MEB'in Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 12 Aralık 2008 tarihinde değişmiştir. Değişikliğe göre 70 olan son sicil notu şartı 76'ya çıkarılmıştır "Çocuk gelişimcisi, fizikçi, fizikoterapist, kimyager, sağlık memuru" unvanları MEB'de unvan değişikliğine tabi kadrolar arasından çıkarılmıştır. Yapılan değişiklik ile MEB'e merkez ve taşra için ayrı ayrı ilana çıkabilme yetkisi tanınmış, görevde yükselme eğitimi ders satleri arttırılmış, mesleki etik ilkeler yüzde 60'lık alana dahil edilmiş, aylıksız izinde olanların hangi halde eğitim alınacağı düzenlenmiş ve aynı düzeydeki görevler arasındaki geçişlere 2 yıl şartı getirilmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2008 22:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KAPSAM MADDESİ DEĞİŞTİ

YENİ HÜKÜM

?MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği ile görevler arası geçiş yoluyla atanacak olanları kapsar.?

ESKİ HÜKÜM

Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapanlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

DEĞİŞİKLİĞİN ANLAMI

Maddedeki en önemli değişiklik "görevler arası geçiş yoluyla atanacak" ifadesidir. Bu ifade görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulanmayacak geçişleri ifade etmektedir.


TANIMLAR MADDESİ DEĞİŞTİ

YENİ HÜKÜM

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (A-B) tipi eğitim kurumu: İlgili mevzuatına göre eğitim kurumlarının nitelikleri esas alınarak yapılan belirlemeyi,
b) Alt görev grubu: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet gruplarının içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerin gösterildiği grupları,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Görev grubu: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet gruplarını,
e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,
f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,
g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerinin gerektirdiği hizmet içi eğitimi,
ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak olan yazılı sınavı,
h) Hizmet süresi: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında çalışılan süreler; genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ile askerlikte geçen süreleri,
ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış olan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara bağlı olarak kadrolara yapılacak atamalar için yapılan sınavı,
ifade eder.?

DEĞİŞİKLİĞİN ANLAMI

Pek fazla bir değişiklik yapılmamıştır. En önemli tanımlama "hizmet süresi"dir. Bazı kadrolara atanmada geçen "bakanlık kadrolarında iki yıl hizmeti bulunmak" şeklindeki düzenlemeye hangi hizmet sürelerinin dahil edileceğini bulmak için bu bente bakılacaktır.


GÖREV GRUPLARI ARASI GEÇİŞ MADDESİ DEĞİŞTİ

?Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 - (1) Görevde yükselmeye tabi görev grupları ve kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube müdürü (Merkez ve taşra teşkilatı),
2) Tesis müdürü,
3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

(Daha önceki yönetmelikte yer alan "Kamp müdürü", "Huzurevi müdür yardımcısı, Devlet kitapları döner sermaye müdür yardımcısı, basımevi müdür yardımcısı," unvanları bu gruptan çıkarılmıştır.)

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı,

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici.

ç) İdari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat saymanı, sayman, raportör.
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, şoför.

d) Destek Hizmetleri Grubu;
1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Mimar, mühendis, istatistikçi, tekniker, teknisyen, grafiker, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, hemşire, veteriner, sağlık teknisyeni, laborant, programcı, mütercim, kütüphaneci.?

(Daha önceki düzenlemede yer alan "çocuk gelişimcisi, fizikçi, fizikoterapist, kimyager, sağlık memuru" unvanları "Unvan değişikliğine tabi kadrolar" arasından çıkarılmıştır. Bu dört kadro için MEB'de unvan değişikliği sınavı açılmayacaktır.)


GÖREVDE YÜKSELMEDEKİ GENEL ŞARTLAR ARASINDA YER ALAN SİCİL NOTU ŞARTI DEĞİŞTİ

YENİ HÜKÜM

?c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.?

ESKİ HÜKÜM

c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

DEĞİŞİKLİK

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar arasında yer alan sicil notu şartı 70'den 76'ya çıkarılmıştır. Görevde yükselme için diğer genel şartlar şu şekildedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak,
c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,
ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.


BAZI KADROLARA ATANMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

?MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır;

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis ve raportör kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak. (Yeni fıkra)

2) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak, (Kaldırılan fıkra için not: "Bakanlık kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmış olma" şartı genel şartlar arasında yer almaktadır)
3) Şef, öğretmen, mimar ve mühendis kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak. (Kaldırılan fıkra)

b) Tesis müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak. (Yeni fıkra) (Dikkat: İfade "Bakanlık kadrolarında" ifadesi değil "bulunduğu görevde" ifadesidir.)

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet Memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak, (Değişen fıkra= Üç yıl şartı beş yıla çıkarılmıştır.)
3) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak, (Yeni fıkra)
4) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.

ç) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak,

d) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ile eğitim uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,
3) Bakanlık eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda veya şef kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak.

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, (Değişen fıkra=En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak şartı dört yıl olarak değişti)
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,
4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak.

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak. (Değişen fıkra="En az beş yıl hizmeti bulunmak" şekindeki düzenleme bu şekilde değişmiştir.)

g) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak. (Değişen fıkra="ancak ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda en az üç yıl süreyle fiilen bu görevi yapmış olmak şartıyla öğrenim durumu bakımından lise veya dengi okul mezunu olmak" düzenlemesi çıkarıldı)
2) Döner sermaye saymanlığı konusunda kurumlarca açılmış olan hizmet içi eğitim kursunu başarıyla tamamlamış olmak.
3) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak. (Değişen fıkra="Döner sermaye işletmesi bulunan bir kurumda en az bir yıl süreyle görev yapmış olmak" şeklindeki düzenleme değimşiştir.

ğ) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak, (Değişen fıkra="En az beş yıl hizmeti bulunmak" şeklindeki hüküm bu şekilde değişmiştir.)
3) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

h) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışmış olmak ya da bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak.
3) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak. (Yeni fıkra)

ı) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak, (Değişen fıkra="En az üç yıl hizmeti bulunmak" şeklinde olan hüküm değişmiştir.)
3) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak, (Değişen fıkra="En az beş yıl hizmeti bulunmak" şeklinde olan hüküm değişmiştir.)
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

j) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur ve santral memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

l) Aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.


UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE ATAMA MADDESİ DEĞİŞTİ

YENİ HÜKÜM

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 8 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır;
a) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle kazanmış bulunmak,
b) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

(2) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır;
a) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Kadronun görev alanıyla ilgili eğitim ve öğretim yapan en az iki yıllık yüksekokuldan mezun olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

b) Tekniker kadrosuna atanabilmek için, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda tekniker yetiştiren iki yıllık bir yüksekokuldan mezun olmak.

c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlardaki ortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

ç) Laborant, hemşire, veteriner ve sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanda en az ortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

d) Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, mütercim, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için, mesleğin gerektirdiği alanlardaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.?

DEĞİŞİKLİK

Unvan değişikliğine tabi kadrolara atama yapılırken önceki düzenlemede genel şartlar bulunmamaktaydı. Yeni düzenlemede genel şartlar bölümü yönetmeliğe ilave edilmiştir. En önemli ayrıntı sicil notundadır. Son sicil notu 76 puandan aşağı olanlar unvan değişikliği sınavına başvuramayacaktır.


GÖREVDE YÜKSELME MERKEZ VE TAŞRA İÇİN AYRI AYRI YAPILABİLECEK

YENİ HÜKÜM

?MADDE 9 - (1) Görevde yükselme eğitimi için; merkez ve taşra teşkilatı kadroları bakımından ayrı ayrı ya da eş zamanlı olmak üzere eğitim tarihinden en az bir ay önce duyuru yapılır. Duyuruda; merkez ve taşra teşkilatı kadroları için ayrı ayrı olmak üzere atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, birimi, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar, başvurunun yapılacağı yer ve tarihleri gibi hususlar belirtilir.?

ESKİ HÜKÜM

MADDE 9- (1) Görevde yükselme eğitimi için eğitim tarihinden en az bir ay önce yapılacak duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar, başvurunun yapılacağı yer ve tarihleri ile diğer hususlar belirtilir.

DEĞİŞİKLİK

Taşra ve merkez için ayrı ayrı duyuru yapılmasına imkan verecek şekilde yönetmelik değişikliği yapılmıştır.


AYLIKSIZ İZİNDE OLANLAR GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA NASIL GİRECEK?

YENİ HÜKÜM

?MADDE 10 - (1) Yapılacak duyuru üzerine; bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atanmak isteyenlerden 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan merkez teşkilatı kadrolarında görev yapanlar merkez teşkilatındaki, taşra teşkilatı kadrolarında görev yapanlar taşra teşkilatındaki yalnız bir görev için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Görevde yükselme eğitimine;
a) Görevden uzaklaştırılanlar,
b) Aylıksız izinli olanlar bu durumlarını sonlandırmadan,
başvuruda bulunamazlar.?

ESKİ HÜKÜM

Yapılacak duyuru üzerine Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atanmak isteyenlerden 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar yalnız bir görev için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabilirler.

DEĞİŞİKLİK

Görevden uzaklaştırılanlar ve aylıksız izinli olanlar için açık düzenleme yapılmıştır. Aylıksız izinde olanlar bu durumlarını sonlandırmadıkça görevde yükselme eğitimine başvuramayacaktır.


DEĞERLENDİRME FORUMUNA GÖRE YAPILAN BELİRLEMEYE İTİRAZ

YENİ HÜKÜM

?MADDE 11 - (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç kattan az sayıda istekli bulunması halinde, şartları taşıyanların tümü eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılarak toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde, sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

(2) Adaylar gerekçelerini belirtmek kaydıyla bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre yapılan değerlendirme sonuçlarına yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtiraz, değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde değerlendirmeyi yapan birime yapılabilir. İtiraz, bu birim tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç 10 gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir. (Yeni fıkra)

(3) Eğitime katılmaya hak kazananların isim listesi ile eğitimin yeri ve zamanı itiraz süresinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde elektronik ortamda adaylara duyurulur. (Yeni fıkra)

(4) Görevde yükselme eğitimi başladıktan sonra herhangi bir nedenle katılmayanların yerine başka adaylar alınamaz.? (Yeni fıkra)

ESKİ HÜKÜM

MADDE 11- (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç kattan az sayıda istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde bu Yönetmeliğin Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

DEĞİŞİKLİK

Maddeye 2, 3 ve 4 nolu yeni fıkralar eklenmiştir. Ek-1 Değerlendirme Formuna itiraz hususu getirilmiştir. Görevde yükselme eğitimi başladıktan sonra herhangi bir nedenle katılmayanların yerine başka adaylar alınamayacağı yönetmelik hükmü haline getirilmiştir.


GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM SAATLERİ DEĞİŞTİ

YENİ HÜKÜM

?MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunanlar, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerindeki ders konularından 32 saat, (f) bendinde yer alan ders konularından ise 48 saat olmak üzere toplam 80 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmak zorundadır. Zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi zorunlu olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.?

ESKİ HÜKÜM

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (d) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

DEĞİŞİKLİK

Görevde yükselme eğitimi ders konuları ve ağırlıklıkları değişmiştir.


MESLEKİ ETİK İLKELER YÜZDE 60'LIK KONULAR İÇERİSİNE ALINDI

YENİ HÜKÜM

?MADDE 13 - (1) Görevde yükselme eğitiminin konuları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası:
1) Genel Esaslar,
2) Temel Hak ve Ödevler,
3) Devletin Temel Organları,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik:
c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat:
ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat:
d) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları:
e) Türkçe Dil Bilgisi, Resmi Yazışma Kuralları
f) Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği ile İlgili Konular ve Mesleki Etik İlkeleri:

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında bu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz. Görevde yükselme eğitiminin konuları, puan değerleri, sınavda toplam kaç soru sorulacağı ve her konu için soru sayısının ne olacağı Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulunca eğitim başlamadan önce belirlenerek görevde yükselme eğitimine ilişkin yapılacak duyuruda belirtilir. Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekretarya hizmetleri Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.?

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Çok önemli bir değişiklik yapılmamıştır. Sadece mesleki etik ilkeler (f) bendi kapsamına alınmıştır. Ayrıca komisyonun görev alanı genişletilmiştir.


MADDE 12 ? Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

?c) Atama yetkisi valiliklerde bulunan görevlere ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara yönelik itirazları incelemek, ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık görüşü de alınarak karara bağlamak.?

İl değerlendirme ve sınav kurulunun görevleri arasına bu yeni görev eklenmiştir.


GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ NASIL YAPILACAĞI DÜZENLENMİŞTİR

YENİ HÜKÜM

MADDE 13 ? Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 18 - (1) Görevde yükselme sınavı, Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince (ÖDYM) çoktan seçmeli yazılı test şeklinde yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.
(2) Görevde yükselme kapsamında aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılabilir. Bu durumda görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı diğer sorular ortak hazırlanır.
(3) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.?

ESKİ HÜKÜM

MADDE 18- (1) Görevde yükselme sınavı, Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince (ÖDYM) yazılı olarak yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.
(2) Aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı diğer sorular ortak hazırlanır.
(3) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Görevde yükselme sınavının yazılı olarak yapılacağı şeklindeki düzenleme çoktan seçmeli yazılı test şeklinde değiştirilmiştir.


UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ NASIL YAPILACAĞI DÜZENLENMİŞTİR

YENİ HÜKÜM

MADDE 14 ? Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 19 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara, yapılacak duyurular üzerine; merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında ayrı ayrı olmak kaydıyla, bu unvanları ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış olanların atamaları, eğitime tabi tutulmaksızın bu Yönetmelikte belirlenen görevde yükselme sınavı ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Puanların eşitliği durumunda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(2) Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince (ÖDYM) çoktan seçmeli yazılı test şeklinde yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.
(3) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.?

MADDE 19- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara; yapılacak duyurular üzerine, merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında ayrı ayrı olmak kaydıyla, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen sınav ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın, Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince (ÖDYM) yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Puanların eşitliği durumunda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak ve test şeklinde yapılır.
(3) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Unvan değişikliği sınavını düzenleyen maddede çok önemli bir değişiklik yapılmamıştır.


İTİRAZ SÜRESİ KISALTILDI

YENİ HÜKÜM: ?MADDE 21 - (1) Sınav sonuçlarına, değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde değerlendirmeyi yapan birime itiraz yapılabilir. Bu itirazlar en geç 15 gün içinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç, sekretarya hizmetlerini yürüten birimlerce itiraz sahiplerine bildirilir.?

ESKİ HÜKÜM: MADDE 21- (1) Sınav sonuçlarına, duyuruyu izleyen 10 gün içinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç 15 gün içinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç, sekretarya hizmetlerini yürüten birimlerce itiraz sahiplerine bildirilir.

YAPILAN DEĞİŞİKLİK: 10 gün olan itiraz süresi 5 güne düşürülmüştür.


ATANDIĞI HALDE GÖREV BAŞLAMAYANIN YERİNE NASIL ATAMA YAPILACAK

YENİ HÜKÜM

?MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara, görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre merkez ve taşra teşkilatı kadroları için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan başarı listesinde bulunanlar en yüksek puan alandan başlamak suretiyle duyuru üzerine tercihte bulunanlardan puan üstünlüğü esas alınarak görev yapmakta oldukları teşkilat kadrolarına atanırlar. Başarı puanının eşit olması durumunda atanacaklar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde, sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

(2) İlan edilen kadrolara atandığı halde herhangi bir sebeple göreve başlamayanların yerine, puan üstünlüğü esasına göre belirlenen başarı listesindeki istekli adaylar arasından atama yapılır. (Yeni fıkra)

(3) Başvuru sayısının boş kadro sayısından daha az olması veya görevde yükselme sınavını yeteri kadar adayın kazanamaması nedenleriyle personel ihtiyacı karşılanamayan birim ya da illerin bu ihtiyacı, ilan edilen kadrolarla sınırlı olmak kaydıyla merkez teşkilatı ve diğer illerde başarı listesinde yer alan istekli adaylardan puan üstünlüğü esasına göre belirlenen başarı listesine göre Bakanlık koordinesi sağlanarak karşılanabilir.?

ESKİ HÜKÜM

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara, görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre merkez ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan başarı listesinde bulunanlar en yüksek puan alandan başlamak suretiyle görev yapmakta oldukları teşkilat kadrolarına atanır. Başarı puanının eşit olması durumunda atanacak personel bu Yönetmeliğin Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Yine de puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

(2) Başvuru sayısının boş kadro sayısından daha az olması veya görevde yükselme sınavını yeteri kadar adayın kazanamaması nedenleriyle personel ihtiyacı karşılanamayan birim ya da illerin bu ihtiyacı, merkez teşkilatı ve diğer illerde yedek konumundaki istekli adaylardan başarı listesine göre Bakanlık koordinesi sağlanarak karşılanabilir.

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

"İlan edilen kadrolara atandığı halde herhangi bir sebeple göreve başlamayanların yerine, puan üstünlüğü esasına göre belirlenen başarı listesindeki istekli adaylar arasından atama yapılır" düzenlemesi yeni getirilen bir düzenlemedir.


GÖREV GRUPLARI ARASI GEÇİŞLER

?MADDE 24 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı görev grubunun alt görev grubunun içinde yer alan görevlerden; bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla, aynı ve daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bulunduğu kadroda iki yıl çalışmış olmak ve bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

b) Görev grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.?

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Değişiklikteki en önemli husus; aynı ve daha alt bentlerde sayılan görevlere ise sınavsız olarak atanabilmek için "bulunduğu kadroda iki yıl çalışmış olmak" şartının getirilmesidir. Bir örnek verecek olursak; Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, şoför aynı alt görev grubundadır. Yönetmelik 2 yıl şartı getirdiği için bu unvanlar arasındaki geçişler sınava tabi olmamasına rağmen örneğin memurun VHKİ'ye geçebilmesi için memur kadrosunda 2 yıl çalışılmış olması gerekmektedir.


GÖREVLER ARASI GEÇİŞLER

?Görevler arası geçişler

MADDE 25 - (1) Görevler arası geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

(a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık başmüfettişliği, Bakanlık müfettişliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, ilköğretim müfettişliği, mali hizmetler uzmanlığı görevlerinde bulunanlar ile şube müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla ataşelik ve diğer müşavirlik görevlerinde toplam en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar, durumlarına uygun görevlere,

b) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü görevlerinden birinde veya bu görevlerde en az toplam 3 yıl asaleten görev yapanlar il millî eğitim müdürlüğü veya daire başkanlığı (bağımlı) görevine,

c) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 3 yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az 4 yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevine,

ç) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 8 yıl görev yapanlar il millî eğitim müdürlüğü görevine,

d) Millî eğitim müdürlükleri bünyesinde en az beş yıl süreyle mimar ve mühendis olarak görev yapmış olanlar, münhasıran yatırımlardan sorumlu olmak üzere millî eğitim müdür yardımcısı görevine,

atanabilirler.

(2) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı olarak asaleten görev yapmakta olanların istemeleri halinde bu görevler arasında geçişleri yapılabilir.

(3) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartı ayrıca aranır.?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber