1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstekli olmayan öğretmenler pansiyonlarda belletici olarak görevlendirilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu "Okulda görevli öğretmenler arasından" ibaresinin, "istekli olanlar arasından" biçiminde bir düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlendiğinden bahisle açılan iptal davasını reddetti.
26 Haziran 2021 14:39
+Aa- Yazdır
İstekli olmayan öğretmenler pansiyonlarda belletici olarak görevlendirilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi" konulu 30/01/2013 tarih ve 2013/3 sayılı Genelgesi'nin 5. paragrafının 1/a bendinde yer alan "Okulda görevli öğretmenler arasından" ibaresinin, "istekli olanlar arasından" biçiminde bir düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlendiğinden bahisle iptali istenilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesinin 27/02/2019 tarih ve E:2016/604, K:2019/851 sayılı karar ile bunu reddetmiş ve İDDK da bu kararı onamıştır.

İDDK'ya göre;

Okullara bağlı bulunan pansiyonlarda öncelikle, öncelikli olarak o okulun kadrolu öğretmenlerinin belletici öğretmen olarak görevlendirilmesinin ve bu görevlendirmenin de resen yapılmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Belletici görevlendirmesine ilişkin üst norm olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununda öğretmenlerin istekliliğine ilişkin bir ölçüt yoktur.

Yeterli sayıda öğretmen olmaması durumuna münhasır olarak diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından, istekli olanlara öncelik verilerek görevlendirme yapılacağının belirtildiği anlaşıldığından dava konusu, Genelge hükmünde anılan Kanun hükmüne ve hukuka aykırılık görülmemiştir.

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

Esas No: 2019/1367

Karar No: 2020/2016

Karar tarihi: 02.11.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : F1 Sendikası

VEKİLİ : Av..

KARŞI TARAF (DAVALI) : Milli Eğitim Bakanlığı-ANKARA

VEKİLİ : Hukuk Müşaviri .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 27/02/2019 tarih ve E:2016/604, K:2019/851 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi" konulu 30/01/2013 tarih ve 2013/3 sayılı Genelgesi'nin 5. paragrafının 1/a bendinde yer alan "Okulda görevli öğretmenler arasından" ibaresinin, "istekli olanlar arasından" biçiminde bir düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlendiğinden bahisle iptali istenilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Danıştay İkinci Dairesinin 27/02/2019 tarih ve E:2016/604, K:2019/851 sayılı kararıyla;

30/10/1983 tarih ve 18206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (mülga) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 10. maddesi hükmüne yer verildikten sonra, okullara bağlı bulunan pansiyonlarda öncelikle ve çoğunlukla pansiyonun bağlı bulunduğu okulun kayıtlı öğrencilerinin kalmakta olduğu göz önünde bulundurulduğunda; okulun ve pansiyonun fiziki koşulları, pansiyon ile ilgili yaşanabilecek olası sorunlarda okul ve pansiyon yönetimi ile iletişim, öğrenci talepleri ve öğrenci öğretmen iletişimi gibi hususlar dikkate alınarak, öncelikli olarak o okulun kadrolu öğretmenlerinin belletici öğretmen olarak görevlendirilmesinin ve bu görevlendirmenin de resen yapılmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu sonucuna ulaşıldığından, yatılı ve pansiyonlu okulların verimliliğinin artırılması için yürürlüğe konulan dava konusu Genelge'nin 1/a bendinde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Genelge'nin 1/a bendine "istekli olanlar" ibaresi eklenmediğinden, belletici ihtiyacının öncelikle istekli olup olmadıklarına bakılmaksızın okulda görevli öğretmenler arasından karşılanacağı yönünde bir zorunluluk oluştuğu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "belletici öğretmen" başlıklı 74. maddesinin dava konusu işlem tarihindeki halinde "istekli öğretmenler arasında" ibaresinin bulunduğu, adı geçen Genelge ile yürürlükten kaldırılan 27/06/2011 tarih ve 2011/37 sayılı Genelge'de de "istekli öğretmenler arasında" ibaresinin yer aldığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği'nde konu ile ilgili düzenleme bulunmadığı, her ne kadar davalı idarece dava konusu işlemin gerekçesi Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 10. maddesine dayandırılmaktaysa da, bu hükümden belletici öğretmenlerin okuldaki görevli öğretmenler arasından isteklerine bakılmaksızın görevlendirilebileceği yorumu çıkmadığı, tam tersi olarak okuldaki öğretmenler arasından da istekli olanlar arasından görevlendirilebileceğinin anlaşıldığı, söz konusu 10. maddenin 2001 yılından beri değişmediği, bu nedenle uygulamanın da değişmesi için bir nedenin bulunmadığı, aynı konu ile ilgili birbiriyle çelişen maddeler söz konusu olduğunda yeni yürürlüğe giren mevzuatın uygulanması gerektiği, bu nedenle 21/07/2012 tarih ve 28360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen "belletici öğretmen" başlıklı 74. maddenin uygulanması gerektiği, belletici öğretmenlik görevinin, öğretmenlik mesleğinin zorunlu unsurları arasında yer almadığı, bu nedenle istekli olmayan öğretmene bu görevin verilmesinin angarya niteliğinde olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, dava devam ederken, 28/10/2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin yayımlandığı ve bu Yönetmeliğin 92. maddesiyle "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür." şeklindeki düzenlemeyle bir değişiklik öngörüldüğü, anılan mevzuat hükümlerine göre belletici öğretmen olarak öncelikli olarak okulda görev yapan öğretmenlerin görevlendirildiği, okul pansiyonlarında öğrencilerin, yeme, yatma, dinlenme, eğitim ve öğretim, etüt çalışmalarıyla benzeri hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, pansiyonda disiplin ve düzenin sağlanması işlerinin, okulu, öğrenciyi bilen ve tanıyan öğretmen tarafından daha etkin ve kısa sürede çözümlenebileceği, bunun idare hukukunun hizmette verimlilik ve kamu yararı ilkelerine de uygun olduğu, ayrıca, pansiyonlu ve yatılı okullarda görevli olan öğretmenlerin o okulun sağladığı birtakım hizmete tahsisli lojman, öğlen yemeği, servis, sağlık hizmeti gibi olanaklardan yararlanırken sorumluluktan sakınma sonucunu doğuracağı, belleticilik görevinin dışarıdan öğretmenlere verilmesi anlayışının adil ve hakkaniyetli olmayacağı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ K3'ÜN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının gerekçeli olarak onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, uygulamada sorunlar ve tereddütler olduğundan bahisle Bakanlığa bağlı her tür ve kademedeki yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici öğretmen ihtiyacının karşılanmasının kaynağına ilişkin terditli açıklama yapılmış ve önceki 2011/37 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak, "Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi" konulu 30/01/2013 tarih ve 2013/3 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Belletici kaynağının ilk sırası; önceki Genelge'de "Aynı okulda görevli öğretmenlerden istekli olanlar" iken, 2013/3 sayılı Genelge ile "Okulda görevli öğretmenler" olarak düzenlenmiştir.

Bunun üzerine "Okulda görevli öğretmenler arasından" ibaresinin, "istekli olanlar arasından" biçiminde bir düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlendiğinden bahisle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat aşağıdaki gibidir:

