SHÇEK ve Adalet Bakanlığındaki Bir Kısım Personel Neden Denge Tazminatı Alamıyor?

Geçtiğimiz yıllarda, düşük ücretler kamu kurumlarını hep farklı arayışlara sokmuş ve olmayacak mevzuat düzenlemeleri yürürlüğe konulmuştur. Bunlardan birisi de, derse girmemelerine rağmen bir kısım personele ek ders ücreti verilmesidir. Ücret azlığından kaynanlanan ve personel memnuniyetini sağlamak amacıyla başvurulan bu yöntem şuan denge tazminatı alınamamasına neden olmaktadır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2008 11:42, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kurumunda ve Adalet Bakanlığında çalışan memur arkadaşlarımızın bir kısmından "denge tazminatı" alınamadığında dair şikayetler almaktayız. Aşağıda bu konuya dair sorulara ilişkin yaptığımız incelemenin sonuçları yer almaktadır.

SHÇEK PERSONELİNDEN GELEN ÖRNEK BİR MAİL

İyi günler sevgili memurlar.net görevlileri. Benim sorum denge tazminatı alacak kurumlar arasında SHCEK olmasına; öğretmen ve yurt yönetim memurlarına denge tazminatı verilmesine karşın hemşire ve sosyal çalışmacılara ilimizde denge tazminatı ödenmemektedir. Acaba bu durum sadece ilimizde mi böyle yoksa SHÇEK çalışanı hemşirelere denge tazminatı verilmemesi genel bir uygulamamıdır. Eğer öyle ise dayanağı nedir.
Sorumu yanıtlarsanız çık memnun olurum. İyi günler.

ADALET BAKANLIĞINDAN GELEN ÖRNEK BİR MAİL

Cezaevinde sağlık memuru olarak çalışmaktayım.Bakanlar Kurulu'nun 21/5/2007 tarihli "Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ının 23/6/2007 tarihli ve 26561 sayılı kararı ile ek ders üçreti almaktayız.Ancak Bu ay hiç bir gerekçe gösterilmeden ve tarafımıza (cezaevlerinde görevli sağlık hizmetleri sınıfındakiler) tebliğ edilmeden denge tazminatlarımız kesilmiştir.Şubat ayı içindeki denge tazminatı maaştan, geriye dönük denge tazminatı ek ders üçretlerinden kesilmeye başlandı.Bu sizce doğru bir uygulama mıdır? Bakanlar kurulu kararında okutmuş sayılacakları ders karşılığı denmesine rağmen,bizleri milli eğitimdeki yönetici öğretmenlerle karşılaştırmaya çalışılmaktadır..LÜTFEN


DAHA ÖNCE YAYIMLANMIŞ BİLGİLER

Bilindiği üzere, 21.03.2006 tarih ve 5473 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnameye ek 3 üncü madde ile eklenen hüküm uyarınca kamu görevlilerine Denge Tazminatı ödenmektedir. Kanuna göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, denge tazminatını alacak kurumlar arasında sayılmış bulunmaktadır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

Sözleşmeli Personele ek ödeme yapılmasına ilişkin BKK için tıklayınız.
Denge tazminatına ilişkin olarak daha önce yayımlanmış olan "40+40 Zammını Kim Alacak, Kim Almayacak?" başlıklı haber için tıklayınız.

Bir Önceki Yıl Alınan Döner Sermaye ve Denge Tazminatı Sorunu başlıklı haber için tıklayınız.

01 Ocak 2008 tarihinden itibaren hak sahiplerine aylık olarak 2260*0,049486=111,83 YTL denge tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

DENGE TAZMİNATI DÜZENLEMESİNİN İKİNCİ FIKRASI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üçüncü maddesinin 2üncü fıkrasında "Birinci fıkra kapsamına giren personelden; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi, 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlar ile makam, yüksek hâkimlik, temsil veya görev tazminatından yararlananlara, kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen görev nedeniyle birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Söz konusu ödemelerin ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre idarî veya başka nedenlerle aylık veya dönemsel olarak ödenmemesi bu sürelerde birinci fıkraya göre ödeme yapılması sonucunu doğurmaz."denilmektedir.

SHÇEK'DE DERS NİTELİĞİNDE EGZERSİZ GÖREVİ

2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar" 22 Aralık 2000 tarih ve 24268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

Anılan Esasların 4 üncü maddesinin (f) bendinde Meslek Elemanları şu şekilde tanımlanmıştır.

"Gözlemevi, Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş Ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma Merkezlerinde görev yapan hekim, diş hekimi, eczacı, (diğer birimlerde görev yapanlar dahil) sosyal çalışmacı, (diğer birimlerde görev yapanlar dahil) psikolog, (diğer birimlerde görev yapanlar dahil) çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, özel eğitimci, odyolog , istatistikçi, "eğitim uzmanı, sağlık memuru" hemşire, çocuk eğiticisi ve din görevlisi olanlardan sözleşmeli statüde çalışmayanları,"

Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi ise Mezkur Esasların 5 inci maddesinde şu şekilde hüküm altına alınmıştır.

"Taşra teşkilatına bağlı il ve ilçe müdürlükleri ile Gözlemevi, Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş Ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma Merkezlerinde görev yapan yönetici, öğretmen ve meslek elemanlarının inceleme, araştırma, planlama, programlama, eğitim, rehberlik ve yönetim gibi görevlerinden haftada 15 saati "Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi" sayılır ve bu görev karşılığında ek ders ücreti ödenir."

Bu hükümlere göre, hekim, diş hekimi, eczacı, (diğer birimlerde görev yapanlar dahil) sosyal çalışmacı, (diğer birimlerde görev yapanlar dahil) psikolog, (diğer birimlerde görev yapanlar dahil) çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, özel eğitimci, odyolog , istatistikçi, eğitim uzmanı, sağlık memuru, hemşire, çocuk eğiticisi ve din görevlisi meslek elemanı olarak sayılmakta ve bu personele haftada 15 saat ders niteliğinde egzersiz görevi verilmektedir.

Yukarıda yer vermiş mevzuat hükmünde ise açık bir şekilde, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara denge tazminatı verilmeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle SHÇEK'de görev yapan meslek elemanları denge tazminatı alamamaktadır.

ADALET BAKANLIĞINDA DERS NİTELİĞİNDE İYİLEŞTİRME GÖREVİ

21/5/2007 tarih ve 2007/12226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Adalet Bakanlığı Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" 23 Haziran 2007 tarih ve 26561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anılan kararın 4. maddesinde meslek elemanı "Kurumda kadrolu olan veya diğer kurumlardan görevlendirilen psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, uzman tabip, tabip, diş tabibi, psikolog, sosyolog, eğitim rehberi, çocuk gelişimcisi, pedagog, çocuk eğitimcisi, sosyal çalışmacı ve sağlık memuru" şeklinde tanımlanmış ve 10. maddede ise bazı görevlerin ders niteliğinde iyileştirme görevi sayılacağı ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu düzenlemeden dolayı Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolarda görev yapan bir kısım personele denge tazminatı verilememektedir.

Bu düzenleme kanuna dayandığı için, kanun değişmeden sayılan bu personelin denge tazminatı alması mümkün değildir.

Bu Habere Tepkiniz