1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanlarına Emeklilikte Makam Tazminatı

Makam tazminatı ve buna bağlı temsil veya görev tazminatı, bugüne kadar yalnızca 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli aylığı alanlara verilmekteydi. Ancak, sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe gireceği 1.10.2008 tarihinden itibaren, daha önce belediye başkanlığı görevi yapmış ancak diğer sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık aylığı alanlara da makam tazminatı verilecektir. Şartlar ve detaylı bilgi için başlığa tıklayınız.
19 Haziran 2008 01:17
Yazdır

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 01.10.2008 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ÖNGÖRÜLEN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİ İLE YAPILAN DÜZENLEME İLE SEÇİMLE GÖREVE GELMİŞ OLAN BELEDİYE BAŞKANLARINA EMEKLİLİKLERİNDE MAKAM TAZMİNATI ÖDENECEKTİR.

Makam tazminatı yalnızca 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle emekli aylığı alanlar ile bunlardan vefat edenlerin dul yetimlerine verilmekte iken, 01.10.2008 tarihinden sonra Sosyal Sigortalar Kurumundan ve Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı alanlar ile bu kurumlardan ölüm aylığı alan hak sahiplerine de verilmeye başlanılacaktır.

Halen, Emekli Sandığı emeklisi belediye başkanlarına 5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci maddesi hükmü uyarınca,

Makam Tazminatı olarak;
Büyükşehir belediye başkanlarına 7000,
İl belediye başkanlarına 6000,
İlçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 3000,
diğer belediye başkanlarına 1500

gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarın tamamı emekli aylıklarına ilave olarak ödenmekte, ayrıca makam tazminatı gösterge rakamlarına göre ayrımı yapılarak tespit edilen gösterge rakamları esas alınarak bu rakamın yine memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarın tamamı temsil veya görev tazminatı olarak emekli aylıklarına ilave olarak ödenmektedir.

Temsil veya görev tazminatları ise;

Büyükşehir belediye başkanlarına, 17000 Temsil Tazminatı Gösterge rakamı
İl belediye başkanlarına, 15000 Görev Tazminatı Gösterge rakamı
İlçe ve ilk kademe belediye başkanlarına, 9000 Görev Tazminatı Gösterge rakamı
Diğer belediye başkanlarına, 7500 Görev Tazminatı Gösterge rakamı

olarak uygulanmaktadır.

NOT: 2008 yılı birinci yarı yıl için tespit edilen memur maaş katsayısı 0.049486'dır.

01.10.2008 TARİHİNDEN SONRAKİ DURUM:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen Geçici 4 üncü maddesinde Belediye Başkanlarına yönelik hüküm;

??
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olup, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68 inci maddesine göre makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenenler hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan; 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 39 uncu maddesine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren, bu kişilerden bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 39 uncu maddesine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haiz oldukları tarihten itibaren 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68 inci maddesinde belirtilen şartlar da dikkate alınarak, emsali belediye başkanının almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı, almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilâve edilmek suretiyle ödenir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olup, bu Kanuna göre sigortalı iken yaşlılık aylığı bağlananlardan; 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 39 uncu maddesine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara bu Kanunun geçici 2 nci ve geçici 4 üncü maddeleri hükümleri de dikkate alınarak bu fıkrada belirtilen şartlar dahilinde söz konusu tazminatlar aylıklarına ilâve edilmek suretiyle ödenir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olanlardan ölenlerin bu Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmaları halinde, 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68 inci maddesinde belirtilen şartlar da dikkate alınarak, hak sahiplerine bu Kanunun 34 üncü, geçici 1 inci, geçici 2 nci ve geçici 4 üncü maddeleri hükümlerine göre söz konusu tazminatlar bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ölenler için bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölenler için ise ölüm tarihinden itibaren ölüm aylıklarına eklenmek suretiyle ödenir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olanlardan; malûllük aylığı almakta olanlar ile malûllük aylığına hak kazanacaklar 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 39 uncu maddesinde belirtilen aylık bağlamaya ilişkin şartlar dikkate alınmaksızın yukarıda belirtilen tazminat haklarından yararlandırılır. Bu fıkraya göre tazminat tutarları ödendikçe Hazineden tahsil edilir.
?? şeklindedir.

Bu düzenleme ile 01.10.2008 tarihinden önce seçimle belediye başkanlığı görevini yapmış olan ve kendilerine Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan emekli/yaşlılık, malullük aylığı bağlanmış olanlar ile bu aylıklara hak kazanacak olanlara ve ölenlerin hak sahiplerine aylıklarına ilave olarak makam tazminatı ödenmesi öngörülmektedir.

MADDEDE YER ALAN ŞARTLAR;

- Birinci ve önemli şart; 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce, seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olma halidir.

- İkinci şart; 5434 sayılı Kanunun 39 uncu ([1]) maddesinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu hususların;

· Birincisi; kadın, erkek ayırt etmeksizin 25 hizmet yılının bulunması, yani 9000 günün dolmuş olması ve ancak kadın ise 58, erkek ise 60 yaşın doldurulmuş bulunması.

· İkincisi; kadın ve erkek her ikisinin de 15 hizmet yılının bulunması, yani 5400 günün dolmuş olması ve her ikisi içinde 61 yaşın doldurulmuş bulunması.

Durumlarıdır.

Bu iki durumun birisini taşıyanlara anılan tazminatların ödenmesi mümkün görülmektedir.

- Üçüncü şart; 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ([2]) maddesinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu hususların;

- Birincisi; Belediye başkanlığı görevinde iki yılın doldurulması,

- İkincisi; Temsil veya görev tazminatının ödenmesi açısından, yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev almaması (Makam tazminatı ödenmesi açısından bu şart aranmamaktadır),

Halidir.

Bu durumda, yaşlılık aylığı almakta olanlardan;

- Yukarıda sayılan şartları taşıyanlara 01.10.2008 tarihinden itibaren,
- Yukarıda sayılan şartları taşımayanlara, söz konusu şartları taşıdıkları tarihten itibaren,
söz konusu tazminatların ödenmesi mümkün görülmektedir.

Ancak, maddede yukarıda sayılan şartlardan istisna olarak ayrılan durumlar da söz konusudur.

Birincisi ölüm hali, ikincisi malullük halidir.

Ölüm halinde, 5434 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 39 uncu maddesinde belirtilen şartların ve ek 68 inci maddesinde belirtilen iki yıllık süre şartı aranmadan işlem yapılmasıdır. Buna göre; 01.10.2008 tarihinden önce seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olma şartı aranmak suretiyle;

01.10.2008 tarihinden önce ölenler için 01.10.2008 tarihinden itibaren,
01.10.2008 tarihinden sonra ölenler için ise ölüm tarihinden itibaren,

ölüm aylığı almakta olan hak sahiplerine 5510 sayılı Kanunda öngörülen ölüm aylığı oranlarında ödenmesi gerekecektir.

Malullük halinde, 5434 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 39 uncu maddesinde belirtilen şartlar aranmadan, ancak 01.10.2008 tarihinden önce seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olma şartı aranmak suretiyle;

- Halen malullük aylığı almakta olanlara 01.10.2008 tarihinden itibaren,

- Malullük aylığına hak kazanacaklara ise aylık bağlandığı tarihten itibaren,

Anılan tazminatların ödenmesi gerekecektir.

Ayrıca, yukarıda yer alan yeni düzenleme, yalnızca Sosyal Sigortalar veya Bağ-Kur emeklisi kişilere yönelik bir düzenleme olmayıp, Belediye başkanlığı görevini Emekli Sandığından emekli aylığı almakta iken yapanları da kapsamaktadır.

( [1] ) 5434 Madde 39 ? ?Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:
?
b) (Değişik birinci paragraf: 25/8/1999 - 4447/23 md.) 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,
?
c) (Değişik: 25/8/1999 - 4447/23 md.) İştirakçilerden 40 ıncı madde gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re'sen veya (61) yaşını doldurduklarında istekleri üzerine;
ç) (Değişik: 25/8/1999 - 4447/23 md.) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,
d) (Değişik: 25/8/1999 - 4447/23 md.) 88 inci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilememiş olanların (61) yaşını doldurmalarında istekleri üzerine ve (b) fıkrasındaki durumda iseler re'sen;
?
Değişik paragraf - (Değişik: 25/8/1999 - 4447/23 md.) Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukardaki (c ve d) fıkralarında yazılı hallerde ilgililerin fiili hizmet müddetlerinin 15 yılı, (e ve f) fıkralarında yazılı hallerde de 25 yılı doldurmuş olmaları şarttır. (b) fıkrasının ikinci paragrafı ile (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler hariç) (d, e ve f) fıkraları kapsamına girenlere 61 yaşını doldurmadan emekli aylığı bağlanmaz.??

([2] ) 5434 S.K. Ek Madde 68 ? (30/12/1987 - KHK - 306/5 md. ile gelen madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik : 24/11/1994 - 4049/7 md.)
Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil (Ek ibare : 4/7/2001 - KHK - 631/1 md.) veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir. ? (Ek hüküm: 27/1/2000 - 4505/3 md.) Ancak bu tazminatların ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartı aranmaz.
?
(Ek fıkra: 7/12/2003-5272/86 md.; Değişik: 3/7/2005-5393-85 md.) Sandıkça emekli aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7000, il belediye başkanlarına 6000, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 3000, diğer belediye başkanlarına 1500 gösterge rakamı üzerinden, bu maddede belirtilen usûl ve esaslar dâhilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil olunur. Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık sürenin hesabında iştirakçi olup olmadıklarına bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerin tamamı dikkate alınır.
(Ek: 27/1/2000-4505/3 md.) Temsil ve görev tazminatları; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu durumları devam ettiği sürece ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden ay başından itibaren tazminat ödenmesine son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanuni faizi ile birlikte geri alınır. (Ek cümle:17/9/2004-5234/3 md.)Ancak, eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, bu Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar ile profesör unvanına sahip olanlardan 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre görevlendirilenlere, bu görevlerinden dolayı bu fıkra hükmü uygulanmaz.??

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 73,131 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam