir.
Eşitlik hâlinde ise göreve başlama tarihi esas alınacaktır. Eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasıyla atama yapılacaktır.

9. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır
Kadrolu öğretmen olarak atananların atama kararnameleri ile sözleşmeli öğretmenlere ait görevlendirme onay belgeleri PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmen olarak atanmış bütün adayların adreslerine, görevlerine başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre tebligat yapılarak, tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen kadrolu öğretmenler, atama sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren, sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilenler ise, pozisyonların vize tarihi olan 03/09/2007 tarihinden itibaren atandıkları/görevlendirildikleri il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir. Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanlar, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederek kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle sözleşmelerinin feshini isteyeceklerdir. Bunlardan bulundukları eğitim kurumlarına atanmış olanlar, atama belgesinin tebliğ/tebellüğ tarihi itibarıyla, farklı eğitim kurumlarına atanmış olanlar ise tebligatı beklemeden ya da adreslerine yapılacak tebligattan itibaren en geç 15 gün içinde görevlerine başlayacaklardır.

Göreve başlayacak adaylardan, bu kılavuzun ?Adaylardan İstenecek Belgeler? başlıklı 7.2'nci maddesinde belirtilen belgeler istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde ?Adli sicil kaydı vardır.? ibaresi bulunanlar ile sağlık raporunda ?Bedensel engeli olduğu? belirtilenler göreve başlatılmayacak, bunlara ait belgeler Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak Bedensel Engeli Değerlendirme ile Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Ancak, sağlık kurulu raporlarında ?Öğretmen olur.? kaydı bulunanlar herhangi bir komisyon kararı aranmadan göreve başlatılacaklardır.

9.1. Göreve Başlama Esnasında İstenecek Belgeler:
Başvuruda istenen belgelerle birlikte;
a) KPSSP10 Sonuç Belgesi (aslı ya da bilgisayar çıktısı),
b) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
c) Son altı ay içinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu,
d) Onaylı Elektronik Başvuru Formu,
e) Mal Bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir).

9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atama işlemi, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63'üncü maddeleri gereğince iptal edilecektir. Bu durumda olanların, atandıkları tarihten itibaren 1 yıl dolmadan yeniden öğretmenlik başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu atama döneminden itibaren 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirileceklerden, göreve başlamayanlar ile belirli bir süre görev yapıp da ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden yeniden sözleşmeli öğretmenliğe başvuruda bulunamayacaklardır.

EK?1
2007?2 ATAMA DÖNEMİ TAKVİMİ
Sıra No/ YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER / TARİH
1 Başvuruların Kabul Edilmesi 08?19 Ağustos 2007
2 Atamaların Yapılması, Sonuçların Basın ve İnternet Yoluyla Duyurulması 22 Ağustos 2007
3 Kadrolu Öğretmenlerin Göreve Başlamaları Sonuçların Duyurulduğu Tarihten İtibaren
4 Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlamaları 03 Eylül 2007 Tarihinden İtibaren

Dilekçe ve diğer bilgiler için kılavuzun pdf haline bakınız.

Bu Habere Tepkiniz