1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı

02 Nisan 2005 00:07
+Aa- Yazdır
Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı

DANIŞTAY
Beşinci Daire

Esas No: 1999/5400
Karar No: 2000/2419

Davacı:

Davalılar:1- Başbakanlık. ANKARA 2- Milli Eğitim Bakanlığı. ANKARA

Davanın Özeti: Öğretmen olan davacı. 10.8.1999 günlü. 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ilişkin Yönetmeliğin Geçici l/a maddesinin hukuka aykırı olduğunu, norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin getirdiği hüküm ile meslekte geçen hizmet yıllarının göz ardı edildiğini, uzun yıllar Türk Milli Eğitimine hizmet vermiş olduğu halde şu an bulunduğu okula en son atanan öğretmen olmasının norm kadrosu fazlası sayılmasına yol açtığım, oysa görev yaptığı okula Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca atanmış olduğunu öne sürerek iptalini istemektedir.

Savunmaların Özeti: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması bakımından 3797 sayılı Yasa ile Milli Eğitim Bakanlığının görevli ve yetkili kılındığı; gerekli altyapının varlığına rağmen çeşitli uygulama ve düzenleme eksikliklerden dolayı okullardaki öğretmen sayıları yönünden ortaya çıkan dengesizliklerin giderilmesi amacıyla 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 62. maddesinin 3.4.1998 günlü ve 4359 sayılı Yasa ile değiştirilerek, öğretmen kadrolarının Milli Eğitim Bakanlığı. Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanacak Yönetmelik esaslarına göre branşlar bazında okul ve kurumlara dağıtılmasının sağlandığı: dava konusu yönetmelikle ise okul ve kurumlarda bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayılarının belirlendiği ve norm kadro fazlalığının nasıl giderileceğinin düzenlendiği: buna göre. Fazlalığın giderilmesinde istekli olanlara öncelik verileceğinin. İstekli bulunmaması veya fazlalığın giderilmesine yetecek sayıda olunmaması halinde o okul veya kuruma en son atananın fazla konumundaki öğretmen olarak belirlenmesinin öngörüldüğü: kaldı ki, okul veya kuruma halen bulundukları öğretmenlerin hizmet puanları ölçüt alınarak atanmış olmaları dolayısıyla bulunduğu okula kendisinden önce atanmış olan öğretmenlerin atamalarının da davacı ile aynı şartlara tabi olduğu: dava konusu yönetmelikle, her okul ve kurumda eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesinin, personel boyutunda atıl kapasitenin yaratılmasının ve var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilerek verimliliğe dönüştürülmesinin amaçlandığı: bu nedenle, sıra kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ihtiyaç nedeniyle atanan bir öğretmenin hizmet puanının, o okula
Kendisinden sonra atanan öğretmenin hizmet puanından daha az olması halinde dahi: o okulda daha fazla süre hizmeti olan ve orada kalmayı daha fazla müktesep hak edinen öğretmen konumunda olacağı; bu düşünce ile yapılan düzenlemede hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durumun bulunmadığı; Türk Eğitim Sisteminin daha sağlıklı, verimli bir yapıya kavuşturulması amacıyla tesis edilen dava konusu düzenlemede hizmet gereklerine, kamu yararına, eğitim-öğretim ilkeleri ile üst normlara aykırılık bulunmadığı; davacının. Görev yaptığı okulun norm kadrolarının henüz belirlenmemiş olması dolayısıyla da davacının kişisel haklarının ihlal edildiğinden söz edilemeyeceği öne sürülerek haklı dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Evren Altay

Düşüncesi____________: 3797 sayılı Yasanın "Kadrolar" başlıklı 62. maddesini dayanak alan ve 10.8.1999 günlü. 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte, branşlar itibariyle öğretmen norm kadrolarının belirlendiği ve norm kadro fazlalıklarının giderilmesinin amaç!andığ1 görülmektedir. Herhangi bir branştaki öğretmen sayısının o okul ve Kuruma aynı branş için verilen norm kadro sayısından fazla olması halinde, söz konusu fazlalığın yer değiştirme suretiyle atama işlemleri tesis edilerek giderilmesinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte; norm kadro fazlası öğretmen(ler)in tespitinde, dava konusu Yönetmeliğin Geçici 1-a maddesi ile getirilen "istekli bulunmaması veya fazlalığın giderilmesine yetecek sayıda olmaması halinde, o okul veya kuruma en son atanan fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenir." yolundaki hüküm, yer değiştirmeler bakımından öğretmenlerin hizmet puanlarının esas alınacağı ve hizmet puanı sıralamasına göre atama yapılacağı yolundaki 3797 sayılı Yasanın 62. maddesi hükmüne aykırılık taşımakta ve bu nedenle iptali gerekmektedir.

Danıştay Savcısı______:Celalettin Yüksel

Düşüncesi____________:Dava, 10.8.1999 günlü 23782 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm kadrolarına ilişkin Yönetmeliğin, Geçici 1/a maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasanın 124.maddesinde. Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabilme yetkisi verilmiştir.
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 62.maddesinde. Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar;

Milli Eğitim Bakanlığı. Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca, birlikte hazırlanacak, norm kadro sayılarının tespit edildiği, yönetmeliğe uygun olarak merkez ve taşra birimleri, öğretmen kadroları ise branşlar bazında okul ve kurumlar itibariyle dağıtılır" aynı kanunun 61.maddesinin 4.bendinde ise "...öğretmenlerin, il içi ve iller arası yer değiştirmelerinin Bakanlıkça Belirlenecek esaslar doğrultusunda, saptanacak hizmet puanı sırasına göre
Yapılacağı. 5 ve 6. bentlerinde özürlülerin gruplandırıl arak önem ve öncelik sırasına konularak gruplarına göre puanlandırılacağı son bendinde de, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerlerinin, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanı ölçüt alınarak yapacağı, değerlendirmeye bağlı olarak. İl Milli Eğitim Müdürünün önerisine göre Valilerce, belirleneceği hükmü yer almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde de, yasada öngörüldüğü biçimde atamalarda esas alınacak hizmet puanının, hangi durumlar için, ne şekilde hesaplanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
10.8.1999 günlü 23782 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren MEB.lığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1/a maddesinde ise: ..a)-Herhangi bir branştaki Öğretmen Sayısının 0 okul ve kuruma aynı branş için verilen norm kadro sayısından fazla olması halinde bu fazlalık il içinde bulunan okul ve kurumlara veya istekleri halinde diğer illerdeki okul ve kurumlara yer değiştirme suretiyle atanmaları yapılarak giderilir. Fazlalığın giderilmesinde istekli olanlara öncelik verilir. İstekli bulunmaması veya fazlalığın giderilmesine yetecek sayıda olmaması halinde, okul veya kuruma en son atanan, fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenir." hükmü bulunmaktadır.
Yönetmeliğin yukarıdaki geçici maddesi ile getirilen düzenleme ile bir okulda bulunan öğretmenler. 0 okuldaki kıdem sırasına göre, en fazla kıdemi olandan başlamak suretiyle norm kadro ile ilişkilendirilmekte. Aynı okulda norm kadro sayısından fazla olan ve mesleki kıdemi (puanı) ne olursa olsun, okuldaki kıdemi az olan öğretmen fazla konumundaki öğretmen olarak kabul edilmektedir. Bu hükümle yer değiştirme suretiyle atamalarda yeni bir ölçüt getirilmekte ve bu ölçütün öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinin hizmet puanı esasına göre yapılacağım belirtilen 3797 sayılı kanunun 61. maddesine. İlgili atama ve yer değiştirme Yönetmeliğine ve yönetmeliklerin dayandıkları yasalara aykırı olamayacağım hükme bağlayan Anayasanın 124. maddesine aykırı olduğu görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin geçici 1. maddesi {a) bendinde yer alan. "o okul veya kuruma en son atanan fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenir" cümleciğinin iptalinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde iptal davalarının menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılabileceği öngörülmüş iken. 4001 sayılı Yasayla anılan maddenin 1. fıkrası değiştirilerek (a) bendinde "idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için. Çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar hariç olmak üzere, kişisel hakları ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları "hükmüne yer verilmiş. Anayasa Mahkemesinin 21.9.1995 günlü. E:1995/27. K:1995/47 sayılı kararıyla. 6.1.1982 günlü. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10.6.1994 günlü, 4001 sayılı Yasanın 1. maddesiyle değiştirilen 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan "... Kişisel hakları ihlal edilenler..." ibaresi Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve söz konusu iptal kararı uyarınca. 8.6.2000 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4577 sayılı Yasanın 5. maddesiyle, 4001 sayılı Yasa değişikliği öncesi düzenleme tekrar getirilmiş ise de uyuşmazlık tarihinde bu konuda henüz bir Yasal düzenleme yapılmamış olduğundan, bu durumda İdare Hukukunun genel ilkelerine göre iptal davası açılabilmesi için gerçek ya da tüzel kişiler ile dava konusu edilen işlem arasında makul ve ciddi bir ilişkinin diğer bir deyişle menfaat bağının varlığı yeterli bulunmaktadır. Bakılan davada bir düzenleyici işlem olan Yönetmeliğin iptali istenilmekte olup, kural olarak düzenleyici işlemlere karşı bunların kapsamında bulunanların ya da düzenleyici işlem kendilerine uygulanacak olanların iptal davası açabilecekleri kabul edilmektedir. Öte yandan, yalnızca bireysel işlemlerin iptali istemiyle dava açılabileceği yönündeki düşünce, düzenleyici işlemlere karşı dava açma süresini düzenleyen İ.Y.U.K. 7/4. maddesi hükmü ile de çelişmektedir. Belirtilen nedenlerle: ilgili maddesinin iptali istenen Yönetmeliğin, öğretmen olan davacıyı kapsamına aldığı açık olduğundan, davacının görev yaptığı okulun norm kadrolarının henüz belirlenmemiş olması dolayısıyla kişisel hak ihlali koşulunun gerçekleşmediği yolundaki davalı idare iddiası yerinde görülmeyerek uyuşmazlığın esasına geçildi:

Dava, 10.8.1999 günlü, 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1/a maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde alt düzeydeki normların, yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığı kuşkusuzdur. Normlar hiyerarşisinin en üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen kanunlar yürürlüğünü anayasadan, tüzükler yürürlüğünü kanundan, yönetmelikler ise yürürlüğünü kanun ve tüzükten almaktadırlar. Dolayısıyla; bir normun, kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm getirmesi mümkün bulunmamaktadır. Bahsedilen hiyerarşinin, yönetmelikler bakımından bir ifadesi niteliğini taşıyan Anayasamızın 124. maddesinde de; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabilecekleri belirtilmiştir.

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. maddesinde; bu Kanunun amacının Anayasa. 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere. Milli Eğitim Bakanlığının kurulmasına teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemek olduğu belirtilmiş: 4359 sayılı Yasa ile değişik "Kadrolar" başlıklı, 62. maddesinde de: "Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar. Milli Eğitim Bakanlığı. Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanacak norm kadro sayılarının tespit edildiği yönetmeliğe uygun olarak merkez ve taşra birimleri, öğretmen kadroları ise branşları bazında okul ve kurumlar itibariyle dağıtılır. Kapatılan veya norm kadro sayısı azalan okul ve kurumların ihtiyaç fazlası boş öğretmen kadrolarını İl milli eğitim müdürlüklerine aktarılır" hükmü yer almıştır.

"Atama ve Yer Değiştirme" başlıklı 61. maddesinde ise Öğretmenlerin hizmet bölgelerinde en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların il içi ve iller arası yer değiştirmeleri Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda saptanacak hizmet puanı sırasına göre haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılır.

Bakanlıkça belirlenen özürler nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler, eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla bu sürelerle sınırlı değildir. Özüre dayalı yer değiştirmeler, özür ve hizmet gereklerinin birlikte karşılanması temelinde gerçekleştirilir. Bu özürler gruplandırılarak önem ve öncelik sırasına konulur ve gruplarına göre puanlandırılır.

Özüre dayalı yer değiştirme istekleri, hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenlerin üç yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar. Aylıksız izin verilenler. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 72 inci maddesi hükmünden yararlandırılır.

Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı olarak, il milli eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere. Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş öğretmen kadrolarının dağılımı ile öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin esaslar, 3797 sayılı Yasa ile belirlenmiştir. Buna göre, öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerinde, kapsamı Bakanlıkça belirlenecek olan "hizmet puanı" esası, temel ölçüt olarak alınmaktadır. Öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin genel kuralın istisnasını oluşturan ve gözönünde bulundurulması zorunlu olan Özüre dayalı yer değiştirmelerde dahi söz konusu hizmet puanı ölçütü korunmaktadır. Kanunda öngörülen hizmet puanına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler ise gerek uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde gerekse 11.6.2000 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan aynı adlı Yönetmelikte yer almaktadır.

Yasanın yukarıda anılan 61. maddesi hükmünün, yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir başka deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de "hizmet puanı" esasının gözönünde bulundurulması, zorunluluk arz etmektedir.

