Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?

Danıştay Sekizinci Dairesi, akademik ilanlarda bölüm başkanlığı görüşünün alınmasının zorunlu olmadığına hükmetti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Ağustos 2021 00:03, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2021 11:05
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?

Bir yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrosunda bölüm başkanının görüşü alınmadığı gerekçesiyle iptal davası açılmıştır.

İdare mahkemesince, davacının başkanı olduğu birim tarafından doçent ataması için bir istemde bulunulmadığı veya bu konuda Rektörlükçe bölüm başkanının görüşünün alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve yükseköğretim mevzuatının bir bütün olarak incelenmesi sonucunda akademik kadro ilanı verilmeden önce ana bilim dalı veya bölüm başkanının görüşünün alınması yönünde bir zorunluluk olmadığı gerekçesiyle İdare Mahkemesinin iptal kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

Esas No: 2016/3065

Karar No: 2020/3688

İstemin Özeti : Malatya 1. İdare Mahkemesi'nin 21/12/2015 gün ve E:2015/1064, K:2015/1558 Sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi: Hukuka aykırı olduğu anlaşılan Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince, S. Taşdemir'in davalı idare yanında davaya katılma isteminin İdare Mahkemesince değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğinden, işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, ... Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" Ana Bilim Dalı bünyesinde doçent olarak görev yapmak üzere bir adet öğretim üyesi alımına ilişkin İnönü Üniversitesi Rektörlüğünce 19.06.2015 gün ve 29391 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan akademik kadro ilanının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının başkanı olduğu Tarih Bölümü'nün "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" Ana Bilim Dalına yapılacak doçent ataması için bir istemde bulunulmadığı veya bu konuda Rektörlükçe bölüm başkanının görüşünün alınmadığı, bir başka ifadeyle kadro ihtiyacının belirlenmesine ve akademik kadro ilanına çıkılmasına ilişkin mevzuatta öngörülen prosedür tamamlanmadan Rektörlükçe kadro ilanı verildiği görüldüğünden, üniversitelerin kadro ihtiyaçlarının belirlenmesinde gerekli olan süreç izlenmeksizin tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-3 maddesinde; üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları arasında düzenlenmiş olup; dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle ''Doçentliğe atama'' başlığını taşıyan 25. maddesinde; bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosunun, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilan edileceği; müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edileceği; bu profesörlerin, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirecekleri, rektörün, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapacağı kuralı yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden; .. Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, davaya konu doçent kadrosuna ihtiyaç bulunmaması nedeniyle kadro talep edilmemesine karşın, kadro ilan edilmesinin hukuka aykırı olduğundan bahisle iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda; Üniversite Yönetim Kurulunun 30.4.2015 gün ve 2015/7-1 Sayılı kararıyla, aralarında davaya konu kadronun da bulunduğu öğretim üyesi kadrolarının kullanımı için kadro aktarma ve kullanma müsaadesi verilmesi teklifi kabul edilerek, Yükseköğretim Kuruluna arzına karar verildiği, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından da davaya konu kadroya ihtiyaç bulunduğu belirtilerek, Rektörlük makamına talep formu sunulması ve kadro talep edilmesi sonrası, Rektörlükçe 19.06.2015 tarihli ilan ile "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" Ana Bilim Dalı için davaya konu doçent kadrosunun ilan edildiği anlaşılmıştır.

Her ne kadar İdare Mahkemesi tarafından; Rektörlükçe bölüm başkanının görüşü alınmadan ve mevzuatta öngörülen prosedür tamamlanmadan doçent kadrosu ilan edilmesinin hukuka aykırı olduğu kabul edilmişse de; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve yükseköğretim mevzuatının bir bütün olarak incelenmesinden; akademik kadro ilanı verilmeden önce ana bilim dalı veya bölüm başkanının görüşünün alınması yönünde bir zorunluluk olmadığı anlaşılmıştır.

Bu bağlamda; Üniversite Yönetim Kurulu ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının belirttiği kadro ihtiyacının değerlendirilerek dava konusu ilan hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, eksik inceleme ve değerlendirme sonucu verilen İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; Malatya İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 22/09/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber