YTL'ye ilişkin 158 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

Haber Giriş : 12 Kasım 2004 14:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
(12.11.2004 tarihli ve 25641 sayılı RG yayımlanmıştır)

Maliye Bakanlığından:
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
(Seri No: 158)

(Aylık ve Ücretlere İlişkin Yeni Türk Lirası İşlemleri)

Bilindiği üzere, 1/1/2005 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Yeni Türk Lirası olacaktır. Anılan Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde;

- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para biriminin Yeni Türk Lirası (YTL), alt biriminin ise Yeni Kuruş (YKr) olacağı ve bir Yeni Türk Lirasının yüz Yeni Kuruşa eşit olduğu,

- Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüştürülmesinde, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası ( l YTL) değişim oranının esas alınacağı,

- Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Yeni Kuruşa tamamlanacağı; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmayacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, 1/1/2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası uygulamasına geçilecek olması nedeniyle, kamu personeline ödenen aylık ve ücretlerin hesaplanması hususlarında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Kamu Personelinin Aylık ve Ücretlerinin Hesaplanmasına Yönelik İşlemler:

1- Katsayılara Bağlı Ödemeler:

5083 sayılı Kanundaki söz konusu düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle, 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere aylık katsayı (0,0401), taban aylık katsayısı (0,486) ve yan ödeme katsayısı ise (0,0126) olarak öngörülmüştür. Bu nedenle ilgili mevzuatta gösterge, oran ve puan şeklinde belirlenen ve söz konusu katsayıların uygulanması suretiyle tutarlara çevrilen aylık ve ücret unsurlarındaki veriler aynen muhafaza edilecektir.

Aşağıdaki örnekte de görüleceği gibi, her bir unsur için ayrı ayrı uygulanmak üzere, gösterge, oran ve benzeri şekillerde belirlenmiş aylık ve ücret unsurlarına yukarıda yer alan katsayıların uygulanması sonucu oluşacak tutarlardaki küsuratların yarım Yeni Kuruş ve üzerinde olması halinde bir Yeni Kuruşa tamamlanması, yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmaması gerekmektedir.

Örnek Ödeme Unsuru YTL Cinsinden İşlemler
Yuvarlama Öncesi Yuvarlama Sonrası
Aylık Gösterge (9/1) 620 X 0,0401 = 24,862 24,86
Özel Hizmet Tazminatı 9.500 X 0,0401 X %125 = 476,1875 476,19

2) Maktu Ödemeler

5083 sayılı Kanunda, ilgili mevzuatta Türk Lirasına yapılan atıfların, bir milyon Türk Lirası eşittir bir Yeni Türk Lirası değişim oranında Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kamu personeline yapılan bazı ödeme unsurlarından ilgili mevzuatında maktu olarak tespit edilenlerin, aşağıdaki örnekte de görüleceği üzere, 1/1/2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirasına dönüştürülmesi, dönüşüm esnasında ayrıca yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Yeni Kuruşa tamamlanması, yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmaması gerekmektedir.

Örnek Ödeme Unsuru Mevcut Tutar (TL) YTL Cinsinden İşlemler
Dönüştürme Yuvarlama Öncesi Tutar Yuvarlama Sonrası Tutar
Maktu Fazla Çalışma Ücreti 3.750.000 3.750.000 / 1.000.000 3,750 3,75

3) Sözleşmeli Personel ve İşçi Ücretleri

1/1/2005 tarihinden itibaren sözleşmeli personel ile işçilerin brüt ücretlerinin belirlenmesinde;

a) Sözleşmeli personel ile işçilerin 31/12/2004 tarihi itibarıyla geçerli olan brüt ücretlerinin her bir unsurunun önce Yeni Türk Lirasına dönüştürülmesi, bu dönüşüm esnasında da ayrıca yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Yeni Kuruşa tamamlanması, yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmaması;

b) (a) bendi uyarınca Yeni Türk Lirasına dönüştürülmüş ücret unsurlarından ilgili mevzuatı uyarınca 2005 yılında artırılması gerekenlerin, öngörülen zam oranında artırılması ve bu artış sonucu oluşacak tutarlardaki küsuratların yarım Yeni Kuruş ve üzerinde olması halinde bir Yeni Kuruşa tamamlanması, yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmaması,

gerekmektedir.

Örnek Brüt Sözleşme Ücreti (TL) YTL Cinsinden İşlemler
Dönüşüm İşlemleri Artış İşlemleri
Dönüşüm Yuvarlama Öncesi Tutar Yuvarlama Sonrası Tutar Ocak 2005'de %4 Artış Varsayımı Yuvarlama Sonrası Tutar
1.250.375.000 1.250.375.000 / 1.000.000 1.250,375 1.250,38 1.300,395 1.300,40

4- Kesintiler

T.C. Emekli Sandığı kesenek matrahı; matrah kapsamına giren her bir unsurun, 5083 sayılı Kanun uyarınca yuvarlamaya tabi tutulmuş tutarlarının toplanması suretiyle bulunacaktır. Bu şekilde bulunan matraha emekli keseneği ve kurum karşılığı oranları uygulandıktan sonra ortaya çıkacak tutarlardaki küsuratlar, yarım Yeni Kuruş ve üzerinde ise bir Yeni Kuruşa tamamlanacak, yarım Yeni Kuruşun altında ise dikkate alınmayacaktır.

Sosyal Sigortalar Kurumu ve işsizlik sigortası prim matrahı; matrah kapsamına giren her bir ücret unsurunun yuvarlamaya tabi tutulmuş tutarlarının toplanması suretiyle bulunacaktır. Bu şekilde bulunan matraha sigortalı ve işveren prim oranları uygulandıktan sonra ortaya çıkacak tutarlardaki küsuratlar, yukarıda belirtildiği üzere aynı şekilde yuvarlamaya tabi tutulacaktır.

Gelir ve damga vergisinin hesaplanması ise söz konusu vergilerin kapsamına giren aylık ve ücret unsurlarının, yuvarlamaya tabi tutulmuş tutarlarının toplanması ve toplanan bu tutardan ilgili mevzuatı uyarınca indirilmesi gereken ve yuvarlamaya tabi tutulmuş unsurların düşülmesi suretiyle oluşacak vergi matrahlarına ilgili vergi oranları uygulanmak suretiyle yapılacaktır. Hesaplama sonucu ortaya çıkan vergi tutarları, yukarıda belirtildiği üzere aynı şekilde yuvarlamaya tabi tutulacaktır.

2005 yılı Ocak ayında 1 inci derecenin 4 üncü kademesindeki bir Şube Müdürünün, Yeni Türk Lirası cinsinden, aylık hesabı aşağıdaki gibidir. Tablonun I. Sütununda yuvarlamadan önceki tutarlar, II. Sütunda ise yuvarlamaya tabi tutulmuş işlem sonuçları ile ödeme aşamasında esas alınacak tutarlar gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

  Aylık Unsurlar

I.Sütun

(Yuvarlama Öncesi )

II.Sütun

(Yuvarlama Sonrası)

1 Gösterge Aylığı / (1.500 x 0,0401) 60,150 60,15
2 Ek Gösterge Aylığı / (2.200 x 0,0401) 88,220 88,22
3 Taban Aylığı / (1.000 x 0,486) 486,000 486,00
4 Kıdem Aylığı / (25 x 20 x 0,0401) 20,050 20,05
5 Yan Ödeme / (1100 x 0,0126) 13,860 13,86
6 Özel Hizmet Tazminatı / (9.500 x 0,0401 x %135) 514,283 514,28
7 Eş İçin Aile Yardımı / (1.250 x 0,0401) 50,125 50,13
8

Kurum Kesenek Karşılığı

[ (1+2+3+4)+(9.500 X 0,0401 X %70= 266,67)] x %20

184,217 184,22
BRÜT TOPLAM / (1+2+3+4+5+6+7+8) 1.416,905 1.416,91
9

Gelir Vergisi

[ (1+2+3+4+5)-(%16 Em. Kes.)] x %15

78,136 78,14
10

Kurum Kesenek Karşılığı

[ (1+2+3+4)+(9.500 X 0,0401 X %70)] x %20

184,217 184,22
11

Kişi Prim Karşılığı

[ (1+2+3+4)+(9.500 X 0,0401 X %70)] x %16

147,374 147,37
12

Damga Vergisi

(1+2+3+4+5+6) x %06

7,095 7,10
  KESİNTİLER TOPLAMI / (9+10+11+12) 416,822 416,83
  NET TUTAR 1.000,083 1.000,08

Bu Habere Tepkiniz