3797 sayılı Yasanın 62. maddesi dayanak alınarak hazırlanan ve 10.8.1999 günlü. 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ilişkin Yönetmelikte ise. Yönetmelik kapsamına dahil okul ve kurumlarda bulunması gereken yönetici ve öğretmen (norm kadro) sayılarına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. Yönetmeliğin dava konusu Geçici 1/a maddesinde okul ve kurumlarda görevli mevcut öğretmenlerin branşları itibariyle olmak üzere belirlenen, norm kadrolarla ilişkilendirilmeleri işlemini takiben; "Herhangi bir branştaki öğretmen sayısının o okul ve kuruma aynı branş için verilen norm kadro sayısından fazla olması halinde bu fazlalık, il içinde bulunan okul ve kurumlara veya istekleri halinde diğer illerdeki okul ve kurumlara yer değiştirme suretiyle atamaları yapılarak giderilir. Fazlalığın giderilmesinde istekli olanlara öncelik verilir. İstekli bulunmaması veya fazlalığın giderilmesine yetecek sayıda olmaması halinde, o okul veya kuruma en son atanan, fazla konumundaki öğretmen olarak belirlenir.

Bu şekilde yapılacak atamalarda giderilemeyen norm kadro fazlası durumundaki öğretmenlerin kadroları, yerleşim merkezi veya eğitim bölgesi içinde koordinatör olarak belirlenecek bir okul veya kuruma aktarılır. Bunlar, aynı yerleşim merkezi veya eğitim bölgesi içindeki okul ve kurumlarda 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 19 uncu maddesi kapsamında görev yaparlar.

Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branştan o yerleşim merkezi veya eğitim bölgesine dahil okul ve kurumlara atama yapılmaz??.." hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, Yönetmelik kapsamına giren okul ve kurumlardaki öğretmen sayısının, belirlenen norm kadro sayısından fazla olması halinde söz konusu fazlalığın tesis edilecek yer değiştirme suretiyle atama işlemleri ile giderilmesinin amaçlandığı anlaşılmakla beraber, atamalara esas teşkil edecek norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti bakımından, "istekli bulunmaması ve fazlalığın giderilmesine yetecek sayıda olmaması" haline özgü olarak getirilen, ilgili okul veya kuruma en son atanan öğretmenin norm kadro fazlası öğretmen olarak kabulü yolundaki hükümde, öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin esasları düzenleyen ve bu işlemler bakımından "hizmet puanı" ölçütünü temel alan Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 61. maddesi hükmüne ve dolayısıyla "normlar hiyerarşisi ilkesi"ne uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin dava konusu Geçici 1/a maddesinde yer alan, norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin; "İstekli bulunmaması veya fazlalılığın giderilmesine yetecek sayıda olmaması halinde, o okul veya kuruma en son atanan, fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenir." tümcesinin iptaline, diğer kısımları yönünden ise davanın reddine, dava kısmen kabul kısmen retle sonuçlandığından aşağıda dökümü gösterilen 27.200.000.- lira yargılama giderinin yarısı olan 13.600.000.-liranın davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına, posta pulu ücretinden noksan yatırılan 7.230.000.-liranın davacıya tamamlattırılmasına. 12.10.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
Ender Tansel Sıtkı Mehmet Ahmet Hamdı
ÇETİNKAYA ÇÖLAŞAN ASLAN ÜNLÜÇAY ÜNLÜ

YARGILAMA GİDERLERİ_:
Harç Pulu: 7.200.000.- TL.
Posta Pulu: 20.000.000.- TL.
TOPLAM: 27.200.000.- TL.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:41 - Bu ilde vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı19:36 - Batı, İslam ezberini yüzyıllardır bozmuyor19:35 - Doğu Anadolu'da sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye düştü19:31 - 'Bu hastalık genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor'19:30 - Yalova'da filyasyon ekibine sopalı saldırı19:27 - 'Hastalar, 'Ben ölmek istemiyorum, beni kurtarın' diyorlar'
19:25 - 'Asrın Projesi' Marmaray 7 yaşında19:22 - Yargıtay'dan 'su sızma' kararı19:16 - Almanya Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenecek19:12 - Isparta'da midibüsle otomobil çarpıştı: 15 yaralı19:00 - Veriler açıklandı... Hasta sayısı yükselmeye devam ediyor18:55 - Bisiklet sürücüsünden geriye çizmeleri kaldı
18:41 - Yazıcıoğlu suikastında FETÖ'cü Adil Öksüz izi18:27 - Hastaneye yatırılan her 100 korona hastasından biri felç oluyor18:19 - ODTÜ'lü Aslı müdürlüğü bıraktı, 'kuşkonmaz' üretimiyle ihracatçı oldu18:08 - Meteoroloji'den bir uyarı daha: Balkanlar'dan soğuk hava geliyor18:05 - Muvazzafların da olduğu 7 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
17:59 - Diyarbakır'da hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam