Advertisement

Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 03 Temmuz 2022 00:03
Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Soru; Merhaba iyi akşamlar benim sizi bir sorum olacaktı eğer müsaitseniz?1- Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri resen yapılabilir mi?2-İl sınırları dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere koordinatörlük görevi resen verilebilir mi?

Cevap;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 88. Maddesinde

Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi

MADDE 88- (1) İşletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla okulda alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez. Koordinatör olarak görevlendirilen öğretmenlerin isimleri ilgili işletmeye bildirilir.

(2) Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Okuldaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra işletmelerde meslek eğitimi adı altında ders görevi verilir.

b) İşletmelerde mesleki eğitim (Mülga ibare:RG-16/9/2017-30182) (...) ders görevi verilmesinde işletmelerin okula uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısıyla bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler esas alınır. Hangi güzergahtaki, kaç işletme ve öğrenci için kaç saat (Mülga ibare:RG-16/9/2017-30182) (...) ders görevi verilebileceği, koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan zümre başkanlarıyla birer alan öğretmeninden oluşan komisyonca planlanır. Okul yönetimince, bu planlama da göz önünde bulundurularak ilgili alan öğretmenlerine görev dağılımı yapılır. Bu kapsamda bir öğretmene aynı gün için 8 saatten fazla ek ders görevi verilmez. (Değişik ibare:RG-12/7/2019-30829) Ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde staj yapan öğrenciler ile varsa mesleki eğitim gören öğrenciler için işletme ve öğrenci sayısı dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılır ve belirlenecek program çerçevesinde öğretmen görevlendirilir. (Ek cümle:RG-12/7/2019-30829) Öğretmenlerin mesleki çalışma yaptıkları günlerdeki koordinatörlük görevleri mesleki çalışma saatleri dışında yerine getirilir.

c) (Mülga:RG-1/9/2018-30522)

ç) İşletmelerde meslek eğitimi ders görevine esas olacak azami haftalık ders yükünün belirlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereği ilgili alanın alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders görevinden sayılan planlama, bakım ve onarım ek ders saatleri toplamı ile;

1) Anadolu meslek programlarında işletmelere öğrenci gönderilen alan/dallardaki sınıfların işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak ders saati,

2) Mesleki eğitim merkezlerinde ise Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre belirlenen ders saati,

toplamı ders yükü olarak kabul edilir. Grup sayısının belirlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

d) (Mülga:RG-13/9/2014-29118)

KAPAT [X]

e) Bir alanda koordinatör öğretmen olarak görevlendirilecek yeterli sayıda (Değişik ibare:RG-28/10/2016-29871) atölye ve laboratuvar öğretmeninin bulunmaması durumunda bu alana yakın alan öğretmenlerine öncelik vermek üzere diğer alan öğretmenlerine koordinatörlük görevi verilir.

f) Koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi, öğrencinin işletmede bulunduğu günlerde yapılır. Aynı işletmede aynı alanda mesleki eğitim gören 15 öğrenciye kadar bir koordinatör öğretmen görevlendirilir. Bu kapsamda aynı öğrenci gurubu için haftada bir defa ve yalnız bir öğretmene koordinatörlük görevi verilir.

g) İl sınırları dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere koordinatörlük görevi, mahallinde alanla ilgili eğitim yapan okuldaki öğretmenlerle karşılanır. Bunun mümkün olmaması halinde, öğrencilerin kayıtlı olduğu okulca görevlendirilecek öğretmenlerle bu görev yerine getirilir. Ancak staj çalışmalarının izlenmesi için il sınırları dışında öğretmen görevlendirilmez.

ğ) Okul yönetimi, koordinatör öğretmenlerin görevlerini verimli şekilde yerine getirmeleri hususunda denetim ve rehberlik yapar.

(3) Aynı alanda birden fazla okulun öğrencisinin mesleki eğitim gördüğü işletmelerde, okullar arasında işbirliği yapılarak koordinatörlük görevi bir okul müdürlüğünce yerine getirilebilir.

(4) Okulda atölye ve laboratuvar kurulmaması veya yeterli donatım bulunmaması halinde sektörle işbirliği çerçevesinde yapılan protokol kapsamında işletmelerin eğitim birimlerinde alan/dal derslerinin eğitim ve öğretimi için görevlendirilen öğretmenlerin bu görevleri koordinatörlük kapsamında değerlendirilmez.

(5) Koordinatörlük görevi, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında yapılan faaliyetler için verilmez. İşletmelerde mesleki eğitim gören mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri ile örgün mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi birlikte planlanabilir.

(6) Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ile 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre telafi eğitimi görenlerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları için de hafta içi günlerde birinci fıkra kapsamında koordinatör öğretmen görevlendirilir.

(7) Aynı il içerisinde olmakla birlikte toplu taşım araçlarıyla ulaşım sağlanamayan ilçe dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi, işletmenin bulunduğu yerleşim biriminde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılamaması halinde okul müdürlüğünce ilgili alan öğretmenleri arasından görevlendirme yapılarak yerine getirilir.

(8) Ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde ikinci fıkranın (b) bendinde belirlenen esaslara göre koordinatör öğretmen görevlendirilir. Okul bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinde mesleki eğitim veya staj çalışması yapılması halinde bu öğrenciler için koordinatör öğretmen görevlendirilmez."

Ayrıca; Aynı yönetmeliğin "Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları" başlıklı 89. maddesinde koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumluluklar tek tek sıralanmıştır.

"Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 89- (1) Koordinatör öğretmenler:

a) İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması ile staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve okul müdürlüğüne bildirir.

b) İşletmelerde, öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlarla programlara yansıtılmasında yarar gördüğü hususları belirleyerek hazırlayacağı raporu, program geliştirme çalışmalarında değerlendirilmek üzere okul müdürlüğüne verir.

c) Mesleki eğitim konusunda, işletme yetkilileriyle usta öğretici/eğitici personele rehberlikte bulunur.

ç) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmış oldukları işlerle ilgili iş dosyasını kontrol eder.

d) Öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek işletme kayıtlarındaki bilgilerin takip eden iki iş günü içerisinde okul müdürlüğüne iletilmesini sağlar.

e) İşletme yetkilileriyle işbirliği yaparak işyerine uyum sağlayamayan öğrencileri belirler ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için işletme ve okul arasında yapılan işbirliği gereği uygulamaya yönelik iş ve işlemleri takip eder, alınacak önlemleri okul müdürlüğüne bildirir.

f) Okul ile işletme arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirleyerek okul müdürlüğüne bildirir.

g) İşletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem sona ermeden 5 gün önce okul müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.

ğ) Mezunları izleme ve işe yerleştirme çalışmaları kapsamında gerektiğinde mezunlar ve işyeri yetkililerine anket uygular.

h) İşletmelerde mesleki eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.

(2) İşletmelerde mesleki eğitim görecek veya staj yapacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesine esas olmak üzere görevli olduğu eğitim bölgesinde alan taraması yaparak işletme taleplerini alır. Bu uygulama, işletmelerde mesleki eğitim görevi içinde gerçekleştirilir."

Bu hükümler ışığında koordinatörlük görevin o bölümde görevli öğretmenlerce yerine getirilmesi esastır.

Bu hükümlerde il dışında görevin nasıl yapılacağı huşunda bir açıklama bulunmamaktadır.

İL DIŞI KOORDİNATÖRLÜK GÖREVLENDİRMELERİNDE İSTEKLİ ÖĞRETMEN YOKSA İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YAPILAN İLDEN GÖREVLENDİRME YOLUYLA ÇÖZÜLMEKTEDİR

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.11.2016 tarih ve 12336661 sayılı yazılarında koordinatörlükle ilgili tereddüde düşülen hususlar cevaplandırılmıştır.

Bu yazının 10. ve 11.maddeleri, ilçe dışı ve il dışı koordinatörlük görevlendirmelerinin nasıl yapılacağını açıklamaktadır.

İşte o maddeler;

"10. İl sınırları dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere koordinatörlük görevinin öncelikle mahallinde alanla ilgili eğitim yapan okuldaki öğretmenlerle karşılanması, bu amaçla gerekli koordinasyon, yazışma ve onay işlemlerinin il milli eğitim müdürlüklerince yerine getirilmesi, koordinatör öğretmenin mahallinden karşılanamaması halinde ise öğrencinin kayıtlı olduğu okul tarafından görevlendirilecek öğretmenlerce bu görevin yerine getirilmesi gerekmektedir."

"11. Aynı il içerisinde olmakla birlikte toplu taşım araçlarıyla ulaşım sağlanamayan ilçe dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi, işletmenin bulunduğu yerleşim biriminde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılamaması halinde okul müdürlüğünce ilgili alan öğretmenleri arasından görevlendirme yapılarak yerine getirilmesi gerekmektedir."

İşte o madde;

YARIYIL VE YAZ TATİLİNDE STAJ VE KOORDİNATÖRLÜK GÖREVLENDİRMELERİ İSTEKLİ OLAN ÖĞRETMENLER ARASINDA YAPILMAKTADIR

19. Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi, bu görevi yerine getirmek amacıyla kesinlikle işletmeden personel talep edilmemesi ve herhangi bir ad altında ücret ödenmemesi, okulda yapılan staj çalışmalarında alan öğretmenlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre görevlendirilmesi gerekmektedir."

Diğer tereddüde düşülen huşlarla ilgili maddeler ise şu şekildedir;

"3.Koordinatör öğretmenlerin, branşı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve İr öğretmenler arasından belirlenmesi, branşı genel bilgi dersi öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlere kesinlikle koordinatörlük görevi verilmemesi gerekmektedir."

4.Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi yapılırken ilgili alan öğretmenleri ve ilgili alandan olan yöneticilere öncelik verilmesi, bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik ilgili alana yakın alan öğretmenleri ile aynı alandan yöneticilerde olmak üzere, diğer alan öğretmenleri ve alandan olan yöneticilere görev verilmesi gerekmektedir."

5.Okul/kurumda hiç atölye ve laboratuvar öğretmeni ile bu kapsamda yönetici bulunmaması halinde koordinatörlük görevinin; varsa aynı yerleşim yerindeki diğer okul/kurumlarda görevli alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlerce yerine getirilmesi, bunun da mümkün olmaması halinde ise koordinatörlük kapsamında herhangi bir ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeksizin okul yöneticileri tarafından (yönetim görevi kapsamında) yerine getirilmesi gerekmektedir."

6.Çeşitli sebeplerle koordinatörlük görevini yerine getiremeyen öğretmenin koordinatörlük görevinin diğer alan öğretmenleri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir."

Dolayısıyla Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri hem aynı görev yeri için hem de il dışı için hiçbir şekilde resen görevlendirme yapılamaz.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz