MEB, yönetici atamayı hazırlarkan bu hatalara düşmemeli...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2008 12:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atanması hakkındaki yönetmeliklerle ilgili olarak yazılan bir çok yazı, haber ve sendikaların basın açıklamalarında kariyer ve liyakati esas alan kadrolaşma esasına göre yapılmayacak bir yönetmelik beklendiğini, aksi durumun yargı tarafından iptal edileceğini, yargı yoluna gidileceğini de açıkça ifade edilmektedirler.

Yönetmeliklere ve iptal gerekçelerine bakıldığında keyfi uygulamalara yol açabilecek durumların olması, takdir puanı, mülakat sınavı, sözlü sınav gibi objektif olmayan kriterlerin ön plana çıkarılması olarak karşımıza çıkmaktadır.

11.01.2004 tarihinde başlayan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği süreci (13.04.2007 deki son yönetmelikte yerdeğiştirme başlıktan çıkarıldığı gibi maddelerde de yer almamıştır.) Önce Mülakat Sınavı nedeniyle yargı kararları gereği önce 2005 yılında ardından 04.03.2006 tarihinde değişikliğe uğramıştır.

Bu değişiklikler bazı maddelerin değiştirilmesi şeklinde olmuş 13.04.2007 tarihli yönetmelikle ise eski yönetmeliği kökten kaldırmak şeklinde gerçekleşmiştir.

Yargıdan yeniden dönmemesi için aşağıdaki hususun da mutlaka gözetilmesi gerekmektedir:

11.01.2004 tarihli yönetmelikte yapılan değişiklikler sonucunda 04.03.2006 tarihli düzenlemeye göre

?Müdür yardımcılığı için duyuru ve atama

MADDE 20-Seçme sınavını kazanan adaylar ile daha önce eğitim kurumu yöneticiliği görevinde bulunanlar, boş müdür yardımcılıklarına atanmak üzere valiliklerce yapılacak duyuru üzerine Ek-1 deki Yöneticilik İstek Formu ile en fazla üç eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle istekte bulunabilirler.

Başvuruda bulunan adaylardan Ek-2 deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puan alanların atamaları, istekleri de dikkate alınarak başvuru tarihinin tamamlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde valiliklerce yapılır.

Müdür yardımcılığı için yapılacak duyuruda; Seçme Sınavını kazanan adaylar ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereği yeniden atanacaklar ve Geçici 2 nci maddesi gereği müdür yardımcılıklarına atanmak isteyen adayların Seçme Sınavı ile Değerlendirme Sınavı sonucu alınan sertifikalarının geçerlilik süresi ile sınırlı olmak üzere başvuruları birlikte alınır. Bu şekilde başvurusu alınanların değerlendirme işlemleri, Ek-2 deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde birlikte yapılır. Bu değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan adayın ataması tercih sırası da dikkate alınmak suretiyle yapılır.?

Yeniden Atama

Madde 25 ? Birleştirilen, dönüştürülen veya kapatılan eğitim kurumlarının önceki yöneticileri dahil, daha önce eğitim kurumu yöneticiliğinde bulunmuş olanlar, ayrıldıkları veya istekleri halinde daha alt tipteki eğitim kurumları yöneticilik görevlerine yeniden atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna atanmak üzere birden fazla adayın başvurmuş olması durumunda EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonucuna göre atama yapılır.

Yine aynı yönetmeliğin 7.maddesinde;?

?Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve (mülga) APK Uzmanlığı görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde, genel idare hizmetleri sınıfına dâhil şef kadrosunda ve özel öğretim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler ile yurt dışındaki Bakanlığa bağlı okullarda müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde, kurucu müdürlükte ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreleri ikinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır.? (ilgili yönetmelikte 2. Kademe yöneticiliği; Müdür Başyardımcılığı ve C tipi Okul Müdürlüğüne denktir.)

Denilmekteydi.

Ve o dönemde yapılan 30.06.2006 tarihli müdür yardımcılığı seçme sınavına 7.madde kapsamındakiler alınmamışlardır. Alınmamalarının sebebi ise sınava girmeden daha önceki yöneticilikleri nedeniyle yöneticilik görevinin kendilerine müktesep hak olarak verilmesinden idi. 20.ve 25. maddelere göre atanabileceklerini bekleyen bu öğretmenlerin hakları 13.04.2007 tarihli yönetmelikle de teslim edilmemiştir. Tıpkı sınav kazananlarda olduğu gibi.

Bu durumdan ders çıkaran bakanlık, çıkarılacak yönetmelikte sınav kazananların haklarını teslim etmeyi düşündüğü görülmekte ise de 7.madde kapsamında olup sınava alınmayanların hakları verilmediği taktirde bu kez yine yargı süreci ile karşı karşıya kalınacaktır. Çünkü bu durumdaki insanlara sınav hakkı dahi verilmemiştir. Bu nedenle yapılabilecek 2 çözüm vardır.

Ya 03.04.2006 tarihindeki yönetmelikte olduğu gibi ?Müdür yardımcılığı için yapılacak duyuruda; Seçme Sınavını kazanan adaylar ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereği yeniden atanacaklar ve Geçici 2 nci maddesi gereği müdür yardımcılıklarına atanmak isteyen adayların Seçme Sınavı ile Değerlendirme Sınavı sonucu alınan sertifikalarının geçerlilik süresi ile sınırlı olmak üzere başvuruları birlikte alınır. Bu şekilde başvurusu alınanların değerlendirme işlemleri, Ek-2 deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde birlikte yapılır. Bu değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan adayın ataması tercih sırası da dikkate alınmak suretiyle yapılır.? Şeklinde bir hüküm eklenmeli,

Ya da sınava alınan ve alınmayan herkes yeniden sınava alınmalı sınava alınıp başarılı olanların puanlarını kullanabilmelerine olanak verilmeli tekrar sınava girerlerse hangi sınavdan yüksek puan almışlarsa o puanları değerlendirmeye katılmalıdır.

Aksi taktirde yönetmeliğin bu ayağı sakat olacak ve yargıdan dönecektir. Yargıdan dönecek yeni bir yönetmelik sonucunda her şey çok daha karmaşık hale gelecektir. Her yeni karışıklık çözümsüzlüğe daha çok yaklaşmak anlamı taşıyacağından bu yönetmelik çok ince elenip sık dokunarak hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalıdır. Bakanlığın amacının da bu kaostan başarılı bir şekilde çıkmak olduğuna olan inancımızı yitirmek istemiyoruz?

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber