Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay Başkanlığı 1965 yılından bugüne kadar vermiş olduğu tüm içtihadı birleştirme kararlarını web sitesinden yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ocak 2022 17:05
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay Başkanlığı 1965 yılından bugüne kadar vermiş olduğu tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştayca bugüne kadar;

Yargılama usulüne ilişkin: 22 adet

Kamu görevlilerine ilişkin: 24 adet

Diğer idari davalara ilişkin: 20 adet

Vergiye ilişkin: 28 adet

içtihadı birleştirme kararları yayımlamıştır.

2575 sayılı Danıştay Kanununa göre;

İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir.

İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kurulları veya Başsavcı tarafından istenebilir.

Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay Başkanlığına başvurabilirler.

Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki kararları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır.

Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.

Kamu görevlilerine ilişkin kararlar:

KAPAT [X]

Bazı rütbelerde (Havada) ki subaylara terfie hak kazanmaları için 4273 sayılı Kanun'un değişik 10'uncu maddesiyle tanınan indirimli terfi süresinden kara ordusu topçu uçucularının faydalanamayacağı hakkında. T: 19/02/1966 E: 1965/93 K: 1966/2

Açmış oldukları davalar sonunda emeklilik işlemleri iptal edilmiş olan personelin emekli statüsünde geçirmiş oldukları sürelerin kıdemlerinde sayılacağı hakkında. T: 09/07/1966 E: 1965/21 K: 1966/7

6245 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesine göre ödenmesi gereken tazminatın 7244 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin tahdidine tabi olduğu hakkında. T: 06/05/1967 E:1966/3 K: 1967/4

6725 sayılı Jet Tayyareciliği Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu'nun birinci maddesinin (c) bendine göre verilmekte olan tazminatın 7244 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesindeki tahdide tabi tutulmak suretiyle 262 sayılı Kanun'daki aylık tutarlarının yarısı üzerinden ödenmesi gerektiği hakkında. T: 16/12/1967 E: 1966/36 K: 1967/9

Muvazzaf askerlik hizmetini, 1076 sayılı Kanun'un 3. maddesini değiştiren 97 sayılı Kanun'un, geçici 2'nci maddesine göre öğretmen olarak yapanların askerde geçirdikleri sürenin terfi süresine ilave edilmesi gerektiği hakkında. T: 20/04/1968 E: 1966/65 K: 1968/1

Açmış oldukları davalar sonunda emeklilik işlemleri Danıştayca iptal edilmiş olan personelin yeniden göreve alınmaları halinde emekli statüsünde geçen sürelerinin, 9/7/1965 tarih ve 7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince, uyuşmazlığın daha evvel Danıştayca karara bağlanmamış olmak kaydıyla bir terfi dönemine isabet eden kısmının memuriyet kıdeminden sayılacağı hakkında. T: 20/06/1970 E: 1969/1 K: 1970/27

Hakimler Kanunu'nun 39'uncu maddesine göre yükselmeğe layık olduklarına karar verilen hakim ve C. Savcılarının, devamı maddelere göre liyakat dereceleri tayin edilirken 39'uncu maddedeki niteliklerin de göz önünde tutulacağı hakkında. T: 07/11/1970 E: 1968/14 K: 1970/29

Milli Korunma Kanunu'na göre kurulan müessese, teşekkül ve ortaklıklara memuriyetten istifa etmek suretiyle veya açıktan atananların buralarda geçen hizmetlerinin emeklilik fiili hizmetinden sayılması gerektiği hakkında. T: 23/01/1971 E: 1968/11 K: 1971/7

4273 sayılı Kanun'un 5611 sayılı Kanun'la değişik 10'uncu maddesi ile bu maddeye 7417 sayılı Kanun'la eklenen G fıkrasındaki Hava Kuvvetlerine ait uçucuların yararlanacağı indirimli bekleme süresinden, Hava Kuvvetleri mensubu tabiplerin yararlanamayacakları hakkında. T: 20/02/1971 E: 1966/73 K: 1971/16

4275 sayılı Kanun'un 5611 sayılı Kanun'la değişik 10'uncu maddesi ile bu maddeye 7417 sayılı Kanun'la eklenen G fıkrasındaki Hava Kuvvetlerine ait uçucuların yararlanacağı indirimli bekleme süresinden, Hava Bakım Subaylarının yararlanamayacakları hakkında. T: 20/02/1971 E: 1965/108 K: 1971/17

Paraya ilişkin konularda kanuna aykırı olarak yapılmış olan ödemeler sonunda haksız ödemenin idarece geri alınabileceği hakkında. T: 27/03/1971 E: 1965/16 K: 1971/20

Yükseköğrenim ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda çalışan kapıcı, bekçi, temizlikçi, odacı ve kalorifercilerin 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun değişik 12'nci madde-sinin II sayılı fıkrasının C bendi gereğince Emekli Sandığı ile ilgilendirilmelerinin gerektiği hakkında. T: 27/03/1971 E: 1969/4 K: 1971/21

18/7/1963 günlü ve 286 sayılı Yasa ile değişik 442 sayılı Köy Kanunu'nun, köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilebilme yeteneğini gösteren 25'inci maddesinin 4'üncü bendindeki "Türkçe okuyup yazma bilmek" koşulundan yoksun bulunan bir kimsenin, köy muhtarı seçilip tutanağında kesinleşmesinden sonra, bu nedenle il veya ilçe idare kurullarınca, aynı yasanın 33'üncü maddesi hükmüne dayanarak muhtarlıktan çıkarılamayacağı hakkında. T: 10/04/1971 E: 1968/4 K: 1971/23

İştirakçilerin vücutlarında hasıl olan arızalar veya uğradıkları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazife yapamayacak duruma düştüğü usulüne uygun olarak tespit edilmiş olan vazife malüllüklerinin, vazife malüllüklerinin neviler ile dereceleri hakkındaki tüzüğe bağlı cetvelde gösterilenler dışında görülecek olanlarının T.C. Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca 6'ncı dereceden hangisine gireceğinin tayin edilmesinin ve bu derecelerden birine konulmasının gerekli bulunduğu hakkında. T: 15/05/1971 E: 1969/15 K: 1971/25

Jandarma Üst Subaylarına, Jandarma Sicil Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında çift yıllarda sicil düzenlenmesinin gerektiği hakkında. T: 03/07/1971 E: 1969/9 K: 1971/31

İstek üzerine kanuna uygun olarak yapılan emeklilik işleminin idarece geri alınmasının mümkün bulunmadığı hakkında. T: 08/01/1972 E: 1968/9 K: 1972/1

Evvelce sehven kanuna aykırı olarak yapılmış bir terfi veya intibak işleminin kanunsuzluğunun tespitinden sonra idarece geri alınması sonucu fazla ödenmiş bulunan aylık ve ücret farklarının kararda belirtilen istisnalar dışında ancak ilk kanunsuz ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 90 gün içinde geri alınabileceği hakkında. T: 22/12/1973 E: 1968/8 K: 1973/14

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, memurların tesis edilen sınıflar itibariyle yükselebilecekleri dereceleri gösteren 36. maddesi hükmünün değişikliğine ilişkin Yasalar ve Kanun Hükmünde Kararnameler hükümleri ile 28/2/1979 tarih ve 2182 sayılı Yasa uyarınca verilen bir derece sonucunda kazanılmış hak aylık derecesi olarak almakta oldukları aylık dereceleri karşılığı olan "ek gösterge"nin ilgililere verileceği hakkında. T: 14/06/1989 E: 1989/1-2 K: 1989/2

Sıkıyönetim Komutanlarının istemi üzerine görevlerine son verilen kamu personeli ile ilgili olarak 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası'nın 2. maddesinin 2766 sayılı Yasa ile değişik son fıkrasında yer alan "... Bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar." hükmünün sıkıyönetim süresiyle sınırlı olarak uygulanması gerektiği hakkında. T: 07/12/1989 E: 1988/6 K: 1989/4

Ertelenmiş bulunan bir mahkümiyet hükmü nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A-5 ve 98/b maddeleri uyarınca Devlet memurunun görevine son verilemeyeceği hakkında. T: 25/11/1990 E: 1990/2 K: 1990/2

Mesleğe özel yarışma sınavı ile girmeyen belediye iktisat müfettişlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43'üncü maddesine 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesiyle eklenen I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı başlıklı bölümünün 1/g bendinde düzenlenen ek gösterge uygulaması yönünden mezkur maddedeki şartları taşımak kaydıyla belediye müfettişi sayılacakları ve maddedeki ek göstergeden yararlanacakları hakkında.

T: 24/01/2002 E: 1999/1 K: 2002/1

Mühendis unvanına sahip olmakla beraber 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında kimyager kadrosunda görev yapanların ek gösterge rakamlarının tespitinde, tahsil durumlarının değil, kadro unvanının esas alınması gerektiği hakkında. T: 07/12/2007 E: 2005/2 K: 2007/1

Sağlık Bakanlığı personeli olup, döner sermaye ek ödemesinden yararlanan ilgililer hakkında tesis edilen naklen atama, ikinci görevin üzerinden alınması gibi işlemlerin iptali istemiyle açılan davalar sonucunda verilen iptal kararları üzerine söz konusu işlemler nedeniyle fiilen çalışılmayan dönemler için döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılması gerektiği hakkında. T: 12/12/2018 E: 2013/2 K: 2018/2

Astsubay sınıf okulunu bitirdikten sonra astsubaylığa nasbedilenlerin, astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altında geçen öğrenim sürelerinin, fiili hizmet sürelerinden sayılmayacağı hakkında. T: 12/12/2018 E: 2018/1 K: 2018/4

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz