Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2008 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre başvurular 12-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında alınacak. Kılavuzda yer alan açıklamaya göre, Hizmet puanı ve hizmet süresinin hesaplanmasında 31 Temmuz tarihi esas alınacaktır. Askerlik dâhil aylıksız izinli olanlardan, 31 Temmuz tarihi itibarıyla göreve başlayabilecek durumda olanların başvurusu alınacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2008 12:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2008 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu için tıklayınız.


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2008

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

Öğretmenler;
Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır.
Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.
Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir?
Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.
2008 Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu, Bakanlık Makamı'nın 06 / 05 / 2008 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.10.03- 260 / 31913 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulmuştur.

İ Ç İNDEKİ L E R
1 . İLGİLİ MEVZUAT 4
2 . İLKELER 4
3 . GENEL AÇIKLAMALAR 4
4 . YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ 5
4.1. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacaklar 5
4.2. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunamayacaklar 6
4.3. Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler 6
4.4. Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünün Ertelenecekler ile Muaf Tutulanlar 8
5. BAŞVURULAR VE TERCİHLER 9
5.1. Başvuru Yerleri ve Süresi 9
5.2. Tercihler 9
5 . 3 . Onay Süreci ve Takibi 1 0
5.4. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 1 1
6. ATAMALAR 1 1
6.1. Atamaların Yapılması 11
6.2. Yer Değiştirme Sonuçlarının Duyurulması 11
6.3. Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri 11
6.4. Yer Değiştirme İşleminin İptali 11
7 . YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 12
7.1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler 12
7.2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler 13
7.3. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler 14
8 . YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 15
8.1. 2008 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı
Yer Değiştirme Takvimi

9 . İLETİŞİM 1 6
9.1. İllere Göre Atama ve Yer Değiştirme Konusunda
Bilgi Edinmek İçin

9.2. İllere Göre Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Spor, Güzel Sanatlar Liseleri
Öğretmenleriyle İlgili Bilgi Edinmek İçin

9.3. İllere Göre Değerlendirme, Denetleme ve Planlama (Modüller)
Konusunda Bilgi Edinmek İçin

9.4. Kılavuz, Başvuru Formu, Yönetmelik ve Norm Kadro Konusunda Bilgi
Edinmek İçin

1. İLGİLİ MEVZUAT
Bu kılavuz;
a) İsteğe bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin iller arası,
b) Zorunlu çalışma yükümlüsü olup bu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu çalışma öngörülen il ve ilçelere yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin başvuru, tercih, yer değiştirme suretiyle atama, tebligata ilişkin iş ve işlemlerini kapsamaktadır.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; bu kılavuzu dikkatle okuduktan sonra (a) ve (b) maddelerinden durumlarına uygun şekilde başvuruda bulunmalıdırlar.
Yer değiştirme suretiyle atamalarda aşağıdaki mevzuat esas alınacaktır.
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.657&sourceXmlSearch=

3. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun,
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet

4. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=2

5. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=3

6. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik.
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26325_0.html

2. İLKELER
Yer değiştirme suretiyle atamalarda;
2.1. Atama yapılacak alanlarda eğitim kurumları itibarıyla norm kadro açığının bulunması,
2.2. Öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü, hizmet puanının eşitliği hâlinde ise gün olarak öğretmenlikte geçen hizmet süreleri,
2.3. Hizmet puanı ve hizmet süresinin hesaplanmasında 31 Temmuz tarihi esas alınır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR
3.1. Bakanlığımıza bağlı her türdeki eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin, 2008 yılı isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı iller arası yer değiştirme işlemleri yukarıda belirtilen mevzuat dayanak alınarak hazırlanan bu kılavuzda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

3.2. Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılır. Hizmet puanının eşit olması hâlinde gün olarak hesaplanacak öğretmenlikteki hizmet süresi, bununla da eşitliğin bozulmaması hâlinde öğretmenlikte önce göreve başlama tarihi, yine de eşit olması hâlinde bilgisayar kurası esas alınacaktır.

3.3. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilenler, yurt dışında görevli olanlar ve askerlik dâhil aylıksız izinli olanlardan, 31 Temmuz tarihi itibarıyla göreve başlayabilecek durumda olanların başvurusu alınacaktır.

3.4. İl içinde isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda da bulunabileceklerdir. Bunlardan iller arası yer değiştirmesi yapılanların, yer değiştirmeleri iptal edilmeyeceğinden il içi atama sıraları iptal edilecektir.

3.5. İller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerce;
? Eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüğünce verilecek onay sürecinin dikkate alınması,
? Başvurunun reddedilmesi durumunda tekrar başvuru için sürenin yeterli olup olmadığının göz önünde tutulması,
? Başvurunun, başvuru süresinin son günü ya da son saatlerine bırakılmadan zamanında yapılması,
? Başvuru ve onay sürecinin elektronik ortamdan takip edilmesi,
? Bilgilerin kontrol edilmesi
gerekmektedir.

3.6. Yer değiştirmelerde illerin norm kadro durumu ve öğretmenlerin tercihleri eş zamanlı olarak değerlendirildiğinden, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen belgelere dayalı olarak atama tarihinden sonra oluşan özrü bulunmaması hâlinde iptal istekleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

3.7. Bu kılavuzda belirtilen hükümler dışında olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar, başvuru süresince Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.

3.8. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

4. YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ
4.1. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacaklar

Bakanlığımız kadrolarında görevli öğretmenlerden;
4.1.1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlamış ya da muaf olanlar ile bu yükümlülüğünü tamamlamış sayılanlardan bulundukları ilde 31 Temmuz tarihi itibarıyla en az 3 yıl çalışmış olanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

4.1.2. 11.06.2000 tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlerden 31 Temmuz tarihi itibarıyla;
? Üçüncü Hizmet Bölgesindeki illerde olanlardan bulundukları ilde üç (3) yılını dolduracak olanlar,
? İkinci Hizmet Bölgesindeki illerde görevli olanlardan bulundukları ilde dört (4) yılını dolduracak olanlar,
? Birinci Hizmet Bölgesindeki illerin D ve E sınıfı ilçelerinde görevli olanlardan bulundukları ilçede beş (5) yılını dolduracak olanlar,
? Zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki il/ilçelerde görevli olan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden, son 2 yılı bulunduğu yerde olmak üzere farklı zorunlu hizmet bölgelerinde toplam dört (4) yıl çalışmış olanlar,
? Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olanlar ile eşi şehit olanlardan 31 Temmuz tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az üç (3) yılını tamamlamış olanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

4.1.3 Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki illerde görevli (D ve E sınıfı ilçelerdekiler hariç) zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli iken;
? 04.03.2006 tarihinden önce Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki illere yer değiştirenler bir (1) yıldan az,
? 04.03.2006 tarihinden sonra yer değiştirenler için ise altı (6) aydan az süresi kalanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayıldığından bulundukları ilde 31 Temmuz tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları hâlinde iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

4.1.4. Hâlen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelerde görevli zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler, bulundukları hizmet bölgelerinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 24'üncü maddesinde belirtilen süreler kadar görev yapmaları gerektiğinden, bu öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerinin tamamlanmasına 6 aydan az süre kaldığı gerekçesiyle yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

4.1.5. Eksik kalan zorunlu hizmetini tamamlamak üzere zorunlu hizmet bölgesine atananlar, bulundukları ilde en az iki yıl çalışmak zorundadır. Bu durumdaki öğretmenler iki yıllık süre dâhil olmak üzere zorunlu hizmet bölgelerinde toplam 4 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmaları hâlinde isteğe bağlı yer değiştirme döneminde başvuruda bulunabileceklerdir.

4.1.6. Her ikisi de aynı ya da farklı ilde görev yapan öğretmen eşlerden yalnızca zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan eş gerekli şartları taşıması hâlinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamayan eşi ise isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacak, Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yer alan takvimde belirtilen süreler içinde eş durumu özründen başvuruda bulunacak ve eşinin yanına yer değişikliği sağlanacaktır.

4.1.7. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden ikisinin de yer değiştirmek için gerekli şartları taşımaları kaydıyla aile bütünlüğünü de dikkate alarak tercihlerini aynı yere birlikte atanmalarını sağlayabilecek şekilde yapmaları gerekmektedir. Buna rağmen eşlerin farklı illere atanmaları hâlinde, eşinin atandığı ile gitmek isteyenler, görev yerinden ayrılmadan iptal isteğinde bulunabileceklerdir. Bu durumdaki öğretmenlerin iptal istekleri Bakanlığın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına teklif edilecek ve yaz tatili özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde eş durumu özründen yer değiştirme başvurusunda bulunmaları sağlanacaktır.

4.1.8. 04.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelikle hizmet bölgesi değiştirilerek Birinci Hizmet Bölgesi kapsamına alınan illerdeki öğretmenler, bu illerde geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılacağından bulundukları ildeki zorunlu çalışma süresini tamamlamaları hâlinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

4.2. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunamayacaklar
11.6.2000 tarihinden sonra göreve başlamaları nedeniyle zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenlerden; sağlık, eş ve öğrenim durumu özründen dolayı zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler, bu yükümlülüklerini yerine getirmedikçe zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçeler dışındaki yerlere isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

4.3. Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler
4.3.1. Bakanlık öğretmen kadroları ile devredilen eğitim kurumlarında 11.06.2000 tarihinden sonra ilk defa öğretmenlik görevine başlayanlar zorunlu çalışma yükümlüsüdür.

Bunlar;
a) Üçüncü Hizmet Bölgesindeki illerde en az üç,
b) İkinci Hizmet Bölgesindeki illerde en az dört,
c) Birinci Hizmet Bölgesindeki illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde en az beş yıl veya birden fazla bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlüdürler.

4.3.2. 11.06.2000 ? 31.07.2005 tarihleri arasında göreve başlayan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;
? Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il/ilçelerde hiç çalışmamış,
? Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il/ilçelerde görev yaparken herhangi bir nedenle Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki illere (D ve E sınıf ilçeler hariç) yer değiştirenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü;
a) 04.03.2006 tarihinden önce görev yeri değiştirilmiş ve göreve başlamış olanlardan bir yıl ve daha fazla,
b) 04.03.2006 tarihinden sonra görev yeri değiştirilmiş ve göreve başlamış olanlardan ise altı ay ve daha fazla olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacaklarından, bu durumdaki öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu ile başvuru yapması sağlanacaktır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü için başvuru formu doldurmaktan kaçınan öğretmenler için, eğitim kurumları müdürlerince tutanak düzenlenecek ve tercih yapılmaksızın başvuru formu onaylanacaktır. Bu durumdaki öğretmenler, hizmet puanı yetersizliği nedeniyle tercihlerine atanamayanlarla birlikte bilgisayar kurası ile zorunlu hizmet bölgelerindeki eğitim kurumlarına Bakanlıkça yerleştirileceklerdir.

4.3.3. Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki illerde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, istemeleri hâlinde adaylıklarının kaldırılmasını izleyen atama döneminden başlayarak, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere İkinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesine dâhil illere ve Birinci Hizmet Bölgesindeki (D) ve (E) sınıfı ilçelere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bu durumdaki öğretmenler, atanmak istedikleri yerlere hizmet puanı yetersizliği nedeniyle atamaları yapılamadığı takdirde bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine devam edeceklerdir.

4.3.4. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden, bulunduğu ilde iki (2) yılını dolduranlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerindeki iller ile Birinci Hizmet Bölgesindeki (D) ve (E) sınıfı ilçelere zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bu durumdaki öğretmenlerin, atanmak istedikleri yerlere hizmet puanı yetersizliği nedeniyle atamaları yapılamadığı takdirde bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine devam edeceklerdir.

4.3.5. 04.03.2006 tarihinden önce zorunlu hizmet bölgesinde görevli iken askere giden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin askerlik süreleri zorunlu hizmet süresinden sayılacaktır. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 04.03.2006 tarihinden sonra askere gidenlerin askerlikte geçen süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmayacaktır.

4.3.6. Zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenlerden; Bakanlığımız merkez, taşra ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilenler ile eşi 657 sayılı DMK'nin 4/B kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar da zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacaklardır. Bu durumdaki öğretmenlerin, zorunlu hizmetlerini yapmak üzere İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurarak yer değiştirme isteğinde bulunmaları sağlanacaktır.

4.3.7. Yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam eden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden; yüksek lisansını tamamlayıp 04.03.2006 tarihinden sonra doktora eğitimine kayıt yaptıranların zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmeyecektir. Bu durumdaki öğretmenlerin, zorunlu hizmetlerini yapmak üzere İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurarak yer değiştirme isteğinde bulunmaları gerekmektedir.

4.3.8. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden görev yaptığı ilin dışında farklı bir ilde yüksek lisans ya da doktora öğrenimini yapmakta olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacaklardır.

4.4. Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Ertelenecekler ile Muaf Tutulanlar
4.4.1. 11.06.2000?31.07.2005 tarihleri arasında göreve başlamakla birlikte;
a) Eş durumu özrünü belgelendirenler,
b) 04.03.2006 tarihinden önce yüksek lisans veya doktora eğitimine başlamış olup hâlen öğrenime devam ettiğini belgelendirenler,
c) % 40 vücut fonksiyon kaybı olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler ile eşi şehit olanlar,
d) Eşi aday öğretmen olanlar,
e) Kendisi veya eşi askerde olanlar,
f) Eşi zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olmayanlar ile bu yükümlüğünü tamamlamış ya da muaf olanlar,
g) Sağlık özrü nedeniyle iller arasında yer değiştirme suretiyle atanmış olup aynı hastalığın tedavisinin devam ettiğini yeni tarihli sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler ile sağlık özründen geçen yıl zorunlu hizmeti ertelenmiş olanlardan aynı kişiye ait aynı hastalığın tedavisinin devam ettiğini belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayacaktır.

h) İlk defa sağlık durumu özrü beyan eden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlere İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurulacak, bunların atamaları yapılacak ancak işlem aşamasında ilişikleri kesilmeyecektir. Sağlık kurulu raporları öğretmenin atandığı illerdeki il sağlık müdürlüklerine gönderilerek, ?Raporda belirtilen hastalığın ilinizdeki sağlık kurumlarında tedavi edilip edilemeyeceği? hususunda görüş sorulacaktır. Buradan ?Hastalığın tedavisinin o ilde mümkün olmadığı ya da hastalığın tedavi edilebileceği sağlık ünitesi veya uzman doktor bulunmadığı? şeklinde görüş bildirilmesi hâlinde yer değiştirme işleminin iptali için Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına teklifte bulunulacaktır.

Bu durumdaki öğretmenlerden yer değiştirme suretiyle atandığı ilde tedavisi mümkün olanların kararnameleri tebliğ edilerek ilişikleri kesilecektir. Ancak sağlık durumu özrü beyan eden öğretmenler bakımından yukarıda belirtilen işlem süreci en geç 31 Ağustos tarihine kadar sonuçlandırılacaktır. Bu tarihe kadar işlem süreci tamamlanmayanların kararnameleri tebliğ edilerek ilişikleri kesilecektir.

4.4.2. Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen olan eşlerden birisi Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki aynı ilin (D) veya (E) sınıfı ilçesinde görev yapıyorsa, (A), (B) veya (C) sınıfı ilçelerinden birinde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü diğer eş zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere yer değişikliğine tabi tutulmayacak, eşinin yanına atanmak istediği takdirde yaz tatili özür durumu yer değiştirme döneminde eş durumu özründen başvuruda bulunabilecektir.

4.4.3. Her ikisi de öğretmen olup eşlerden birinin zorunlu hizmet bölgesi illerinde görevli ve zorunlu çalışma süresini 31.07.2008 tarihi itibarıyla tamamlayacak olması hâlinde, Birinci Hizmet Bölgesi kapsamındaki illerde (D ve E sınıfı ilçelerde görevli olanlar hariç) zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşi, isteği dışında zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayacaktır.

4.4.4. Eşi öğretmen olarak farklı bir ilde görev yapan ve eşi zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olmayan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, eş durumu özründen yaz tatilinde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunacağı dikkate alınarak, istekleri dışında zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayacaklardır.

4.4.5. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden eşi SSK/Bağ-Kur'lu olarak çalışanların sosyal güvenlik prim gün sayısı hesabında 31 Ağustos 2008 tarihi esas alınacak, bu tarih itibarıyla sigortalılık prim gün sayısını dolduracağını ve prim borcu bulunmadığına dair belgeyi bir dilekçe ekinde ibraz edenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere istekleri dışında İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'nun doldurulması istenmeyecektir.

Ancak, bu taahhütte bulunan öğretmenlerden, Eylül ayının ilk haftası sonu itibarıyla sigorta primi ödendiğine dair belgeyi ibraz edemeyenler, Bakanlığın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına Eylül ayının ikinci haftasında bildirilecek ve atamaları Bakanlıkça Eylül ayı içinde gerçekleştirilecektir.

4.4.6. Eşi farklı ilde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak görev yapan ve Yönetmelikte belirtilen eş durumu belgelerini ibraz eden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, eş durumu özründen yaz tatilinde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunacağı dikkate alınarak, istekleri dışında zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayacaklardır.

4.4.7. Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde çalışma imkânı bulunmayanların, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde alanında norm kadro açığı oluşuncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenecektir.

5. BAŞVURULAR VE TERCİHLER

Yer değiştirmek isteyenler, http://ilsis.meb.gov.tr adresindeki İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'na eğitim kurumu müdürlüklerinden alacakları şifre ve T.C. Kimlik Numarası ile giriş yapabileceklerdir. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü'ndeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet puanı, hizmet süresi, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgileri başvuru formuna yansıtılmıştır.

Öğretmenler, başvuru formu üzerindeki ?Tercihler? kısmını kendileri dolduracaklardır. Başvuru formuna yansıtılmış olan bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olanlar, bu bilgilerini düzelttirdikten sonra tercihte bulunabileceklerdir.

5.1. Başvuru Yerleri ve Süresi
5.1.1. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, işlem takviminde belirtilen süre içinde, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan http://ilsis.meb.gov.tr internet adresindeki İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir.

5.1.2. Öğretmenler başvurularını görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüklerine, müstakil müdürlüğü olmayan okullarda görevli olanlar ise bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaklardır.

5.2. Tercihler
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlere, İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'na yansıtılacak eğitim kurumları arasından en fazla on (10) eğitim kurumu tercihiyle birlikte tercih dışı seçenek olarak, ?Tercihlerime atanamadığım takdirde, 1. tercihimin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarına kura ile atanmak istiyorum/istemiyorum? seçenekleri bulunmaktadır. Eğitim kurumları aynı il veya ilçeden seçilebileceği gibi farklı il ve ilçelerden de seçilebilecektir.

Yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin aşağıda belirtilen durumlarda tercih sınırlılığı bulunmaktadır.

5.2.1. Öğrenim durumuna göre:
a) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği mezunları;
- İlköğretim okullarını,
b) Matematik-Bilgisayar bölümü, İstatistik-Bilgisayar bölümü, Bilgisayar Teknolojisi / Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları;
- İlköğretim okullarını,
- Mesleki ve teknik liseler hariç diğer liseleri
tercih edeceklerdir.

5.2.2. Kurum türüne göre:
Fen, Sosyal Bilimler, Spor ve Anadolu Türü Liselerde Kadrolu Olarak Görev Yapan Öğretmenlerden;
1. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde görevli olanlar seçme sınavı sonucu atandıklarından,
a) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında görevli olan öğretmenler, bu tür eğitim kurumlarını,
b) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında görevli olan öğretmenler; Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri (Müzik ve Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanları hariç) ile Spor Liselerini (Beden Eğitimi alanı hariç), yazılı sınav sonucu atama yapılan Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarını,
2. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanları ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi alanlarında görevli olanlar, görevli oldukları kurum tipi yanında yazılı ve seçme sınavı ile öğretmen ataması yapılan diğer eğitim kurumlarını,
3. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı sınav sonucu atanan öğretmenler, bu tür eğitim kurumlarını (Mülakat/uygulama sınavı sonucu alınan Anadolu türü eğitim kurumlarını tercih edemezler),
4. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı ve seçme sınavı sonucu atanan öğretmenler,
istemeleri hâlinde Anadolu türü dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

5.3. Onay Süreci ve Takibi
5.3.1. İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'nu dolduran öğretmenler varsa belgeleriyle birlikte görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır. Eğitim kurumu müdürlükleri, başvuru formundaki bilgi ve belgeleri kontrol ettikten sonra uygun olması hâlinde aynı gün onaylayacak ve ilgili belgeler en kısa süre içinde ilçe / il millî eğitim müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

5.3.2. İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, başvurularının eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinden takip edeceklerdir. Başvurularının naylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.

5.4. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
5.4.1. Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,
5.4.2. Gerekli şartları taşımadan,
5.4.3. ?İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu? dışında bir belgeyle,
5.4.4. Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,
5.4.5. Posta yoluyla,
5.4.6. İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
5.4.7. Başvuru formunun çıktısı imzalanmadan,
5.4.8. Başvuru formunun çıktısı eğitim kurumu müdürünce imzalanıp onaylanmadan,
5.4.9. Vekâlet olmadan başkasının adına yapılan başvurular işleme alınmayacak, yer değiştirmeleri yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.

6. ATAMALAR
6.1. Atamaların Yapılması
6.1.1. Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, ülke genelinde öğretmen ihtiyacı ve dengeli dağılım gözetilerek belirlenen kontenjan sınırlılığında olmak üzere tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecektir.

6.1.2. İsteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğüne göre tercihte bulundukları eğitim kurumlarına yerleştirilecektir. Tercihlerine yerleşemeyenler istemeleri durumunda birinci tercihindeki eğitim kurumunun bulunduğu ildeki kontenjanı dolmayan diğer eğitim kurumları için değerlendirmeye alınacaktır.

6.1.3. Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre tercihlerine yerleştirilecektir. Bunlardan tercihlerine yerleşemeyenler ile başvuru formu doldurmayanlar zorunlu hizmet bölgesindeki eğitim kurumlarına bilgisayar kurası ile Bakanlıkça yerleştirilecektir. Ancak, adaylığı kaldırıldıktan sonra zorunlu hizmet bölgesine gitmek isteyenler ile zorunlu hizmet bölgeleri arasında yatay geçiş yoluyla yer değiştirmek isteyenlerden tercihlerine atanamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam edeceklerdir.

6.1.4. Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler ve benzeri türdeki eğitim kurumlarına, ilgili mevzuatı çerçevesinde atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercihleri doğrultusunda aynı türdeki veya tercihlerinde belirtikleri diğer eğitim kurumlarına yapılacaktır. Bunlardan tercih ettikleri eğitim kurumlarına hizmet puanı yetersizliği nedeniyle atanamayanlar, istemeleri durumunda birinci tercihlerindeki eğitim kurumunun bulunduğu ilde kontenjanı dolmayan öncelikle kendi türü olmak üzere diğer eğitim kurumlarına değerlendirmeye alınacaklardır.

6.2. Yer Değiştirme Sonuçlarının Duyurulması

İller arasında yapılan yer değiştirmeler, atamaların yapıldığı gün Bakanlıkça http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

6.3. Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri
Görev yeri değiştirilen öğretmenlere atama emirleri takvimde belirtilen süre içinde tebliğ edilerek ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri, yasal süre içerisinde gerçekleştirilecektir.

6.4. Yer Değiştirme İşleminin İptali
İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri eşzamanlı yapıldığından, iptal talepleri dikkate alınmayacaktır. Ancak, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin Yönetmelikte belirtilen belgeye dayalı atama tarihinden sonra oluşan özrü bulunması hâlinde durumları değerlendirilebilecektir.

7. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
7.1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
7.1.1. Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sürecinin, başvuru ve atama işlemlerinin başladığını Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanan Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceğini ilçe millî eğitim müdürlüklerine duyuracaklardır.

7.1.2. Alanında norm kadro açığı bulunan ve atama yapılacak eğitim kurumları, Bakanlıkça verilen kontenjan ölçüsünde il millî eğitim müdürlüklerince İLSİS Kontenjan Modülü'ne yansıtılacaktır.

7.1.3. Öğretmenlerin Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararnamesindeki alanında yer değiştirme başvurusunda bulunmaları sağlanacaktır.

7.1.4. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, İLSİS Özlük Modülü'nden İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek verilen yetki çerçevesinde il, ilçe veya eğitim kurumları müdürlüklerince güncellenecektir.

7.1.5. İl millî eğitim müdürlüklerinde; ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

7.1.6. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü'ndeki ?Bakanlık Atama Alanı? kontrol edildikten sonra yanlış olması hâlinde düzeltilmek üzere Bakanlığın ilgili atama dairelerinde kurulan Değerlendirme, Denetleme ve Planlama Şubelerine e-posta yoluyla bildirilerek, düzeltme yapıldıktan sonra başvuru formu onaylama süreci işletilecektir.

7.1.7. Merkez ilçeye bağlı müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak, mağdur olmaları önlenecektir.

7.1.8. Öğretmenlere yer değiştirme sonuçları duyurulduktan sonra on beş gün içinde atamasının iptalini isteyenlerin başvuruları; en kısa süre içinde Bakanlığın öğretmenin alanıyla ilgili atama dairesine bildirilecektir.

7.1.9. İller arası yer değiştirmeleri yapılan öğretmenlerin atama işlemleri İLSİS Atama Modülü'ne otomatik olarak yansıtılacaktır. Öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama tarihlerinin İLSİS Atama Modülü'ne süresi içinde işlenmesi sağlanacaktır.

7.1.10. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüklerince, Personel Forumu aracılığıyla sorunlar iletilerek, İnsan Kaynakları Şubesi ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde Bakanlığa yönlendirilmeyecektir.

7.1.11. İlçe millî eğitim müdürlüklerinden ulaşan elektronik başvuru formlarının başvuru süresi içinde onaylanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.

7.1.12. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları ile özür durumundan zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenenlerin özür durumlarının devam edip etmediği takip edilecektir.

7.1.13. Ataması yapılan öğretmenlerin atamaya esas belgeleri ile dosyası (sicil ve özlük) görev yerlerinden ayrılmalarından sonra en geç bir ay içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

7.1.14. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7.2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
7.2.1. Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sürecinin, başvuru ve atama işlemlerinin başladığını Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanan Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceğini eğitim kurumu müdürlüklerine duyuracaklardır.

7.2.2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, İLSİS Özlük Modülü'nden İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek verilen yetki çerçevesinde güncellenecektir.

7.2.3. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde; ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, başvuru formu ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

7.2.4. Gerekli şartları taşıyanların başvuru listeleri internet ortamında düzenlenip, başvuruların çıktısı onaylanacak, onaylanan bu başvurulara ait listeler ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine aynı gün teslim edilecektir.

7.2.5. Gerekli şartları taşımadığı veya bilgi ve belgelerinde eksiklik görülmesi nedeniyle reddedilen başvurular gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmenlere duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir.

7.2.6. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararnamesinde belirtilen alanda başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

7.2.7. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan öğretmenlerin İLSİS Atama Modülü'ndeki Görevlendirme Kaydı güncellenecektir.

7.2.8. Müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak, mağdur olmaları önlenecektir.

7.2.9. Eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen başvuru formları başvuru süresi içinde onaylanarak, ekindeki yer değiştirmeye esas olan belgeler aslı ile birlikte başvuru süresi içinde il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

7.2.10. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüğünün ilgili birimleriyle e-posta gerektiğinde telefon, faks ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde il millî eğitim müdürlüğüne/Bakanlığa yönlendirilmeyecek, tereddütlerin giderilmesi konusunda ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkililerince e-posta gerektiğinde telefon ve faks ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

7.2.11. Öğretmenlere yer değiştirme sonuçları duyurulduktan sonra atamasının iptalini isteyenlerin başvuruları; en kısa süre içinde il millî eğitim müdürlüğüne bildirilecektir.

7.2.12. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları ile özür durumundan zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenenlerin özür durumlarının devam edip etmediği takip edilecek, zorunlu çalışma yükümlüsü olup özrü ortadan kalkan öğretmenlere eğitim kurumu müdürlüklerince başvuru formu doldurulup doldurulmadığı kontrol edilecek, doldurmayanlar ile doldurmak istemeyenler için de tercih yapılmadan başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce doldurulması sağlanacaktır.

7.2.13. Ataması yapılan öğretmenlerin dosyası (sicil ve özlük) görev yerlerinden ayrılmalarından sonra en geç bir ay içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

7.2.14. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7.3. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
7.3.1. İLSİS Norm Kadro Modülü'ndeki kurumuna ait bilgi başlıkları kontrol edilerek, alanlar itibarıyla haftalık ders saati, şube, öğretmen, öğrenci sayısı ve benzeri veriler ile alanlar itibarıyla kadrolu öğretmen mevcudu, norm kadro durumu, ihtiyaç ve fazlalıkların sayısının atamaya esas olmak üzere ilgili Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde sistem açıldığında güncellenmesi sağlanacaktır.

7.3.2. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü'ndeki bilgileri, yer değiştirme başvurularından önce öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek, varsa yanlışlıkların başvuru süresinin başlamasından önce veya başvuru süresi içinde gecikmeye meydan verilmeden güncel tutulması sağlanacaktır.

7.3.3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen tarafından doldurulan, başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulup doldurulmadığından öğretmen ve eğitim kurumu müdürleri birinci derecede sorumlu olacaktır. Öğretmenlerin ibraz ettiği belgelerin Yönetmelikte belirtilen belgelere uygun olup olmadığı kontrol edilecek, varsa eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır.

7.3.4. Eğitim kurumu müdürünce başvurulara elektronik ortamda onay verilmeden önce öğretmene ait başvuru formunun çıktısı alınarak, öğretmen tarafından imzalanması ve eğitim kurumu müdürünce imzalanıp onaylanması sağlanacaktır.

7.3.5. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, başvurularını süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve başvuru süresi içinde onay işlemi aynı gün tamamlanacak, mağdur olmaları önlenecektir.

7.3.6. Başvuru formları ile tüm belgelerin güncel olması kaydıyla varsa ekleri eğitim kurumu müdürlüklerince de imzalanıp, aynı gün onaylandıktan sonra; bekletilmeden ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

7.3.7. İlçe millî eğitim müdürlüklerince başvuruları kabul edilen veya edilmeyenlerin listesi alınarak, ilgili öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.

7.3.8. Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma ve başlama işlemleri yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır.

7.3.9. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları ile özür durumundan zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenenlerin özür durumlarının devam edip etmediği takip edilecek, zorunlu çalışma yükümlüsü olup özrü ortadan kalkanlara başvuru formunun doldurulması sağlanacak, doldurmayanlara da tercih yapılmadan başvuru formu eğitim kurumu müdürünce doldurulacaktır.

7.3.10. İller arası yer değiştirme isteği gerçekleşen öğretmenlerden, Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgelendirenlerin iptal istekleri en kısa süre içinde ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

7.3.11. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmalarından sonra atamaya esas belgeleri ile kurumda tutulan dosyası en geç bir ay içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüklerine gönderilecektir.

EK-1
8. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

2008 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
? İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuruların Kabul Edilmesi 12?23 Mayıs 2008 Saat: 17.00
? Eğitim Kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü Onay Süreci Eğitim Kurumu 12?23 / 05 / 2008 Saat: 17.00
İlçe MEM 12?24 / 05 / 2008 Saat: 17.00
İl MEM 12?26 / 05 / 2008 Saat: 17.00
? Yer Değiştirme Suretiyle Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 28-29-30 Mayıs 2008
? Bakanlıkça Kararnamelerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi 07 Haziran 2008
? İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Kararnamelerin Eğitim Kurumları Müdürlüklerine Gönderilmesi 13 Haziran 2008'e kadar
? Tebliğ İşlemlerinin Tamamlanması 16-30 Haziran 2008 arası
ÖNEMLİ NOT: Başvurular, ilgili makamlarca bekletilmeden aynı gün onaylanacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber