MEB, Şeflik duyurusunu yayımladı

MEB eylül ayında daha önce yayımladığı şeflik duyurusunu ertelemişti. Bakanlık geçtiğimiz hafta içinde ise yönetmelik değişikliği yaptı. Bu değişiklik sonrasında beklenen şeflik sınav duyurusu bugün yayımlandı. Buna göre merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan şef kadroları için görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin başvurular 22-30 Aralık 2008 tarihleri arası elektronik ortamda yapılacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2008 15:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2008 Şeflik Başvuru Duyurusu ve Kontenjanlar

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan şef kadroları için görevde yükselme eğitimi ve sınavına illişkin başvurular 22-30 Aralık 2008 tarihleri arası elektronik ortamda yapılacaktır


T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.02.03./111957 16/12/2008
Konu: Yeni Yönetmeliği göre Merkez ve
Tasra Teskilatı Görevde Yükselme Duyurusu.

İlgi: a) 04/03/2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değisikliği Yönetmeliği.
b) 03/09/2008 tarih ve B.08.0.PGM:0.23.02.03/74333 sayılı yazı.
c) 12/12/2008 tarih ve 27078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değisikliği Yönetmeliğinde Değisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

İlgi (a) Yönetmelik kapsamında Bakanlığımız Merkez ve Tasra Teskilatı personelinden görevde Yükselme eğitimine katılacaklara iliskin duyuru ilgi (b) yazımız ile yapılmıstı.

Ancak 11/09/2008 tarih ve 79232 sayılı yazımız ile basvurular ertelenmisti. Erteleme isleminin devam ettiği süreçte ilgi (a) yönetmeliğin bazı maddeleri ilgi (c) yönetmelikte belirtilen sekilde değistirilmistir.

Yönetmelikte yapılan değisikler dikkate alınarak yapılacak basvurulara iliskin daha önce gönderilen ilgi (b) yazı ve eki islemden kaldırılmıstır. Yeni düzenlenen ilgi (c) yönetmelik hükümlerine göre basvuru sartları ve ilan kadrolar yeniden belirlenmistir. Bu yazı ekinde belirtilen kadrolara basvuru yapılabilecektir.

Merkez ve Tasra Teskilatında 3, 4 ve 5'inci derecelerden olmak üzere merkez teskilatında 168 adet, tasra teskilatında 4516 adet bos sef kadrolarına atanacakların belirlenebilmesi amacıyla yapılması planlanan görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmak isteyen ve basvuru sartlarını tasıyan personelin basvuruları 22/12/2008-30/12/2008 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda alınacaktır.

Yapılacak olan ?Merkez ve Tasra Teskilatı Sef Kadrolarına Atanabilmek Dçin Görevde Yükselme Sınavı?na katılabilme sartlarının, basvurularda dikkat edilecek hususların neler olduğu, kimlerin basvuruda bulunabileceği ve sınava iliskin diğer is ve islemlerin açıklanacağı sınav basvuru kılavuzu Bakanlığımızın www.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Basvuru kılavuzunda yer alacak olan basvuru sartlarının, basvuruda dikkat edilecek hususların neler olduğu ve kimlerin basvuruda bulunabileceğine iliskin bilgiler asağıda ayrıca belirtilmistir.

Sef kadrosuna atanacaklarda aranacak genel sartlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesini (B) bendinde belirtilen hizmet sartlarını tasımak,
b) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmıs olmak,
c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan asağı olmamak,
ç) Görevde yükselme sınavında basarılı olmak.

Sef kadrolarına atanacaklarda aranacak özel sartlar;
a) En az iki yılık yüksek okul mezunu olmak,
b) Dki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az bes yıl görev yapmıs olmak,
c) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmıs olmak,
d) Bakanlık teskilatının yardımcı hizmetler sınıfı dısındaki kadrolarında görev yapıyor
olmak.

Basvuruda dikkat edilecek hususlar;

Basvurular, elektronik ortamda yayınlanan görevde yükselme sınav basvuru kılavuzu çerçevesinde aday tarafından elektronik ortamda kadrolarının bulunduğu birime yapılacaktır. Adaylar tarafından doldurulan bölümlere iliskin sorumluluk kendilerine ait olacaktır. Elektronik ortamında yayınlanan sınav kılavuzu çerçevesinde ?Elektronik Basvuru Formu? ile 22/12/2008 ve 30/12/2008 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar basvuruda bulunan personelin onay islemi kadrosunun bulunduğu birimce, basvurunun yapıldığı gün içerisinde yapılacak ve aday tarafından da onay isleminin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilecektir.

İlgi (c) Yönetmeliğin 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) bendinin 3 maddesinde;

? Bulunduğu görevde iki yıl görev yapmıs olmak? sartı arandığından basvuruda bulunacak personelden en son bulunduğu unvanda iki yılı tamamlamayanlar var ise , bunlardan daha önce aynı unvanda görev yapmıs olanların geçmis yıllardaki bu süreleri de dikkate alınarak toplam 2 (iki) yıl süreyi dolduranlar basvuruda bulunabileceklerdir.

Dlgi (c) Yönetmeliğin 10'uncu Maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan hüküm gereği; yapılacak duyuru üzerine adaylardan yönetmeliğin 6 ve 7'inci maddelerinde belirtilen sartları tasıyanlardan merkez ve tasra teskilatı için ayrı ayrı ilan edilen bos sef kadrolarına merkez teskilatında görev yapanlar merkez teskilatındaki, tasra teskilatında görev yapanlar tasra teskilatındaki yalnız bir görev için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere basvuruda bulunabileceklerdir.

Yine ilgi (c) Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereği görevde yükselme eğitimine;

a) Görevden uzaklastırılanlar,
b) Aylıksız izinde olanlar bu durumlarını sonlandırmadan basvuruda bulunamazlar.

İlgi (c) Yönetmelikte belirtilen sartları halen tasıyan ve daha önceden sef olarak atanıp mahkeme kararıyla seflikleri iptal edilen personelin, süresi içerisinde basvuruda bulunmaları, sıralamaya girmeleri halinde hizmetiçi eğitim kursuna katılmaları ve yapılacak görevde yükselme sınavı sonucunda 70 ve üzeri puan almaları halinde atanmak üzere basvuru yapma hakkını kazanacaklardır.

Basvuruda bulunacak adayın sınava iliskin bilgileri, İLSİS kayıtlarından alınacağından İLSİS kayıtlarında özellikle sınava girecek adayın fotoğraflarının eklenmesi ve EK?1 Değerlendirme Formu değerlendirme kıstaslarına yönelik olarak personele iliskin öğrenim durumu, görev kaydı, aylıksız izinler, hizmet birlestirilmesi, sicil notları, ayrılma, ödül ve kurs belgeleri gibi bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara islenerek sorumlu birimlerce güncellenmesi gerekmektedir.

Bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara islenmemis olması durumunda basvuruda bulunan bazı personel açısından basvurunun kabul edilmemesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden, internet aracılığı ile elektronik ortamda verilerin hatasız, eksiksiz, basvuru kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile özlük dosyalarının tutulduğu birime ait olacaktır.

Basvurular esnasında olusabilecek aksaklıklara itiraz eden adayların durumları incelenerek, adaylara basvuru süresi içerisinde basvurulardan sorumlu birimce cevap verilecektir. Ayrıca adaylar gerekçelerini belirtmek kaydıyla ilgi (c) yönetmeliğin 11.maddesinin 2. fıkrası gereği EK_1 Değerlendirme Formuna göre yapılan değerlendirme sonuçlarına da itirazda bulunabilirler. Adaylar itirazlarını değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 (bes) gün içinde değerlendirmeyi yapan birime yapabilirler. Dtiraz bu birim tarafından değerlendirilerek sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yine ilgi (c) Yönetmeliğin 11. maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca merkez ve tasra teskilatı için ayrı ayrı ilan edilen bos kadroların, merkez ve tasra teskilatı için ayrı ayrı üç katı aday tespit edilerek görevde yükselme eğitimine alınacaktır. Yine aynı maddede belirtildiği üzere görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak bos kadro sayısının üç katını geçemez. Üç kattan az sayıda istekli bulunması halinde ise sartları tasıyanların tümü eğitime alınır. Aynı maddenin 4'üncü fıkrası gereği görevde yükselme eğitimi basladıktan sonra herhangi bir nedenle katılmayanların yerine baska adaylar alınmayacaktır.

Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin basvurması halinde Yönetmelik eki Ek_1 değerlendirme formunda belirtildiği sekilde puanlama yapılarak toplam puanı en fazla olandan baslamak üzere bos kadro sayının üç katı kadar aday belirlenerek eğitime alınır. Puanların esitliği halinde; sırasına göre, hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. Adaylar ilgi (c) yönetmeliğin 13' üncü maddesinde yer alan ve asağıda belirtilen konulardan sorumlu olacaklardır. Konulara iliskin puan ağırlığı daha sonra açıklanacaktır.

Görevde Yükselme Eğitimi Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;
1 - Genel Esaslar,
2 - Temel Hak ve Ödevler,
3 - Devletin Temel Organları,
b) Atatürk Dlkeleri ve Dnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik,
c) Devlet Teskilatı ile ilgili mevzuat,
ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
d) Halkla Dliskiler ve Davranıs Kuralları,
e) Türkçe Dil Bilgisi, Resmi Yazısma Kuralları,
f) Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin İiteliği ile İlgili Konular ve Mesleki Etik İlkeleri

İlgi (c) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği görevde yükselme eğitimini tamamladıktan sonra görevde yükselme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar basarılı sayılacaktır.

İlgi (c) Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereği, ilan edilen bos sef kadrolarına görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre Merkez ve Tasra teskilatı kadroları için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan basarı listesinde bulunanlar en yüksek puan alandan baslamak suretiyle duyuru üzerine tercihte bulunanlardan puan üstünlüğü esas alınarak görev yapmakta oldukları teskilat kadrolarına atanacaklardır. Basarı puanının esit olması durumunda atanacak personel Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenecektir. Yine de puanların esitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

Atama asamasında, adayların müktesebinin üzerinde kadroya atanması durumunda adayın bu kadroya atanmayı kabul ettiğine iliskin dilekçesi alınarak göreve baslatılacaktır. Adayların mükteseplerine uygun bir kadro bulunmaması durumunda ise atamaları yapılmayacak ve aday hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Görevde yükselme eğitimine katılarak yapılan sınavlarda basarılı olanlardan atama kosullarını tasımadığı sonradan tespit edilenlerin ataması yapılmayacak, ataması yapılmıs ise iptal edilecektir.

Görevde yükselme sınavı sonucunda basarılı olan personelin atama is ve islemlerine iliskin bilgilerin yer alacağı ?Atama Basvuru Kılavuzu? daha sonraki bir tarihte yayınlanacaktır.

Bilgilerinizi ve basvuruda bulunmak isteyen personelin mağdur edilmemesi için konunun tüm personele duyurularak basvuru süresi içinde basvuruda bulunmalarının sağlanması, özellikle personele iliskin bilgilerin sorumlu birimce güncellenmesi ve basvuru islemlerindeki onayların basvuru süresi içerisinde yapılması hususunda gereğini arz ve rica ederim.

Necmettin YALÇIN
Bakan a.
Genel Müdür

Genelge ve Kontejanlar İçin tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz