1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 7)

01 Ocak 2009 12:02
+Aa- Yazdır

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27097 7. Mükerrer

TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 7)

1. Amaç

Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinde, protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımlarında ve yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde katılım payı alınmasına ilişkin esas ve usullerin tespit edilmesidir.

2. Kapsam

Bu Tebliğ esasları;

a) Kamu idarelerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenler (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dâhil) ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri,

b) 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki yeşil kart sahipleri ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanlar,

hakkında uygulanır.

3. Dayanak

Bu Tebliğ 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

Bu Tebliğde geçen;

Tedavi Tebliği: 23/10/2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğini,

Kurum: kapsama dâhil kişilerin tedavi giderlerini ödemekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşlarını,

ifade eder.

5. Katılım payı alınacak sağlık hizmetleri

Bu Tebliğ kapsamında bulunanlardan;

a) Hekim ve diş hekimi muayenelerinde,

b) Protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımlarında,

c) Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde,

bu Tebliğ esaslarına göre katılım payı alınır.

6. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı alınması

Kapsama dâhil kişilerin sağlık kurumlarındaki ayakta tedavilerinde, hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınacaktır.

Muayene katılım payı;

İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL, 

Eğitim ve araştırma hastanelerinde 4  TL,

Üniversite hastanelerinde 6 TL, 

(Değişik ibare:RG-20/1/2009-27116)(1) Özel sağlık kurumlarında 10 TL,

olarak uygulanır.

Birinci basamak (Mülga ibare:RG-20/1/2009-27116) ? sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaz.

7. Muayene katılım payının tahsili

7.1. Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili

Kapsam maddesinin (a) bendinde sayılan hak sahiplerinin muayene katılım payı, kurumları tarafından çalışanların aylık ve ücretlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir.

Muayene katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak tahsil edilecektir. Bu amaçla, kurumların harcama birimleri bu tebliğe ekli Muayene Katılım Payı Formunu (EK?1) düzenleyeceklerdir.

Kurumlar, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen tedavi faturalarına göre katılım payı tutarlarını takip eden aybaşında ödenecek olan aylıktan kesilmek üzere gerekli tahakkuk işlemlerini yapacaklardır.

Katılım payı, hasta adına düzenlenen tedavi faturasında yer alan her bir poliklinik muayene ücreti için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Acil poliklinik muayene ücretinden katılım payı alınmaz. Poliklinik muayene ücretinin yer almadığı sadece tanıya dayalı işlem fiyatının yer aldığı faturalardan bir tane katılım payı alınacaktır.

Katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşlarında, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren sağlanan tedavilere bağlı olarak düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak hesaplanacaktır.

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli 657 sayılı Kanuna tabi personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin muayene ve tedavileri sonucunda, askeri hastaneler bu Tebliğe ekli Muayene Katılım Payı Formunu (EK?2) düzenleyerek aylıklarından kesinti yapılmak üzere personelin bağlı olduğu harcama birimine göndereceklerdir.

7.2. Yeşil kart verilenlerin muayene katılım payının tahsili

Yeşil kart verilerek tedavisi sağlanan kişilerin muayene katılım payı, reçete ile eczaneye müracaat esnasında kurumla anlaşması olan eczane tarafından hak sahibinden tahsil edilir. Yeşil kart verilen kişilerden eczane tarafından katılım payı olarak tahsil edilen tutar, kurum tarafından eczanenin alacağından mahsup edilir.

Yeşil kart verilen kişiler adına sağlık kurum ve kuruluşlarında düzenlenen her bir reçete için bu Tebliğde belirtilen tutarlarda katılım payı alınacaktır. Katılım payları, eczaneler tarafından düzenlenmekte olan döküm listelerinde gösterilecektir.

Yeşil kart verilen kişiler adına birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında ve aile hekimliklerinde düzenlenen reçeteler için muayene katılım payı alınmayacaktır. Acil poliklinik muayene ücretinden katılım payı alınmaz.

Katılım payı, eczane tarafından bu Tebliğe ekli Form (EK?3) doldurulmak suretiyle kuruma bildirilecektir. Bildirim sonrasında kurum tarafından katılım payının toplam tutarı kadar eczaneye eksik ödeme yapılacaktır.

Katılım payı, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayene ve tedavileri sonucunda düzenlenen reçeteler esas alınarak tahsil edilecektir.

Hak sahipleri katılım payı olarak eczaneye ödedikleri tutar karşılığında, eczaneden fiş veya fatura talep etmeyeceklerdir.

8. Tıbbi malzeme katılım payı

Protez, ortez ve tıbbi malzemeler için; kapsam maddesinin (a) bendinde sayılanlardan %20 oranında, (b) bendinde sayılanlardan %10 oranında katılım payı alınacaktır.

Katılım payı, kurum tarafından ödemeye esas olarak alınan tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Tıbbi malzeme için alınacak katılım payının tutarı tıbbi malzemenin alındığı tarihteki brüt asgari ücretin yüzde yetmişbeşini geçemez (16 yaşından büyük işçiler için brüt asgari ücret 01.01?30.06.2009 tarihleri arasında 666 TL, 01.07?31.12.2009 tarihleri arasında 693 TL olarak belirlenmiştir). Yüzde yetmişbeşlik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez, ortez veya tıbbi malzeme bağımsız olarak değerlendirilecektir.

9. Katılım payı alınacak tıbbi malzemeler

a) Gözlük cam ve çerçeveleri,

b) Ağız protezleri (Tedavi Tebliği eki ?Diş Tedavileri Fiyat Listesi? nde (EK?7) yer alan 404.010, 404.020, 404.030, 404.040, 404.050, 404.170, 404.180, 404.181, 404.190, 404.200, 404.201, 404.210, 404.220, 404.230, 404.360, 404.370, 404.380, 404.390, 404.400, 404.410, 404.420 kod numarasında sayılanlar),

c) Vücut dışı kullanılan protezler ve ortezler.

Vücut dışı kullanılan ve Tedavi Tebliği eki 5/C listesinde yer alan protez ve ortezler ile diğer vücut dışı kullanılan protez ve ortezlerden katılım payı kesilecek, 5/A listesinde yer alan tıbbi malzemelerden katılım payı kesilmeyecektir.

ç) (Ek:RG-20/1/2009-27116) (c) bendi dışında kalan ve sağlık raporunda (yatarak tedavilerde sağlık raporu veya epikrizde) hayati önemi haiz olduğu belirtilmeyen; iyileştirme araç ve gereçleri ile protez ve ortezler.

10. Tıbbi malzeme katılım payının tahsili

a) Gözlük cam ve çerçevelerinin katılım payı

Gözlük bedelinin kurumlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi halinde, katılım payının tutarı kadar ilgililere eksik ödeme yapılacaktır.

Gözlük bedelinin kurumlar tarafından optisyenlik müessesesine ödenmesi halinde, katılım payı tutarı optisyen tarafından ilgiliden tahsil edilir, kurum tarafından katılım payı tutarı kadar optisyene eksik ödeme yapılır.

b) Ağız protezlerinin katılım payı

Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan ağız protezinin katılım payları, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ilgililerden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilen katılım payı tutarı kadar hak sahibinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna eksik ödeme yapılır.

Tedavi Tebliğinin 5.2 nci maddesinde belirtilen esaslara göre yapılan sevkler üzerine özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest diş hekimliklerinde yapılan ağız protezinin katılım payı, tedavi bedelinin ödenmesi aşamasında kurumlar tarafından hak sahibine katılım payı tutarı kadar eksik ödeme yapılarak tahsil edilecektir.

c) Vücut dışı kullanılan protez ve ortezlerin katılım payı

Vücut dışı kullanılan ve hak sahiplerinin kendileri tarafından temin edilen protez ve ortezlerden alınması gereken katılım payı, protez ve ortez bedelinin ödenmesi aşamasında kurumları tarafından katılım payı tutarında eksik ödeme yapılmak suretiyle hak sahiplerinden tahsil edilir.

Vücut dışı kullanılan ve sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilerek hastalara kullanılan protez ve ortezlerden alınması gereken katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşu tarafından hak sahibinden tahsil edilir, tahsil edilen katılım payı tutarı kadar, hak sahibinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna eksik ödeme yapılır.

11. Yardımcı üreme yöntemi katılım payları

Yardımcı üreme yöntemleri için;

a) Birinci denemede %30,

b) İkinci denemede % 25,

c) (Ek:RG-20/1/2009-27116) Embriyo dondurma (freezing) işlemi için %30,

oranında katılım payı alınacaktır.

Yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavisinin yapıldığı sağlık kurum ve kuruluşu tarafından ilgililerden tahsil edilir, ilgilinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna katılım payının tutarı kadar eksik ödeme yapılır.

12. Bu Tebliğ yayımını izleyen tarihte yürürlüğe girer.

(1) : Bu değişiklik 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ekleri görmek için tıklayınız

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
01:47 - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın Kastamonu'daki ailesine acı haber verildi01:02 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:29 - BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek00:10 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:08 - TSK'da Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik00:05 - Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği
00:03 - Öğretim üyesi hakkında dernek faaliyetinden dolayı cezai soruşturma yapılabilir mi?00:03 - Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin!00:01 - Hafta içi saat 18:00'den sonraki dersler aylık karşılığı mı?00:01 - 10 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazanda umut var23:14 - Kars ve Ardahan'a mayısta kar yağdı
22:54 - Thodex'in kurucusu Özer'e yardım eden kişi yakalandı22:52 - Bakan Soylu, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı22:30 - Elon Musk konuştu, Dogecoın çakıldı22:04 - Kumar oynatan işletmeci polisi çileden çıkardı22:00 - Ali Erbaş: Aile kurumu çözüldükçe alkol artıyor
21:48 - Ercan Havalimanının ismi değişiyor mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam