1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engelli öğretmenler norm fazlası atamalarında yerleşim yerinde resen atanmalıdır

Norm kadro fazlası engelli öğretmenlerin bulunduğu yerleşim yerinde ikametgahına daha yakın, ulaşım şartları daha uygun bir okula resen atanması yapılmalıdır. Bunun için, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinde, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde hem de Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinde "engelli öğretmenlerin yerleşim yeri hariç resen görev yeri değiştirilemez" şeklinde düzenleme yapılmalıdır.
12 Şubat 2021 10:00
+Aa- Yazdır
Engelli öğretmenler norm fazlası atamalarında yerleşim yerinde resen atanmalıdır

Engelli öğretmenlerden norm fazlası olanların resen yerlerin değiştirilemeyecekleri yönetmelik maddelerine atıfta bulunarak "Engelli öğretmenler, çakılı kadrolarda mıdır?" sorusuna cevap aradığımız araştırma dosyamızda;

Kamu kurumlarında uygulanan ve sözleşmeli personel alım yoluyla gerçekleşen "Çakılı kadro" olarak tanımlanan sabit personel istihdamının amacı belirli bir süre yada sürekli olarak personelin yer değiştirmesinin engellenerek kadro eksikliğini çözmeyi hedeflemektir. MEB'deki bu çakılı kadrolarda bulunanlar sözleşmeli öğretmenlerdir. Sözleşmeli öğretmenler kanunda öngörülen belli bir süre görev yapmaları halinde kadroya geçerler ve sonrasında yer değiştirme hakları bulunmaktadır.

Bir pozisyonun çakılı olup olmadığı mutlaka ilgili kanununda yer alması gerekmektedir. Engelli öğretmenlerin kadroların çakılı olduğuna dair ilgili kanununda bir hüküm bulunmamaktadır.

Açıklamasında bulunmuştuk.

Norm kadrodan muaf olmak başka bir husus olup engelli öğretmenlerden norm fazlası olanların resen yerlerin değiştirilemeyecekleri başka bir husustur.

Şöyle ki;

Hem, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinde, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde hem de Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinde engelli öğretmenlerin norm kadrodan muaf tutulacaklarına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

NORM KADRO FAZLASI OLAN ÖĞRETMENİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK OLAN TEK KRİTER HİZMET PUANIDIR

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 3. fıkrasında (3)"Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." hükmü yer almaktadır.

Hizmet puanı "Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı"nda da açıkça "...yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir başka deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de "hizmet puanı" esasının göz önünde bulundurulması, zorunluluk arz etmektedir." şeklinde yer almıştır.

Bu hükümlere göre norm kadro fazlası olan öğretmenin belirlenmesinde uygulanacak olan tek kriter hizmet puanıdır.

İSTEĞE BAĞLI OLARAK NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMEN OLUNAMAZ

Ayrıca öğretmenlerin isteğe bağlı olarak norm kadro fazlası olarak yer değiştirme isteğinde bulunmalarının yasal olmadığı 2010/656 Esas sayılı Gaziantep 2. İdare Mahkemesi kararı ile kayıt altına alınmıştır. Öğretmenlerden (sözleşmeli öğretmenler hariç) kimlerin norm kadro fazlası olacağı hizmet puanı kriterine göre belirlenir ve norm kadro kontenjan modülünde otomatik olarak belirlenir.

NORM KADRO FAZLASI ENGELLİ ÖĞRETMENLER BULUNDUĞU İLÇE DIŞINA RESEN ATANAMAZ VEYA GÖREVLENDİRİLEMEZ

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 1. fıkrasında; "....il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre norm kadro fazlası engelli öğretmenlerin engel durumları dikkate alınarak bulunduğu yerleşim yeri ve ilçe dışına resen atanamayacak veya görevlendirilemeyecektir.

Zaten bu durum Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek-3 maddesinin 4. fıkrasında; "Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelik'te yer alan diğer hükümler uygulanır." hükümleriyle,

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 53. maddesinin 5. fıkrasında; "(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. (Ek cümle:RG-8/9/2016-29825) Ancak ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır." hükümleriyle kayıt altına alınmıştır.

Buna göre engelli öğretmenler norm fazlası olarak belirlenebilecek fakat resen görev yerleri değiştirilemeyecektir.

NORM KADRO FAZLASI ENGELLİ ÖĞRETMENLER BAŞKA BİR OKULDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR

Fakat; Engelli öğretmenlerden norm fazlası olanların resen yerlerin değiştirilemez iken Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesindeki hükümlere göre bu sefer geçici görevlendirilmektedir. Dolayısıyla burada yönetmelikler ile Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar arasında ciddi bir çelişki bulunmaktadır.

İşte o madde;


Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme

MADDE 20- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.


NORM KADRO FAZLASI ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN BULUNDUĞU YERLEŞİM YERİNDE İKAMETGAHINA DAHA YAKIN, ULAŞIM ŞARTLARI DAHA UYGUN BİR OKULA RESEN ATANMASI YAPILABİLİR

Fakat; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek-3 maddesinin 4. fıkrasının çok geniş yorumlanarak "ben engelli öğretmenim çakılı kadro gibi bulunduğum okulda sürekli kalacağım" şeklinde geniş bir şekilde yorumlanması, norm kadro fazlası öğretmen meydana getirecek personel boyutunda atıl kapasite yaratacaktır. Norm kadro fazlası olan öğretmen kendini değersiz ve verimsiz hissedecektir. Bu durum okuldaki ek ders dengesini bozacaktır. Ayrıca yukarıda bahsettiğimi mevzuata göre de belki başka bir okulda zaten görevlendirilecektir.

Bunun yerine kamu ve personel yararı gereği okullarımızda eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesi ve verimliliğe dönüştürülmesi gerekmektedir.

Bunun için engelli öğretmenlerimizin norm kadro fazlası yer değiştirmelerinde tercihlerine puan yetersizliği nedeniyle atanamaması veya kendisinin tercihte bulunmaması halinde engel durumları dikkate alınarak bulunduğu yerleşim yeri ve ilçe dışına resen atanmaması veya görevlendirilmemesi ve bulunduğu yerleşim yerinde ikametgahına daha yakın, ulaşım şartları daha uygun bir okula resen atanması gerekmektedir. Aksi halde bu durum süreklilik arz ettiğinde kamu düzeni bozulacaktır.

NORM KADRO FAZLASI ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN BULUNDUĞU YERLEŞİM YERİNDE RESEN ATANMASININ YAPILMASI İÇİN YÖNETMELİKLERDE DÜZENLEME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

Bunu sağlamak için yukarıda yer verdiğimiz hem Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinde, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde hem de Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinde "engelli öğretmenlerin yerleşim yeri hariç resen görev yeri değiştirilemez" şeklinde düzenleme yapılmalıdır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
19:19 - Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı19:17 - FETÖ'den aranan şüpheli 'gaybubet evi'nde yakalandı19:16 - Gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu19:13 - Amasya Belediyesi her gün 3 bin pide dağıtıyor18:18 - Hac ibadeti Kovid-19 önlemleri altında yapılacak18:14 - İstanbul'da vaka sayısı bir haftada yüzde 34 azaldı
17:55 - Üniversite öğrencisi not bırakıp intihar etti17:54 - Anneler Günü'nde annesini öldürdü17:49 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması17:33 - Koronavirüs sonrası müstakil evler büyük ilgi görüyor17:28 - Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kamerada17:28 - Ankara'nın dev millet bahçesi 30 Ağustos'ta açılıyor
17:26 - Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz aşı yapıldı17:26 - Pandemide Türkiye'deki milyoner sayısı zirve yaptı17:25 - Başkan canlı yayında sinkaflı küfür etti, gündeme oturdu17:21 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı17:19 - Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırttı
17:11 - Bakan Selçuk çocukları hastanede eğitim gören annelerle buluştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam