Kamu Sen'in Uzlaştırma Kuruluna yaptığı başvurunun tam metni

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2007 13:56, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

UZLAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Toplu Görüşme Süreci:

Kamu görevlilerine 2008 yılında uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik ve verimlilik artırıcı diğer yardımlar gibi konuların gündeme getirildiği, Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bunların bağlı oldukları konfederasyon temsilcileri arasında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 32. maddesi gereğince 15-29 Ağustos 2007 tarihleri arasında yapılan Toplu görüşmeler uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Konfederasyonumuz, toplu görüşmelerin başında;

1. Her ay düzenli olarak yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarına,

2. Hükümetin kamu işçileri ile yaptığı toplu sözleşmelere dayanarak;

a) Açlık sınırının altında ücret alan kamu görevlilerinin maaşlarını, belirlenen rakam olan 860 YTL'nin üstünde bir ücrete kavuşturmak,

b) Kamu görevlileri maaşlarına işçi ücretlerine yapılandan az olmamak üzere artış yapılarak, memur maaşlarını yoksulluk sınırına yaklaştırmak,

c) Kamuda farklı kurumlarda aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ücret farklılığını gidermek,

d) En yüksek devlet memuru ile en düşük dereceli memur maaşı arasındaki farkı kabul edilebilir bir düzeye getirmek,

e) Maaşların yükseltilmesinde, hedeflenen enflasyon oranlarının yanında, büyüme ve refah payı gibi faktörleri de katarak, memur maaşlarının reel olarak da yükselmesini sağlamak,

f) Taleplerimizin tamamının yıllara yayılması sonucunda maliyetin azaltılarak, memurlarımızı refah ücretine kavuşturmak amacıyla mali ve sosyal haklar konusundaki taleplerini (Ek 2) Kamu İşveren Kurulu'na iletmiştir.

Kamu görevlilerine 2008 yılında sağlanmasını istediğimiz mali ve sosyal haklarla ilgili taleplerimiz özetle aşağıdadır:

1. 860 YTL'yi geçmemek üzere bu tutarın altında maaş alanlara en fazla 50 YTL iyileştirme zammı,

2. Denge tazminatına 30 + 30 YTL olmak üzere ek zam, (Denge tazminatı gösterge rakamının Ocak 2008'de 2435'e Temmuz 2008'de 2980'e çıkarılması)

3. Taban aylığa yansıtılmak üzere brüt 70 + 70 YTL (net 50 + 50 YTL) seyyanen zam, (Taban aylık katsayısının Ocak 2008'de 0,678'e, Temmuz 2008'de 0,73255'e çıkarılması)

4. Maaş ve yan ödeme katsayısının % 2 + % 2 artırılması, (Maaş katsayısının Ocak 2008'de 0,04932'e Temmuz 2008'de 0,05031'e; yan ödeme katsayısının Ocak 2008'de 0,01564; Temmuz 2008'de 0,01595'e çıkarılması)

5. Sendika ödeneğinin katsayı ve göstergeye (700) bağlanarak 35 YTL'ye çıkarılması,

6. Talep metnimizde yer alan ve komisyon raporu ile mali yükleri hesaplanan sosyal haklar,

7. Yine talep metnimizde yer alan ve toplu pazarlık gündeminin diğer 3 maddesi olan demokratik haklar, geçmiş yıllarda mutabakat sağlanan ve bugüne değin herhangi bir işlem yapılmayan hususlar ve hizmet kollarının sorunlarına ilişkin sunulan raporlar.

Taleplerimizin karşılanması durumunda en düşük dereceli memur maaşı Ocak 2008'de 901 YTL'ye Temmuz 2008'de ise 985 YTL'ye çıkacaktır.

En düşük dereceli memur maaşına öngördüğümüz yıllık artış oranı en düşük kamu işçisine yansıyan oran olan %34'tür. Teklifimize göre kamu görevlilerine yıllık ortalama maaş artışı ise %15 olarak hesaplanmıştır.

Maliye Bakanlığı yetkilileri ile 22 Ağustos 2007 Tarihinde Maliye Bakanlığı'nda yapılan değerlendirmede, mali taleplerimizin karşılanması durumunda bütçeye getireceği toplam ek yükün 5,325 milyar YTL olduğu ortaya çıkmıştır. (Ek 3)

Konfederasyonumuzun önerisine karşılık Kamu İşveren Kurulu, iki ayrı öneri sunmuştur.

1. Öneri;

a) 2008 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde kamu görevlilerinin aylıklarında % 2 + % 2 oranlarında artış olacak şekilde zam yapılması,

b) Halen kurumsal ek ödeme almayan personele denge tazminatı olarak ödenmekte olan tutara 01.01.2008 tarihinden itibaren 25 YTL, 01.07.2008 tarihinden itibaren de 25 YTL daha ilave edilmesi,

c) Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan 5 YTL ödentinin 10 YTL'ye çıkarılması,

d) Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının yukarıda belirtilen zamların yapılması sonucu en düşük devlet memuru aylığında anılan dönemde yapılan artış oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 01.07.2008, ikinci altı ay için ise 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylıklarına enflasyon farkı olarak yansıtılması,

e) Personel reformu kanun tasarısı taslağının 2008 yılı içerisinde yasalaştırılması suretiyle eşit işe eşit ücret prensibinden hareketle kurumlar arası ücret dengesizliğini gidermek amacıyla, 2008 yılı temmuz ayından geçerli olmak üzere üç yıla yayılacak şekilde kamu personelinin mali ve sosyal haklarının yeniden düzenlenmesi.

2. Öneri;

a) 2008 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde kamu görevlilerinin aylıklarında % 2 + % 2 oranlarında artış olacak şekilde zam yapılması,

b) Halen kurumsal ek ödeme almayan personele denge tazminatı olarak ödenmekte olan tutara 01.01.2008 tarihinden itibaren 20 YTL, 01.07.2008 tarihinden itibaren de 20 YTL daha ilave edilmesi,

c) Taban aylığına 10 YTL ilave yapılması, (daha sonra 15 + 15 YTL olarak revize edilmiştir.)

d) Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan 5 YTL ödentinin 10 YTL'ye çıkarılması,

e) Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının yukarıda belirtilen zamların yapılması sonucu en düşük devlet memuru aylığında anılan dönemde yapılan artış oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 01.07.2008, ikinci altı ay için ise 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylıklarına enflasyon farkı olarak yansıtılması,

f) Personel reformu kanun tasarısı taslağının 2008 yılı içerisinde yasalaştırılması suretiyle eşit işe eşit ücret prensibinden hareketle kurumlar arası ücret dengesizliğini gidermek amacıyla, 2008 yılı temmuz ayından geçerli olmak üzere üç yıla yayılacak şekilde kamu personelinin mali ve sosyal haklarının yeniden düzenlenmesi.

Bu iki öneriden, denge tazminatından tüm kamu görevlilerinin yararlanamaması, yüzdelik artış oranlarının düşük olması ve konfederasyonumuzun talep ettiği ücret artış kalemlerinin tamamını kapsamaması nedeniyle 2. öneri üzerinde pazarlık yapılması kararlaştırılmıştır.

Aynı zamanda yetkililer 2008 yılı içerisinde kamu personel rejiminde yapılacak değişiklikle eşit işe eşit ücret prensibine uygun ücret politikasına geçileceğini ve kamu görevlilerine ayrıca bir iyileştirme yapılacağını belirtmiştir. Yapılacak olan iyileştirmenin yıllara yayılacağı, ancak kanun henüz netleşmediği için iyileştirmenin ne boyutta olacağının belirlenmediği dile getirilmiştir.

Temmuz 2008'de yeni kamu personeli kanunu gereği yapılması planlanan iyileştirmeler de dikkate alınarak Türkiye Kamu-Sen heyeti, mali taleplerini revize ederek Kamu İşveren Kurulu'na sunmuştur (Ek 4). Bu taleplerde 2007 yılı içinde kamuda çalışan işçilerle yapılan toplu pazarlıklar dikkate alınmış ve en düşük memur maaşına net 135 YTL artış sağlayacak bir teklif yapılmıştır.

Türkiye Kamu-Sen'in revize teklifi;

Bu teklif;

? Kamu İşveren Kurulu'nun personel rejimi değişikliği ile 2008 yılında eşit işe eşit ücret sağlayacağı,

? Karşılanamayan tutarın ise 2-3 yıla yayılarak uygulanacağı,

? Demokratik haklarla ilgili grev, toplu sözleşme, yönetime katılma gibi konularda 4688 Sayılı Kanunda değişiklik yapılacağı,

? Geçmiş yıllarda mutabakat altına alınan ve bugüne değin herhangi bir düzenleme yapılmayan hususların hayata geçirileceği,

? Hizmet kollarının sorunlarına ilişkin sunulan raporların dikkatle ve süratle ele alınacağı gibi taleplere olumlu yaklaşılması nedeni ile sunulmuştur:

1. Kamu görevlisinin maaşını oluşturan kalemlerin Ocak 2008'de %2 ve Temmuz 2008'de %2 artırılması,

2. Taban aylığı katsayısının Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere birinci yarıyıl için net olarak 30 YTL, ikinci yarıyıl için de net 30 YTL daha artacak şekilde düzenlenmesi,

3. Denge tazminatının Ocak 2008 tarihinden itibaren mevcut miktarının üzerine 20 YTL ve Temmuz 2008'de ise 20 YTL daha zam getirecek şekilde yeniden düzenlenmesini,

4. Sendika ödeneğinin Toplu Görüşme Primi olarak yeniden adlandırılması ve mevcut 5 YTL'lik tutarın net 10 YTL'ye çıkarılması,

5. Sosyal haklara ilişkin Kamu İşveren Kuruluna daha önce sunmuş olduğumuz taleplerimizin devam ettiği, sözleşmeli personelin de sosyal haklardan yararlandırılması,

6. Genel bütçe kapsamı dışında kalan 399 sayılı KHK'ye tabi personel ile diğer sözleşmeli personel ücretlerinde de bu talebimize paralel artış yapılması,

7. 657 sayılı DMK'nın 4/B ve 4/C maddesine istinaden sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin de bu haklardan yararlandırılması,

8. Enflasyon farkı ortaya çıktığında bu farkın maaşlara yansıtılması.

Maliye Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Kamu-Sen'in revize teklifinin bütçeye getireceği ek yükü 3,785 milyar YTL olarak hesaplamışlardır. Buna göre Türkiye kamu-Sen'in teklifi ile Kamu İşveren Kurulu'nun teklifi arasında 1,085 milyar YTL'lik bir fark kaldığı beyan edilmiştir.

Türkiye Kamu-Sen, bu teklifi ile kamuda yapılan toplu iş sözleşmeleri ile paralel bir uygulama gerçekleştirilmesini talep etmiştir.

Türkiye Kamu-Sen'in bu teklifine karşılık olarak Kamu İşveren Kurulu konfederasyonumuza; tekliflerinde yer alan diğer talepler aynı kalmakla birlikte;

10 YTL taban aylık artışının 15 + 15 YTL olarak revize edilmesi şeklinde yeni bir öneriyi şifahen sunmuştur.

Kamu İşveren Kurulu'nun yaptığı son öneri, son toplu iş sözleşmeleri ile kamuda çalışan işçi ücretlerine yapılan artışın altında kaldığı gerekçesiyle konfederasyonumuzca uygun görülmemiş, Kamu İşveren Kurulu talebimizi karşılayacak başka bir öneri sunmayınca, 6. Dönem Toplu Görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır (Ek 5).

Yukarıdaki bilgiler ışığında, 4688 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince, toplu görüşmeler sürecinde uzlaşılamayan konuların görüşülmesi ve bir karara bağlanması amacıyla Uzlaştırma Kurulu'nun toplanması konusunu arz ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Kamu-Sen

Bu Habere Tepkiniz