Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvurularına İlişkin Duyuru

01.11.2004 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınmaya başlanan yer değiştirme başvurularının kabulüne Kurban Bayramı tatili de göz önüne alınarak 14.01.2005 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edilecektir. Özür durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları elektronik ortamda (http://ilsis.meb.gov.tr) alınacak olup, atamalar ise yarıyıl tatilinde yapılacaktır. Konuya ilişkin yazı için tıklayınız.

Haber Giriş : 17 Kasım 2004 21:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

SAYI :B.08.0.PGM.0.23.10.02/684-84378
KONU :Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

????????..VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İLGİ : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
c) Personel Genel Müdürlüğünün 28.10.2004 tarih ve 81633 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin özüre bağlı yer değiştirme başvurularının ilgi (a-b) Yönetmelik hükümlerine göre alınacağı ve atamaların da yarıyıl tatilinde yapılacağı ilgi (c) yazımızla belirtilmişti.

01.11.2004 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınmaya başlanan yer değiştirme başvurularının kabulüne Kurban Bayramı tatili de göz önüne alınarak 14.01.2005 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edilecektir. Başvuru esnasında istenen belgelerde ilgi (b) Yönetmeliğin 42'nci maddesinde istenen sigortalılık süresi yarıyıl tatilinin bitimi olan 04.02.2005 tarihine kadar dolacak olanların yer değiştirme talepleri de başvuru için belirtilen süre içinde kabul edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hikmet Orman
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.


3. ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenler; zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığına veya bulundukları görev yerinde, hizmet alanında ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen koşullarda yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabileceklerdir.

3.1. Sağlık Durumu Özürü:
Öğretmenin kendisi, eşi veya yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarından birisinin kanser, verem, akıl hastalığı, organ nakli ve benzeri türde uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığa yakalanması ve bu hastalığın öğretmenin bulunduğu yerde tedavisine olanakbulunmadığının Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre devlet veya üniversite hastanelerinden son 6 (altı) ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler adaylık eğitimi süreçlerinden temel ve hazırlayıcı eğitimlerini başarı iletamamlamış olmaları koşuluyla sağlık durumu özürüne bağlı olarak il içinde veya iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

3.2. Eş Durumu Özürü:
a) Eşi 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kamu kurumunda memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar (926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Kapsamına girenler dahil),

b) Eşi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlar için başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük 1 yıl içinde en az 240 gün ya da son 3 yıl içinde 480 gün sigortalı hizmeti olduğunu belgelendirenler,

c) Eşi 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar için başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 1 yıl içinde en az 8 ay veya son 3 yıl içinde 16 ay sigortalı hizmeti olduğunu Bağ-Kur'dan alacakları belge ile belgelendirenler,

d) Eşinin emekliye ayrıldığını veya şehit olduğunu belgelendirenler,

e) İş yeri merkezi belli bir ilde olup ülke genelinde şubeler/bölgeler organizasyonu ile faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışanların öğretmen olan eşlerinin eş durumu özürüne bağlı yer değiştirme istekleri diğer belgelerle birlikte eşinin görev yaptığı (yer değiştirmek istediği) ildeki iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak belge ile belgelendirenler,

adaylık eğitimi süreçlerinden temel ve hazırlayıcı eğitimlerini başarı ile tamamlamış olmaları koşuluyla eş durumu özürüne bağlı olarak il içinde veya iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler (Eşi şehit olanlar için temel ve hazırlayıcı eğitimi tamamlamış olma koşulu aranmaz).

3.3. Öğrenim Durumu Özürü:
Öğretmenlerin öğrenim durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için; öğretmenliğe atandığı alanda (Bakanlık kararnamesinde belirtilen alan) veya Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre belirtilen alanlar ile eğitim yönetimi ve denetimi alanlarında lisansüstü öğrenime devam ettiğini belgelendirmeleri ve adaylıklarının kaldırılmış olması koşuluyla öğrenim durumu özürüne bağlı olarak il içinde veya iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Öğretmenin Yükseköğretim Kurumunun lisansüstü öğrenim programında kayıtlı ve ders döneminde olduğunu, devam zorunluluğu bulunduğunu belgelendirmesi gerekir. Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler için diğer hususlar:

Özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamaları yapılanlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, özürlerinin devam ettiğini yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler. Belgelendiremeyenler eksik hizmetlerini tamamlamak üzere eğitim öğretim bütünlüğü de dikkate alınarak yer değiştirme döneminde zorunlu hizmet bölgeleri kapsamındaki illere atanırlar.

Sağlık durumu özürüne bağlı olarak istedikleri illere tedavi olanağı veya öğretmen ihtiyacının bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayanlar, tedavi olanağı ve öğretmen ihtiyacı bulunan bir başka il emrine atanmak istediklerinde bu istekleri ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.

Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler, eğitim öğretim bütünlüğü dikkate alınarak yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılacaktır. Başvurularda bu sürelere uygun zamanlarda kabul edilecektir.

Özür durumuna bağlı olarak yarıyıl ve yaz tatilinde iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin toplam hizmet puanlarına, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Yer Değiştirme Formunun EK-4/C bölümünde belirtilen özür durumlarının gerektirdiği puanlar da Bakanlıkça bilgisayar ortamında eklenerek, bulunacak puan üstünlüğü ve tercihlerine göre yer değiştirmeleri işleme alınacaktır.

Bunlardan; özür durumuna bağlı olarak yaz tatilinde yer değiştirmeleri yapılamayanların durumları yarıyıl tatilinde hizmet puanları İLSİS veri tabanında yeniden güncelleştirilerek değerlendirilecektir.

ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMESİ YAPILAMAYANLAR
Yer değiştirme suretiyle atama dönemlerinde özürlerinin gerektirdiği iller emrine yer değiştirmeleri gerçekleştirilemeyenlere, yazılı olarak istemeleri durumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 72 ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un değişik 61'inci maddesi uyarınca aylıksız izin verilebilecektir. Buna ilişkin işlemler Millî Eğitim Bakanlığının 13.10.2000 tarih ve 2000/98 sayılı Genelgesi çerçevesinde yürütülecektir.

Yer değiştirme kılavuzunun tamamı için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz