Ek Göstergeler Kadro Üzerinden Verilecek

Ek gösterge mezuniyet unvanı üzerinden verilebilir mi? Bu konudaki tartışma yargı kararlarına da yansımıştır. Danıştay Onbirinci Dairesi ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu arasında yaşanan konuya dair ısrarlı görüş ayrılıkları bugün yayımlanan İçtihadı Birleştirme Kurulu kararıyla çözüme kavuşturulmuştur. Kurul kararına göre ek göstergelerin tespitinde 657'nin 43'üncü maddesinde yer alan "kadro" ifadesi gereğince mezuniyet unvanına değil "kadro unvanına" bakılacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Mart 2008 12:30

Aşağıda Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun kararından özet bölümler yer almaktadır.

- Tartışma nereden çıkmıştır?

İçtihadın birleştirilmesi istemine konu olan kararlarda uyuşmazlığı, kimya mühendisi unvanına sahip olmakla beraber, teknik hizmetler sınıfında kimyager kadrosunda görev yapanların ek göstergelerinin tespitinde tahsil durumunun mu, yoksa kadro unvanının mı esas alınacağı oluşturmuştur.

- Kadro ne demektir?

Başka bir anlatımla kadro, memurun çalıştığı belli bir görev yerini ifade etmekte, memurun yapacağı iş, onun kadrosu ile ilişkili bulunmaktadır. Bu nedenle bir kuruma tahsis edilecek kadrolar, o kurumun yerine getireceği görevlere göre tespit edilir. Bu bağlamda bir kurumun kadro cetveline bakılarak ne tür bir kamu hizmeti üstlendiğini, bu hizmet ve faaliyetlerin yöneldiği alanı, yerini ve etkinliğini saptamak mümkündür.

...Devlet personel rejimimiz ve bunun hukuki sujesi olan memurluk, statü hukukuna dayanmakta, kadroda bu hukukun ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır.

Yasada, hizmetin önemi, hizmet yerinin özellikleri ve yoğunluğu gibi kriterler esas alınmak suretiyle personel kadrolarının tespit edilmesi ve bu hizmetleri göreceklerin kendi sınıfları içindeki derece durumlarına uygun olmak kaydıyla o kadronun aylığını almaları amaçlanmıştır. Başka bir anlatımla, kadro kavramı, kişilerden soyutlanarak hizmete bağlanmış; hizmette, görevin niteliğine göre sınıflara ayrılmıştır.

- Aylık ne demektir?

Buna göre aylık, memurlara esas görevleri dolayısıyla bir aylık hizmetleri karşılığında, görevin önemi, riski ve devlet için taşıdığı değer dikkate alınmak suretiyle belirlenerek ödenen parayı ifade etmektedir. Ek gösterge ve değişik adlar altında yapılan ödemeler ile aylık arasında niteliği itibarıyla bir farklılık bulunmakta, bunlar, aylık adı altında birleştirilebilecek; sebebi, amacı ve işlevi aynı olan parasal bir hakkın unsurlarını oluşturmaktadır.

- 657 sayılı Kanunun ilgili maddesi

Göstergeler:
Madde 43: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir.

- Ek göstergenin tespitinde 43. maddeye bakılmalıdır

KAPAT [X]

657 sayılı Kanunun 43'üncü maddesi, ek gösterge konusunda bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellere atıf yaptığından, ilgililere uygulanacak ek göstergenin tespitinde söz konusu cetvellerin yanında 43'üncü maddede yer alan düzenlemelerin de (unvana ilişkin görevde-kadroda bulunma koşulunun da) gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

Buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle içtihadın, ek gösterge tespitinde kadro unvanının esas alınacağını öngören Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararları ile Kurulun bozma kararlarına uyulmak suretiyle Onbirinci Dairece verilen kararlar yönünde birleştirilmesine, 7/12/2007 günlü birinci toplantıda Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verildi

MEMURLAR.NETİN AÇIKLAMALARI

Söz konusu bu karara göre 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvellerindeki ek göstergeler salt cetveldeki ifadelere bakılarak tespit edilmez. 43. maddede kadroya atıfta bulunulmuş ve ek göstergeler 43. maddeye göre düzenlenmiştir.

Dolaysıyla Danıştayın bu kararına göre ek gösterge kadro ile ilişkilidir ve bir kadroya atanmayana o kadronun ek göstergesi verilmez. Karara konu örnek üzerinden gidecek olursak, kişi mezuniyet ile mühendis unvanını almış olsa ancak mühendislik dışında bir kadroda bulunursa kişiye mühendisin ek göstergesi üzerinden değil bulunduğu kadronun ek göstergesi üzerinden ödeme yapılmalıdır.

Danıştayın bu önemli kararı ile ek göstergelerde tahsil durumu mu yoksa kadro unvanı mı tartışmasına açıklık getirilmiş ve kadro unvanından yana karar alınmıştır.

#

Bu Habere Tepkiniz