13/07/1982 tarih ve 17781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 1. maddesinde, "Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yatılı okuma imkanı sağlamak üzere, parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle paralı yatılı okumak isteyen öğrenciler için okul pansiyonlarının açılmasına ve yönetimine ilişkin esasları düzenlemektir."; "Tanımlar" başlıklı2. maddesinde, "Bu Kanunda geçen; "Okul" Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını; "Pansiyon" ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılı okuyan öğrencilerin barındırma, yatırma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri; "Belletici" ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile yönetmelikte belirtilecek diğer idari hususları yürütmekle görevli kişileri; ifade eder."; "Belleticilerin görevlendirilmesi" başlıklı5. maddesinde, "Pansiyonlardan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitim ve gözetim faaliyetleri ile pansiyonların idari işlerini yürütmek üzere belleticiler görevlendirilir. Görevlendirme, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları öğretmenleri arasından Valilik Onayı ile yapılır."; "Yönetmelik" başlıklı 16. maddesinde, "Pansiyonların yönetimi, belleticilerin nitelikleri ve görevleri, pansiyonlarda ücretli ve ücretsiz yemek yeme ve ödeme esasları, paralı yatılı öğrenci taksitleri ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, Bakanlar Kurulunca 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir." düzenlemelerine yer verilmiştir.

Anılan Kanun'a dayanılarak hazırlanan ve 30/10/1983 tarih ve 18206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 25/07/2001 tarih ve 24473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 10. Maddesinin ilk üç fıkrasında ise, "Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüd çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir. Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

Bir günde;

1- Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3,

2- Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3,

belletici görevlendirilmesi esastır.

Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler. Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan belletici görevlendirilmesine özen gösterilir. Belletici öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan belletici öğretmenlere, istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez." hükümleri bulunmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Okullara bağlı bulunan pansiyonlarda öncelikle ve çoğunlukla pansiyonun bağlı bulunduğu okulun kayıtlı öğrencilerinin kalmakta olduğu göz önünde bulundurulduğunda; okulun ve pansiyonun fiziki koşulları, pansiyon ile ilgili yaşanabilecek olası sorunlarda okul ve pansiyon yönetimi ile iletişim, öğrenci talepleri ve öğrenci öğretmen iletişimi gibi hususlar dikkate alınarak, öncelikli olarak o okulun kadrolu öğretmenlerinin belletici öğretmen olarak görevlendirilmesinin ve bu görevlendirmenin de resen yapılmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Belletici görevlendirmesine ilişkin üst norm olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu'nun 5. maddesinin, görevlendirilecek öğretmenlerin istekliliğine ilişkin bir ölçüt barındırmadığı ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde de öncelikle okulda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılacağı, yeterli sayıda öğretmen olmaması durumuna münhasır olarak diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından, istekli olanlara öncelik verilerek görevlendirme yapılacağının belirtildiği anlaşıldığından dava konusu, Genelge hükmünde anılan Kanun hükmüne ve hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu durumda, davanın reddi yolunda verilen, ancak kanuni dayanak gösterilmeksizin ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin işlem tarihinde yürürlükte bulunan hali yerine ilk haline yer verilerek kurulan Daire kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddine ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 27/02/2019 tarih ve E:2016/604, K:2019/851 sayılı kararının, yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 02/11/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:40 - Bir babanın en acı bekleyişi19:28 - Vaka artışı devam ediyor: 11 bin 94 yeni vaka19:21 - CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı19:10 - Nemrut dönüşü feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı19:02 - 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu devam ediyor18:51 - Bakan Koca: Aşı yaptıranlar arasında yerimizi alalım
18:38 - Atatürk Barajına giren kardeşlerden 2'si hayatını kaybetti, biri tedavi altında18:27 - Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı18:15 - TEM'i kilitleyen kaza! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu18:10 - Dalgıç kaymakamdan 'Atık' paylaşımı18:06 - İstanbul'da utandıran görüntü! Piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı17:55 - Erdoğan: Arhavi'de hak sahiplerine ödemeler en kısa sürede yapılacak
17:40 - Tatil hayalleri suya düşen vatandaşlar otelin havuzunu bastı17:28 - Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu17:25 - Uygulanan aşı miktarı 65 milyon dozu geçti17:23 - 'Vatanıma faydam dokunsun' dedi Harvard'dan Türkiye'ye döndü17:21 - Özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
17:10 - Bakan Koca'nın paylaştığı güvercini tedavi eden 112 sağlık ekibi konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Aşı olmayanların bazı kısıtlamalara tabi tutulmasını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam