Ek ödemeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2008 19:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

16 Ağustos 2008

Resmî Gazete

Sayı : 26969 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14012

Ekli ?375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/8/2008 tarihli ve 11557 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmüne Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ

UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ? (1) Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin tutarı ile usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2 ? (1) Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ek ödeme tutarı

MADDE 3 ? (1) Bu Karar uyarınca personele yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) ekli "Ek Ödeme Cetveli"nde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanır.

Ek ödemenin usul ve esasları

MADDE 4 ? (1) Ek ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı cetvelin "B. Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (d) sırası (aynı Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 6 ncı grubunun 7 nci sırasında, 7 nci grubunun 1 inci sırasında ve 9 uncu grubunun 7 nci sırasında sayılanlar hariç) ile aynı cetvelin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 2 nci sırasında öngörülen tazminatlardan yararlananlara yapılacak ek ödeme, anılan sıralarda öngörülen tazminat oranı kadar eksik ödenir. Ancak, ödenecek ek ödeme hiçbir şekilde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %28'inden az olamaz.

(3) Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapan personele yapılacak ek ödeme, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yapılan ödemelerden yararlandıkları sürece, 2/3 oranında yapılır. Oranların hesaplanmasında küsurlar tama iblağ edilir.

(4) İlgili mevzuatı uyarınca memurlara yılın belirli dönemlerinde mutat olarak ödenen ikramiyelerin bir aya isabet eden net tutarları, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %28'inden fazla olan ek ödemelerin net tutarından mahsup edilir.

(5) 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversiteler hariç olmak üzere, üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dâhil) görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.

(Ek fıkra: 30/12/2008 tarihli Resmi Gazete) (6) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı personeline yapılacak ek ödemeler merkezi yönetim bütçesinden karşılanır."

MADDE 5 ? (1) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kadro karşılığı istihdam edilen sözleşmeli personel, sözleşme ücretleri 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenenler, idarelerin yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilenler ile ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelden ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilenler ile diğer sözleşmeli personelden ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde (belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri hariç) anılan Cetvelde belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilenlere, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarda,

b) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde ekli (II) sayılı Cetvelde belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, sözleşmeli olarak çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanı için "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" ile tespit edilen tutarda,

sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin her ay ek ödeme yapılır."

2) Aynı Kararın 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına "21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemeden yararlananlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ödemeden yararlananlar," ibaresi eklenmiştir.

3) Aynı Kararın 1 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(3) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen ödemeden yararlanan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personele, bu hükme göre yapılan ödemelerin aylık net tutarının, birinci fıkra uyarınca belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, anılan hükme göre yapılan ödeme yerine sadece birinci fıkra hükmü çerçevesinde ek ödeme yapılır."

4) Aynı Kararın eki (I) sayılı Cetvele aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5) Aynı Kararın eki (II) sayılı Cetvele aşağıdaki satır eklenmiştir.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 24. mad.

6) Aynı Karara, ekli "(III) Sayılı Cetvel" eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 ? (Ek madde: 30/12/2008 tarihli Resmi Gazete) (1) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, ekli "Ek Ödeme Cetveli"nin "A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (a) ve (b) sıraları ile aynı kısmın "3-Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (d) sırasında sayılan kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlar için ek ödeme oranı %100 olarak uygulanır."

Yürürlük

MADDE 6 ? (1) Bu Karar 15/8/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 ? (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK ÖDEME CETVELİ

KADRO VE GÖREV UNVANI ORAN (%)
A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:
1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;
a) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri? bölümünün;
- 2 nci grubunda sayılanlar 62
- 3 üncü grubunda sayılanlar 61
- 4 üncü grubunda sayılanlar 58
- - 5 inci grubunda sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
41
53
- - 6 ncı grubunda sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
39
53
- - 7 nci grubunda sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
37
53
- - 8 inci grubunda sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
37
53
- 9 uncu grubunda sayılanlar 53
- 10 uncu grubunda sayılanlar 53
- 11 inci grubunda sayılanlar 53
- 12 nci grubunda sayılanlar 53
- 13 üncü grubunda sayılanlar 53
- 14 üncü grubunda sayılanlar 53
- 15 inci grubunda sayılanlar 53
- 16 ncı grubunda sayılanlar 52
- 17 nci grubunda sayılanlar 51
b) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(B) Denetim Hizmetleri? bölümünün;
- 2 /a sırasında sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
41
53
- 2 /b sırasında sayılanlar 53
- 3 /a sırasında sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
40
52
- 3 /b sırasında sayılanlar 52
- 4 /a sırasında sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
38
52
- 4 /b sırasında sayılanlar 53
- 5 /a sırasında sayılanlar 52
- 5 /b sırasında sayılanlar 53
- 6 /a sırasında sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
38
52
- 6 /b sırasında sayılanlar 53
- 7 /a sırasında sayılanlar 52
- 7 /b sırasında sayılanlar 53
c) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(D) Dışişleri Meslek Memurları? bölümünde sayılanlardan;
- 1-4 üncü dereceden aylık alanlar
- Diğer derecelerden aylık alanlar
53
52
ç) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin ?F. Adalet Hizmetleri Tazminatı? bölümünün;
- 1 /a sırasında sayılanlar 51
- 1 /b sırasında sayılanlardan;
- 1 inci dereceden aylık alanlar 51
- 2 nci dereceden aylık alanlar 51
- 3 üncü dereceden aylık alanlar 51
- 4 üncü dereceden aylık alanlar 51
- Diğer derecelerden aylık alanlar 51
- 1 /c sırasında sayılanlardan;
- 1 inci dereceden aylık alanlar 51
- 2 nci dereceden aylık alanlar 51
- 3 üncü dereceden aylık alanlar 51
- 4 üncü dereceden aylık alanlar 51
- Diğer derecelerden aylık alanlar 51
- 1 /d sırasında sayılanlar 50
- 1 /e, 1/f ve 1/g sıralarında sayılanlar 50
- 3 üncü sırasında sayılanlar 49
d) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin ?G? bölümünün (b) sırasında sayılanlar 51
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden;
a) Başmühendis kadrosunda bulunanlar 82
b) Mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlar 82
c) Jeolog, hidrolog , hidrojeolog , jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlar 77
ç) Bu sınıfta yer alan diğer kadro unvanlarında bulunanlar 68
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;
a) Uzman tabip 69
b) Tabip 68
c) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar 62
ç) Diş tabibi 62
d) Veteriner hekim 98
e) Eczacı 60
f) Bu sınıfta yer alan diğer personel 58
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;
- Öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) 51
5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 53
6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden (İl Müftü Yardımcısı ile İlçe Müftüsü dâhil)
a) İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri hariç) ve İlçe Müftüsü 53
b) Vaiz kadrosunda bulunanlar 52
c) Diğer kadrolarda bulunanlar 51
7- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;
a) Emniyet Genel Müdürü 63
b) Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan; - Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri 41
- Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Diğer İl Emniyet Müdürleri 37
- Diğerleri 60
c) İkinci Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar 60
ç) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar 60
d) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar 60
e) Emniyet Amiri kadrolarına atananlar 60
f) Başkomiser kadrolarına atananlar 60
g) Komiser kadrolarına atananlar 60
ğ) Komiser yardımcısı kadrolarına atananlar 60
h) Polis Memuru kadrolarına atananlar 61
ı) Diğerleri 52
8- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel 49
B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:
1- Subaylardan;
a) Genelkurmay Başkanı 89
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 68
c) Orgeneral ve Oramiral 67
ç) Korgeneral ve Koramiral 65
d) Tümgeneral ve Tümamiral 63
e) Tuğgeneral ve Tuğamiral 61
f) Kıdemli Albay 49
g) Albay 45
ğ) Yarbay 42
h) Kıdemli Binbaşı 54
ı) Binbaşı 54
i) Kıdemli Yüzbaşı 54
j) Yüzbaşı 54
k) Kıdemli Üsteğmen 55
l) Üsteğmen 55
m) Teğmen 55
n) Asteğmen 55
2- Astsubaylardan;
a) II. Kad . Kd . Bçvş . 53
b) Kad . Kd . Bçvş . 53
c) Kd . Bçvş . 53
ç) Kad . Bçvş . 53
d) Bçvş . 53
e) Kd . Üstçvş . 54
f) Üstçvş 54
g) Kd . Çvş . 54
ğ) Çvş . 54
3- Uzman Jandarmalardan;
a) VIII. Kad . Çvş . 53
b) VII. Kad . Çvş . 53
c) VI. Kad . Çvş . 53
ç) V. Kad . Çvş . 53
d) IV. Kad . Çvş . 53
e) III. Kad . Çvş . 53
f) II. Kad . Çvş . 53
g) I. Kad . Çvş . 53
ğ) Çvş . 53
4- Uzman Erbaşlardan;
a) Uzman Çavuş 53
b) Uzman Onbaşı 53
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapanlar hariç):
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar 58
2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 56
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 49
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derece olan) 43
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 54
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar 53
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar 63
8- Diğer öğretim elemanlarından;
a) Birinci dereceden aylık alanlar 52
b) İkinci dereceden aylık alanlar 52
c) Üçüncü dereceden aylık alanlar 52
ç) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlar 52
d) Diğer derecelerden aylık alanlar 52

Bu Habere Tepkiniz