Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde öncelik hakkı var mıdır?

Zorun hizmet yükümlüsü öğretmenler, norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde bir öncelik hakkına sahip değillerdir. Mevzuat hükümlerine göre norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde tek kriter hizmet puanıdır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Aralık 2019 10:05, Son Güncelleme : 09 Aralık 2019 01:54
Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde öncelik hakkı var mıdır?

Soruyu genelleştirirsek; Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitinde ve yer değiştirmesinde bazı öğretmenlerin öncelik hakkı var mıdır?

Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde tek kriter hizmet puanıdır.

Şöyle ki;

Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin 1999/5400 Esas No, 2000/2419 Karar No ve 12.10.2000 tarihli kararında açıkça; "...yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir başka deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de "hizmet puanı" esasının göz önünde bulundurulması, zorunluluk arz etmektedir." şeklinde norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde tek kriterin hizmet puanı olduğuna hükmedilmiştir.

652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atama" başlıklı 37. maddesi 4. ve 6. fıkralarındaki; "(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükümlerine göre öğretmen atama ve yer değiştirmelerinde tek kriter hizmet puanı ve tercih önceliğidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bir çok maddesinde öğretmen atama ve yer değiştirme maddelerinde tek kriterin hizmet puanı ve terci önceliği olduğu özellikle vurgulanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemleri düzenleyen "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesinde de hiç öğretmene durumunda dolayı öncelik hakkı tanınmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 3. fıkrasında "(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." hükmüne göre norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde tek kriterin hizmet puanı olduğu açıklanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları genel Müdürlüğünün 19.09.2016 Tarih, 9853896 Sayılı Ve 2016-19 Nolu "İhtiyaç ve Norm kadro Fazlası Öğretmenler" Konulu Genelgesinin 1. ve 2. maddesinde; "1-Tercihte bulunanların, en fazla 25 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilmek üzere tercihlerini dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde,

2-Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde resen yapılacaktır." açıklamalarıyla da norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde tek kriterin hizmet puanı olduğu açıklanmıştır.

Bu mevzuat hükümlerine göre norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde tek kriter hizmet puanıdır.

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 2. fıkrasındaki; "....bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır." hükümleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar. Bu hüküm zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere diğer öğretmenlerin önüne geçerek onlara öncelik hakkı vermez sadece zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43. maddesindeki hükümlere istinaden zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin yer değiştirmeleri yapılmaktadır. Zorun hizmet yükümlüsü öğretmenler, norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde bir öncelik hakkına sahip değillerdir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber