1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?

Merkezi bir sınava katılacak kişilerin sınav binalarına alınırken yapılan üst ve çanta araması ile kontrollere ilişkin, kolluk görevlilerine yardımcı olunması amacıyla memur/personel veya öğretmenlerin görevlendirilmesi mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.
20 Aralık 2019 00:03
+Aa- Yazdır
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?

Sitemize iletilen aşağıda yer verdiğimiz belgelere göre; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılmakta olan merkezi sınavlarda, emniyet tedbirlerinin yoğunluğu, sınavın geniş katılımlı olması ve sınava öğrenci olarak girecek personel sayısının fazla olmasından dolayı, sınav yapılacak tüm binalara yalnız iki (2) erkek polis memuru görevlendirilecek olup, üst araması yapmak üzere sınav yapılacak her binaya yeteri kadar bay-bayan takviye görevlendirmeleri talep edilmektedir.

Şöyle ki;

1- İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü, 11.12.2019 tarihli ve "Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları (Personel Görevlendirmesi Hk.)" konulu yazısında; "Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde dört (4) oturum halinde Güz Dönemi Ara Sınavları yapılacağı bilinmekte olup, gerekli emniyet tedbirleri aldırılacaktır. Konu ile ilgili olarak, İlimiz genelinde aldırılan emniyet tedbirlerinin yoğunluğu, sınavın geniş katılımlı olması ve sınava öğrenci olarak girecek personel sayısının fazla olmasından dolayı, sınav yapılacak tüm binalara yalnız iki (2) erkek polis memuru görevlendirilecek olup, üst araması yapmak üzere sınav yapılacak her binaya yeteri kadar bay-bayan takviye görevlendirmelerin yapılması hususunu," talep etmiştir.

İşte o yazı;

2- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İstanbul İl Koordinatörlüğü, 12.12.2019 tarih ve "14-15 Aralık 2019 AÖF Sınavı Yedek görevlileri" konulu yazılarıyla il emniyet müdürlüğünün yukarıda ki yazısını da ekleyerek; "14 ve 15 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programlan Güz Dönemi Ara Sınavı ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün okullara yeterli sayıda bay ve bayan polis memuru görevlendirememiştir. Bu nedenle atanan yedek görevlilerin ve bay hizmetlilerin Emniyet Müdürlüğünden gelen görevlilere yardımcı olarak bina sınav sorumlularının talimatları doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak konu ile ilgili duyuru yapılması hususunu bilgilerinize arz ederim." şeklinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden üst araması yapmak üzere sınav yapılacak her binaya yeteri kadar bay-bayan takviye görevlendirmelerin yapılmasını talep etmiştir.

İşte o yazı;

3- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 12.12.2019 tarihli ve 86472538-480.05-E.24747530 sayılı yazısını ilgi tutan Beykoz Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 13.12.2019 tarih ve "Yedek Sınav Görevlileri" konulu yazısıyla; "Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından. 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak olan. Güz Dönemi Ara Sınavında. Emniyet Müdürlüğü sınav binalarında yeterli sayıda bay/bayan personel görevlendirmesi yapamadığından sına\ yapılacak okullarda üst aramak için görevli yedek bay/bayan gözetmenlerden görevlendirme yapılması ve emniyet görev ilerine yardımcı olunması hususunda;" şeklinde sınav yapılacak okul müdürlüklerine talimat göndermiştir.

İşte o yazı;

Peki, Merkezi bir sınava yani ÖSYM, AÖF, MEB ve benzeri sınavlara katılacak kişilerin sınav binalarına alınır iken yapılan üst ve çanta araması ile kontrollere ilişkin kolluk görevlilerine yardımcı olunması amacıyla memur/personel veya öğretmenler görevlendirilebilir mi?

Cevabı bulmak için merkezi bir sınava katılacak kişilerin sınav binalarına alınır iken yapılan üst ve çanta araması ile kontrollere ilişkin yasal düzenleme konusunda bir değerlendirme yapacak olursak;

HERKES, ÖZEL HAYATINA VE AİLE HAYATINA SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEME HAKKINA SAHİPTİR

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8. maddesindeki; "1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir." hükümlerine,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması" başlıklı 13. maddesindeki; "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz." hükümlerine,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Özel hayatın gizliliği" başlıklı 20. maddesindeki; "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir." hükümlerine göre;

herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Kişinin üstünün, özel kağıtlarının ya da eşyalarının aranabilmesi için hakim kararı ya da gecikmenin sakıncalı olduğu hallerde kanunen yetkilendirilmiş merciinin yazılı kararı gereklidir. Bu durum haricinde arama yetkisinin verilmesi ancak kanunla mümkün olabilir.

Bireyin özel hayatı, aile ve mesleki yaşam alanları, konutu, işyeri, aracı, telefonu ve diğer haberleşme vasıtalarının gizliliğinin ihlal edilmemesi, yani esas olan bireyin mahremiyet alanlarına müdahale edilmemesi ve saygı gösterilmesidir.

BAZI DURUMLARDA BİREYİN HAK VE HÜRRİYETLERİNE SINIRLAMA GETİRİLMESİ GEREKEBİLİR

Ancak öyle sebepler ortaya çıkabilir ki, kaçınılmaz bir şekilde haber konumuz olan, merkezi bir sınava katılacak kişilerin sınav binalarına alınır iken yapılan üst ve çanta aramaları ile kontrollerde olduğu gibi bireyin hak ve hürriyetlerine sınırlama getirilmesi gerekebilir.

Yukarıda yer verdiğimiz hükümlere göre; meseleye kişi hak ve hürriyetleri açısından bakarsak, kişinin üstü, özel eşyası, özel kağıtları yetkili merciin yazılı emri olmaksızın aranamaz. Ancak kişi hak ve hürriyetleri güvence altına alınırken, kamu güvenliği ve düzeninin de gözetilmesi, yani kişi hak ve hürriyetleri ile kamu düzeninin korunması arasındaki denge gözetilmelidir.

SINAVA KATILACAK KİŞİLERİN SINAV BİNALARINA ALINIR İKEN YAPILAN ÜST VE ÇANTA ARAMASI İLE KONTROLLERE İLİŞKİN ARAMA TÜRÜ ÖNLEME ARAMASIDIR

Türk Hukuk mevzuatında önleme araması ve adli arama olarak iki tür arama düzenlenmiştir. İdari amaçlı yapılan önleme araması; kişiyi değil belirli bir zaman aralığında belirli bir bölgeyi esas alan arama türüdür. Önleme araması; güvenlik amacını taşır ve suçun işlenmeden önüne geçilmesine hizmet eder.

Merkezi bir sınava katılacak kişilerin sınav binalarına alınır iken yapılan üst ve çanta aramaları ile kontroller bu arama türüne girmektedir.

Şöyle ki;

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun "Durdurma ve kimlik sorma" başlıklı 4/A maddesinin 6. fıkrasındaki; "Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez. Ancak, el ile dıştan kontrol hariç, Kolluk amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Bu fıkra kapsamında yapılan araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir."hükümlerinde,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Şüpheli veya sanıkla ilgili arama" başlıklı 116. maddesindeki; "(1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir." hükümlerinde,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Arama kararı" başlıklı 119. Maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir." hükümlerinde,

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun "Önleme araması" başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasındaki; "Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usülüne göre verilmiş sulh ceza hakiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kağıtlarını ve eşyasını arar; alınması gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar." hükümlerinde acele hallerde aramanın sonradan yazı ile teyid edilmek üzere sözlü emirle yapılabilmesi kanunlaştırılmış ve önleme araması ve adli aramasının şartlarını düzenlenmiştir.

Önleme aramasının detayları Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin "Önleme araması ve kapsamı" başlıklı 19. maddesinde düzenlenmiştir.


"Önleme araması ve kapsamı

Madde 19 - Önleme araması;

a) Milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması,

b) Suç işlenmesinin önlenmesi,

c) Taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti,

amacıyla, hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emriyle ikinci fıkrada belirtilen yerlerde, kişilerin üstlerinde, aracında, özel kağıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemidir.

Önleme araması aşağıdaki yerlerde yapılabilir:

a) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde,

b) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde,

c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde,

d) Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması için her derecede öğretim ve eğitim kurumlarının ve üniversite binaları ve ekleri içerisinde, kurumun imkanlarıyla önlenmesi mümkün görülmeyen olayların çıkması olasılığı karşısında rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı kuruluş yetkililerinin kolluktan yardım istemeleri halinde, girilecek üniversite, bağımsız fakülte veya bağlı kurumların içerisinde, bunların yakın çevreleri ile giriş ve çıkış yerlerinde,

e) Umumi veya umuma açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde,

f) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında,

g) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında,

h) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda öngörülen suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, ticarethane, işyeri, eğlence ve benzeri yerler ile eklentilerinde,

i) 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 12 nci maddesi kapsamında spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yer gidiş ve geliş güzergahında,

j) 5253 sayılı Dernekler Kanununun 20 nci maddesi kapsamında, derneklerde veya eklentilerinde,

Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan özel işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz."


MERKEZİ BİR SINAVA KATILACAK KİŞİLER ÜST ARAMASINI KABUL ETMEZLERSE SINAV YERİNE GİREMEZLER

Merkezi bir sınava katılacak kişilerin sınav binalarına alınır iken yapılan üst ve çanta araması ile kontrolleri, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin "Hakimden önleme araması kararı alınması gerekmeyen haller" başlıklı 25. maddesi 1. fıkrası (a) bendindeki hükümlere göre yapılmaktadır.


"Hakimden önleme araması kararı alınması gerekmeyen haller

Madde 25 - Aşağıdaki hallerde yapılacak aramalarda ayrıca bir arama emri ya da kararı gerekmez:

a) Devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesislere giriş ve çıkışın belirli kurallara tabi tutulduğu hallerde, söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin veya üzerlerindeki eşyanın veya araçlarının aranmasında, Umuma açık veya açık olmayan özel işletmelerin, kurumların veya teşebbüslerin girişlerindeki kontroller, buralara girmek isteyen kimselerin rızasına bağlıdır. Kontrol edilmeyi kabul etmeyenler, bu gibi yerlere giremezler. Bu gibi yerlerde kontrol, esasta özel güvenlik görevlileri tarafından yerine getirilir. Ancak, bu yerlerin ve katılanların taşıyabilecekleri özel niteliklere göre, önleme aramaları kolluk güçleri tarafından da yapılabilir."


ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SADECE DETEKTÖRLE ÜST ARAMASI YAPABİLİR

Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri ise Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin "Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri" başlıklı 21. maddesinde düzenlenmiştir.


"Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri

Madde 21 - Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,

c) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,

d) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme."


Bu hükümlere göre; Özel güvenlik görevlileri sadece detektörle üst araması yapabilmektedir.

ÜST ARAMASI, KİŞİNİN CİNSİYETİNDE BULUNAN GÖREVLİ TARAFINDAN YAPILIR

Üst ve eşya aramasının nasıl yapılacağı ise Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin "Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri" başlıklı 28. maddesinde düzenlenmiştir.


"Karar veya yazılı emir üzerine üst ve eşya aramasının icrası

Madde 28 - Aramanın gerçekleştirileceği yerde, öncelikle kişilerin kaçmasını ve saldırmasını engelleyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.

Kolluk görevlileri, kolluk görevlisi olduğunu ispatlayan kimliğini gösterir.

Üst araması, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tarafından yapılır.

Üst ve eşya araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan eşyanın ne olduğu veya aramanın yapılmasına temel teşkil eden sebepler ilgiliye açıklanır.

Üst araması sırasında, kişinin beraberinde olan eşya da, mümkünse elektromanyetik cihazlarla, değilse beş duyu organı aracılığıyla aranır. Sahipsiz eşya hakkında da aynı hüküm uygulanır.

Kişi direndiği takdirde üst ve eşya araması orantılı güç kullanılarak gerçekleştirilir.

Üst ve eşya araması, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. Başka yere götürülerek arama yapılamaz. Gerektiğinde kolluk aracından veya yakındaki kapalı bir yerden yararlanılabilir.

Üst araması sırasında, kişinin üstünde veya eşyasında rastlanan özel kağıt ve zarflar, içinde müsadereye tabi bir eşya bulunması ihtimali dışında açılmaz; açıksa dahi yazılı bilgiler okunamaz.

Kişinin kanunlara göre izin verilmeyecek bir şeyi taşıdığına ilişkin makul şüphenin bulunması ve aramanın amacına başka türlü ulaşılamaması halinde, üst araması aşağıda belirtilen şekilde giysiler çıkartılmak suretiyle yapılabilir:

a) Arama yapılmadan önce, bu aramayı yapmanın neden gerekli görüldüğü ve nasıl yapılacağı, o birimde görevli en üst kolluk amiri tarafından ilgiliye bildirilir.

b) Arama, aynı cinsiyetten görevliler tarafından yapılır; arama işlemi kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir.

c) Arama, kişinin utanma duygusunu en az ihlal edecek bir şekilde yapılır; önce bedenin üst kısmındaki giysiler çıkarttırılır; bedenin alt kısmındaki giysiler, üst kısmındaki giysiler giyildikten sonra çıkarttırılır. Bu giysiler mutlaka aranır.

d) Arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir.

e) Arama, mümkün olduğunca kısa bir süre içinde bitirilir.

Yapılan aramanın neticesinde bir suça ilişkin iz, eser, emare ve delil elde edilirse, kişi yakalanır.

Bu maddede yazılı işlemler gece de yapılabilir."


ÜST ARAMASI, SADECE KOLLUK GÖREVLİLERİNCE YAPILABİLİR

Üst ve eşya araması, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin "Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri" başlıklı 28. maddesi 2. fıkrasındaki; "Kolluk görevlileri, kolluk görevlisi olduğunu ispatlayan kimliğini gösterir." hükümlerine göre sadece kolluk görevlilerince yapılabilir.

Bu hükümlere göre; Kolluk görevlileri, kolluk görevlisi olduğunu ispatlayan kimliğini göstermesi suretiyle ve Üst araması, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tarafından yapılmak zorunluluk bulunmaktadır.

Dolayısıyla özel güvenlik görevlilerince sadece detektörle üst araması yapabilmektedir. Üst araması ise sadece Kolluk görevlileri tarafından üstü aranacak kişinin cinsiyetine uygun kolluk görevlisi ile yapılabilmektedir.

Bu bilgilere göre kolluk kuvvetleri üst araması yapabilmekte iken özel güvenlik görevlileri sadece detektörle üst araması yapabilmektedir. Bunun haricinde kolluk kuvvetlerine yardımcı olması aracıyla görevlendirilen memur/personel veya öğretmenler üst araması yapamazlar.

Yukarıda değinildiği gibi, kolluk faaliyetlerinin niteliği gereği bu faaliyetlerin yürütülmesinde memur/personel veya öğretmenlerin bu kamusal görevi üstlenme şeklinde görev alması olanaksızdır. Çünkü kolluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi egemenlik yetkisinin kullanılmasıdır. Kolluk yetkilerinin devredilmesi egemenlik yetkisinin devri anlamına gelecektir.

Kolluk görevlerinin yerine getirilmesinde, kolluk faaliyetlerine yardımcı olunması durumu sadece 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde özel güvenlik personeline verilmiştir.

Dolayısıyla merkezi bir sınava katılacak kişilerin sınav binalarına alınır iken yapılan üst ve çanta araması ile kontrollere ilişkin kolluk görevlilerine yardımcı olunması amacıyla memur/personel veya öğretmenlerin görevlendirilmesi yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

KOLLUK KUVVETİ DIŞINDA ÜST ARAMASI YAPANLARA ÜÇ AYDAN BİR YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLİR

Bu husus aykırı hareket edenler 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Haksız arama" başlıklı 120. maddesindeki; "(1) Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir." hükümlerine göre kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla merkezi bir sınava katılacak kişilerin sınav binalarına alınır iken yapılan üst ve çanta araması ile kontrollere ilişkin olarak görevlendirilen ve üst araması yapan kolluk kuvveti haricinde kişiler "Haksız arama" suçunu işlemiş sayılırlar ve haklarında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
23 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
13:15 - YDS/1 sorularını değerlendiriyoruz13:14 - Hukuk mücadelesini 13 yıl sonra kazandı... D-100 karayolunu kapatacak13:01 - Personelde virüs çıktı, Belediye Başkanı karantinaya alındı12:57 - Engelli çocuğu olan memurlar ne kadar çocuk yardımı alır?12:51 - Ölümle tehdit edilen doktor: Kol kırılsın yen içinde kalmasın12:44 - Huzurevi binaları için üç farklı mimari model yaygınlaştırılacak
12:40 - Türkiye'den Ermenistan'ın saldırısına peş peşe tepkiler12:34 - Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız12:26 - Botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı12:13 - 'Virüsle ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı'12:04 - Pes dedirten görüntü: Dilek ağaçları tıbbi maskelerle doldu11:55 - Van Gölü'nde yeni canlı türü kameralara yansıdı
11:49 - Asker çocuğu iki kardeş, mayını havadan belirleyip imha edecek drone yaptı11:38 - Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar topluyor11:34 - Belediye ekipleri, 15 yıldır birbirine hasret iki kardeşi buluşturdu11:23 - 'Nefes alamıyorsunuz, bunu yaşamak korkunç bir şey'11:21 - RTÜK, tv kanallarından 'Bu programda, Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor' bildirimi istedi
11:19 - Evlerinde izolasyondaki kişileri her gün tek tek arıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam