1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 23.10.2019 tarih, "20809744" sayılı ve "Ek Ders Ücreti" konulu görüş yazısı yayımladı. Görüş yazısında 3 soru cevaplandırıldı
31 Aralık 2019 10:00
+Aa- Yazdır
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 23.10.2019 tarih, "20809744" sayılı ve "Ek Ders Ücreti" konulu görüş yazısı yayımladı. Görüş yazısında 3 soru cevaplandırıldı.

İşte o görüş yazısı;

Bu görüş yazısına göre; Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevleri karşılığı yararlandırıldıkları ek ders ücretinin, aylık ve ek ders ücreti karşılığı okutacakları ders saati miktarı ve hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti miktarının belirlenmesinde dikkate alınıp alınamayacağı ile bilim sanat merkezlerinde görev yapan yöneticilere ikili öğretim kapsamında haftada 2 saat artırımlı ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine yönelik sorular cevaplandırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" 6. maddesinin 5. fıkrasında; "Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kararın "Hazırlık ve planlama görevi" başlıklı 11. maddesinde ise; "Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesinin 2. maddesinde; " ...Bu hükme göre, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.

Bu hüküm kapsamında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılan söz konusu öğretmenler tarafından dönüşümlü olarak okutulan 'Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik' dersi için ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek; ancak, haftalık ders programında yer alan bu ders saati, bu dersi fiilen okutan öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.", 6'ncı maddesinde ise; "...Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek ders ücreti karşılığı fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır. Bu bağlamda, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki ders görevleri ile planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığı ödenen ek ders ücretlerine ilişkin saatler bu belirlemede dikkate alınmayacaktır..." açıklamasına yer verilmiştir.

"REHBERLİK/SOSYAL ETKİNLİKLER/SOSYAL ETKİNLİK" DERSİNİ FİİLEN OKUTANLARA BU DERSİN HARİCİNDE ÖĞRENCİ SOSYAL VE KİŞİLİK HİZMETLERİ GÖREVİ KARŞILIĞINDA DA HAFTADA 2 SAAT EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEKTİR

Bu çerçevede, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, bu görevleri karşılığında ''Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersini okutup okutmadıklarına bakılmaksızın aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak her hafta 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu ek ders ücreti aylık veya ek ders ücreti karşılığında ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmayacak ve bunlardan "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersini okutanların okuttukları bu ders saati, yalnızca o öğretmene hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

REHBERLİK/SOSYAL ETKİNLİKLER/SOSYAL ETKİNLİK" DERS SAATİ HAZIRLIK VE PLANLAMA HESABINA DAHİL EDİLECEKTİR.

Örneğin, üzerinde danışman öğretmen veya sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi bulunan genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri kapsamındaki bir öğretmenin aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 19 saat fiilen ders okuttuğu ve bu derslerin dışında aynı hafta içinde fiilen 1 saat de "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersini okuttuğu varsayıldığında, bu öğretmenin o hafta için yararlandırılacağı ek ders ücreti şöyle olacaktır; haftada 19 saat okuttuğu derslerin 15 saati aylık karşılığı, 4 saati ek ders ücreti karşılığı sayılacak, o hafta fiilen okuttuğu "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecekse de bu ders hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınacağından, o hafta içinde toplam 20 saat (19+1) ders okuttuğu için hazırlık ve planlama görevi karşılığı alacağı ek ders ücreti de 2 saat olacaktır. Bu öğretmen öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevi karşılığında da haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacağından, bu konumdaki bir öğretmen o hafta için toplam 8 saat (4+2+2) ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Aynı konumdaki bir öğretmenin o hafta içinde 1 saat "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersini fiilen okutmadığı varsayıldığında ise, bu öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak o hafta için alacağı ek ders ücreti 1 saat (19/10=1) olacağından, bu durumdaki bir öğretmenin o hafta için toplam 7 saat (4+1+2) ek ders ücretinden yararlandırılması gerekecektir.

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN İKİLİ ÖĞRETİM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

Diğer taraftan 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 28/8/2019 tarih ve 2019/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı İkinci Bölümünde yer alan "İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlan yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 7. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kuramlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kuramlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 15. maddesinin (a) bendinde; "BİLSEM'de gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim etkinlikleri öğrencinin örgün eğitim gördüğü saatler dışında hafta içi ve/veya hafta sonu olacak şekilde planlanır." denilmektedir.

Görüleceği üzere, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve bu yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış özel eğitim kurumları olan bilim ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğrencilerin örgün eğitim gördüğü saatler dışında hafta içi ve hafta sonu olacak şekilde planlanmaktadır. Buna göre bilim ve sanat merkezlerinde yürütülen eğitim programları, eğitim ve öğretim süresi, öğrenci ve öğretmen sayıları itibarıyla farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bilim ve sanat merkezlerinde yürütülen eğitim ve öğretimin ikili öğretim kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yöneticilerin, ikili öğretim kapsamında yönetim görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bu açıklamalara göre;

1-"Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersini fiilen okutanlara bu ders aylık karşılığı veya ek ders karşılığı sayılarak 1 saat ek ders ücreti ödenecek ve üzerine aynı öğretmen öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevi yapıyorsa bu görev karşılığında da haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. Yani aylık karşılığını dolduruyorsa hem Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersi için bir sat hem de öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevi için 2 sat toplamda 3 sat ek ders ücreti alabilecektir. Yukarıda örneklerle bu durum açıklanmıştır.

2- "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersini fiilen okutanlara bu ders karşılığı 1 saati hazırlık ve planlama hesabına dahil edilecektir.

3- Bilim ve sanat merkezlerinde yürütülen eğitim ve öğretimin ikili öğretim kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yöneticilerin, ikili öğretim kapsamında yönetim görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti alamayacaklardır.

Öğretmenler, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevini almak istemeyebilir mi? Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
04:10 - Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı04:08 - Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi03:48 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon02:40 - Resmileşti: Temsilcisi atamayan sosyal medya ağlarına reklam yasağı01:56 - Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak01:52 - Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye ve Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik
01:12 - Eskişehir'de termometreler -17'yi gördü01:05 - Samsung, çamaşırları toplayabilen, masayı kurabilen bir robot üzerinde çalışıyor00:44 - Sivas eksi 12 dereceyle buz tuttu00:25 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:24 - Bakan Akar Erbil'e hareket etti00:08 - Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?
00:02 - Kamu görevlisi veya siyasileri eleştirilere katlanmak zorundadır ama hakarete değil00:00 - 19 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Okullar açılmayınca çantalar elde kaldı23:32 - Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na geçmiş olsun ziyareti23:24 - Ermenistan, Bayraktar TB2'ye karşı ambargo harekatı başlattı
23:21 - AK Partili Canikli: 8.5 milyar dolar yardım yaptık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam