1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maliye Bakanlığından 260 maddelik personel yönergesi taslağı

08 Ağustos 2009 22:52
Yazdır

Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Güncelleme Çalışması Devam Etmektedir

YENİ ÇALIŞMALAR

Bakanlığımız Stratejik Planında, Bakanlığın insan kaynakları politikası ile Genel Müdürlüğün yönetim kapasitesini geliştirmek ve bunun için gerekli alt yapıyı oluşturmak stratejik amaç olarak belirlenmiştir. Maliye Bakanlığının teşkilat yapısı ve bu yapı içinde Personel Genel Müdürlüğünün insan kaynakları yönetimi yaklaşımına geçişi sağlamak ve insan kaynakları yönetimi süreçlerini geliştirmek için mevcut sistemin; aksayan, uygulanamayan ve eleştirilen birçok yönünün çağın gereklerine ve gelişen teknolojiye uyum sağlayacak ve insan kaynakları yönetimi anlayışına uygun biçimde, birimlerin ve personelin ihtiyaçlarına ve yasal yapıya uygun olarak yeniden yapılandırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu gelişimi sağlamak ve yeniden yapılanmak için Genel Müdürlüğümüzce çalışma grupları oluşturularak çalışmalar başlatılmıştır.

Bu çalışmaların bir ayağını da Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi oluşturmaktadır.

PERSONEL MÜDÜRLÜKLERİ

Ülkemizin 81 İlinde Bakanlığımız taşra teşkilatında Defterdarlık birimi olarak faaliyetini yürüten Genel Müdürlüğümüze bağlı Personel Müdürlükleri Maliye Bakanlığı Teşkilat Kanununda belirtilen görevleri yerine getirmektedir.

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

Personel Müdürlüklerinin 178 sayılı KHK'nin Ek 25 inci maddesinde belirtilen görevlerinin yasal mevzuata göre ne şekilde yerine getirilmesi gerektiği ve bu görevlere ilişkin servislerin oluşturulması ve servis görevlerinin ve işlemlerinin belirlenmesi, evrak ve belgelere göre gerekli kayıt, kütük ve dosya oluşturulması, tutulması ve muhafaza edilmesi, servisler arası ve kişi, birim, defterdarlık, valilik, genel müdürlük, bakanlık ve kuruluşlarla kurum içi ve kurum dışı iletişim, koordine, bilgi ve belge akışı sağlamak için form düzenlemek, yazı yazmak ve onay hazırlamak gibi iş ve işlemlere ilişkin olarak görev ve çalışma usul ve esası belirlemek ve tüm personel müdürlüklerinde aynı hizmet standardını sağlamak amacıyla uygulayıcıların katılımı ve görüşleri alınarak, Genel Müdürlüğümüzde altı kişiden oluşan komisyon tarafından bir yıllık çalışma sonucunda 1996 yılında hazırlanan ve Bakanlık Makamının 2.1.1997 tarihli onaylarıyla yürürlüğe giren Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi 10 servis, 12 bölüm, 287 madde ve 80 ek belgeden oluşmaktadır.

YÖNERGENİN GÜNCELLENMESİ

Yönerge, uygulanmaya başladığı günden bu güne kadar Personel Müdürlükleri için bir rehber, bir kılavuz, teşkilatımız ve hatta diğer kurumlar için bir başvuru kaynağı olmuştur. 13 yıllık uygulama süresinde hizmet standardı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte, mevzuatta ve Bakanlığımız yapısında yenilik ve değişiklik meydana gelmiş, teknolojik alt yapı değişmiş ve gelişmiştir. Bu da Yönergenin değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yenilenmesi gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

GÜNCELLEME ÇALIŞMASI

Yönergenin ekleri ile birlikte gözden geçirilerek güncellenmesi ve teknolojik alt yapıya uygun hale getirilmesi ve geliştirilmesi için bir çalışma yapılması görevi Genel Müdürlüğümüz Mevzuat Düzenleme Şubesine verilmiştir. Yönergenin kapsamlı oluşu ve uygulama alanının genişliği de dikkate alınarak, nasıl bir çalışma yapılması gerektiğine ve gidilecek yolun belirlenmesine ilişkin olarak Mevzuat Düzenleme Dairesince 2008 yılı Aralık ayında eylem planı çalışması yapılmıştır. Çalışma sonunda hazırlanan Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Çalışma Planı 15 Ocak 2009 tarihinde Genel Müdürlük stafına sunulmuş ve görüşülmüştür. Genel Müdürlük Makamının 02 Şubat 2009 tarihli onaylarıyla Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi güncelleştirme çalışmasına başlanmıştır.

Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi güncelleme çalışması7 adımdan oluşmaktadır:

ÇALIŞMA PLANIMIZ

Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi güncelleme çalışmasının7 adımda tamamlanması planlanmıştır.

1. ADIMDA: Taşrada çalışma grupları oluşturulacak ve Şubat 2009 ayında çalışma yapılacaktır.

Çalışmanın uygulayıcısı olan Personel Müdürleri Şubat 2009 ayında kendi müdürlüklerinde personel memuru, personel şefi ve personel müdür yardımcılarının dâhil edildiği çalışma grubuna ait görevle ilgili ayrıntılı bir çalışma yapmışlardır. Bu amaçla, her bir çalışma grubu 10-11 personel müdürü olmak üzere 6 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu grup çalışmalarına 62 personel müdürü ile beraber yaklaşık 250 kişi katılmıştır. Bu 6 çalışma grubu çalışmalarını tamamlamış ve hazırlanan taslak çalışmalar Şubat ayı sonu itibarıyla Genel Müdürlüğümüze ulaşmıştır.

2. ADIMDA: Taşranın katılımıyla merkezde alt komisyonlar oluşturulacak ve Mart-Mayıs 2009 ayında çalışma yapılacaktır.

Grup çalışmaları sonucunda gönderilen 62 adet taslak çalışmayı konsolide etmek üzere 13/03/2009 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları Başkanlığında l3'er kişilik 6 Alt Komisyon oluşturulmuştur.Her bir alt komisyona 2 şer personel müdürü olmak üzere şube müdürleri ve uzmanlar dahil edilmiştir. Toplamda 78 kişinin katıldığı alt komisyonlar, Mart 2009 ayında ön çalışma yapmışlardır. Ön çalışmalar sonucunda 6 Nisanda başlayan ve 15 Mayısta sona eren 5 er günlük alt komisyon toplantıları yapılmaktadır. Her biralt komisyon konsolide edilmiş taslağı yapılan toplantılar sonucunda hazırlamış ve Mevzuat Düzenleme Şubesine teslim etmiş olacaktır.

3. ADIMDA: Merkezde komisyon oluşturulacak ve Haziran-Kasım 2009 aylarında çalışma yapılacaktır. Alt Komisyonlar tarafından konsolide edilen taslakları birleştirip Genel Taslak oluşturmak amacıyla Haziran 2009 ayında Genel Müdürlüğümüzce Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Güncelleme Komisyonu oluşturulacaktır.

4. ADIMDA: Hazırlanan genel taslakla ilgili Temmuz-Ağustos 2009 ayında 81 ilin görüşü alınacaktır.

Komisyonun hazırladığı Genel Taslak, Genel Müdürlüğümüzce Temmuz ayı içerisinde 81 il defterdarlığının görüşüne açılacaktır.Komisyon, İllerden gelen görüş ve öneriler üzerine Ağustos ayı içerisinde gerekli revize işlemini yapacaktır. Bu çalışmanın teknolojik alt yapıya uyum zorunluluğu bulunduğundan komisyon revize ettiği taslak çalışmanın bir örneğini Eylül ayında Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesine verecektir.Yeni taslak yönergenin belirlediği standart ve esaslarla ilgili olarak bilgi işlemde alt yapının uygun hale getirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına başlanacaktır.Merkez işlem yönergesi oluşturulma çabası devam ettiğinden, revize edilmiş taslak çalışmanın hali hazır bir benzerinin merkez içinde uygulanabilir hale getirilmesi için ayrı bir çalışma başlatılacaktır. Bilgi işlem alt yapı çalışması ile merkez işlem yönergesi çalışmasının eş zamanlı ve eş güdümlü yürütülmesi planlanacaktır.

5. ADIMDA: Ekim-Kasım 2009 aylarında Bölgesel Toplantılar yapılacaktır.

Komisyon yaptığı çalışmayı, Ekim-Kasım ayları içerisinde Genel Müdürlüğümüzce düzenlenecek bölgesel toplantılarla merkez ve taşra uygulayıcılarına anlatılacaktır.

6. ADIMDA: Nihai taslak Aralık-2009 da onaya sunulacaktır.

Kasım ayı içerisinde komisyon çalışmasını tamamlayacak ve Genel Müdürlük Makamına sunulacaktır. Genel Müdürlüğümüzce yeni yönerge Aralık ayı içerisinde Bakanlık onayına sunulacaktır.

7. ADIMDA: Yeni Yönerge 01 Ocak 2010 da yürürlüğe girecektir.

YENİ YÖNERGE

Yukarıda yer alan çalışma planımıza göre, 2009 yılı Ocak ayında başlatılan ve plan doğrultusunda çalışmalara devam edilmekte olan Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi güncelleme çalışması yılın sonunda tamamlanacak ve yenilenmiş yönerge 01 Ocak 2010 da yürürlüğe konulacaktır.

Bu kapsamda, çalışma planımız doğrultusunda çalışmalara devam edilmektedir.

MEVZUAT DÜZENLEME ŞUBESİ


MALİYE BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLEM YÖNERGESİ

GENEL TASLAK

Yönergenin ekleri ile birlikte gözden geçirilerek güncellenmesi ve teknolojik alt yapıya uygun hale getirilmesi ve geliştirilmesi için yapılan çalışmanın 4 üncü adımına gelinmiş bulunmaktadır. Birazdan çalışma planımıza göre Komisyonun hazırladığı Genel Taslağa göz atmaya başlayacaksınız. Bu taslak çalışma Genel Müdürlüğümüzce Temmuz ayı sonunda 81 il defterdarlığının görüşüne açılmıştır. İllerden Ağustos ayı sonunda gelecek görüş ve öneriler üzerine, Komisyon, gerekli revize işlemini yapacaktır. Bu amaçla tüm personel müdürlüklerinin aynı hizmet standardı ile çalışacağı göz önüne alındığında uygulayıcı olan personel müdürlüklerinin görüşlerinin ne kadar önemli olduğunu ifade etmekte yarar görmekteyiz. Genel Taslağın dikkatle incelenmesini istiyoruz. Taslakla ilgili görüş ve önerileriniz çalışmalarımızda değerlendirilecektir.

ANKARA, 30 TEMMUZ 2009

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLEM YÖNERGESİ

GÜNCELLEME KOMİSYONU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ GENEL TASLAK

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan Personel Müdürlüğünün, hizmet alanlarına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Personel Müdürlüğünün hizmet alanlarına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Bakan: Maliye Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Personel Genel Müdürünü,

d) Defterdarlık: İl Defterdarlığını,

e) Defterdar: İl Defterdarını,

f) Personel Müdürlüğü: Defterdarlık Personel Müdürlüğünü,

g) Personel Müdürü: Defterdarlık Personel Müdürünü,

ğ) Yönerge: Bu Yönergeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlük Taşra Teşkilatı

Genel Müdürlük taşra teşkilatı

MADDE 5- (1) Genel Müdürlük taşra teşkilatı Personel Müdürlüklerinden oluşur.

Personel Müdürlüğü servisleri

MADDE 6- (1) Personel Müdürlüğü; Sınav, Atama, Kadro ve İstatistik, Bilgi İşlem, Sicil ve Disiplin, İdari Davalar, Sosyal-Yönetsel ve Mali İşler, Eğitim, Genel Evrak, Arşiv ile Sivil Savunma Servislerinden oluşur. Bu servislerin sayılarının artırılmasına, azaltılmasına veya birleştirilmesine Personel Müdürünün yazılı talebinin Defterdarlık tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi üzerine Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Servisler arası haberleşme servis notu ile yapılır.

İKİNCİ KISIM

Sınav Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sınav

Görev

MADDE 7- (1) Sınav servisi memuriyete giriş, görevde yükselme, unvan değişikliği ve geçiş sınavları ile Bakanlıkça yapılacak diğer sınavlara ilişkin işlemleri mevzuatla ve Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütür.

Sınavlar

MADDE 8- (1) Sınav; memuriyete giriş, görevde yükselme, unvan değişikliği ve geçiş sınavları ile Bakanlıkça yapılacak diğer sınavları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Memuriyete Giriş Sınavı

Kamu Personeli Seçme Sınavı

MADDE 9- (1) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS); 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılacak merkezi sınavı ifade eder.

Personel ihtiyacının belirlenmesi

MADDE 10- (1) Merkez ve ilçe birimlerinin personel ihtiyacı dosya sayısı, yevmiye sayısı vb. kıstaslar ile Kadro ve İstatistik Servisinden alınan açıktan atama yapılabilecek boş kadrolara ilişkin bilgiler esas alınarak işlem hacmi analiz edilir ve birimler itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi üzerine, ?Personel İhtiyaç Çizelgesi? (Ek-1) hazırlanır ve gerekçeli bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

KPSS sonucu yerleştirilen adaylara bildirim

MADDE 11- (1) KPSS sonucu Defterdarlıkta boş bulunan kadrolara yerleştirilenlerin Genel Müdürlükçe bildirilmesi üzerine adaylardan aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç onbeş gün içerisinde Personel Müdürlüğüne başvurmaları yazılı olarak tebliğ edilir.

a) 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)

b) Mezuniyet belgesi

c) Askerlik durum belgesi

ç) Adli sicil belgesi

d) Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyanı

e) Mal bildirimi

f) Kamu kurumunda çalışıp çalışmadığına dair dilekçesi

(2) Yukarıdaki belgelerden Personel Müdürlüğünce kimlik paylaşım sistemi kullanılmak suretiyle temin edilebilecek olanlar adaylardan istenilmez.

Sınav değerlendirme komisyonu

MADDE 12- (1) Sınav değerlendirme komisyonu atamaya yetkili amirin onayı ile yedeklerini de kapsayacak şekilde Defterdar veya görevlendireceği Defterdar Yardımcısının başkanlığında Personel Müdürü ve Müdür düzeyinde üç üyenin katılımı ile beş kişiden teşekkül ettirilir.

Değerlendirme işlemi

MADDE 13- (1) Sınav değerlendirme komisyonu, yerleştirilen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar ile Bakanlık boş kadroları için ilan edilen özel şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden inceleyerek, adayların durumunu ?Değerlendirme Komisyonu Kararı? ile (Ek-2) tespit eder.

(2) Nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. Atama için gerekli şartları taşımayan veya istenilen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz ve durum ayrıca ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.

Dosyalama işlemleri

MADDE 14- (1) KPSS sonucu yerleştirilen adayların belgeleri ayrı ayrı açılacak dosyalara konulur ve ataması teklif edilenlerin dosyaları sınav değerlendirme komisyonu kararı ile birlikte dizi pusulası ekinde atama servisine gönderilir.

(2) Ataması yapılarak kanuni süresi içerisinde göreve başlayan, başlamayan veya feragat eden adaylara ait bilgilerin beş iş günü içerisinde Sınav Servisine bildirilmesi istenilir.

Sonuçların bildirilmesi

MADDE 15- (1) Atama servisinden Yönergenin 14 üncü maddesinde istenilen bilgilerin gelmesi üzerine beş iş günü içerisinde; ?Ataması Yapılamayan Adaylara ilişkin Form? (Ek-3), ?Ataması Yapılarak Göreve Başlayan Adaylara İlişkin Form? (Ek-4), ?Ataması Yapıldığı Halde Göreve Başlamayan Adaylara İlişkin Form? (Ek-5), ?Ataması İptal Edilen Adaylara İlişkin Form? (Ek-6) düzenlenerek yazılı ve elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özürlülerin Memuriyete Alınmaları

Özürlülerin memuriyete alınmalarına ilişkin sınav

MADDE 16- (1) Özürlülerin memuriyete alınmalarına ilişkin sınav, 20/08/2004 tarihli ve 2004/7745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkındaki Yönetmelik gereğince yapılacak sınavı ifade eder.

Özürlülerin memuriyet sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 17- (1) Özürlü sınavı Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Korunmaya Muhtaç Çocukların Memuriyete Alınmaları

Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik memuriyete giriş sınavı

MADDE 18- (1) Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik memuriyete giriş sınavı, 27/05/1983 tarihli ve 18059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gereğince yapılacak sınavı ifade eder.

Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik sınava ilişkin usul ve esaslar

MADDE 19- (1) Korunmaya muhtaç çocukların memuriyete alınmaları Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 20- (1) Görevde yükselme eğitimi, 09/08/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde unvan değişikliği sınavına tabi olanlar ile Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü hariç müdür ve daha alt düzeydeki unvanlara atanacaklar için yükseleceği unvanın özelliklerine göre verilecek eğitimi ifade eder.

Görevde yükselme eğitimi düzenlenecek unvanların tespiti

MADDE 21- (1) Genel Müdürlükçe, görevde yükselme eğitimi düzenlenmesi düşünülen unvanların kadro sayısının bildirilmesinin istenilmesi üzerine, Kadro ve İstatistik Servisinden dolu ve boş kadroların yeri, derecesi ve adedini gösterir liste istenilir.

(2) Gelen liste üzerine görevde yükselme eğitimi düzenlenecek unvanların birimler itibarıyla sayıları tespit edilir. ?Görevde Yükselme Eğitimi Düzenlenecek Unvanlara İlişkin Çizelge? (Ek-7) düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.

Görevde yükselme eğitimi duyurusu

MADDE 22- (1) Genel Müdürlükçe gönderilen ?Görevde Yükselme Eğitimi? duyurusu, Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerine gönderilir. Ayrıca, internet sayfasında yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine, eğitim düzenlenen kadroların kullanılmaması amacıyla Kadro ve İstatistik Servisine bildirilir.

Görevde yükselme eğitimi başvuruları

MADDE 23- (1) Başvurular, adaylar tarafından son başvuru tarihine kadar eğitim duyurusunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda yapılır ve bilgisayar çıktısı alınarak süresi içerisinde yapıldığını belgeleyecek şekilde görev yaptığı birime verilir.

(2) Başvurular, birimler tarafından son başvuru tarihini izleyen gün Personel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilir.

Başvurular üzerine yapılacak işlemler

MADDE 24- (1) Personel Müdürlüğüne ulaşan Defterdarlık personelinin başvuruları eğitim düzenlenen birim ve unvan bazında ayrıma tabi tutulduktan sonra aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Defterdarlığın düzenlediği eğitime başvuran il atamalı Defterdarlık personelinin başvuruları Atama, Sicil ve Disiplin ile Eğitim Servisinden alınacak bilgiler doğrultusunda incelenerek şartları taşıyanlar tespit edilir ve formların ilgili bölümü Personel Müdürü veya Yardımcısı tarafından onaylanarak 25 inci madde çerçevesinde değerlendirilmek üzere muhafaza altına alınır.

b) Defterdarlığın düzenlediği eğitime başvuran Muhakemat Müdürlüğü personelinin başvuruları genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden incelenmek amacıyla sicil notları ve hizmet belgeleri Genel Müdürlükten istenilir. Şartları taşıyan adaylara ilişkin formların ilgili bölümü Personel Müdürü veya Yardımcısı tarafından onaylanarak 25 inci madde çerçevesinde değerlendirilmek üzere muhafaza altına alınır.

c) Bakanlık merkez birimlerinin veya farklı Defterdarlığın düzenlediği eğitime başvuran il atamalı Defterdarlık personelinin başvuruları Atama, Sicil ve Disiplin Servisinden alınacak bilgiler doğrultusunda incelenerek şartları taşıyanlar tespit edilir ve formların ilgili bölümü Personel Müdürü veya Yardımcısı tarafından onaylanarak son başvuru tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde eğitimi düzenleyen birimde/defterdarlıkta olacak şekilde elden veya postayla gönderilir.

ç) Bakanlık merkez birimlerinin veya farklı Defterdarlığın düzenlediği eğitime başvuran Muhakemat Müdürlüğü personelinin başvuruları genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden incelenmek amacıyla sicil notları ve hizmet belgeleri Genel Müdürlükten istenilir. Şartları taşıyan adaylara ilişkin formların ilgili bölümü Personel Müdürü veya Yardımcısı tarafından onaylanarak son başvuru tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde eğitimi düzenleyen birimde/defterdarlıkta olacak şekilde elden veya postayla gönderilir.

d) İlde görev yapan Merkez atamalı personelin merkez atamalı unvan için açılacak eğitime başvuruları; onaylanmadan son başvuru tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde eğitimi düzenleyen birimde olacak şekilde elden veya postayla gönderilir.

(2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanların ve Bakanlık kadrosunda bulunmayanların, duyuruda yer verilen genel ve özel şartları taşımayanların başvuruları kabul edilmez ve onaylanmadan iade edilir.

(3) Aylıksız izinli olanlar ile Bakanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanların başvuruları kabul edilir.

(4) Geçiş sınavına tabi tutulmak suretiyle atanabilecek olanlar o unvanının görevde yükselme eğitimine alınmazlar.

Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin seçimi

MADDE 25- (1) Görevde yükselme eğitimine başvuruda bulunan adaylardan aranılan şartları taşıyanların sayısı, ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşmaması halinde adaylar doğrudan görevde yükselme eğitimine katılmaya hak kazanır. ?Görevde Yükselme Eğitimine Alınacak Adaylara İlişkin Çizelge? (Ek-8) hazırlanarak doğrudan eğitime alınmalarına esas olmak üzere Eğitim Servisine gönderilir.

(2) Eğitime başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşması halinde eğitime alınacak personel Yönetmelik ekinde yer alan değerlendirme formu 28/02/2007 tarihli 2007/1 nolu Genelge eki ?Değerlendirme Formu Doldurma Kılavuzu?nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenen Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Puanların eşit olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınır.

(3) Değerlendirme formu, il atamalı Defterdarlık personeli için Atama, Sicil ve Disiplin ile Eğitim servislerinden alınan bilgiler doğrultusunda Personel Müdürlüğünce, farklı Defterdarlık il atamalı personeli için ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüğünce, Muhakemat Müdürlüğü personeli ve merkez atamalı Defterdarlık personeli için ilgili merkez birimiyle koordine edilerek Genel Müdürlükçe düzenlenir.

(4) Başvuran adayların tamamına ilişkin değerlendirme sonuçları ?Başvuru Değerlendirme Sonuç Listesi? (Ek-9) düzenlenerek internet sitesinde yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine gönderilir.

İtiraz

MADDE 26- (1) Adaylar, Değerlendirme Formuna göre yapılan tespite ?Başvuru Değerlendirme Sonuç Listesi?nin (Ek-9) yayımlanmasından itibaren yedi gün içerisinde itiraz edebilirler. İtirazlar on gün içerisinde aşağıdaki esaslar çerçevesinde incelenir.

a) İl atamalı Defterdarlık personelinin itirazları özlük ve sicil dosyasındaki bilgilere göre değerlendirilir.

b) Farklı defterdarlık personelinin itirazı değerlendirme formuyla birlikte görev yaptığı birime gönderilerek itiraza konu hususlar itibarıyla incelenerek sonucundan bilgi verilmesi istenilir.

c) Merkez atamalı personel ile Bakanlık merkez biriminde görev yapan personelinin itirazı Genel Müdürlüğe gönderilerek itiraza konu hususlar itibarıyla incelenerek sonucundan bilgi verilmesi istenilir.

ç) Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Değerlendirme sonucu ilgilisine duyuruda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak bildirilir.

Eğitime katılmaya hak kazanan adaylara ait listenin ilanı ve bildirim

MADDE 27- (1) Son başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi gün içerisinde görevde yükselme eğitimine katılacaklar Yönergenin 25 ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde belirlendikten sonra ?Eğitime Katılmaya Hak Kazanan Personele Ait Liste? (Ek-10) düzenlenerek internet sayfasında yayımlanmak üzere Bilgi İşlem servisine bildirilir veya ilan panosunda duyurulur. Ayrıca, sonuç adaya tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere gönderilir.

(2) Eğitime katılmaya hak kazananlara ait liste, adayların eğitime tabi tutulmasına esas olmak üzere Eğitim servisine gönderilir.

(3) Eğitim başlamadan önce aylıksız iznini ve geçici görevini sonlandırmayanlar eğitime alınmazlar.

(4) Eğitim başlamadan önce herhangi bir nedenle eğitime katılmayacağını bildiren adayın yerine sıradaki aday eğitime çağrılır.

(5) Eğitim başladıktan sonra herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

(6) Görevde Yükselme Eğitimine katılmaya hak kazananların, adı soyadı ile T.C. kimlik numarasına ait bilgileri Microsoft Excel formatında hazırlanarak yazılı ve elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir.

Görevde yükselme sınav duyurusu

MADDE 28- (1) Genel Müdürlükçe gönderilen ?Görevde Yükselme Sınavı? duyurusu, Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerine gönderilir. Ayrıca, internet sayfasında yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine bildirilir veya ilan panosunda duyurulur.

Görevde yükselme sınavı başvurusu

MADDE 29- (1) Sınav başvuruları, adaylar tarafından duyuruda belirtilen açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda yapılır.

Görevde yükselme sınav kurulu

MADDE 30- (1) Görevde Yükselme Sınav Kurulu Valilik onayı ile Defterdar veya görevlendireceği Defterdar Yardımcısının başkanlığında Personel Müdürünün de katılımıyla beş kişiden teşekkül ettirilir.

(2) Sınav kuruluna aynı usulle en az iki yedek üye belirlenir.

(3) Sınav kurulu görevlerini Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 31- (1) Görevde yükselme sınavı, görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Genel Müdürlük koordinesinde ÖSYM Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak sınavı ifade eder.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve başarı listesinin oluşturulması

MADDE 32- (1) Genel Müdürlükçe gönderilen sınav sonuçlarının Defterdarlığa ulaştığı tarihi takip eden günden itibaren en geç üç gün içinde, aynı puanı alan son sıradaki adaylar da dahil olmak üzere, puan sıralamasına göre ?Başarılı Olan Adaylara İlişkin Liste? (Ek-11) oluşturularak, internet sayfasında yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine bildirilir veya ilan panosunda duyurulur.

(2) Aynı puanı alan son sıradaki adaylardan atamaya hak kazanacak olanlara ilişkin değerlendirme işlemi on gün içerisinde Yönetmelik eki Değerlendirme Formuna göre yapılır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınır. Değerlendirme sonucu, atanma hakkını kazanamayanların puanlarını da kapsayacak şekilde ?Değerlendirme Sonucu Oluşturulan Liste? (Ek-12) düzenlenir ve internet sayfasında yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine bildirilir veya ilan panosunda duyurulur.

(3) Ayrıca, sınav sonuçları ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

Sınav sorularına, sonucuna ve başarı listesine itiraz

MADDE 33- (1) Adaylar; sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının Bakanlığın internet sayfasında yayımını takip eden, sınav sonuçlarına ve başarı listelerine ilişkin itirazlarını ise listelerin duyurulmasını takip eden günden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak sınavı düzenleyen birime (ilgili sınav kuruluna) yaparlar.

(2) İl atamalı unvanlarda itiraz mercii Şef unvanı için ilgili merkez birimi, memur unvanı için Genel Müdürlüktür.

(3) İtirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilir. Ancak sınavı yapan kurum tarafından hazırlanan ortak konulara ilişkin sorulara ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar değerlendirilmek üzere ilgili sınav kurulunca sınavı yapan kuruma gönderilir.

(4) Bakanlık merkez birimi ya da farklı Defterdarlık personelinin başarı listesine itiraz etmesi halinde ise itirazla birlikte değerlendirme formu ve varsa itirazına dayanak teşkil edecek belgeler de görev yaptığı birime gönderilerek itiraza konu hususlar itibarıyla incelenmesi sonucu yeniden düzenlenecek Değerlendirme Formunun gönderilmesi istenilir. İtiraz alınacak cevaba göre sınav kurulunca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(5) İtirazların sonucu en geç yirmi gün içerisinde sınav kurulu/sınavı yapan kurum tarafından adaya yazılı olarak bildirilir.

Değerlendirme sonucunun ilanı ve bildirim

MADDE 34- (1) ?Değerlendirme Sonucu Oluşturulan Liste? (Ek-12), duyuruda belirtilen süre içerisinde atama hakkını kazanamayanların puanlarını da kapsayacak şekilde internet sayfasında yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine bildirilir veya ilan panosunda duyurulur.

(2) Atamaya hak kazanan adayların belgeleri ile atamaya hak kazanamayıp da Yönetmelikte belirtilen başarı puanını aşan adaylara ait sınav sonuç bilgileri dizi pusulası ekinde Atama Servisine gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Unvan Değişikliği Sınavları

Unvan değişikliği sınavları

MADDE 35- (1) Unvan değişikliği sınavı, Yönetmelik kapsamındaki personelden en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara atanacaklar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılan yazılı sınavı ifade eder.

Unvan değişikliği sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 36- (1) Unvan Değişikliği sınavı öncesi ve sonrasında yapılacak işlemler, Yönergenin 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen usule göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Geçiş Sınavları

Defterdarlıkça yapılan geçiş sınavı

MADDE 37- (1) Defterdarlık teşkilatı Şef kadrolarında görev yapan personelin Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç farklı birimlere aynı kadro unvanı ile atanmaları, geçiş sınavı usulüyle yapılır.

(2) Geçiş sınavına tabi tutulmak suretiyle atanabilecek olanlar o unvanının görevde yükselme eğitimi ve sınavlarına alınmazlar.

Geçiş sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 38- (1) İhtiyaca göre Kadro ve İstatistik Servisinden, dolu ve boş kadroların yeri, derecesi ve adedini belirtir liste alınarak Genel Müdürlükten izin istenilir.

(2) Genel Müdürlükçe verilen izin üzerine Personel Müdürlüğünce geçiş sınavına başvuru, başlangıç ve bitiş tarihi, birim/kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav konuları, sınav tarihi ve sınav yeri belirlenerek Valilik onayı alınır ve duyuru, yazılı sınav tarihinden en az onbeş gün önce Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerine gönderilir. Ayrıca, internet sayfasında yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine bildirilir veya ilan panosunda duyurulur.

Geçiş sınavı başvurusu

MADDE 39- (1) Sınav başvuruları, ?Sınav Başvuru Formu? (Ek-13) ile yapılır Adayların başvuruları incelendikten sonra duyuruda belirtilen şartları taşıyanların başvuruları kabul edilir.

Sınav giriş belgesinin düzenlenmesi

MADDE 40- (1) Sınava katılacaklara, üzerinde aday numarası, sınav yeri, tarihi ve saati yazılı, fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" (Ek-14) düzenlenip Personel Müdürü veya yardımcısı tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra görev yaptığı yere yazı ekinde gönderilerek ilgiliye teslimi ile sınava girmesinin sağlanması istenilir.

Geçiş sınav komisyonu

MADDE 41- (1) Sınav komisyonu; Yönergenin 30 uncu maddesinde belirtildiği şekilde teşekkül ettirilir.

Geçiş sınav komisyonunun görevleri

MADDE 42- (1) Sınav komisyonu soruları hazırlamak, sınavı yapmak, başarı listesini düzenlemek, sınav sonuçlarını ilan etmek, itirazları sonuçlandırmak ve sınavla ilgili diğer işlemleri yürütmekle görevlidir.

Sınavın şekli ve soruların hazırlanması

MADDE 43- (1) Sınav klasik veya çoktan seçmeli test usulüyle yazılı olarak yapılır.

(2) Sınav komisyonu tarafından hazırlanan sınav soruları çoğaltılarak ?Soru Hazırlama Tutanağı? (Ek-15) düzenlenmek suretiyle kapalı zarfa konulur, Personel Müdürlüğü mührü ile mühürlenir ve sınav komisyon başkanına teslim edilir.

Geçiş sınavının yapılması

MADDE 44- (1) Sınava katılacakların adı ve soyadı ile aday numaralarını gösterir şekilde hazırlanan listeye göre adaylar sınav mahalline alınarak, sınav komisyonu tarafından hazırlanan ve mühürlü kapalı zarf içerisindeki sorular adayların önünde açılarak, sınava başlanır ve ?Sınav Başlama Tutanağı? (Ek-16) düzenlenir.

(2) Sınav komisyonu sınavın düzenli olarak yürütülmesinden sorumludur.

(3) Sınav sonrasında ?Sınav Bitiş Tutanağı? (Ek-17) düzenlenir. Tutanakta sınav görevlileri ile birlikte sınava katılan iki adayın imzası bulunur.

(4) Sınav cevap kağıtları zarfa konularak kapatılır ve mühürlendikten sonra sınav tutanakları ile birlikte sınav görevlileri tarafından sınav komisyon başkanına teslim edilir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, duyurulması ve itiraz

MADDE 45- (1) Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı olabilmek için en az altmış puan almak zorunludur

(2) Sınav sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen atama yapılabilecek boş kadro sayısı kadar aday başarılı ilan edilir.

(3) Son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Sınav sonuçları, sınav komisyonunca sınav bitim tarihini izleyen yirmi gün içerisinde Defterdarlık internet sayfasında yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine bildirilir veya ilan panosunda duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak gönderilir.

(5) Adaylar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde sınavı düzenleyen Defterdarlığa yapılır. İtiraz sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içerisinde adaya yazılı olarak bildirilir.

(6) Atamaya hak kazanan adayların sınav sonuç bilgileri dizi pusulası ekinde atama servisine gönderilir.

Bakanlıkça açılan geçiş sınavları

MADDE 46- (1) Bakanlıkça açılarak Defterdarlığa gönderilen geçiş sınavlarına ilişkin duyuru merkez ve ilçe birimlerine gönderilir. Ayrıca, internet sayfasında yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine bildirilir veya ilan panosunda duyurulur.

(2) Adayların başvuruları duyuruda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde alınarak Bakanlığa intikal ettirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Sınavlar

Şoförlerin Memur unvanına atanmalarına ilişkin sınav

MADDE 47- (1) Şoförlerin Memur unvanına atanmalarına ilişkin sınav, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şoförlerin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin sınavı ifade eder.

(2) Sınava ilişkin işlemler Yönergenin 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 inci maddelerinde belirtilen usule göre yapılır.

Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği sınavları

MADDE 48- (1) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği sınavları, Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerinde memur, veznedar, tahsildar, ambar memuru, santral memuru ve sekreter unvanında görev yapan personelin bilgisayar İşletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği (VHKİ) unvanına atanmalarına ilişkin yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavları ifade eder.

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ yazılı sınavı

MADDE 49- (1) Yazılı sınav; Genel Müdürlükçe merkezi olarak yapılır. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Defterdarlıklara da yaptırılabilir.

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ unvanlarına ilişkin yapılacak merkezi sınav

MADDE 50- (1) Yazılı sınavın Genel Müdürlükçe merkezi olarak yapılacağının Defterdarlığa bildirilmesi halinde, kadro ve istatistik servisinden sınav açılması düşünülen kadronun unvanı, derecesi ve adedi istenilerek ihtiyaç duyulan kadro sayısı birimler itibarıyla Bakanlığa bildirilir.

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ sınavı duyurusu

MADDE 51- (1) Genel Müdürlükçe gönderilen sınav duyurusu, Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerine gönderilir. Ayrıca, internet sayfasında yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine bildirilir veya ilan panosunda duyurulur.

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ sınavı başvurusu

MADDE 52- (1) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ?Sınav Başvuru Formu? (Ek-13) kullanılarak elektronik ortamda yapılır. Ayrıca aday tarafından dökümü alınan form, (Muhakemat Müdürlüğü personeli dahil) fotoğraf yapıştırılıp imzalanarak Personel Müdürlüğüne gönderilmek üzere görev yaptığı yere verilir.

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ sınavlarına başvuru üzerine yapılacak işlemler

MADDE 53- (1) İl atamalı personel (Muhakemat Müdürlüğü personeli dahil) tarafından yapılan ve son başvuru tarihine kadar şahsen veya postayla Personel Müdürlüğüne gönderilen başvurular duyuruda belirlenen usul ve esaslar dahilinde incelenir.

(2) Muhakemat Müdürlüğü personelinin aranılan şartları taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla sicil notları ile hizmet belgeleri Genel Müdürlükten istenilir.

(3) İnceleme sonucunda şartları taşıyan adaylara ait başvuru formlarının ilgili bölümü Personel Müdürü veya Yardımcısı tarafından imzalanarak onaylanır.

(4) Aranılan şartları taşıyan adayların T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı, görev yeri ve unvanına ilişkin bilgileri içeren ?Aday Bilgi Formu? (Ek-18) hazırlanarak sınav duyurusunda belirtilen tarihe kadar Genel Müdürlükte olacak şekilde yazılı ve elektronik ortamda gönderilir.

(5) Şartları taşımayan adaylara ait başvurular iade edilir.

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ sınavına katılmaya hak kazananların ilanı

MADDE 54- (1) Sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sınava gireceği adres, Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanır.

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ sınavı giriş belgesi

MADDE 55- (1) Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin ?Sınav Giriş Belgesi? (Ek-14) Defterdarlık tarafından düzenlenir. Personel Müdürü veya yardımcısı tarafından imzalanarak sınav tarihinden önce adaylara teslim edilmek üzere görev yaptıkları yere gönderilir.

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ yazılı sınavı sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 56- (1) Yazılı sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanması ve il atamalı personele ilişkin sınav sonuçlarının Personel Müdürlüğüne ulaşması üzerine, sınav sonuçları adaylara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları yere gönderilir.

(2) Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının Genel Müdürlükçe ilan edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde doğrudan Genel Müdürlüğe yapılır.

(3) Genel Müdürlük tarafından değerlendirilen itiraz sonucu ilgilisine tebliğ edilmek üzere Defterdarlığa gönderilir.

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ sınavının defterdarlıkça yapılması

MADDE 57- (1) Yazılı sınavın Defterdarlıkça yapılmasının Bakanlıkça uygun görülmesi halinde sınava ilişkin işlemler Yönergenin 38, 39, 40, 42, 43, 44 ve 45 inci maddelerinde belirtilen usule göre yapılır.

(2) Sınav komisyonu Valilik onayı ile Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında Personel Müdürü ile Müdür düzeyinde iki üye ve Çözümleyici veya Programcı unvanında bulunan bir üyenin katılımıyla beş kişiden teşekkül ettirilir.

(3) Defterdarlık teşkilatında Çözümleyici veya Programcı unvanında personel bulunmadığı takdirde, sırasıyla ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, diğer Defterdarlıklardan veya Bakanlıktan üye (sözleşmeli personel dahil) görevlendirilmesi talebinde bulunulabilir.

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ uygulamalı sınavı

MADDE 58- (1) Uygulamalı sınava, yazılı sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içinde başlanır.

(2) Uygulamalı sınav duyurusu, Personel Müdürlüğü tarafından yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan personele tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak gönderilir.

(3) Uygulamalı sınav, yazılı sınav konuları ile klavye kullanımı konusunda adayların becerisini ölçmek amacıyla Defterdarlıkça Yönergenin 57 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre oluşturulan komisyonca yapılır.

(4) Klavye kullanımında başarılı olabilmek için, dakikada en az altmış alfanümerik karakterin anlamlı olarak yazılması gerekir.

(5) Adaylar yukarıda belirtilen konularda değerlendirmeye tabi tutulurlar. Komisyonca, yazılı sınav konuları ile klavye kullanımındaki becerilerin değerlendirilmesi neticesinde her aday için ayrı ayrı puan verilmek suretiyle ?Uygulamalı Sınav Değerlendirme Tutanağı? (Ek-19) düzenlenir ve imza altına alınır. Sınav bitiminde Komisyon üyelerince yazılı ve uygulamalı sınav puanlarının ortalaması alınarak tespit edilen başarı puanına ilişkin ?Yazılı ve Uygulamalı Sınav Sonuç Tutanağı? (Ek-20) düzenlenir.

(6) Sınavlarda başarılı olmak için, yazılı ve uygulamalı sınavlarda ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olmayanlar uygulamalı sınava alınmazlar. Başarı notu, yazılı ve uygulamalı sınavların ortalamasıdır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınır.

(7) Sınav Komisyonunca en yüksek puan alandan başlamak üzere, ilan edilen en fazla atama yapılacak boş kadro sayısı kadar adayın başarılı olduğu ?Başarı Listesi Tespit Tutanağı? (Ek-21) düzenlenir ve Defterdarlık internet sayfasında yayımlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine bildirilir veya ilan panosunda duyurulur. Ayrıca, ilgilisine tebliğ edilmek üzere personelin görevli olduğu yere gönderilir.

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ uygulamalı sınav sonucuna itiraz

MADDE 59- (1) Adaylar, gerekçelerini belirtmek suretiyle uygulamalı sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde sınavı düzenleyen Defterdarlığa yapılır. İtiraz sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içerisinde adaya yazılı olarak bildirilir.

(2) Atamaya hak kazanan adayların sınav sonuç bilgileri dizi pusulası ekinde Atama Servisine gönderilir.

Mesleki Eğitim Kursu sınavı

MADDE 60- (1) Mesleki Eğitim Kursu sınavı, Mesleki Eğitim Kursuna katılacak personelin seçimi amacıyla 26/09/2007 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe giren ?Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi? hükümlerine göre yapılacak yarışma sınavını ifade eder.

Mesleki Eğitim Kursu sınavı duyurusu ve başvuru

MADDE 61- (1) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanan Mesleki Eğitim Kursu giriş sınavı duyurusuna göre başvuru, şartları taşıyan adaylar tarafından, duyuruda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, ?Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kursu Sınavı Başvuru Formu? elektronik ortamda doldurularak yapılır.

(2) Atama ile Sicil ve Disiplin Servislerinden alınan bilgiler doğrultusunda formun ilgili bölümleri doldurularak Personel Müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanır.

(3) Genel Müdürlükçe Defterdarlığa gönderilen sınav sonuçları, Personel Müdürlüğünce ilgilisine tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları yere gönderilir.

Defterdar Yardımcılığı sınavı

MADDE 62- (1) Defterdar Yardımcılığına atanacaklar için Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavı ifade eder.

Defterdar Yardımcılığı sınavı duyurusu ve başvuru

MADDE 63- (1) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanan Defterdar Yardımcılığı Sınavı duyurusuna göre başvuru, şartları taşıyan adaylar tarafından, duyuruda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, ?Defterdar Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu? elektronik ortamda doldurularak yapılır.

(2) Başvuru formu, Defterdar tarafından elektronik ortamda onaylanır.

Defterdar Yardımcılığı sınav sonuçlarının tebliği

MADDE 64- (1) Genel Müdürlükçe Defterdarlığa gönderilen sınav sonuçları, Personel Müdürlüğünce ilgilisine tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları yere gönderilir.

Özel sınavlar

MADDE 65- (1) Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavları, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ortak Hükümler

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 66- (1) Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

a) Kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler, haklarında disiplin işlemi uygulanmak üzere birimlerine bildirilir. Bu fiilleri işleyenler beş yıl süreyle Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlara alınmazlar.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır. Bu filleri işleyenler Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlara alınmazlar.

Sınavlarla ilgili belgelerin dosyalanması ve saklanması

MADDE 67- (1) Sınavlarla ilgili belgeler, dosyalama planına uygun olarak açılan dosyalarda saklanır.

(2) Dosyalar, sınav işlemlerinin tamamlanmasından sonra, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla ilgili mevzuatında yer alan süre kadar muhafaza edilir. Bu süre sonunda Arşiv Servisine gönderilir.

Özürlü adaylara ilişkin tedbirler

MADDE 68- (1) Yönerge hükümleri çerçevesinde yapılacak sınavlarda özürlü adaylar için gerekli tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Atama Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Açıktan Atama İşlemleri

KPSS sonucu yerleştirilenlerin atama işlemleri

MADDE 69- (1) KPSS sonucu yerleştirilen adayların Sınav Servisinden intikal eden belgelerinin tamam olup olmadığı incelenir, varsa eksiklikler tamamlattırılır. Aday hakkında zorunlu olması veya ihtiyaç duyulması halinde Maliye Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesine göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yaptırılır.

(2) 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda memur statüsünde görev yapan personel için muvafakat alınır.

(3) Kadro ve İstatistik Servisinden kadro uygunluğu sağlanarak atama işlemlerine geçilir.

(4) Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasından sonra Personel Otomasyon Projesinden (PEROP) alınan ?Atama Onayı Formu? (Ek-22) Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile Valilik onayına (Atamaya yetkili amir) sunulur.

(5) Atama onayının imzalanmasından sonra bir örneği atandığı birime gönderilerek ilgilinin göreve başlayış tarihi ve emekli sicil numarasının bildirilmesi, ayrıca özlük dosyasına konulmak üzere ?Etik Sözleşmesi?nin (Ek-23) imzalatılması ve ?Personel Tanıtma Formu? nun (Ek-24) doldurtularak gönderilmesi istenir. Onayın bir örneği de tebligat için iadeli taahhütlü olarak adayın adresine gönderilir.

(6) Tebligat yazısında, 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesindeki süre içerisinde göreve başlamasının gerektiği aksi takdirde atama onayının iptal edileceği adaya bildirilir. Tebligat işlemi, postayla yapılabileceği gibi memur eliyle veya Personel Müdürlüğünde de gerçekleştirilebilir.

(7) Ayrıca halen kamu kuruluşunda çalışmakta olanların görev yerlerine de onayın bir örneği gönderilerek görevinden ayrılış tarihi ile birlikte özlük ve sicil dosyalarının devren gönderilmesi istenilir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yapılacak atama işlemleri

MADDE 70- (1) Genel Müdürlükten terör mağdurları veya yakınlarından ataması yapılması istenilen ilgililerin, 3713 sayılı Kanun ve Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, bu kapsamda ayrılan kadrolara, açıktan atama şartları dahilinde, varsa eski hizmetleri de dikkate alınarak, PEROP'tan alınan ?Atama Onayı Formu? (Ek-22) Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile Valilik onayına (Atamaya yetkili amir) sunulur

(2) 3713 sayılı Kanun uyarınca ataması yapılanlara Yönergenin 69 uncu maddesinde belirtilen usul çerçevesinde yapılan tebligatta, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamamaları halinde bu haklarından vazgeçmiş sayılacağı hususu belirtilir.

Diğer açıktan atama işlemleri

MADDE 71- (1) Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavı ve Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik memuriyete giriş sınavı sonucu atamaya hak kazanan adayların Sınav Servisinden intikal eden belgeleri incelenir, varsa eksiklikler tamamlattırılır. Aday hakkında zorunlu olması veya ihtiyaç duyulması halinde Maliye Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesine göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yaptırılır.

(2) Atama ve tebligat işlemleri Yönergenin 69 uncu maddesinin üç, dört, beş ve altıncı fıkralarında belirtilen usul çerçevesinde gerçekleştirilir.

Göreve başlama ve başlamama hallerinde yapılacak işlem

MADDE 72- (1) Göreve başlama ve başlamama hallerinde yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Adayın göreve başlamasına ilişkin yazının gelmesi üzerine, PEROP'a tüm özlük bilgilerinin girişi yapılır. Sicil numarası verilmesi ve memuriyet kimliğinin düzenlenmesine esas olmak üzere, göreve başlaması Sicil ve Disiplin Servisine, adaylık eğitimine tabi tutulması için Eğitim Servisine bildirilir.

3713 sayılı Kanun uyarınca ataması yapılanlardan göreve başlayanlar hakkında ?3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesi Gereğince Atanan Personele Ait Bilgi Formu (Form D)? (Ek-25) düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.

b) Ataması yapılan, ancak 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmesine rağmen göreve başlamadığı anlaşılanların atama onayı, Personel Müdürünün önerisi, Defterdar'ın uygun görüşü ve atamaya yetkili amirin onayı ile iptal edilir.

İptal onayının, Personel Müdürünün/Müdür Yardımcısının imzasıyla bir örneği ilgili birime bir örneği de ilgiliye gönderilir. Ayrıca, memuriyete ilk atamada istenilen belgeler, atama onayı ve iptal onayı aslı dosyanın içerisine konularak Arşiv Servisine gönderilir.

c) Ataması yapılarak kanuni süresi içerisinde göreve başlayan, başlamayan veya feragat eden adaylara ait bilgiler Sınav Servisine bildirilir.

ç) 3713 sayılı Kanun uyarınca ataması yapılanlardan, belirlenen sürede görevine başlamayanların onayları iptal edilir ve Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

Yeniden atanma taleplerine ilişkin işlemler

MADDE 73- (1) Çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden görev talep etmeleri halinde, yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere öncelikle, ayrıldıkları kurumdan hizmet belgesi, var ise son üç yıllık sicil raporu, öğrenim belgesi ve adli idari soruşturmasının bulunup bulunmadığı yazı ile istenir.

(2) Belgeler temin edildikten sonra talep dilekçesindeki gerekçeler de dikkate alınarak; Defterdar veya Defterdar Yardımcısı başkanlığında, Personel Müdürünün de katılımıyla oluşacak komisyon tarafından değerlendirme yapılır.

(3) Komisyon tarafından yeniden atanmaları uygun görülenler hakkında gerekli bilgi ve belgeler atama iznine esas olmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Memuriyette bulunmadığı sürede hangi iş ile iştigal ettiğini gösterir belgeler de yazıya eklenir.

(4) Genel Müdürlükten atama izni geldiğinde, atamaya esas diğer belgeler tamamlattırılır. Ayrıca Maliye Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesine göre zorunlu olan veya ihtiyaç duyulanlar hakkında, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.

(5) Atama onayının hazırlanması, sonuçlandırılması, göreve başlama ve başlamama hallerinde Yönergenin 70 ve 72 nci maddelerinde belirtilen işlemler yapılır. Bu arada özlük ve sicil dosyası en son görev yaptığı yerden temin edilir.

(6) Seçimler nedeniyle görevinden çekilenlerden tekrar göreve dönmek isteyenlerin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca kesin aday listelerinin veya seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri halinde, PEROP'tan eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atamaları yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Naklen Atamalar

Merkez ve ilçe birimleri arasında isteğe bağlı naklen atamalar

MADDE 74- (1) Merkez ve İlçe birimlerinde görevli memurlardan, saymanlık veya unvan değişikliği suretiyle merkez birimleri arasında, merkezden ilçeye, ilçeden merkeze veya ilçeler arasında atama isteminde bulunanların eş, sağlık ve öğrenim durumu veya diğer nedenlerini belirtir dilekçesi, ?Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayetleri ile İlgili Yönetmelik? esaslarına uygun şekilde görev yaptıkları birim aracılığıyla alınır.

(2) Memurun atanma talebi, talep edilen birimdeki ihtiyaç yönünden değerlendirilir.

(3) Boş kadro bulunmaması veya boş kadro bulunup da talepte bulunanın durumuna uymaması, özlük veya sicil dosyalarının incelenmesi neticesinde atamasının uygun görülmemesi hallerinde bu husus bir yazı ile memura duyuru yapılmak üzere birimine bildirilir.

(4) Memurun atamasının uygun görülmesi halinde ?Atama Onayı Formu? (Ek-22) PEROP'tan alınarak atama işlemi Personel Müdürünün önerisi Defterdarın uygun görüşü ve atamaya yetkili amirin onayı ile sonuçlandırılır.

(5) Atama onayının imzalanmasından sonra personelin görevlendirileceği yer tespit edilerek, görevlendirilme yazısı ile birlikte atama onayının bir örneği de eski ve yeni görev yerlerine tebliğ, görevinden ayrılış ve göreve başlayış tarihlerinin bildirilmesi için gönderilir. Onayın aslı ilgilinin özlük dosyasında muhafaza edilir. İlgilinin görevine başlamasını takiben eski görevinden ayrılış yeni görevine başlayış tarihleri de PEROP'a işlenir

Defterdarlıklar arası isteğe bağlı naklen atamalar

MADDE 75- (1) Memur, defterdarlıklar arasında naklen atama istem dilekçesini görev yaptığı yere verir, görev yerince Personel Müdürlüğüne intikal ettirilen talep üzerine yapılan incelemede, atama işlemlerini gerektiren eş, sağlık, öğrenim ve diğer nedenler araştırılır

(2) Eş durumundan atama talebinde bulunanların eşinin o İl'e atandığını gösterir iş yerinden alacağı belge ile evlenme cüzdanı örneği veya vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,

(3) Sağlık durumundan atanma talebinde bulunulması halinde, kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğine ilişkin son bir yılda alınacak sağlık raporu,

(4) Öğrenim durumu nedeniyle atanma talebinde bulunanların öğrenim görülen okuldan alacağı öğrenim belgelerinin,

bulunması zorunludur.

(5) Görevde yükselme sınavı sonucu şef ve daha alt unvanlara atananlar ile KPSS sonucu atananlardan göreve başlayanların atandıkları il sınırları içerisinde iki yıllık çalışma süresini doldurmadan naklen atanma talebinde bulunmaları halinde durumları ?Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği? nin 29 ve 39 uncu madde hükümlerine göre incelenir.

(6) Görevinden ayrılmasında sakınca görülmeyen memur hakkında (Ek-24) Form muvafakat yazısı ekinde ilgili Defterdarlığa gönderilir.

(7) Formun, atama yapılacak Defterdarlığa intikali üzerine, kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak atanmasına engel bir durumu bulunmayanlar hakkında PEROP'tan ?Atama Onayı Formu? (Ek-22) alınır. Atama onayının bir örneği, ilgiliye tebliğ edilmesi, özlük ve sicil dosyalarının gönderilmesi ve görevden ayrılış tarihinin bildirilmesi için eski görev yerine, bir örneği de göreve başlayış tarihinin bildirilmesi için yeni görev yerine gönderilir.

(8) Memurun eski görev yerinden ayrılış tarihinin bildirilmesi, özlük ve sicil dosyasının gönderilmesi ve göreve başlayış tarihinin gelmesine müteakip PEROP'a işlenir ve özlük dosyası Atama Servisinde alıkonularak, sicil dosyası sicil numarasının verilmesine esas olmak üzere Sicil ve Disiplin Servisine gönderilir.

(9) Defterdarlıklar arasında ataması yapılan personelin ayrılış tarihini müteakip PEROP'a girişler yapıldıktan sonra özlük dosyası sicil dosyası ile birleştirilmek üzere Sicil ve Disiplin Servisine gönderilir. Defterdarlıklar arası yetkilendirme yapılması halinde PEROP'ta yer alan bilgilerin aktarımı PEROP aracılığıyla yapılır.

(10) Memur hakkında atama onayının, tebliğ-ayrılış yazısının, dizi pusulası ve eki dosyanın gönderilmesine ilişkin yazının alt nüshalarının konulduğu pasif dosya açılır. İlgili yerden dizi pusulasının tasdik edilmiş nüshasının gelmesi üzerine dosya Arşiv Servisine gönderilir.

Bakanlık merkez birimlerinden defterdarlıklara naklen atamalar

MADDE 76- (1) Bakanlık merkez birimlerinde görevli memurlardan Defterdarlıklara atanma isteminde bulunanlar dilekçe ile müracaatta bulunurlar. Talep üzerine gerekli inceleme yapılır ve atanmasının düşünülmesi halinde, Genel Müdürlükten muvafakat istenilerek Yönergenin 75 inci maddesindeki esaslara göre atama gerçekleştirilir.

Defterdarlık merkez birimleri veya ilçe birimleri arasında görevlendirmeler

MADDE 77- (1) Defterdarlık merkez veya ilçe birimlerinde görev yapan personelin talep ve ihtiyaç durumları göz önüne alınarak, gerektiğinde halen görevli olduğu birim amirinin görüşü alınmak suretiyle, kadronun ait olduğu saymanlık ve unvanı değişmediği takdirde yeni bir atama işlemine gerek olmaksızın merkez birimleri veya ilçe birimleri arasında Defterdar tarafından görevlendirilir.

Merkez ve ilçe birimleri arasında hizmetin gereği olarak yapılacak atamalar

MADDE 78- (1) Merkez ve ilçe birimlerinde görevli memurlardan, saymanlık ve/veya unvan değişikliği suretiyle merkez birimleri arasında, merkezden ilçeye, ilçeden merkeze veya ilçeler arasında atama işlemleri hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gözönüne alınarak Yönergenin 74 üncü maddesindeki esaslara göre yapılır.

(2) Bulunduğu yerde çalışması uygun görülmeyen personelin ataması ya da görevlendirilmesi yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

Defterdarlıklar arası hizmetin gereği olarak yapılacak atamalar

MADDE 79- (1) Bulunduğu Defterdarlıkta çalışması uygun görülmeyen personelin hizmetin gereği olarak atanmasının yapılabilmesi için, atamayı gerektiren belgelerle birlikte hizmet belgesi, Vali imzasını taşıyan bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilerek başka Defterdarlığa atanması teklif edilir. Bakanlık onayı ile atanması uygun görülen Defterdarlıktan, atama onayı geldiğinde, ilgiliye derhal tebliğ edilerek görevinden ayrılışı sağlanır ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Takip eden işlemler Yönergenin 75 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Göreve başlayış tarihi Genel Müdürlüğe ayrıca bildirilir.

Bakanlık merkez birimlerinden defterdarlıklara hizmetin gereği olarak yapılacak atamalar

MADDE 80- (1) Bakanlık merkez birimlerinde çalışması uygun görülmeyen personelin atama işlemi, atanması uygun görülen Defterdarlıkça Yönergenin 79 uncu maddesindeki esaslara göre gerçekleştirilir.

Diğer kurumlara nakil

MADDE 81- (1) Memur, diğer kuruma naklen atanma talebine ilişkin dilekçesini görev yaptığı yere verir, görevinden ayrılmasında sakınca görülmeyen memur hakkında Personel Müdürlüğü tarafından (Ek-24) Form düzenlenerek muvafakat yazısı ekinde ilgili kuruma gönderilir.

(2) İlgili kurumdan atama onayının gönderilmesini müteakip onay memura tebliğ edilir ve görevinden ayrılması sağlandıktan sonra PEROP'a işlenir ve görevinden ayrılış yazısı ilgili kuruma gönderilir. Görevine başladığının bildirilmesi halinde özlük dosyası sicil dosyası ile birleştirilmek üzere Sicil ve Disiplin Servisine gönderilir.

(3) Memur hakkında atama onayının, tebliğ-ayrılış yazısının, dizi pusulası ve eki dosyanın gönderilmesine ilişkin yazının alt nüshalarının konulduğu pasif dosya açılır. İlgili yerden dizi pusulasının tasdik edilmiş nüshasının gelmesi üzerine dosya Arşiv Servisine gönderilir.

Diğer kurumlardan naklen atamalar

MADDE 82- (1) Diğer Kurumlardan Defterdarlığa naklen atanma talebinde bulunup, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesindeki şartları taşıyanlardan talebi uygun görülenler için atama iznine esas belgeler gönderilmek suretiyle Genel Müdürlükten atama izni istenilir.

(2) İzin verilmesi halinde Yönergenin 75 inci maddesindeki esaslara göre atama işlemleri gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği, Geçiş, Diğer Sınavlar Sonucu ve Özel Kanunlar Uyarınca Yapılan Atamalar

Görevde yükselme, unvan değişikliği, geçiş ve diğer sınavlar sonucu atamalar

MADDE 83- (1) Yönergenin 34, 36, 45, 47 ve 59 uncu maddeleri uyarınca Sınav Servisinden atamaya hak kazananların belgelerinin intikali üzerine, ilgililerin görev yaptığı yerden muvafakati ile birlikte, hakkında adli ve idari bir soruşturma bulunup bulunmadığı, görev yapacağı yerin Bakanlık Makamınca belirlenenlerden olup olmadığı sorulur. Hizmet belgeleri ve son üç yıla ait sicil raporları istenerek, gerekmesi halinde güvenlik soruşturması da yapılarak ataması Yönergenin 75 inci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Yönergenin 65 inci maddesi uyarınca yapılan sınavlar sonucunda Bakanlıktan intikal eden belgeler üzerine personelin varsa eksik belgeleri tamamlanarak ataması Yönergenin 75 inci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

Özel kanunlar uyarınca yapılan atamalar

MADDE 84- (1) Özelleştirme programına alınan veya özelleştirilen kuruluşlarda çalışmakta olup, 4046 sayılı Kanuna göre atamasının yapılması için Genel Müdürlükten bilgi ve belgeleri Defterdarlığa gönderilen personelin işlemleri, Yönergenin 75 inci maddesindeki usule göre anılan Kanunda belirtilen süreler dikkate alınarak gerçekleştirilir. İlgilinin göreve başladığı tarih ayrıca ivedilikle Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Bu şekilde atanan personelin eski kurumundan dosyasının intikal etmesini takiben varsa gerekli düzeltmeler yapılır

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Asli Memurluğa Atanma

Asli memurluğa atanma işlemleri

MADDE 85- (1) Aday memurun görev yaptığı birimden asli memurluğa atanmasını içeren yazının Personel Müdürlüğüne gelmesinden sonra, memurun adaylık süresi içerisinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olup olmadığı özlük dosyasından araştırılır. Sicil raporunun da olumlu olması halinde sicil amirinin teklifi üzerine ?Atama Onayı Formu? (Ek-22) PEROP'tan alınır. Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ve atamaya yetkili amirin onayı ile asli memurluğa atanma işlemi gerçekleştirilir.

(2) Öte yandan; iki yıllık adaylık süresi içerisinde asli devlet memurluğuna atanma şartlarının herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda, ilgilinin iki yıllık sürenin bitim tarihi itibariyle otomatik olarak asli devlet memurluğuna atanmış sayıldığına dair onay alınır.

(3) Onayın bir örneği tebliğe esas olmak üzere memurun görevli bulunduğu birime gönderilir.

Başarısız olan aday memurlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 86- (1) Adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyet ile bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilen aday memurların adaylık süresi içinde veya sonunda başarısız olduklarına ilişkin sicil amirlerinin teklifi üzerine Personel Müdürlüğünce özlük dosyası tetkik edilerek temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj devrelerindeki başarı durumlarına bakılır. Diğer taraftan Sicil ve Disiplin Servisinden sicil ve disiplin durumu sorulur.

(2) Aday memurun görevle ilişiğinin kesilmesini gerektiren durumların gerçekleşmesi halinde Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişiği kesilir. Onayın bir örneği ilgili birime gönderilerek, ilgiliye tebliği ile tebliğ tarihinin bildirilmesi istenilir.

(3) Ayrıca, ilişiğinin kesilmesinden sonra ?Disiplin Cezası Alan veya Devlet Memurluğu Sona Eren Memurlara İlişkin Bildirim Formu? (Ek-26) düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere Sicil ve Disiplin Servisine bilgi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Merkez Atamalı Taşra Personeline İlişkin İşlemler

Merkez atamalı taşra personelinin atanma işlemi

MADDE 87- (1) Merkez atamalı taşra personelinin Bakanlıkça yapılan atamalarına ilişkin onayların Personel Müdürlüğüne intikali halinde, atama onayında görev yeri belirtilmiş ise onayın bir örneği yazıyla ilgili birime gönderilir ve göreve başlayış tarihinin bildirilmesi istenir.

(2) Atama; görev yeri belirtilmeden il emrine yapılmış ise Defterdar tarafından görev yeri tespit edilerek, onayın bir örneği yazıyla ilgili birime gönderilir ve göreve başlayış tarihinin bildirilmesi istenir.

(3) Göreve başlayış tarihinin ilgili birimce Personel Müdürlüğüne bildirilmesinden sonra, başlama tarihi Genel Müdürlüğe bildirilir, ayrıca Kadro ve İstatistik Servisine bilgi verilir.

Merkez atamalı taşra personelinin nakil işlemi

MADDE 88- (1) Merkez atamalı taşra personelinin Bakanlıkça yapılan atamalarına ilişkin onayların Personel Müdürlüğüne intikalinde, onayın bir örneği tebliğ edilmek üzere yazı ekinde ilgili birime gönderilir ve görevinden ayrılış tarihinin bildirilmesi istenir.

(2) Görevinden ayrılış tarihi Genel Müdürlüğe bildirilir, ayrıca Kadro ve İstatistik Servisine bilgi verilir.

(3) Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra işlem dosyası dizi pusulası düzenlenmek suretiyle yeni görev yerine gönderilir.

Merkez atamalı taşra personelinin asli memurluğa atanma işlemleri

MADDE 89- (1) Defterdarlıklarda görevli merkez atamalı taşra personelinin adaylık devresi içinde başarılı olması ve bu durumun görevli olduğu birim amirince Personel Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilmesinden sonra, asalet tasdiki hakkında sicil amirinin teklifi ile birlikte sicil raporu Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Genel Müdürlükten asli memurluğa atanmasına ilişkin onayın gelmesi halinde, onayın bir örneği memurun görevli bulunduğu birime gönderilerek ilgiliye tebliği sağlanır.

(3) Merkez atamalı personelin Defterdarlıkça adaylık eğitimine alınması halinde temel, hazırlayıcı ve staj devrelerinde başarısız olmaları, adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyet ile bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin bu durumu sicil amirinin teklifiyle birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirilerek sonucuna göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Terfi İşlemleri

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemleri

MADDE 90- (1) İl atamalı personelin kademe ilerlemesi ve derece yükselmeleri PEROP'tan takip edilir.

(2) Emekliliğe esas ve kazanılmış hak aylığına ilişkin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapacaklara ait liste ay itibariyle PEROP'tan alınır.

(3) Liste, Sicil ve Disiplin Servisine gönderilerek, sicil durumlarının not edilmesi istenir.

(4) Bilgilerin gelmesinden sonra kademe ilerlemesi otomatik olarak yapılması gerekenlerin işlemleri, Atama Servisince PEROP'a işlenir.

(5) Derece yükselmesi yapılacaklar için ise ?Atama Onayı Formu? (Ek-22) PEROP'tan alınarak, Personel Müdürünün teklifi Defterdarın uygun görüşü ile Valilik onayına sunulur. Onaylanmasını takiben, PEROP'a işlenir ve Personel Müdürünün imzasıyla bir örneği ilgilinin görev yaptığı birime gönderilir, aslı özlük dosyasına konulur

Boş kadronun bulunmaması halinde derece yükselmesi işlemleri

MADDE 91- (1) Derece yükselmesine hak kazandığı halde derece yükselmesini sağlayacak kadro bulunmaması nedeniyle terfi edemeyecek olan memurun öğrenim durumu dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 67 inci maddesi uyarınca işgal ettiği kadronun üst derecelerine yükseltilmesi işlemi Yönergenin 90 ıncı maddesindeki esaslara göre yapılır.

Süre kaydı aranmaksızın üst dereceli kadrolara yükselme işlemi

MADDE 92- (1) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre üst dereceli kadrolara yükseltilmesi düşünülen personelin gerekli şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edilir. İlgilinin son üç yıl sicil ve tahkikat durumu Sicil ve Disiplin Servisinden istenilerek durumu değerlendirilir. Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması üzerine ?Atama Onayı Formu? (Ek-22) PEROP'tan alınarak Yönergenin 90 ıncı maddesindeki esaslara göre. İşlem gerçekleştirilir.

Altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 93- (1) Altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların Sicil ve Disiplin Servisince bildirilmesini takiben 657 sayılı Kanunun 64/2 nci maddesine göre bir kademe ilerlemesi işlemi PEROP'tan alınan (Ek-27) çizelgeyle Personel Müdürünün onayıyla sonuçlandırılır. Personel hakkında 64/2 ile birlikte derece terfisi de yapılması gereken durumda PEROP'tan alınan (Ek-27) çizelge Personel Müdürünün teklifi Defterdarın uygun görüşü ve Valilik Onayı ile sonuçlandırılır.

(2) Öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecenin 4 üncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmesi işlemi PEROP'tan alınan (Ek- 27) çizelge üzerine Personel Müdürünün teklifi Defterdarın uygun görüşü ve Valilik Onayı ile sonuçlandırılır.

Olumsuz sicil alanların kademe ilerlemesine ilişkin işlemler

MADDE 94- (1) Kademe ilerlemesi yapılmış sayılanlardan ilerlemeye hak kazanmadıkları Sicil ve Disiplin Servisinden bildirilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere Personel Müdürünün teklifi, Defterdarın uygun görüşü ve Valilik Onayı ile iptal edilir, onayın bir örneği özlük dosyasına konularak PEROP'a işlenir ve görev yaptığı birime bildirilir.

Merkez atamalı personelin terfi işlemleri

MADDE 95- (1) Merkez atamalı personelin terfisinin bir örneği görevli olduğu birime gönderilir.

(2) Kadro değişikliği olması halinde ayrıca Kadro ve İstatistik Servisine bilgi verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme İşlemleri

Adaylık süresinin değerlendirilmesi

MADDE 96- (1) Aday memurların adaylıkta ve muvazzaf askerlikte geçen hizmet süreleri ile varsa değerlendirilmesi gereken diğer hizmetleri, adaylığının kaldırılması sırasında günün tarihi itibariyle hesaplanır. Hesaplanan süreler her yıl için bir kademe her üç yıl için bir derece verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığı ve emekli keseneğine esas aylığı yönünden değerlendirilir. İşlem, 657 sayılı Kanunun 58, 68, 83, 84, ve 159 uncu maddelerindeki esaslara göre, Yönergenin 90 ıncı maddesinde belirlenen şekilde yapılır. Ay ve gün olarak belirlenen artık süreye göre müteakip terfi tarihi tespit edilir.

Aday memurun öğrenim değişikliği nedeniyle değerlendirme işlemi

MADDE 97- (1) Aday memurun memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirmesi üzerine değerlendirme işlemlerinin yapılmasını içeren dilekçe ve eki öğrenim belgesinin Personel Müdürlüğüne gelmesi halinde öğrenim belgesi incelenir.

(2) Öğrenim belgesinin incelenmesinde belgenin gerçek olup olmadığı, yetkili makamlarca verilip verilmediği, imza ve mührü ile tarih ve kayıt numarasının bulunup bulunmadığı ve mezuniyet tarihi kontrol edilir.

(3) İnceleme sonucunda hata ve eksiklikler varsa tamamlattırılmak üzere ilgiliye iade edilir.

(4) Belge usulüne uygun ise memurun giriş derece ve kademesinin yükseltilmesi işlemi, en son bitirdiği öğrenime göre, 657 sayılı Kanunun 36/D maddesi uyarınca onay tarihi itibariyle, Yönergenin 90 ıncı maddesinde belirlenen şekilde yapılır.

(5) Adaylıklarının kaldırılmasını müteakip 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesine göre yeniden değerlendirme işlemi yapılır.

Memurun öğrenim değişikliği ile ilgili değerlendirme işlemi

MADDE 98- (1) Memurun memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle değerlendirme işlemlerinin yapılmasını içeren dilekçe ve eki öğrenim belgesinin Personel Müdürlüğüne gelmesi üzerine; Yönergenin 97 nci maddesine göre incelendikten sonra, memurun en son bitirdiği öğrenimi dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesine göre değerlendirme işlemi yapılır. Öğrenim değişikliğinin hesabında ve işlemin geçerlilik tarihinin tespitinde personelin görev yaptığı yere müracaatının kayıt tarihi esas alınır. Kayıt tarihi belli değilse evrakın personelin görev yaptığı yer tarafından Personel Müdürlüğüne gönderildiği tarih, bu tarih de belli değilse, evrakın Personel Müdürlüğüne giriş tarihi esas alınır. Bu şekilde değerlendirilen sürelerden arta kalan ay ve günler tespit edilir ve müteakip terfileri de artık süreye göre belirlenir.

(2) Takip eden işlemler Yönergenin 90 ıncı maddesinde belirlenen şekilde yapılır.

Hizmet değerlendirmesi

MADDE 99- (1) Hizmet değerlendirme talebi Personel Müdürlüğüne intikal ettikten sonra hizmetin geçtiği kurumların özelliklerine göre;

a) Hizmet, kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi olarak geçmiş ise, ilgilinin anılan kurumdaki özlük ve sicil dosyasının dizi pusulası ekinde gönderilmesi sağlanır.

b) Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olarak geçmiş diğer hizmetler (SSK, Bağ-Kur gibi) için ise, ilgililerin beyan ettikleri hizmetlerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile sigorta prim ödeme gün sayısı Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı ile teyit edilmesi istenir.

c) Hizmet yurtdışında geçmiş ise bu konudaki yasal mevzuata uygun olarak borçlanma işleminin yapıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan borçlanma belgesi sağlanır.

ç) Borçlanmaya esas hizmetlere ilişkin belgenin Personel Müdürlüğüne intikal etmesi üzerine söz konusu hizmetler emekli keseneğine esas aylığında, borçlanmanın tamamlandığı tarih esas alınmak suretiyle değerlendirilir ve Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın oluru ile onaylanır. Ayrıca, PEROP'a işlenir.

(2) Bunların dışında hizmet değerlendirilmesi amacıyla ibraz edilen her türlü belge ve dokümanlar Personel Müdürlüğünce incelenerek herhangi bir tereddüt bulunması halinde bu tereddütler ilgili makamlara yazılan yazılar ile sorularak sonucuna göre değerlendirmeye tabi tutulur.

(3) İbraz edilen belgelerde belirtilen hizmetlerden, değerlendirilmesi gereken süre mevcut hizmetleri ile birleştirilerek kazanılmış hak aylığı ve/veya emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilmesi işlemi Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ve Valilik onayı ile yapılarak ilgili yükselebileceği derece ve kademeye getirilir. Emekli keseneğine esas aylıkta yapılacak değerlendirmede memuriyete giriş tarihini takip eden aybaşı esas alınır.

(4) Bilgiler PEROP'a işlenir, ayrıca onayla birlikte hizmet belgesi de görev yaptığı birime gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Vekalet İşlemleri

İl atamalı kadrolara vekalet işlemleri

MADDE 100- (1) Ataması Valilikçe yapılan ayni, nakdi ve mali sorumluluğu bulunan kadro veya görevlerde çalışanların çeşitli nedenlerle görevlerinden geçici veya sürekli olarak ayrılmaları halinde, mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve esaslara uygun olması şartı ile aylıklı, aylıksız, yetkili kılınma ve harcırahlı olarak vekalet işlemi yapılır.

(2) Şef kadrolarına da aynı şekilde vekalet işlemi yapılabilir.

(3) Vekaleten görevlendirme işlemi yapılmadan önce vekalet kadrosunun vekaleten görevlendirilecek personelin durumuna uygun olup olmadığı konusunda Kadro ve İstatistik Servisinden uygunluk alınmasını müteakip, Atama Servisince PEROP üzerinden düzenlenecek ?Vekalet Onayı Formu? (Ek-28) Personel Müdürünün teklifi, Defterdarın uygun görüşü ile atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onaylanmasını müteakip ilgili birime gönderilir.

(4) Vekilin göreve başlayış ve ayrılış tarihi Personel Müdürlüğüne geldiğinde, söz konusu yazı ile vekalet onayının aslı vekalet eden memurun özlük dosyasına konularak durum PEROP'a işlenir.

Merkez atamalı taşra kadrolarına vekalet işlemleri

MADDE 101- (1) Ataması Bakanlıkça yapılan ve vekaleten yürütülmesi zorunlu bulunan görevler ile ayni, nakdi ve mali sorumluluğu bulunan kadro veya görevlerde çalışanların çeşitli nedenlerle görevlerinden geçici veya sürekli olarak ayrılmaları halinde, mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve esaslara uygun olması şartı ile aylıklı, aylıksız, yetkili kılınma ve harcırahlı olarak vekalet işlemi yapılır. Genel Müdürlüğün vekalete ilişkin usul ve esasına göre işlem tesis edilir.

(2) Vekalet işlemleri yetkisi taşraya devredilen kadrolar için vekalet onayı Yönergenin 100 üncü maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde sonuçlandırılır. Ayrılış ve başlayış bilgilerinin PEROP'a işlenmesinin ardından belgeler ilgilinin özlük dosyasına konulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İl Atamalı Personelin Çekilme ve Çekilmiş Sayılma İşlemleri

Çekilme

MADDE 102- (1) Görevinden çekilme isteminde bulunan il atamalı personelin dilekçesinin görev yaptığı birimince bir üst yazı ekinde Personel Müdürlüğüne intikalinde Personel Müdürünün önerisi Defterdarın uygun görüşü ve atamaya yetkili amirin onayı ile çekilme işlemi gerçekleştirilir.

(2) Çekilme onayının bir örneği memurun görev yaptığı birime yazı ekinde gönderilir ve ilgiliye tebliği ile görevinden ayrılış tarihinin bildirilmesi, mal bildirimi, memur kimliği, sicil raporu ve sağlık karnelerinin gönderilmesi istenir.

(3) Çekilmenin geçerlilik tarihi onayın ilgiliye tebliğ tarihidir. Tebligatı beklemeksizin görevinden ayrılanların tekrar görev talepleri 657 sayılı Kanunun 97/B maddesine göre değerlendirilir.

(4) Görevinden ayrılış tarihinin bildirilmesi ve istenilen belgelerin gelmesinden sonra, Kadro ve İstatistik Servisi ile Sicil ve Disiplin Servisine bilgi verilir.

(5) Çekilmeye ilişkin bilgiler PEROP'a işlendikten sonra ilgili belgeler özlük dosyasına konulur ve düzenlenecek ?Disiplin Cezası Alan veya Devlet Memurluğu Sona Eren Memurlara İlişkin Bildirim Formu? (Ek-26) ile birlikte Sicil ve Disiplin Servisine gönderilir.

(6) Bakanlığa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunan personelin görevden çekilmesi halinde bu durum gereği yapılmak üzere Genel Müdürlüğe ayrıca bildirilir.

Çekilmiş sayılma

MADDE 103- (1) İl atamalı personelin 657 sayılı Kanunun ilgili madde hükümlerine göre çekilmiş sayılmaları halinde, bu durum birimince Personel Müdürlüğüne bildirildiğinde, Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ve atamaya yetkili amirin onayı ile çekilmiş sayılma işlemi gerçekleştirilir.

(2) Çekilmiş sayılmanın geçerlilik tarihi on günlük göreve gelmeme süresini izleyen gündür.

(3) Görevden çekilmiş sayılma onayının bir örneği, görev yaptığı birime yazı ekinde gönderilerek, ilgiliye konunun duyurulması ile mal bildirimi, sicil raporu, memuriyet kimliği ve sağlık karnelerinin gönderilmesi istenir.

(4) Çekilmiş sayılmaya ilişkin bilgiler PEROP'a işlendikten sonra ilgili belgeler özlük dosyasına konulur ve düzenlenecek ?Disiplin Cezası Alan veya Devlet Memurluğu Sona Eren Memurlara İlişkin Bildirim Formu? (Ek-26) ile birlikte Sicil ve Disiplin Servisine gönderilir.

(5) Mecburi hizmetle yükümlü bulunan personelin görevden çekilmiş sayılması halinde bu durum gereği yapılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirilir.

ONUNCU BÖLÜM

Merkez Atamalı Personelin Çekilme ve Çekilmiş Sayılma İşlemleri

Çekilme

MADDE 104- (1) Görevinden çekilme isteminde bulunan merkez atamalı personelin dilekçesinin görev yaptığı birimince bir üst yazı ekinde Personel Müdürlüğüne intikalinde gereği için Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) İlgilinin görevden çekilme isteminin uygun görüldüğüne ilişkin onay geldiğinde, bir örneği memurun görev yaptığı birime yazı ekinde gönderilir, ilgiliye tebliği ile görevinden ayrılış tarihinin bildirilmesi, mal bildirimi, sicil raporu, memuriyet kimliği ve sağlık karnelerinin gönderilmesi istenir.

(3) Görevden ayrılış tarihinin bildirilmesi ve istenilen belgelerin Personel Müdürlüğüne intikalinden sonra, bu belgeler ilgilinin görevinden ayrılış tarihini de belirtir bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Ayrıca, ilgilinin görevinden ayrılış tarihi ve nedeni kadro yönünden, Kadro ve İstatistik Servisine bildirilerek, işlem dosyası da Arşiv Servisine gönderilir.

Çekilmiş sayılma

MADDE 105- (1) Merkez atamalı personelden 657 sayılı Kanunun ilgili madde hükümlerine göre çekilmiş sayılmalarını gerektirecek bilgi ve belgeler yazılı olarak Personel Müdürlüğüne bildirilmesi halinde bir yazı ile bu durum Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

(2) İlgilinin görevinden çekilmiş sayıldığına ilişkin onay geldiğinde, onayın bir örneği memurun görev yaptığı birime yazı ekinde gönderilerek, ilgiliye konunun duyurulması ile mal bildirimi, sicil raporu, memuriyet kimliği ve sağlık karnelerinin gönderilmesi istenilir. Personel Müdürlüğüne intikal eden bu belgeler, bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Ayrıca, ilgilinin görevinden çekilmiş sayılma tarihi ve nedeni kadro yönünden Kadro ve İstatistik Servisine bildirilerek, işlem dosyası da Arşiv Servisine gönderilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Emeklilik İşlemleri

Emeklilik işlemleri

MADDE 106- (1) Emeklilik işlemleri, ?Emeklilik İstek Dilekçesi?nin (Ek-29), Personel Müdürlüğüne ulaşması üzerine başlatılır. Ancak, resen ve malulen emeklilik hallerinde Emeklilik İstek Dilekçesi aranmaz.

(2) Hakkında emeklilik işlemi yapılacak personel için Personel Müdürlüğünce ilk aşamada, ilgilinin özlük dosyası ve/veya hizmet belgesi veri girişlerinin doğruluğu, borçlanma bilgileri, sigortalı hizmeti var ise sigortalı sicilinin kaydının bulunup bulunmadığı, her türlü intibak ve ilerleme unsurlarının varlığı ve tarihsel akışının doğruluğu, yapılmış ise askerlik borçlanmasında dilekçe tarihinden itibaren, diğer borçlanmalarda ödeme tarihinden itibaren 6 aylık sürenin dolup dolmadığı, hizmet ihyasının gerekip gerekmediği, yaş tashihi yapılmış ise 18 yaşın öncesinde veya sonrasında olup olmadığı, fiili hizmet zammına tabi hizmetinin bulunup bulunmadığı incelenir.

(3) Bu tetkikler sonrasında, 15/10/2008 tarihinden önce görevde olanlar için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri, 15/10/2008 tarihinden sonra göreve başlayanlar için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.

İstekle emeklilik işlemleri

MADDE 107- (1) İl atamalı personel emeklilik istemini, tek nüsha olarak düzenleyeceği ?Emeklilik İstek Dilekçesi? (Ek-29) ile yapar ve dilekçe, görev yaptıkları birimi aracılığıyla Personel Müdürlüğüne gönderilir.

(2) 08/09/1999 tarihinden önce görevde olanlar için, 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci maddesindeki hükümler uyarınca 14/09/1999-14/06/2002 tarihleri esas alınarak yapılan hesaplama sonucu, kadınlarda 20, erkeklerde 25 fiili hizmet yılı ile birlikte yaş şartı incelenip, bu şartları taşımayanların emeklilik dilekçeleri, Personel Müdürünün imzası ile görev yaptığı birime, gerekçeli bir yazı ile iade edilir.

(3) 08/09/1999 tarihinden sonra göreve başlayanlar için 5434 sayılı Kanunun 39 uncu madde hükümleri uygulanır, ancak 25 yıl hizmeti bulunan 58 yaşındaki kadın, 60 yaşındaki erkek; belirtilen tarihten önce görevde bulunsalar da haklarında 39/b maddesi hükmüne göre emekli işlemleri sonuçlandırılabilir. 15 yıl fiili hizmeti bulunup 61 yaşını dolduran personel hakkında da talebi halinde emeklilik işlemi uygulanır.

(4) 15/10/2008 tarihinden sonra göreve başlayanlar için 5510 sayılı Kanun hükümleri geçerli olacaktır.

(5) Emekliliğe hak kazandığı tespit edilen personelin ?Emeklilik Onayı? (Ek-30), fiili hizmet süresi, işlemin yapıldığı tarihi takip eden aybaşı olarak hesaplanarak, ?Fiili Hizmet Hesap Cetveli?ne (Ek-31) işlenir ve Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile atamaya yetkili amirin onayına sunulur.

(6) Onaylanmasını müteakip, bir örneği Personel Müdürü/Müdür Yardımcısı imzası ile görev yaptığı birime gönderilerek, 15/10/2008 tarihinden önce göreve başlayanlar için 5434 sayılı Kanunun 91 inci maddesi gereğince, 15/10/2008 tarihinden sonra göreve başlayanlar için ise 5510 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince yasal süresi içinde tebligatı, ayrılış tarihinin bildirilmesi, dört adet fotoğraf, mal bildirimi, sicil raporu, 3 adet nüfus cüzdan örneği, memuriyet kimliği, sağlık karnesi ve talep edilmesi halinde emekli personel kimlik formunun düzenlenerek intikali talep edilir.

(7) Tebliği takiben emekliliğe ayrılış tarihi PEROP'a işlenir, belgeleri özlük dosyasına konularak, Kadro ve İstatistik Servisine bilgi verilir.

(8) Onayın fotoğraf yapıştırılmış aslı gibidir kaşesi basılarak mühürlenmiş ve Personel Müdürü tarafından imzalanmış bir örneği, onaylanmış hizmet cetveli, emekli talep dilekçesi örneği, üç adet fotoğraf ve bir adet nüfus cüzdan örneği, fiili hizmet hesap çizelgesi, bir yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) gönderilir.

(9) Maaş bağlandığına ilişkin yazının gelmesi üzerine; unvan, isim, derece-kademe, görev yeri ve hizmet süresi açısından inceleme yapılarak, SGK ile karşılıklı uyum sağlandıktan sonra özlük dosyası, sicil dosyası ile birleştirilerek Arşiv Servisine teslim edilmek üzere Sicil ve Disiplin Servisine gönderilir.

(10) Göreve girişlerinde özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak alınmış ve ilgili raporda sakatlık oranı en az %40 olduğu belirtilenlerin, fiili hizmetleri 15 yıla tamamlandığında emekli olma talepleri 5434 sayılı Kanunun 39/j maddesine göre değerlendirilir. Ayrıca sakat olup sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın göreve girenlerden, %40 oranında sakatlık raporu olanlar da, 5434 sayılı Kanunun Ek Geçici 22 nci maddesi uyarınca 39/j maddesi hükmünden yararlanabilirler ve haklarında yukarıdaki işlemler uygulanır.

Emeklilik talebinden vazgeçme

MADDE 108- (1) Emeklilik onayının imzalanmasından sonra personelin bu talepten vazgeçtiğini dilekçe ile bildirmesi üzerine, emekli onayının alındığı yöntemle iptal onayı alınır ve birimine gönderilir.

Re'sen emeklilik

MADDE 109- (1) İl atamalı personel hakkında aşağıdaki hallerde re'sen emeklilik işlemi yapılır.

a) Yaş haddi

Her yılın Aralık ayı içinde, PEROP üzerinden tarama yapılarak bir sonraki yıl içinde haklarında 65 yaş haddinden emekliye sevk onayı alınacak personel belirlenir. Bunlardan, Ocak ayı içinde emekli edilecekler de göz önünde bulundurularak, yeterli zaman dilimi içinde ilgililerin dosyaları Yönergenin 106 ncı maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak tetkik edilir. Ayrıca yaş tashihi olup olmadığına bakılmak suretiyle re'sen emeklilik durumu netleştirilerek, dosya zamanı geldiğinde işlemi yapılmak üzere gündeme alınır.

İşlemler Yönergenin 107 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirilir, ancak yaş haddinden alınan emekli onaylarının tebligatı, en geç 65 yaşın dolum tarihi dikkate alınmak suretiyle yapılır.

b) Sicilen emeklilik

657 sayılı Kanunun 120 nci maddesinde ifade edildiği üzere memurun üst üste iki yıl olumsuz sicil alması üzerine bir başka sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil alması halinde bu durumu, Sicil ve Disiplin Servisince sicil notları da belirtilerek bildirilir. Bunun üzerine ilgilinin durumu sicil notları da tetkik edilmek suretiyle değerlendirilerek, emekli edilmesini gerektirir şartların oluştuğu tespit edildiğinde Yönergenin 107 nci maddesindeki usul takip edilerek emeklilik onayı alınır. Ancak, emekli olabilmek için yeterli hizmeti bulunmayanların, atamaya yetkili makamdan alınan onayla, memuriyetle ilişkisi kesilir. Ayrıca ?Disiplin Cezası Alan veya Devlet Memurluğu Sona Eren Memurlara İlişkin Bildirim Formu? (Ek-26) düzenlenerek özlük dosyası ile birlikte Sicil ve Disiplin Servisine gönderilir.

c) İdari takdirle re'sen emeklilik

30 fiili hizmet yılını tamamlamış bulunanların gerekçelendirilmiş nedenlerle (fiili ve fikri kudretsizlik gibi) re'sen emeklilik işlemlerinde Yönergenin 107 nci maddesindeki usul takip edilerek emeklilik onayı alınır.

Malulen emeklilik

MADDE 110- (1) Aşağıdaki hallerde malulen emeklilik işlemi yapılır.

a) Malullük

aa) 15/10/2008 tarihinden önce göreve başlayanlardan;

1) Haklarında malullük hükümleri uygulanacak personelden 10 yıllık fiili hizmeti bulunanlar ile 5 yıllık fiili hizmeti olanlardan, tedavisi olmayan veya başkalarının yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyecek durumda olduğunu, mevzuatına uygun olarak tam teşekkülü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin, bu raporlarının SGK Sağlık Kurulunca incelenerek onaylanması üzerine,

ab) 15/10/2008 tarihinden sonra göreve başlayanlardan;

1) Çalışma gücünün en az %60 ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilenler,

2) En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olanlar,

hakkında Yönergenin 107 nci maddesinde belirtilen usul takip edilerek malullük işlemi yapılır.

b) Sıhhi İzin Müddeti Dolumu

Haklarında 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesindeki şartlar oluşan personelin, sağlık raporu asılları, Sağlık Kurulu incelemesinden geçirilmesini teminen SGK'ya gönderilir. Raporların mevzuata uygun görülmesi üzerine, Kurul kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak, 107 nci maddede belirtilen esaslara göre işlem yapılır.

Süreye bağlı olmaksızın kati iş göremez raporu bulunanlar hakkında, SGK Sağlık Kurulundan intikal eden karar üzerine, Yönergenin 107 nci maddesindeki usul takip edilerek emeklilik onayı alınır.

c) Vazife Malullüğü

ca) 5434 sayılı Kanunun 45 inci veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesindeki şartların oluşması halinde, durumu ortaya koyan belge ve raporlar, SGK'ya gönderilir ve Kurum Sağlık Kurulunca vazife malullüğü ve derecesinin tespitini takiben süre kaydı aranmaksızın, ilgili hakkında Yönergenin 107 nci maddesindeki usul takip edilerek emeklilik onayı alınır.

cb) 3713 sayılı Kanun uyarınca SGK Sağlık Kurulunca haklarında vazife malulü kararı verilmiş olanlar hakkında Yönergenin 107 nci maddesindeki usul uyarınca emeklilik onayı alınır.

Bunlar hakkında emeklilik işlemi yapılırken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15/10/2008 tarihinden önce görevde olmasına bakılmaksızın, müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren olmak üzere 5510 sayılı Kanunun Geçici 14 üncü maddesi uyarınca görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, 5434 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınır.

cc) (cb) alt bendinde belirtilenlerin görevlerinden emekliye ayrılmalarını talep etmeleri halinde haklarında, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

cç) 3713 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylığa hak kazananlar hakkında, 5510 sayılı Kanunun 5/c ve Geçici 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Görevden ayrılan memurun emekliliği

MADDE 111- (1) Herhangi bir nedenle memuriyetle ilişiği kalmayanlardan Kanunun emekli olabilmek için öngördüğü şartların oluşması üzerine emekli olma talebinde bulunanların emeklilik işlemi, 5434 sayılı Kanunun Ek 26 ncı maddesi hükmü gereği Geçici 205 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 26/c ve 48/c maddesi hükümleri dikkate alınmak suretiyle ilgili makamdan onay alınır. Sistemde kaydı olanlar için onay PEROP üzerinden düzenlenerek emeklilik işlemi sonuçlandırılır.

(2) 5434 sayılı Kanunun 39/d maddesine göre 15 yıl fiili hizmeti bulunanlardan görevden ayrılmış bulunanlar, açıkta iken 61 yaşını tamamladıklarında, emekli olma talebinde bulunabilirler.

(3) Emekli olanların tebligatları, doğrudan adreslerine iadeli taahhütlü yazı göndermek suretiyle yapılır.

(4) Ayrıca, yukarıdaki şekilde emekli edilenlerin durumları PEROP'a işlenerek, hizmet belgesinde de yer alması sağlanır.

Dul ve yetimlerin müracaatları ve yapılacak işlemler

MADDE 112- (1) Memurun ölümü halinde, var ise dul ve yetimlerine aylık bağlama işlemlerinin başlayabilmesi için, kanuni mirasçılarının dilekçe vermeleri beklenir. Bu dilekçelerle birlikte alınan 3'er adet fotoğraf, vukuatlı nüfus kayıt örneği, veraset ilamı, öğrenci belgeleri ile birlikte hizmeti yeniden hesaplanarak hazırlanacak olan ?Fiili Hizmet Hesap Cetveli? (Ek-31) ile onaylı hizmet belgesi SGK Başkanlığına gönderilir ve 107 nci maddede belirtilen uyum sağlandıktan sonra özlük dosyası, sicil dosyası ile birleştirilerek Arşiv Servisine teslim edilmek üzere Sicil ve Disiplin Servisine gönderilir.

(2) Dul ve yetimlerin doğrudan SGK'ya başvurmaları halinde, SGK'nın talebi doğrultusunda onaylı hizmet belgesi gönderilir.

(3) Herhangi bir nedenle memuriyetle ilişiği kalmayanlardan vefat edenlerin emekli aylığı ve ikramiyesine müstahak dul ve yetimlerinin başvurusu halinde dilekçe ve ekleri ile onaylı hizmet belgesi SGK Başkanlığına gönderilir. SGK'dan doğrudan talep gelmesi halinde onaylı hizmet belgesi Kuruma gönderilir.

Teşekkür belgesi

MADDE 113- (1) Haklarında emekli işlemi uygulanan personelden, durumu değerlendirilerek uygun görülenlere ?Teşekkür Belgesi? (Ek-32) verilir.

Merkez atamalı taşra personelinin emeklilik işlemleri

MADDE 114- (1) İstekle emeklilik halinde Emeklilik İstek Dilekçesi, diğer hallerde ise mevzuatın öngördüğü belgeler de ilave edilmek suretiyle Genel Müdürlüğe gönderilir

(2) Emeklilik işleminin yapıldığına ilişkin onayın Personel Müdürlüğüne intikalinde, onayın bir örneği yukarıda belirtilen usullere göre memurun görev yaptığı birime gönderilerek, tebliği ile ilgili belgelerin gönderilmesi ve görevinden ayrılış tarihinin bildirilmesi istenir.

(3) İstenen belgeler Genel Müdürlüğe gönderilirken ayrıca ayrılış tarihi de bildirilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

İzin İşlemleri

Genel esaslar

MADDE 115- (1) 657 sayılı Kanunda belirtilen izinlerin kullanılmasına ilişkin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.

İzin dosyası

MADDE 116- (1) Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerince her memur için bir izin dosyası tutulur. İzin dosyasında izin formları, kullanılan izinlere ait onay, belge ve yazışmalar bulunur.

İzin takip çizelgesi

MADDE 117- (1) Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerinde görev yapan memurların kullandığı izinler, PEROP üzerinden ?İzin Takip Çizelgesi?ne (Ek-33) işlenir.

İzin formu

MADDE 118- (1) Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerinde görev yapan bütün memurlar yıllık ve mazeret izin taleplerini ?Maliye Personeline Ait Yıllık ve Mazeret İzin Formu? (Ek-34) ile yaparlar.

İzinlerin yıllık olarak bildirilmesi

MADDE 119- (1) Memurların bir takvim yılı içinde kullandığı izinlerin PEROP'a işlenmesine esas olmak üzere İzin Takip Çizelgelerinin fotokopisi ile izin dosyasında bulunan belgelerinin, izleyen yıl ocak ayı sonuna kadar Personel Müdürlüğüne gönderilmesi istenir. İl atamalı personel için gelen belgeler kontrol edilerek PEROP'a işlenir.

(2) Personel Müdürlüğü Bakanlık atamalı personelin bir takvim yılı içinde kullandığı izinleri PEROP'a işleyerek, izin dosyasında bulunan belgeleri izleyen yıl Şubat ayının 15'ine kadar Genel Müdürlüğe gönderir.

İzin dosyası ile izin takip çizelgesinin gönderilmesi

MADDE 120- (1) İl atamalı memurların aynı Defterdarlık içinde; birimden birime, merkezden ilçeye, ilçeden merkeze veya ilçeden ilçeye atanmaları durumunda eski görev yerinde bulunan izin dosyası ve izin takip çizelgesi yeni görev yerine gönderilir.

(2) Defterdarlıklar arası veya diğer kurumlara atamada ise izin dosyası ile izin takip çizelgesi yeni görev yerine gönderilmek üzere Personel Müdürlüğüne intikal ettirilir. Personel Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptıktan sonra atandığı Kurum veya Defterdarlık Personel Müdürlüğüne göndererek görev yerine intikalini ister.

(3) Bakanlık atamalı memurların başka yere atanmaları halinde Personel Müdürlüğüne intikal eden izin dosyası ile izin takip çizelgesi yeni görev yapacağı yere gönderilir.

Yıllık izin işlemleri

MADDE 121- (1) Personel Müdürlüğünce Defterdarlık merkez birimlerinde görev yapan personelin yıllık izin kullanımları ile ilgili olarak Defterdarlığa yetki devredilmesi konusunda Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile Valilik Makamından onay alınabilir. Onay alınması halinde Defterdarlık aldığı yetkiyi birim amirlerine devredebilir.

(2) Memurlar izin taleplerine ilişkin ?Maliye Personeline Ait Yıllık ve Mazeret İzin Formu? (Ek-34) iki örnek doldurarak özlük ünitesine verirler. Birimin özlük ünitesi yetkilisi;

a) İzin talebinde bulunan memurun izin talep formunu usulüne uygun olarak doldurup doldurmadığını,

b) Talep ettiği izne yasal olarak hakkı olup olmadığını,

c) Kullanılacak iznin hizmet yılına uygun olup olmadığını,

ç) Devreden izninin bulunup bulunmadığını,

inceler.

(3) Bu tetkik sonucunda memurun talep ettiği izni kullanabileceğinin anlaşılması halinde, izin takip çizelgesine kullanacağı izin ve süresi, izin sebebi, ayrılacağı tarihi yazar. Daha önce kullandığı izinleri çizelgeden kontrol ederek formdaki kullandığı izinler bölümü ile kullanabileceği izin süresini doldurarak, kayıtlara uygunluğunu ve izin takip çizelgesine işlendiğini formu imzalamak suretiyle belirtir.

(4) Özlük ünitesinde gerekli işlemlerin bitmesini müteakip, memur izin formunu en yakın amirine götürerek izne ayrılmasında sakınca olmadığına ilişkin müsaadeyi alır ve imzalattırır. Buradan izin vermeye yetkili amire giderek izne ayrılmasının uygun görüldüğünü imzalatmak suretiyle tespit ettirir. Yetkililerce imzalanan formun bir örneğini görevli olduğu özlük ünite amirine teslim ederek izne ayrılır.

(5) İzin bitimi göreve başlandığında; görevli olduğu ünite amiri izin formunun alt bölümündeki göreve başlama tarihini yazıp, imzalamak suretiyle özlük ünitesine gönderir.

(6) İzin dönüşü görevine başladığına ilişkin formun özlük ünitesine intikalinde; özlük ünitesi yetkilisi, izin kullanan memurun, kullandığı izin süresinin talep ettiği izin süresine uygun olup olmadığını, ayrılış ve başlayış tarihlerinin izin süresine denk gelip gelmediğini, (iznini kullanmakta iken hastalanma hali varsa alınan rapor süresi ile kullanılan izin süresinin, kullanılma şeklinin, başlayış ve bitiş tarihlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunu), kontrol ederek izin takip çizelgesine memurun kullandığı izin ve süresi ile başlama tarihini işler, tarih yazar ve imzasını atar, izin formunu izin dosyasında muhafaza eder.

İznin yurtdışında kullanılması işlemleri

MADDE 122- (1) İznini yurt dışında kullanmak isteyen memurlar bir örneği ilişik (Ek-35) dilekçelerini ?Maliye Personeline Ait Yıllık ve Mazeret İzin Formu?na (Ek- 34) eklemek suretiyle yaparlar. İzinle ilgili işlemler 121 inci maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

Mazeret izni işlemleri

MADDE 123- (1) Mazeret iznine ilişkin talepler (Ek-34) izin formu ile yapılır. Takdire bağlı olmayan mazeret izinlerinde, (doğum, evlenme, ölüm) izin formunun ekine mazeret ile ilgili belge eklenir, mazerete ilişkin belgelerin her halükarda 5 iş günü içerisinde idareye ibrazı zorunludur. Mazeret izni; izin takip çizelgesine işlenirken, mazeret ile ilgili belgenin mevcut olup olmadığı, iznin olayın vuku tarihinde kullanılıp kullanılmadığı hususları incelenir, diğer işlemler 121 inci maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

Hastalık izinleri ile ilgili işlemler

MADDE 124- (1) Memurların hastalıkları üzerine resmi ya da özel sağlık kurumlarında tedavi görmeleri veya hastalık raporu almaları halinde aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapılır:

a) İl merkezinde görev yapan personel ile ilgili işlemler

Defterdarlık merkez birimlerinde görev yapan personelin hastalanması üzerine resmi ya da özel sağlık kurumlarında yatarak tedavi görmeleri veya hastalık raporu almaları ve bu raporların görev yaptıkları birim tarafından bir yazı ekinde Personel Müdürlüğüne intikal etmesini müteakip;

1) Hastanın muayene istek formunun ilgili birimlerce gerçeğe uygun bir şekilde eksiksiz doldurularak imzalanması, kurum kayıt çıkış tarihi ve kayıt numarası ile sevk işlemini yapan yetkilinin imzasının bulunup bulunmadığı,

2) Hastanın muayene istek formunun, sağlık kuruluşu ve sağlık kurumlarınca mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, muayene ve tedaviyi yapan doktorun adı soyadı, imzası ile rapor verilmesi halinde baştabiplikçe mühürlenip mühürlenmediği,

3) Memurun muayene ve tedavisi sonucunda sağlık kuruluşu veya sağlık kurumu tarafından verilen hastalık raporu süresinin mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı,

4) Memurun almış olduğu hastalık raporunun mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı,

5) Memurun yurtdışında hastalanması üzerine yatarak tedavi görmesi veya hastalık raporu alması halinde sevk işlemleri ile raporunun misyon şefliğince onaylanıp onaylanmadığı,

6) Mevzuat hükümlerine göre belirlenen hastalık izin haklarını dolduran ancak hastalıklarının devam ettiği tespit edilenlerden hastalık izinlerinin devamına ilişkin sağlık kurulu raporunun mevcut olup olmadığı,

hususları incelenir.

Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgelerin tamam olması halinde hastalık raporlarının izne dönüştürülmesi amacıyla ?Hastalık Raporlarının İzne Dönüştürülmesi Onayı? (Ek-36/A) iki nüsha düzenlenir. Onaylanmasını müteakip ikinci nüsha memurun görev yaptığı birime gönderilir. Ayrıca Personel Müdürlüğü hastalık iznini İzin Takip Çizelgesine işleyerek belgeleri izin dosyasında muhafaza eder.

Memurun göreve başladığını bildirir yazı Personel Müdürlüğüne geldiğinde, onayla birleştirilerek PEROP'a işlenir ve özlük dosyasına kaldırılır.

Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler eksik ise birimle yazışma yapılarak tamamlattırılır.

Raporların incelenmesi veya incelettirilmesi sonucunda usul ve fenne aykırı olduğu tespit edilmişse rapor geçersiz sayılır ve hastalık iznine dönüştürülmeyerek, ilgilinin göreve dönmesini sağlamak üzere görev yaptığı birime acele kaydıyla yazı yazılır. Rapor usule aykırı ise, sağlık birimi ile yazışma yapılmayarak memurun göreve dönmesi sağlanır. Memur haberdar edilmekle birlikte görevine dönmemişse hakkında yasal işlem uygulanır. Raporun fenne aykırı olduğu düşünüldüğü takdirde, memurun göreve dönmesi sağlanmakla birlikte, söz konusu bilgi ve belgeler bir yazı ekinde İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilerek fen yönünden incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi istenir. Sağlık Müdürlüğünden alınan cevabi yazıya göre işlem yapılır.

Memur tarafından bir yıl içinde tek hekimden alınan raporlar toplamı ilgili mevzuatında yazılı süreyi aşmış ise, sağlık kurulu raporu alınmadıkça hastalık iznine dönüştürülmez. Memur durumdan haberdar edilerek aldığı raporu usule uygun hale getirmesi istenir. Aksi takdirde hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

b) İlçe birimlerinde görev yapan personel ile ilgili işlem

Defterdarlık ilçe birimlerinde görev yapan personelin hastalanması üzerine resmi ya da özel sağlık kurumlarında yatarak tedavi görmeleri veya hastalık raporu almaları ve bu raporların birimlerine intikalinde, (a) fıkrasında yazılı hususlara göre inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler tamam ise hastalık raporlarının izne dönüştürülmesi amacıyla (Ek-36/B) onay iki nüsha düzenlenir. Onaylanmasını müteakip izin takip çizelgesine işlenir ve izin dosyasında muhafaza edilir.

Diğer işlemler yukarıda yazıldığı şekilde yapılır.

Aylıksız izin işlemleri

MADDE 125-

a) İl atamalı personelin aylıksız izin işlemleri

Defterdarlık Merkez ve İlçeler Teşkilatında görevli personelin görev yaptıkları birimin yazısı ekinde aylıksız izin talebinde bulundukları dilekçenin Personel Müdürlüğüne gelmesi halinde;

1) Takdire dayalı olan izinlerde talebin birim amirince uygun görülüp görülmediği,

2) İzin talebinin yasa hükümlerine uygun olup olmadığı,

3) İzin talebine esas olmak üzere beyan ettiği mazereti ile ilgili bilgi ve belgelerin bulunup bulunmadığı,

hususları incelenir.

Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgelerin tamam olması halinde, Personel Müdürlüğünce PEROP'tan ?Aylıksız İzin Onayı? (Ek-37) düzenlenerek, Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile atamaya yetkili amirin onayına sunulur.

Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgelerin eksik olduğunun tespiti halinde, memurun görev yaptığı birime yazılacak bir yazı ile eksikliklerin tamamlattırılması istenir.

Atamaya yetkili amirce izin talebinin uygun görülmesi halinde, onayın bir örneği yazı ekinde memurun görev yaptığı birime gönderilerek ilgiliye tebliği ile ayrılış tarihinin bildirilmesi istenir. İlgili birimce ayrılış tarihinin Personel Müdürlüğüne bildirilmesinden sonra onay aslı ile ayrılış yazısı birleştirilerek PEROP'a işlenir ve özlük dosyasına konur. Memurun izin süresinin sonunda göreve başladığı tarihin yazılı olarak bildirilmesi halinde aynı işlem yapılır.

Atamaya yetkili amirce izin talebinin uygun görülmemesi halinde, memurun görevli olduğu birime gerekçesi belirtilerek yazılacak yazı ile ilgiliye duyurulması istenir.

Aylıksız izin kullanımları Sicil ve Disiplin Servisine de bildirilir.

b) Merkez atamalı personelin aylıksız izin işlemleri

Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerinde görevli Bakanlık atamalı taşra personelinin görev yaptığı birimin yazısı ekinde aylıksız izin talebine ilişkin dilekçelerinin Personel Müdürlüğüne intikali halinde, gerekli inceleme yapılır. Varsa eksiklikler giderildikten sonra söz konusu bilgi, belge ve dilekçe bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

Genel Müdürlükten izin talebinin uygun görüldüğüne ilişkin onay örneğinin gelmesi üzerine, onayın bir örneği memurun görev yaptığı birime bir yazı ile gönderilerek ilgiliye tebliğ edilmesi istenilir. İlgili birimden görevinden ayrılış tarihinin bildirilmesi halinde, ayrılış tarihi bir yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilir. İzin süresi sonunda memurun göreve başlayış tarihi bir yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

c) Aylıksız izin sonunda görevine dönmeyenler ile ilgili işlemler

Aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmediği ilgili birimce bildirilen personelin görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin Personel Müdürlüğünce bir onay hazırlanır. Hazırlanan onay Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onayın imzalanmasını müteakip, bir örneği yazı ekinde memurun görev yaptığı birime gönderilir. Onay PEROP'a işlenerek, aslı özlük dosyasına konur. Memur hakkında Yönergenin 103 üncü maddesindeki usule uygun işlem yapılır.

Aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyen Bakanlık atamalı personelin durumu bir yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilir. Görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin onay örneği geldiğinde, onayın bir örneği yazı ekinde memurun görev yaptığı birime gönderilir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özlük Dosyası

Özlük dosyasının hazırlanması

MADDE 126- (1) Her memur için ayrı ayrı olmak üzere üzerine fotoğraf yapıştırılmış, adı, soyadı ile sicil numarası yazılmış olan klasörler halinde, özlük dosyası düzenlenir.

(2) Bu klasörün içerisinde dosyalardan oluşan bölümler bulunur. Bu bölümler şu başlıklardan oluşur:

a) SINAV EVRAKI ile ilgili bölüm

b) ATAMA, TAYİN, TERFİ ile ilgili bölüm

c) İZİNLER ile ilgili bölüm

ç) DİSİPLİN, TAKDİRNAME ve ÖDÜL ile ilgili bölüm

d) SAĞLIK ile ilgili bölüm

e) DİĞER İŞLEMLER ile ilgili bölüm

İşlem dosyası

MADDE 127- (1) Merkez atamalı taşra personeli için işlem dosyası tutulur. Bu dosyada o personelin özlük işlemlerine ilişkin yazışmalara ait belgeler bulunur.

Naklen atamalarda özlük ve sicil dosyasının gönderilmesi

MADDE 128- (1) Naklen atamalarda özlük dosyası, sicil dosyası ile birleştirilerek, her bölüm kendi içinde en altında bulunan yazı ve belgeden başlayarak sağ üst köşesine okunaklı biçimde rakamla yazılmak suretiyle sıra numarası verilir, özlük ve sicil dosyası içindeki yazı, belge, form vb. sayısı tespit edilir. Bölümler itibariyle sıra numarası, belgenin cinsi, tarih ve numarasının kaydedildiği iki nüsha ?Dizi Pusulası? (Ek-38) hazırlanır. Memurun atandığı yeni yerine ?Teslim Eden? bölümü dizi pusulasını düzenleyen personel tarafından imzalanmak suretiyle gönderilerek, özlük ve sicil dosyalarının teslim alındığına ilişkin dizi pusulası onaylanarak bir nüshasının iadesi istenir.

(2) Atama onayının yazısı ve tebliğ-ayrılış yazısı, dizi pusulası ve dosyanın gönderilmesine ilişkin yazının alt nüshası için ayrı bir pasif dosya açılır ve atandığı yerden dizi pusulasının tasdik edilmiş nüshasının gelmesi üzerine dosya Arşiv Servisine gönderilir.

Çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılanların dosyalarının saklanması

MADDE 129- (1) 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinde belirtilen haller nedeniyle memurluğu sona eren personelin özlük dosyası, sicil dosyası ile birleştirilerek Arşiv Servisine teslim edilmek üzere Sicil ve Disiplin Servisine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kadro ve İstatistik Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Kadro İşlemleri

Kadro işlemleri

MADDE 130- (1) Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerinde kullanılacak kadroların Genel Müdürlükten talep edilmesi, tahsis ve tenkis işlemlerinin yürütülmesi ile kadro hareketlerinin izlenmesi Kadro ve İstatistik Servisince PEROP üzerinden gerçekleştirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kadro Talep ve Hareketleri

Genel kadro değişikliği talepleri

MADDE 131- (1) Genel kadro değişiklikleri; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnameye dayanılarak çıkarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile dolu ve boş kadrolarda yapılacak değişikliklere ilişkin yılda bir defa yapılan işlemlerdir.

(2) Genel kadro değişiklik taleplerine ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde yapılarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe iletilir.

a) Dolu kadrolarda değişiklik

Dolu kadrolarda yalnız derece değişikliği yapılabilir.

Defterdarlık birimlerinden gelen talepler de dikkate alınarak Atama Servisi ile koordineli şekilde belirlenen dolu kadro değişiklik talepleri, PEROP üzerindeki ?Dolu Kadro Değişiklik Formu?na (Ek-39, Ek-39/A) giriş yapılarak Personel Müdürünün onayı ile iletilir.

Değişiklik işlemleri tamamlanıncaya kadar bu kadrolar kullanılamaz.

b) Boş kadrolarda değişiklik

Boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmasına ihtiyaç duyulduğunda işlemler (a) bendinde belirlendiği şekilde ?Boş Kadro Değişiklik Formu?na (Ek-39/B) giriş yapılarak iletilir.

Değişiklik işlemleri tamamlanıncaya kadar bu kadrolar kullanılamaz.

İl içi kadro hareketleri

MADDE 132- (1) Defterdarlık birimlerinin kadro ihtiyaçları öncelikle kadronun ait olduğu birim içinde kadro tahsis ve tenkisi yapılarak sağlanır. Bunun mümkün olmaması halinde Yönergenin 133 üncü maddesinde belirtilen işlemler yapılır.

(2) Tahsis, kadronun birimin kullanımına verilmesi, tenkis ise mevcut kadronun birimin kullanımından alınması işlemidir.

(3) Atama Servisince yapılan atamalar aynı zamanda kadro hareketini de gerektiriyorsa, işlem PEROP üzerinde otomatik olarak gerçekleştiğinden, Kadro ve İstatistik Servisince ayrıca bir işlem yapılmaz.

Kadro değişiklik ve ilave kadro talepleri

MADDE 133- (1) Defterdarlık birimlerinin kadro ihtiyaçları öncelikle mevcut kadroların sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılarak giderilir.

(2) Mevcut kadroların birimlerin ihtiyaçlarını karşılayamaması halinde ilave kadro talep edilir.

(3) İlave kadro talepleri ile PEROP üzerindeki ?Kadro Talep Formu?na girişi yapılarak Personel Müdürünün onayı ile Genel Müdürlüğe iletilir.

Onaylı cetvellerin saymanlığa gönderilmesi

MADDE 134- (1) Genel kadro değişikliği çerçevesinde değiştirilen kadrolara ait işlemler Genel Müdürlükçe yapılacağından bu konuda Personel Müdürlüklerince herhangi bir işlem yapılmaz.

(2) Genel kadro değişikliğine veya yıl içinde yapılan kadro tahsis tenkis işlemlerine ilişkin Genel Müdürlükçe gönderilen onaylı cetveller, Personel Müdürlüklerince ilgili saymanlıklara intikal ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadroların Kullanılması

Kadroların kullanılması

MADDE 135- (1) Defterdarlığa tahsisli kadroların kullanımına ilişkin işlemler Kadro ve İstatistik Servisi ile koordine sağlanarak Atama Servisince yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstatistiki Faaliyetler

İstatistiki faaliyetler

MADDE 136- (1) Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerinin personel ihtiyacının tespitinde ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarda yararlanılmak amacıyla gerekli istatistiki bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili yerlere iletilmesi işlemleri bu servis tarafından yerine getirilir.

(2) Personel ihtiyacının açıktan atama yapılmak suretiyle karşılanmasına ilişkin Sınav Servisinin talebi üzerine; personel ihtiyacı tespitinde kullanılmak üzere merkez ve ilçe birimlerinin dosya sayısı, yevmiye sayısı vb. bilgiler ile açıktan atama yapılabilecek boş kadro bilgileri birimler itibarıyla ayrı ayrı Sınav Servisine bildirilir.

(3) Diğer servisler tarafından istatistik amaçlı üretilen bilgi ve belgeler de bu servis tarafından değerlendirilip ilgili yerlere intikal ettirilir.

(4) 657 sayılı Kanun uyarınca özürlü personele ilişkin bilgileri içeren form (Ek-40) Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Defterdarlık faaliyetlerini gösterir raporlar gerektiğinde ilgili mercilere iletilmek üzere bu servis tarafından hazırlanır.

BEŞİNCİ KISIM

Bilgi İşlem Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Bilgisayar İşlemleri

Bilgi işlem

MADDE 137- (1) Bilgi İşlem Servisi;

a) Bilgisayar ve çevre birimleri gereksinimlerini tespit etmek ve mevcut donanım bilgilerini güncel tutmak,

b) Servislerde, bilgisayar ve çevre birimlerinin periyodik bakımının yapılmasına ve arızalarının giderilmesine yardımcı olmak,

c) Defterdarlık internet sayfasını tasarlamak ve güncellemek,

ç) Personel Müdürlüğünün kullanımında olan e-posta adreslerine gelen iletileri günlük olarak takip etmek ve yetkililerin talimatı ile ilgili yerlere iletmek,

d) Sisteme yeni alınan bilgisayar ve çevre birimlerinin hizmete sunulmasını sağlamak,

e) Bilgi işlem ile ilgili diğer hizmetleri yürütmek,

görevlerini yerine getirir.

ALTINCI KISIM

Sicil ve Disiplin Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Sicil Kayıt, Sicil Dosyası ve Kimlik Düzenleme İşlemleri

Memur kütük (sicil) defteri

MADDE 138- (1) Personel Müdürlüğünce ?Memur Kütük Defteri? (Ek-41) tutulur.

Memur kütük (sicil) defterine kayıt

MADDE 139- (1) Personel Müdürlüğünce memuriyete ataması yapılan ve göreve başlayan her memur kütük defterine (EK-41) kaydedilir ve kütükteki numara memurun sicil numarası olur.

(2) Naklen atama (il içi hariç), ölüm, istifa, emeklilik, göreve son verme ve memurluktan çıkarma gibi nedenlerle Defterdarlıktaki görevlerinden ayrılanların sicil numaraları daha sonra atananlara verilmez. Ancak, bunlardan o il Defterdarlığına tekrar ataması yapılanlara yeni bir sicil numarası verilmeyip, eski sicil numarası üzerinden işlem yapılır.

Sicil dosyası

MADDE 140- (1) Sicil ve Disiplin Servisince her memur için tespit edilen esaslara göre sicil dosyası tutulur. Dosya üzerine memurun sicil numarası, adı soyadı yazılır.

(2) Sicil dosyasında;

a) Sicil amirlerince düzenlenen sicil raporları,

b) Denetim elemanları tarafından düzenlenen denetleme raporları, personel değerlendirme formu veya mütalaa varakaları,

c) Mal bildirimleri,

ç) Vali ve Kaymakamlarca düzenlenen ek sicil raporları,

bulunur.

(3) Sicil dosyaları Personel Müdürünün veya görevlendireceği Personel Müdür Yardımcısının sorumluluğunda bunları saklamakla yükümlü bulunan Sicil ve Disiplin Servisince gizlilik ve sorumlulukları bu servise ait olmak üzere zarflanmak suretiyle kilit altında ve tercihen çelik dolaplarda saklanır.

Sicil dosyalarının gizliliği

MADDE 141- (1) Sicil dosyalarının gizliliği esastır. Sicil ve Disiplin Servisinde görevli memurların gizliliğe riayetleri, edindikleri bilgileri açıklamamaları şarttır. Bu esaslara uymayanlar cezalandırılmakla beraber, bir daha aynı görevde çalıştırılmazlar.

Sicil dosyalarını inceleyebilecek yetkililer

MADDE 142- (1) Atamaya yetkili amirler, Vali, Kaymakam, Müfettişler ile Defterdarlar kadro ve idari yönden kendilerine bağlı olan memurların sicil dosyalarını inceleyebilirler. Sicil dosyaları yukarıda sayılanların dışında kimseye verilemez ve gösterilemez.

Sicil dosyalarının devri

MADDE 143- (1) Herhangi bir sebeple memurluğu sona erenlerin, sicil dosyası Atama Servisinden gelen özlük dosyası ile birleştirilerek Arşiv Servisine teslim edilir.

(2) Bakanlık merkez birimlerine ve başka bir Defterdarlığa naklen atananlar ile başka kurumlara naklen gidenlerin sicil dosyası, Atama Servisinden gelen özlük dosyası ile birleştirilerek dizi pusulası (Ek-38) hazırlanır ve dosyalar dizi pusulasına bağlanarak nakledildiği yere gönderilir.

(3) Atama onayının yazısı ve tebliğ-ayrılış yazısı, dizi pusulası ve dosyanın gönderilmesine ilişkin yazının alt nüshası için ayrı bir pasif dosya açılır ve karşı yerden dizi pusulasının tasdik edilmiş nüshasının gelmesi üzerine dosya arşive kaldırılır.

İKİNCİ BÖLÜM

İl Atamalı Personelin Sicil İşlemleri

İl atamalı personelin sicil raporlarının düzenlenmesi

MADDE 144- (1) Sicil raporlarının doldurma zamanından bir ay önce boş sicil raporları ilgili sicil amirlerince doldurulmak üzere sicil raporlarının doldurma usul ve esaslarını belirleyen bir yazı ilişiğinde birimlere intikal ettirilir.

(2) Sicil raporları süresi içinde doldurularak varsa kanıtlayıcı belgelerle birlikte birimlerce ?Gizli ve Kişiye Özel? işaretli zarflar kullanılarak Personel Müdürlüğüne gönderilir.

Sicil raporlarının incelenmesi

MADDE 145- (1) İlgili birimlerce Personel Müdürlüğüne gönderilen sicil raporları 15 gün içerisinde sicil amirlerinin not ve mütalaası ile yaptıkları değerlendirmeler dışında aşağıdaki şekilde incelenir.

a) Şahsi bilgiler

Sicil raporundaki, memura ait şahsi bilgi ve nüfus bilgilerinin memurun özlük dosya kayıtlarına uygun ve doğru bir şekilde düzenlenmesi.

b) Fotoğraf ve mühür

Sicil raporuna memurun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık-Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son altı ayda çektirmiş olduğu 4,5X6 ebadında fotoğrafın yapıştırılmış olması.

c) Mütalaa ve not

Sicil amirlerinin ilgili memurun şahsiyeti ile ilgili konuları mütalaa şeklinde, mesleki ve yöneticilik ehliyetinin belirlenmesini sağlayan soruları ise not usulüyle değerlendirmesi.

ç) Not ortalaması

Sicil amirlerinin sorulara verdikleri notların toplamının soru sayısına bölünerek tespit edilen sicil notu ve ortalamasının (kesirlerinin tam sayıya tamamlanarak) hesaplamasının doğru olması.

d) Sicil amiri bilgileri

Sicil raporlarını tanzim eden sicil amirlerinin, adı ve soyadı, unvanı, başlama tarihi ile imzasının bulunması. (Sicil amirinin başlama tarihi, hakkında sicil raporu tanzim edilen memurun sicil amirliğine başladığı tarihtir.)

e) Sicil raporunun düzenlenmesinde yetki

Sicil amirlerinin, sicil raporu düzenlenen memur ile sicil raporu doldurmak için yeterli süre çalışması ve sicil raporu tanzim ile yetkili olması.

f) Kazıntı ve silinti

Sicil amirlerince düzenlenen sicil raporlarında kazıntı ve silintinin bulunmaması veya yanlış yazılan kelime ve notların okunacak şekilde çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra imza ile tasdik edilmesi.

g) Görüş Ayrılığı

Birinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notu aralarında 10 veya daha fazla puan farkı olması.

ğ) Eş ve akraba

Sicil amirleri, daha önce evlilik bağı kurmuş oldukları veya halen evlilik bağı içinde bulundukları memurlar ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan veya kayın hısımlığı olan memurların veya evlat edindikleri memurlar olmaması.

h) Sicil yılı

Sicil raporu düzenleme zamanının ve düzenleme tarihinin uygunluğu,

yönlerinden titizlikle ve gizlilik esaslarına uyularak kontrol edilir.

Tamam olan sicil raporu ile ilgili işlemler

MADDE 146- (1) Personel Müdürlüğünce incelenen sicil raporlarının bir önceki maddede yazılı hususlara göre eksiksiz ve doğru tanzim edildiği ve mevzuat hükümlerine uygun olduğunun tespiti üzerine aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Sicil amirlerince verilen notların aritmetik ortalaması (kesirler tam sayıya tamamlanarak) hesap edilir.

b) Bulunan aritmetik ortalama memurun sicil notu ortalaması olarak yazılır.

c) Memurun başarı derecesi (YETERSİZ, ORTA, İYİ, ÇOK İYİ) ve sicili (OLUMLU, OLUMSUZ) yazılır.

(a,b,c) fıkralarında yazılı hususlar Personel Müdürü veya görevlendireceği Personel Müdür Yardımcısı ya da Şef tarafından yerine getirilir. Sicil raporunun üst sayfasının sağ alt köşesine kaşe basılarak imzalanmak suretiyle kontrol işlemi tamamlanır. Kontrol işleminin Şef tarafından yapılması halinde paraflanmasını takiben Personel Müdürü veya Yardımcısı tarafından imzalanır.

(2) Memurun o yılki sicil notu PEROP üzerinde yer alan ?Sicil Raporlarını İzleme Formu?na (Ek-42) kaydedilerek, sicil raporu muhafaza edilmek üzere sicil dosyasında saklanır.

Tamam olmayan sicil raporu ile ilgili işlemler

MADDE 147- (1) Personel Müdürlüğünce incelenen sicil raporlarının yukarıdaki maddelerde yazılı hususlara göre eksik olduğu, doğru tanzim edilmediği ve mevzuat hükümlerine uygun olmadığının tespiti üzerine aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Memurun şahsi bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık varsa doğrusu yazılmak suretiyle düzeltilir.

b) Fotoğraf eksik ise tamamlanır.

c) Sicil amirlerinin memurun genel durum ve davranışları hakkındaki düşüncelerini (şahsiyet değerlendirmesini) mütalaa şeklinde yapmadıkları veya boş bırakılması durumunda sicil raporu gizli veya kişiye özel bir yazı ile gönderilmek suretiyle noksanlık giderilir ve varsa ek bilgiyi içerir yazı da sicil raporuna iliştirilir.

ç) Görevde gösterilen başarının değerlendirilmesi ile yöneticilik ehliyetine ilişkin bölümdeki soruları not usulüyle değerlendirmedikleri, boş bıraktıkları, hatalı not yazdıkları (100 yerine 1000 veya 70 yerine 700 gibi) veya notlar toplamının soru sayısına bölümü sonucu ortalamayı yanlış hesapladıkları takdirde hatalı bölüm üzeri okunacak şekilde çizilmek suretiyle düzeltilerek doğrusu yazılır. Noksanlık olması halinde Sicil raporu gizli veya kişiye özel bir yazıyla gönderilmek suretiyle noksanlık giderilir.

d) Sicil amirine ait bilgiler hiç yazılmamışsa tamamlanır, hatalı yazılmışsa düzeltilir, imza eksik ise gizli veya kişiye özel yazı ile sicil raporu gönderilerek tamamlattırılır.

e) Sicil raporunda kazıntı ve silinti bulunuyorsa veya yanlış yazılan kelime ve notlar okunacak şekilde çizilmemiş veya doğrusu yazılmamışsa sicil raporu gizli veya kişiye özel bir yazı ile gönderilmek suretiyle noksanlık giderilir

f) Birinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmeler memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmişse veya iki sicil amirinin ortalama sicil notu aralarında 10 veya daha fazla puan farkı olması halinde, sicil raporu varsa üçüncü sicil amirine gönderilir. Üçüncü sicil amiri bulunmadığı takdirde ikinci sicil amirinin değerlendirmesi ile iktifa edilir. Bir sicil amirinin bulunması halinde mevcut sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

g) Sicil raporu düzenlenen memur yönetici durumunda olmadığı veya yurtdışında bulunmadığı halde yöneticilik ve/veya yurtdışı ehliyetine ilişkin bölüm doldurulmuşsa, ilgili bölüm(ler) üzeri okunacak şekilde çizilerek sicil notu ortalamasının hesaplamasında bu bölüm(ler)deki değerlendirmeler dikkate alınmaz.

(2) Yukarıda yazılı eksiklikler veya hataların giderilmesini müteakip 150 nci maddedeki esaslara göre işlem yapılır.

Sicil raporunun yetkili olmayanlar tarafından düzenlenmesi ile ilgili işlemler

MADDE 148- (1) Yetkili olmayan sicil amirlerince düzenlenen sicil raporları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Sicil amirlerinden birisi memurun sicil raporunu tanzim ile yetkili değilse, o sicil raporu geçersiz sayılarak yeniden yetkili sicil amirlerine düzenlettirilir.

b) Sicil raporu düzenlenen memurun, sicil amiriyle daha önce evlilik bağı kurmuş olduğu, halen evlilik bağı içinde bulunduğu, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan veya kayın hısımlığı olduğu veya evlat edinilmiş ise o sicil amirine ait bölümün üzeri okunacak şekilde çizilir ve değerlendirmesi dikkate alınmaz. Bu durumda sicil amiri; birinci sicil amiri ise ikinci sicil amirinin, ikinci sicil amiri ise birinci sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

(2) Yukarıda yazılı hataların düzeltilmesinden sonra 150 nci maddedeki esaslara göre işlem yapılır.

Çok iyi sicilden kademe ve derece terfi yapacaklara ilişkin işlemler

MADDE 149- (1) Personel Müdürlüğünce sicil raporları ile ilgili gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra Sicil Raporlarını İzleme Defterinden altı yıllık dilimler halinde 657 sayılı Kanunun 37 (son sicil notunun olumlu olması kaydıyla) ve 64 üncü maddeleri gereğince 6 yıllık sicil notu ortalamaları 90 ve daha yukarı olanlar (kesirler tam sayıya tamamlanarak) tespit edilerek, bu durum Atama Servisine bildirilir.

Olumsuz sicil alanlarla ilgili işlemler

MADDE 150- (1) Olumsuz sicil alan memurlarla ilgili aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Olumsuz sicil alan memurların olumsuz sicili PEROP üzerinde yer alan ?Olumsuz Sicil Raporlarını İzleme Formu?na (Ek-43) kaydedilir. Bunlar için yapılacak yazışmalar sicil dosyasında muhafaza edilir. İşlemler bu defter üzerinden takibe alınır.

b) Sicil raporu yetersiz olarak değerlendirilmiş memurlar; bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarını (not belirtmeksizin) gidermeleri için, sicil raporlarının Personel Müdürlüğüne en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde Vali imzası ile gizli bir yazı yazılmak suretiyle uyarılırlar.

c) Uyarılan memurun, uyarı yazısını tebellüğ ettiği tarihi takip eden bir ay içinde Valiye itiraz etmesi ve itiraz dilekçesinin Personel Müdürlüğüne intikal etmesi durumunda;

1) İtirazın, uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yapılmış olmasına bakılır.

2) Değerlendirmeyi yapan sicil amirlerinden Sicil raporunun olumsuz düzenlenmesine etki eden hususların belgelendirilmesi, belgelendirilemeyen durumlarda ise olumsuz yöndeki kanaatin gerekçesinin ?sicil amirinin düşüncesi? bölümünde belirtilmesi yazılı olarak istenilir.

3) Memurun özlük ve sicil dosyası ile konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilir.

4) İnceleme tamamlandıktan sonra, inceleme sonucuna göre karar Vali imzası ile itirazın Valiye verildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde gizli bir yazı ile olarak ilgiliye bildirilir.

ç) İtiraz üzerine verilen karar sonucunda olumsuz sicil kaldırılmışsa o sicil dönemi için geriye doğru azami üç yılın sicil notunun aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir; ortalamanın olumsuz olması halinde ise sicil notu 60 puan olarak esas alınır.

d) İdari yargı kararıyla sicil raporu iptal edilenlerin o yıla ait sicil notu, yargı kararının gerekçesine göre farklı bir işlem tesisinin gerekmediği hallerde, (d) bendinde belirtildiği şekilde işlem yapılır.

e) Memurun sicilinin olumsuz olması veya itiraz ve dava sonucunda olumsuzluğun kesinleşmesi üzerine, terfisinin yapılmaması için Atama Servisine bildirilir.

Gerçeğe aykırı düzenlenen sicil raporları ile ilgili işlemler

MADDE 151- (1) Sicil amirleri tarafından yapılan değerlendirmelerin geçersiz sayılması sonucunu doğuran sicil raporları ile ilgili aşağıdaki işlemler yapılır:

(2) Garez veya özel maksatla gerçeğe aykırı olarak memurun lehine veya aleyhine sicil raporu doldurduğu anlaşılan sicil amirinin değerlendirmesinin geçersiz sayılması halinde;

a) O sicil amirinin yaptığı değerlendirmenin üzeri okunacak şekilde ve kırmızı mürekkepli kalemle çizilerek iptal edilir.

b) Memur hakkında varsa diğer sicil amir veya amirlerinin değerlendirmesi alınmak üzere yukarıdaki maddelerde yazılı işlemler yapılır.

c) Memur hakkında değerlendirme yapacak diğer sicil amir veya amirleri yoksa, o sicil dönemi için sicil raporu düzenlenen azami son üç yılın sicil notunun aritmetik ortalaması esas alınır. Bu işlemler ?Değerlendirmelerin Genel Niteliği ve Geçerli Sayılamayacağı Hallerde Kullanılacak Form? (Ek-44) düzenlenmek suretiyle Personel Müdürünün önerisi Defterdarın onayı ile yerine getirilir. Onaylı belge sicil raporuna iliştirilir.

Sicil raporu doldurma imkanının olmaması halinde yapılacak işlemler

MADDE 152- (1) Sicil doldurma imkanının olmaması halinde, aşağıda yazılı işlemler yapılır:

a) Memur hakkında sicil raporu düzenleyecek sicil amirlerinin hiç birisinin bulunmaması veyahut sicil amirlerinin sicil verecek süre kadar görevde kalmamaları durumunda, o sicil dönemi için son üç yılın aritmetik ortalaması alınır; (Ek-44) form düzenlenerek sicil dosyasına konulur.

b) Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının olmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınarak (Ek-44) form düzenlenir ve sicil dosyasına konulur.

c) İdari yargı kararıyla görevine iade edilen memurun açıkta geçen sürelerine ait sicil raporlarını doldurtabilme imkanı varsa ona göre, yoksa en çok üç yıl için ve her bir yıl ayrı ayrı hesaplanmak suretiyle en çok üç yılın sicil notlarının (60 puandan aşağı olmamak üzere) aritmetik ortalaması alınarak (Ek-44) form düzenlenir ve sicil dosyasına konulur.

ç) Görevden uzaklaştırılan personelin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesindeki şartların gerçekleşmesi üzerine görevine iade edilmesi halinde açıkta geçen sürelere ilişkin sicil raporlarını doldurtabilme imkanı varsa ona göre, yoksa en çok üç yıl için ve her bir yıl ayrı ayrı hesaplanmak suretiyle en çok üç yılın sicil notlarının (60 puandan aşağı olmamak üzere) aritmetik ortalaması alınarak ((Ek-44) form düzenlenmek suretiyle sicil dosyasına konulur.

İki defa üst üste olumsuz sicil alanlarla ilgili işlem

MADDE 153- (1) İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurun başka bir sicil amirinin emrine atanması için Atama Servisine bilgi verilerek gereğinin yapılması istenilir. Aynı memurun burada da olumsuz sicil alması halinde memuriyetle ilişiği kesilmek ve hakkında emeklilik hükümleri uygulanmak üzere Atama Servisine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakanlık atamalı personelin sicil işlemleri

Bakanlık atamalı personelin sicil raporlarına ilişkin işlemler

MADDE 154- (1) Yukarıdaki maddelerde açıklandığı şekilde usulüne uygun olarak birinci ve ikinci sicil amirlerince doldurulup, Personel Müdürlüğüne teslim edilen Bakanlık atamalı personelin sicil raporları hata veya noksanlık yönünden incelenir. Hata veya noksanlık varsa giderilmesinden sonra sicil raporlarının eksiksiz ve doğru tanzim edildiği ve mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edildiği takdirde, gizli ve kişiye özel bir yazıyla kapalı zarflara konulmak suretiyle Genel Müdürlüğe (ikinci sicil amiri Vali olanlar hariç) gönderilir.

(2) Ancak; birinci sicil amiri Vali olanların boş sicil raporları ile birinci sicil amirince doldurulan ve ikinci sicil amiri Vali olan memurların sicil raporları kapalı zarflara konulup, gizli ve kişiye özel bir yazı ekinde Valilik Makamına gönderilerek sicil raporlarının tanziminden sonra Genel Müdürlüğe gönderilmesi ve sonucundan da Defterdarlık Personel Müdürlüğüne bilgi verilmesi istenilir.

Denetim elemanlarınca düzenlenen denetleme raporları ile ilgili işlemler

MADDE 155- (1) Denetim elemanlarınca düzenlenen denetleme raporu, personel değerlendirme formu veya mütâlaanın Personel Müdürlüğüne intikal etmesi halinde, ilgili memurların varsa olumsuz davranışları hakkında gerektiğinde kendilerine duyuruda bulunmak amacıyla gizli bir yazı yazılabilir.

(2) Denetim elemanlarınca düzenlenen denetleme raporu, personel değerlendirme formu veya mütâlaa gerektiğinde yararlanılmak üzere sicil dosyalarında muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mal Bildirimi İşlemleri

Mal bildirimlerinin alınması

MADDE 156- (1) Mal bildirimleri göreve ilk atamada göreve başlamadan önce, görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, malvarlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde aşağıda belirtilen esaslar dahilinde Personel Müdürlüğüne verilir veya gönderilir.

(2) Göreve devam eden memurların, sonu (0) ve (5) ile biten yılların Şubat ayı sonuna kadar bildirimde bulunmalarını sağlamak üzere Personel Müdürlüğünce sonu (0) ve (5) ile biten yılların Ocak ayı içinde yeteri kadar boş mal bildirimi bir yazı ilişiğinde birimlere gönderilerek, memurlar tarafından doldurulan mal bildirimlerinin örnek bir zarf içerisinde ve zarfın üzerine örneği ekli (Ek-45) bilgiler yer almak üzere süresi içinde Personel Müdürlüğüne gönderilmesi istenilir.

(3) Merkez atamalı personele ait genel beyan ve varsa ek beyana ilişkin mal bildirimleri Genel Müdürlüğe gönderilir.

İl atamalı personelin mal bildirimlerinin kaydı, izlenmesi ve muhafazası

MADDE 157- (1) İlgili birimlerce Personel Müdürlüğüne gönderilen mal bildirimleri, zarflar açılmadan zarfın üzerindeki bilgiler incelenerek, eksiklik varsa giderilmesini müteakip PEROP'a kaydedilir. Bildirim vermeyenler PEROP'tan tespit edilerek, vermeleri için ilgili birimlere yazı yazılır. PEROP'a kaydı yapılan mal bildirimleri, inceleme ve karşılaştırma işlemleri yapılıncaya kadar muhafaza edilmek üzere sicil dosyasına kaldırılır.

Komisyon oluşumu

MADDE 158- (1) Mal bildirimlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması işlemlerini yürütmek üzere Personel Müdürünün başkanlığında, Personel Müdür Yardımcısı ve/veya Personel Şefi ve/veya Personel memurunun katılımıyla en az üç üyeden oluşan bir komisyon teşkil edilmesi amacıyla Defterdarlık Makamından onay alınır.

Mal bildirimlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması

MADDE 159- (1) Mal bildirimleri genel beyan dönemlerinde nisan ayı sonuna kadar, ek beyanlar da, beyanın verilmesini izleyen bir ay içinde aşağıdaki hususlar dikkate alınarak komisyon marifetiyle incelenir ve karşılaştırılır.

a) Mal bildiriminin, şekli yönetmelikle belirlenen formla yapılması

b) Formun okunaklı bir şekilde el yazısıyla veya elektronik ortamda doldurulması

c) Kimlik bilgileri ile imza ve tarihte eksiklik ve farklılık olmaması

ç) Mal bildiriminin veriliş sebebinin (ilk defa, yenileme, ek, soruşturma ve kovuşturma) yazılmış olması

d) Taşınır ve taşınmaz mallar varsa bu malların değerinin beyan tarihindeki rayiç bedelleri ile yazılması ve bilgilerde eksiklik olmaması

e) Alacakları, borçları ve hakları varsa bilgilerde eksiklik olmaması

(2) İncelemenin tamamlanmasını müteakip son bildirimler, daha önceki bildirimlerle karşılaştırılarak;

a) Genel beyan döneminde verilen bildirimler için; önceki bildirimlerde beyan edilip, son bildirimde beyan edilmeyen veya tersi bir durumun olması, değişiklik bildirimlerinde ise sadece yeni edinilen mal, hak, gelir, alacak ve borçların olması,

b) Kişinin malvarlığında haksız artış halinin olması,

halinde aşağıdaki maddede yazılı işlemler yapılır.

İnceleme ve karşılaştırma sonrası yapılacak işlemler

MADDE 160- (1) İncelenen ve karşılaştırılan mal bildirimleri, mal bildiriminin ait olduğu zarf kaşelenmek suretiyle imzalanır. İnceleme sonrası görülen eksiklik ile son bildirimin verilmemiş olması halinde; eksikliğin giderilmesi veya bir ay içinde bildirimde bulunması için ilgili memura yazılı olarak ihtarda bulunulur.

(2) Karşılaştırma sonrasında malvarlığında artış söz konusu ise memurdan malvarlığı artışını izah etmesi ve ispatlayıcı belgeleri sunmalarını içeren gizli bir yazı yazılır.

(3) Verilen izahat yerinde görülürse, konuyla ilgili yazışma ve belgeler, memurun sicil dosyasında muhafaza edilir.

(4) İzah yapılmamış veya yeterli görülmemişse konu denetim elemanlarına bunun mümkün olmaması halinde en az Müdür düzeyinde bir personele incelettirilir. Bu inceleme neticesinde de memurun malvarlığındaki artışın haksız artış olduğu kanaatine varılmışsa 3628 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(5) Haksız malvarlığı artışı yargı organları kararı ile kesinleşmişse haksız edinilen malların zoralımı ile haksız edinilen değere eşit bedelin ilgililerden tahsili için söz konusu kesinleşmiş karar ilgili Vergi Dairesine yazıyla gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Takdirname ve Ödül İşlemleri

Takdirname

MADDE 161- (1) Görevlerinde olağanüstü gayret ve çalışmaları ile başarı sağlayan memurlara yetkili amirler tarafından takdirname verilmesi halinde bu durumu kanıtlayan belgeler, özlük dosyasına konulmak üzere Atama Servisine gönderilir ayrıca PEROP'a işlenir.

(2) Merkez atamalı personele verilen takdirname bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

Ödül

MADDE 162- (1) Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptığı görülen memurlara ödül verilmesi Bakanlık Makamının takdir ve yetkisinde bulunduğundan, Makamın değerlendirmesine esas olmak üzere ödül teklifinde bulunulan merkez ya da il atamalı personelin çalışmalarının ödüle layık olup olmadığı, iş yükü ve becerisi, diğer personele örnek teşkil edip etmediği hususlarının tespitine yönelik her türlü bilgi ve belge ile ataması Valilikçe yapılan personelin son üç yıla ait sicil raporlarının birer fotokopisi, adli ve idari tahkikat bilgisi, hizmet belgesi, ödül teklifine ilişkin Valilik yazısı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Ödül teklifinin uygun görülerek buna ilişkin Bakanlık onayının Defterdarlığa gönderilmesi halinde, onayın aslı il atamalı personel için özlük dosyasına konulmak üzere Atama Servisine gönderilir, PEROP'a işlenir, ayrıca ödülün tahakkuka bağlanması için onayın bir örneği yazı ekinde personelin görev yaptığı birime intikal ettirilir.

(3) Merkez atamalı personel için de ödülün tahakkuk ettirilmesini sağlamak üzere onayın bir örneği yazı ekinde görev yaptığı birime intikal ettirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin ve Soruşturma İşlemleri

Disiplin ve soruşturma işlemleri

MADDE 163- (1) Defterdarlığa çeşitli nedenlerle ulaşan soruşturma konusu olabilecek veya olmayacak işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, görevden uzaklaştırma ve iade işlemleri ile bu işlemlerden ilgili servislerin bilgilendirilmesi Sicil ve Disiplin Servisince yerine getirilir.

(2) Disiplin ve soruşturma işlemleri ile ilgili kayıtlar PEROP üzerinde yer alan ?Memur Soruşturmalarını İzleme Formu? nda (Ek-46) tutulur.

Suçun öğrenilmesi

MADDE 164- (1) Disiplin soruşturma işine haber alma ile başlanır. Disiplin suçu oluşturan eylemin gerçekleştiğinin öğrenilmesi; bizzat, ihbar veya şikayet yoluyla, denetim ve incelemeler sonucunda veya adli, idari veya disiplin soruşturma sonucunda olur.

Ön değerlendirme

MADDE 165- (1) Soruşturulacak eylemle ilgili ön değerlendirme yapılır.

(2) İhbar veya şikayetin somut olmaması ve ad, soyad, adres ve imza bulunmaması halinde ihbar ve şikayetin işleme konulup konulmaması ve ön değerlendirme işlemi gerekçesiyle birlikte Personel Müdürünün önerisi ile Defterdarın onayına sunulur. İhbar veya şikayetin şüpheye mahal bırakmayacak belgelerle ortaya konulmuş olması halinde şekil şartı aranmaz.

İnceleme ve araştırma

MADDE 166- (1) Değerlendirme sonucunda soruşturulacak eylemle ilgili inceleme ve araştırma yapılması için hazırlanacak onay Personel Müdürünün önerisi ile Defterdarın imzasına sunulur. Bu onayın tasdikli bir örneği ile inceleme ve araştırmaya esas bilgi ve belgeler, gizli bir yazı ile incelemeyi yapacak kişiye gönderilerek, düzenlenecek raporun Defterdarlığa verilmesi istenir.

Soruşturmacı atanması ve soruşturmanın yapılması

MADDE 167- (1) İnceleme ve araştırma sonucunda soruşturulacak eylem bulunması halinde soruşturma konusu, hakkında soruşturma yapılacak memur(lar) ile soruşturmacının isim ve unvanının yer aldığı bir onay hazırlanır.

(2) Soruşturmacı; aralarında ast üst ilişkisi bulunan memurların birlikte suç unsuru eylemde bulunmaları halinde üst memurun konumuna göre, vekalet halinde ise vekalet edilen kadro unvanına göre belirlenir.

(3) Personel Müdürünün önerisi ile hazırlanan ve Defterdar tarafından imzalanan onayın tasdikli bir örneği ile soruşturmaya esas bilgi ve belgeler, gizli bir yazı ile soruşturmacıya gönderilerek, düzenlenecek raporun Defterdarlığa verilmesi istenir.

(4) Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli kayıtlar PEROP'ta tutulur.

(5) Soruşturmacının herhangi bir nedenle soruşturmayı bitirmeden görevden ayrılması halinde, soruşturmacının Defterdarlığa iade edeceği soruşturma ile ilgili tüm bilgi ve belgeler, Defterdarlık Makamından aynı yöntemle alınacak ek bir onay ile başka bir soruşturmacıya devredilir.

İnceleme, araştırma ve soruşturma raporlarının incelenmesi ile ilgili işlemler

MADDE 168- (1) İncelemeci ve soruşturmacı tarafından düzenlenen inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarının usul ve esas yönünden ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı, Personel Müdürlüğünce tetkik edilir.

(2) Raporda eksik ve hata tespit edilmesi halinde, incelemeci ve soruşturmacıya gerekçeli bir yazı ile iade edilerek eksik ve hataların giderilmesi istenir. İncelemeci ve soruşturmacının önerisinde ısrar etmesi halinde, Defterdar tarafından görevlendirilecek inceleme ve soruşturma yetkisine haiz en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir, sonucuna göre işlem yapılır.

(3) Raporda; soruşturma sonucunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması nedeniyle yapılacak bir işlem bulunmadığının belirtilmesi durumunda, yapılacak değerlendirme üzerine Personel Müdürünün yazılı önerisi ve Defterdarın onayı ile dosya saklıya alınarak işlemden kaldırılır ve PEROP'a kaydedilerek özlük dosyasına konulur.

(4) Raporda, hakkında soruşturma yapılan memur için yer değişikliği,unvan değişikliği gibi idari işlemlerin yapılmasının önerilmesi halinde, raporun bir örneği Atama Servisine gönderilerek PEROP'a kaydedilir.

(5) Yapılan tetkik sonucu eksik ve hata bulunmadığı anlaşılan ve memur hakkında disiplin işlemi ile adli işlem yapılması önerilen raporlar üzerine aşağıdaki bölümlerde belirtilen hususlar yerine getirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

İl Atamalı Personelin Disiplin Suçları ile İlgili İşlemleri

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası ile ilgili işlemler

MADDE 169- (1) Disiplin soruşturma raporunda disiplin amirleri tarafından verilmesi gereken uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının önerilmesi halinde, gerektiğinde raporun bir örneği ya da rapordaki önerileri kapsayan açıklayıcı bir yazı ile hakkında soruşturma yapılan memurun disiplin amirine gönderilerek, istenilmesi halinde önceki disiplin ve sicil bilgileri de verilerek memurun savunmasının alınması, ceza verildiği takdirde buna ilişkin belgelerin gönderilmesi, ceza verilmesi yoluna gidilmediği takdirde ise bilgi verilmesi istenir.

(2) Disiplin amirince ceza verilmesi yoluna gidilmediği takdirde memurun savunması ve diğer belgelerle birlikte Personel Müdürlüğüne bilgi verilmesini müteakip Personel Müdürünün önerisi ve Defterdarın onayı ile belgeler saklıya alınarak işlemden kaldırılır ve özlük dosyasına konulur ve PEROP'a kaydedilir.

(3) Disiplin amirince ceza verilmesi durumunda ise verilen cezaya ilişkin belgelerin Personel Müdürlüğüne gönderilmesi üzerine Personel Müdürlüğünce, savunma ve tebellüğ belgelerinin asılları ile savunma istem yazısı ve ceza verilmesine ilişkin yazının onaylı örneklerinin gönderilip gönderilmediği tetkik edilir, eksiklik bulunduğu takdirde tamamlatılır.

(4) Cezanın Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak verilip verilmediği tetkik edilirken de, cezanın yetkili disiplin amiri tarafından verilmiş olması, memurun konu ile ilgili yazılı savunmasının alınması, cezanın yasal süre içerisinde verilmesi, ceza verilirken memur hakkında tekerrür hükümlerinin dikkate alınmış olması hususlarına dikkat edilir.

(5) Cezanın Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak verildiği anlaşıldığında, bu durum değerlendirilmek üzere cezayı veren disiplin amirine intikal ettirilerek sonucuna göre işlem yapılır.

(6) Verilen disiplin cezasının yerinde görülmesi halinde, cezaya ilişkin rapor ve belgeler, özlük dosyasına konulur ve PEROP'a kaydedilir.

Üst disiplin amirlerine yapılan itirazlarla ilgili işlemler

MADDE 170- (1) Disiplin amirleri tarafından verilen ve ilgilinin siciline işlenen disiplin cezalarına karşı, ceza verilen memurlar tarafından üst disiplin amirlerine itiraz edilmesi halinde, üst disiplin amiri, itirazın usulüne uygun ve süresinde yapılıp yapılmadığını ve ceza ile ilgili belgeler ile soruşturma dosyasını inceleyerek cezayı aynen kabul edebileceği gibi hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. Üst disiplin amiri verdiği bu kararı yasal süresinde ilgiliye duyurur. İtiraza ilişkin belgeler ile itiraz dilekçesinin aslı, itiraz sonunda verilen kararın onaylı bir örneği Personel Müdürlüğüne gönderildiğinde söz konusu belgeler incelenir ve ceza kaldırılmış veya hafifletilmiş ise cezanın kaldırıldığı veya hafifletildiğine ilişkin belgelerle birlikte özlük dosyasına konulur ve PEROP'a kaydedilir.

Disiplin kurullarına yapılan itirazlarla ilgili işlemler

MADDE 171- (1) Üst disiplin amirlerince ya da üst disiplin amiri bulunmayan görevlerde çalışan memurlar için disiplin amirlerince verilen ve ilgilinin siciline işlenen disiplin cezalarına karşı, ceza verilen memurların İl Disiplin Kuruluna itiraz etmesi halinde, il disiplin kurulunca istenilen ceza ile ilgili belgeler bir yazı ile gönderilir. İl disiplin kurulunca verilen karar üzerine 172 nci maddedeki esaslara göre işlem yapılır.

(2) Aylıktan kesme cezasına karşı idari dava yoluna gidildiğinde, İdari Davalar Servisi bölümünde açıklanan işlemler yapılmakla birlikte verilen disiplin cezasının kaldırılmasına ilişkin karar gelmesi halinde, cezaya ilişkin bilgiler PEROP kayıtlarından, belgeler ise birleştirilerek özlük dosyasından çıkartılır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlemler

MADDE 172- (1) Soruşturma raporlarında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının önerilmesi halinde soruşturma dosyasının tamamı ile varsa memurun sendika bilgileri gizli bir yazı ekinde il disiplin kuruluna intikal ettirilir.

İl Disiplin Kurulu kararı sonucunda yapılacak işlemler

MADDE 173- (1) İl Disiplin Kurulunca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi uygun görüldüğü takdirde Vali tarafından onaylanmış İl Disiplin Kurulu kararı ilgiliye tebliğ edilmemiş ise, kararın onaylı bir örneği gizli bir yazı ekinde memurun birimine gönderilerek ilgiliye tebliğ edilmesi ve tebellüğ belgesinin gönderilmesi istenir. Söz konusu işlem tamamlandıktan sonra ceza PEROP'a kaydedilir ve Atama Servisine bilgi verilir.

(2) Önerilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının İl Disiplin Kurulunca reddedilmesi halinde, atamaya yetkili amir başka bir ceza vermekte serbest olduğundan, kararın Personel Müdürlüğüne intikalinden sonra yasal süresi içerisinde alınacak bir onay ile başka bir ceza verilip verilmemesi hususu Valilik Makamının takdirine sunulur.

(3) Başka bir ceza verilmesinin uygun görülmesi durumunda buna ilişkin onayın bir örneği ilgiliye tebliğ edilmek üzere yazı ekinde birimine gönderilir ve tebellüğ belgesinin gönderilmesi istenir. Söz konusu işlem tamamlandıktan sonra ceza PEROP'a kaydedilir.

(4) Atamaya yetkili amir tarafından başka bir ceza verilmemesi uygun görüldüğünde, Personel Müdürünün imzası ile dosya işlemden kaldırılır.

(5) Öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunmaları nedeniyle brüt aylıklarının 1/4-1/2'si kesilmesi şeklinde uygulanan Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının tekerrüründe görevlerine son verme işlemi Personel Müdürünün teklifi Defterdarın inhası ile Valilik makamının onayına sunulur.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile ilgili işlemler

MADDE 174- (1) Soruşturma raporunda Devlet memurluğundan çıkarma cezasının önerilmesi halinde rapor aslı ile memurun son üç yıla ait sicil raporlarının onaylı örneği ve varsa adli tahkikat durumunu içeren bilgiler, tasdikli hizmet belgesi, nüfus cüzdanı örneği, varsa sendika üyeliğine ait bilgiler ile bizzat Valinin iştirakini içeren yazı ekinde Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Yüksek Disiplin Kurulunca, önerilen cezanın reddi yolunda karar verilmesi halinde, bu kararın Defterdarlığa intikali üzerine; ceza verilip verilmemesi hususu atamaya yetkili amirin takdirine sunulur.

(3) Cezanın ilgiliye tebliği ve dosyasına işlenmesi ile ilgili işlemler, yukarıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yerine getirilir.

(4) Yüksek Disiplin Kurulunca ilgili memur hakkında ?Devlet Memurluğundan Çıkarma? cezası verilmesi ve bu kararın Personel Müdürlüğüne intikali halinde ise başka bir işleme gerek olmaksızın kararın bir örneği birimine yazılan yazı ile memura tebliğ edilmek üzere gönderilir ve tebellüğ belgesinin aslının gönderilmesi ile görevden ayrılış tarihinin bildirilmesi istenir.

(5) Tebliğ edildiğine ilişkin tebellüğ belgesi Personel Müdürlüğüne geldiğinde yazı ekinde Bakanlığa (Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı) gönderilir.

(6) Karar PEROP'a işlenir. Ayrıca (Ek-26) Form düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkez denetim elemanlarınca önerilen disiplin cezaları ile ilgili işlemler

MADDE 175- (1) Merkez denetim elemanlarının yaptığı inceleme ve soruşturmalar sonucu düzenlenen ve il atamalı personelin yukarıdaki maddelerde sayılan disiplin cezaları ile cezalandırılmaları önerisini içeren raporların Personel Müdürlüğüne intikali üzerine ayrıca soruşturma yapılmasına gerek olmaksızın cezanın verilmesine ilişkin işlemler yukarıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yerine getirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Merkez Atamalı Personelin Disiplin Suçları ile İlgili İşlemleri

Disiplin suçları ile ilgili işlemler

MADDE 176- (1) Defterdarlıkta görevli ataması Bakanlıkça yapılan memurlar hakkında yaptırılan soruşturmalarda; soruşturmacının görevlendirilmesi, raporların incelenmesi ve ceza verilmesi işlemleri yukarıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yerine getirilir.

(2) Soruşturma sonucu düzenlenen raporlarda, hakkında soruşturma yapılan memur için yer değişikliği önerilmesi halinde gereği için rapor aslı, yazılı olarak uyarılmasının önerilmesi halinde ise rapor ile birlikte uyarı yazısının onaylı bir örneği ile tebliğ/tebellüğ belgesinin aslı Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Raporlarda uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası önerilmesi halinde, soruşturma raporu, cezanın disiplin amirleri tarafından verilmesi halinde ceza yazısı, il disiplin kurulunca verilmesi halinde Vali tarafından onaylanmış kurul kararı ile savunma istem yazısı, savunma aslı veya onaylı bir örneği, tebellüğ belgelerinin asılları ve varsa diğer belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Raporlarda önerilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının il disiplin kurulunca reddi halinde, atamaya yetkili amir başka bir ceza vermekte serbest olduğundan, soruşturmaya ilişkin tüm işlemleri içeren dosya ile il disiplin kurulunun red kararı ivedilikle Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükten başka bir ceza verildiğine ilişkin yazı alınması halinde memurun birimine gönderilerek ilgiliye tebliğ edilmesi ve tebellüğ belgesinin gönderilmesi istenir. Tebellüğ belgesi alındığında ise yazı ekinde Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

(5) Soruşturma raporlarında Devlet Memurluğundan Çıkarma cezasının önerilmesi halinde ise raporun aslı ile varsa adli tahkikat durumunu içeren bilgiler, varsa sendika üyeliğine ilişkin bilgiler ile bizzat Valinin iştirakini içeren yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Cezaya ilişkin olarak Personel Müdürlüğüne intikal eden Yüksek Disiplin Kurulu kararı, ilgiliye tebliğ edilir ve tebellüğ belgesi Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Devlet memurluğundan çıkarma cezası alan merkez atamalı personelin görevden ayrılış tarihi Atama Servisi ve Kadro ve İstatistik Servislerine bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Disiplin Cezalarının 657 Sayılı Kanuna Göre Sicilden Silinmesi ve

Çıkarılması İşlemleri

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının sicilden silinmesi işlemleri

MADDE 177- (1) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarından herhangi birisi ile tecziye edilen personel, Kanunda belirtilen sürenin dolmasından sonra, disiplin cezasının sicilden silinmesine ilişkin talep dilekçesini atamaya yetkili amire sunulmak üzere, birimi kanalıyla Personel Müdürlüğüne gönderilir.

(2) Disiplin cezasının sicilinden silinmesi isteminde bulunan personelin, bu husustaki dilekçesi, ilgilinin tutum ve davranışlarında düzelme olup olmadığı ile cezanın sicilden silinmesine ilişkin birim amirinin görüşünü belirtir yazı ile Personel Müdürlüğüne gönderilmesi üzerine aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Disiplin cezası ile tecziye edilen personelin, Kanunla belirlenen süre içerisinde yeni bir disiplin cezası alıp almadığına bakılır.

b) Memurun yine bu süre içerisindeki sicil raporları, olumlu sicil alıp almadığı yönünden incelenir.

(3) Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasını müteakip, disiplin cezasının ilgilinin sicilinden silinmesi ya da silinmemesi hususunda hazırlanan onay, işlem dosyası ile birlikte Personel Müdürünün önerisi ve Defterdarın uygun görüşü ile atamaya yetkili amirin takdirine sunulur.

(4) Disiplin cezasının sicilden silinmesi veya silinmemesine ilişkin onayın alınması üzerine tasdikli bir örneği yazı ile memurun birimine gönderilerek ilgiliye tebliğ edilmesi ve tebellüğ belgesinin gönderilmesi istenir. Cezaya ilişkin bilgi PEROP kayıtlarından, belgeler birleştirilerek özlük dosyasından çıkartılır.

(5) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarından herhangi biri ile tecziye edilen merkez atamalı personel, Kanunda belirtilen sürenin dolmasından sonra, disiplin cezasının sicilden silinmesine ilişkin talep dilekçesini, Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Defterdarlık Makamına verir.

(6) Disiplin cezasının sicilden silinmesi isteminde bulunan personelin bu husustaki dilekçesi, Defterdarlığın da görüşü belirtilmek suretiyle yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(7) Atamaya yetkili amirin, disiplin cezasının sicilden silinmesi veya silinmemesine ilişkin kararını içeren Genel Müdürlükten alınan yazının bir örneği memurun görev yaptığı birime gönderilerek ilgiliye tebliğ edilmesi ve tebellüğ belgesinin gönderilmesi istenir. Tebellüğ belgesinin alınmasını müteakip yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesi ile ilgili işlemler

MADDE 178- (1) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilen personelin bu cezasının sicilden silinmesi istemiyle ilgili dilekçesinin 179 uncu maddede belirtildiği şekilde, görev yaptığı birimin görüşü ile birlikte Personel Müdürlüğüne gönderilmesi üzerine aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilen personelin Kanun ile belirlenen süre içerisinde yeni bir ceza alıp almadığına bakılır.

b) Memurun yine bu süre içerisindeki sicil raporları olumlu sicil alıp almadığı yönünden incelenir.

(2) Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasını müteakip, İl Disiplin Kurulunun mütalaası ve atamaya yetkili amirin onayı alınmak üzere, Defterdarlığın görüşünü belirten yazı, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte İl Disiplin Kuruluna gönderilir.

(3) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesi veya silinmemesine ilişkin İl Disiplin Kurulunun Vali tarafından onaylanmış kararı, ilgiliye tebliğ edilmemiş ise tebliğ edilmek üzere yazı ekinde birimine gönderilerek tebellüğ belgesinin gönderilmesi istenir.

(4) Söz konusu onayın ilgiliye tebliğ edildiğine ilişkin tebellüğ belgesinin gelmesini müteakip, onayın aslı ile tebellüğ belgesi ve diğer yazılar birleştirilerek cezaya ilişkin bilgi ve belgeler özlük dosyasından ve PEROP kayıtlarından çıkartılır.

(5) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilinden silinmesini isteyen merkez atamalı personelin bu husustaki dilekçesinin Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Defterdarlık Makamına verilmesini müteakip, atamaya yetkili amire sunulacağından bahisle Defterdarlık görüşünü belirten bir yazı ile İl Disiplin Kurulunun mütalaası alınır. Mütalaa ile birlikte ilgilinin dilekçesi ve Defterdarlık görüşü yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesi veya silinmemesine ilişkin atamaya yetkili amirin kararını içeren Genel Müdürlükten alınan yazının bir örneği memurun görev yaptığı birime gönderilerek ilgiliye tebliğ edilmesi ve tebellüğ belgesinin gönderilmesi istenir. Tebellüğ belgesinin alınmasını müteakip yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

ONUNCU BÖLÜM

Disiplin Cezalarının İdari Yargı Kararları Üzerine Sicilden Silinmesi ve

Çıkarılması İşlemleri

Cezaların idari yargı kararları üzerine sicilden silinmesi

MADDE 179- (1) Verilen disiplin cezalarının idari yargı kararları ile iptal edilmesi halinde ceza sicilinden silinmek üzere karar ve işlem dosyası Atama Servisine gönderilir, Cezaya ilişkin bilgi PEROP kayıtlarından, belgeler birleştirilerek özlük dosyasından çıkartılır.

(2) Merkez atamalı personelin idari yargı kararı ile iptal edilen disiplin cezalarının sicilden silinmesi işlemine esas olmak üzere idari yargı kararı ile işlem dosyası Genel Müdürlüğe gönderilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezalarının Af Kanunları Uyarınca Sicilden Çıkarılması İşlemleri

Cezaların af kanunları uyarınca sicilden çıkarılması

MADDE 180- (1) Af kanunları yayınlandığında, Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, disiplin cezası almış olan personelin bu cezalarına dair özlük dosyasındaki kayıtların dosyadan çıkarılmasına esas olmak üzere hazırlanan liste dikkate alınmak suretiyle cezaya ilişkin bilgi PEROP kayıtlarından, belgeler birleştirilerek özlük dosyasından çıkartılır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Memur Suçları ve Yargılamaları ile İlgili İşlemler

Memurların görevleri sebebiyle işledikleri suçlarla ilgili işlemler

MADDE 181- (1) İlde ve ilçelerde görevli memurlar hakkında;

a) Birinci bölümde yaptırılan ön inceleme ve araştırma sonucunda düzenlenen raporda, fiilin, memuriyet göreviyle ilgili olduğunun tespit edilmesi ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön inceleme yapılması gerektiğinin önerilmesi halinde,

b) İlgili Cumhuriyet Başsavcılığınca 4483 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmasının talep edilmesi halinde,

c) Bakanlığımızdan veya diğer kurumlardan intikal eden raporlarda 4483 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılması gerektiğinin belirtilmesi halinde,

ç) İhbar ve şikayet yapılması halinde,

ön inceleme işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yürütülür.

İşleme koymama

MADDE 182- (1) İhbar ve şikayetlerin Defterdarlığa gelmesi halinde söz konusu ihbar ve şikayet dilekçeleri;

a) Soyut ve genel nitelikte olup olmadıkları,

b) Kişi veya olay belirtilip belirtilmediği,

c) İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanıp dayanmadığı,

ç) Doğru ad, soyad, imza, iş veya ikamet adresinin bulunup bulunmadığı,

hususlarında incelenir.

(2) Yapılan değerlendirme neticesinde ihbar ve şikayetin işleme konulmaması halinde işleme konulmama gerekçesi yetkili mercii Vali ise Vali imzası ile şikayetçiye bildirilir. Yetkili mercii Kaymakam ise gizli bir yazı ile Kaymakamlığa gönderilerek sonucundan bilgi istenir.

İşleme koyma

MADDE 183- (1) İl merkezinde görev yapan memurlar hakkında yapılan değerlendirme neticesinde ihbar ve şikayetin işleme konulması halinde Yönergenin 186 ncı maddesinde belirtilen ön inceleme onayı alınır.

(2) İlçede görevli memur ise belgeler Kaymakamlığa gönderilerek yetkili mercii olarak ön incelemenin bizzat yapılmaması halinde Defterdarlık denetim elemanlarına yaptırılabileceği belirtilerek görevlendirme talebinde bulunulması istenir. Talebin bu yönde gelmesi halinde Personel Müdürünün önerisi ve Defterdarın uygun görüşü Valilik Makamının onayı ile görevlendirme yapılır. Ön incelemecinin düzenlediği rapor kararını vermek üzere Kaymakamlığa gönderilir.

(3) Kaymakamlık tarafından görevlendirme talep edilmemesi halinde düzenlenecek ön inceleme raporu ve bu rapor üzerine verilen kararın gönderilmesi istenir.

Ön incelemecinin belirlenmesi ve onay alınması

MADDE 184- (1) 4483 sayılı Kanun uyarınca ön inceleme yapılabilmesi için ön incelemenin konusu, hakkında ön inceleme yapılacak memurların isim ve unvanı ile ön inceleme süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanacak onay, Personel Müdürünün önerisi ve Defterdarın uygun görüşü ile Valilik Makamına sunulur. Onayın alınmasını müteakip Personel Müdürlüğünce hazırlanacak gizli bir yazı ekinde onayın tasdikli bir örneği ile soruşturmaya esas bilgi ve belgeler ön incelemeciye gönderilerek, ön inceleme sonucunda düzenlenecek Ön İnceleme Raporunun Personel Müdürlüğüne gönderilmesi istenir.

(2) Hakkında ön inceleme yapılacak memurlar ile görevlendirilen ön incelemeci, ön inceleme emrinin tarihi ve sayısı PEROP'a kaydedilir.

Ön inceleme raporunun incelenmesi ile ilgili işlemler

MADDE 185- (1) Ön İncelemeci tarafından düzenlenip Personel Müdürlüğüne verilen ön inceleme raporunun usul ve esas yönünden ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı hususları, Personel Müdürlüğünce incelenir.

(2) Yapılan tetkik sonucu noksanlık tespit edilmesi halinde ön inceleme raporu soruşturmacılara iade edilir.

(3) Yapılan tetkik sonucu eksik ve hata bulunmadığı anlaşılan ön inceleme raporunun aslı, yazı ekinde Valilik veya Kaymakamlığa gönderilerek verilecek kararın bir örneğinin gönderilmesi istenir ve PEROP'a kaydedilir.

İzin vermeye yetkili merci tarafından verilecek kararlar üzerine yapılacak işlemler

MADDE 186- (1) Vali tarafından verilecek kararlar: ilgili ve yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına, hakkında karar verilen memurlara varsa şikayetçiye, Defterdarlık Personel Müdürlüğünce tebliğ için gönderilir.

Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarının tebliğine ilişkin tebellüğ belgesi Valilik Makamına gönderilir.

(2) Kaymakam tarafından verilecek kararlar: Valilik veya Kaymakamlıkça soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararları ilgili memurlara tebliğ edilmemiş ise Personel Müdürlüğünce memura tebliğ edilir ve tebellüğ belgesi bir yazı ekinde Valilik veya Kaymakamlığa gönderilir.

Ön incelemenin merkez denetim elemanlarınca yapılması halinde yürütülecek işlemler

MADDE 187- (1) İlde ve ilçelerde görevli memurlar hakkında, 4483 sayılı Kanun uyarınca ön incelemenin, Merkez denetim elemanlarınca yapılmasına gerek görülmesi halinde izin vermeye yetkili mercilerin (Vali, Kaymakam) imzası ile bu yöndeki talepleri Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

(2) Merkez denetim elemanınca düzenlenen ön inceleme raporunun Defterdarlığa gönderilmesi üzerine Personel Müdürlüğünce, ön inceleme raporu bir yazı ekinde karar verilmek üzere ön inceleme yapılmasını talep eden yetkili mercie gönderilerek verilecek kararın bir örneği istenir ve takip edilmek üzere gerekli bilgiler PEROP'a kaydedilir.

Kesinleşen soruşturma izni kararları üzerine yapılacak işlemler

MADDE 188- (1) Yetkili merci tarafından (Vali-Kaymakam) verilen ve itiraz edilmeden kesinleşen veya itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesince verilen karar üzerine kesinleşen karar ilgilinin siciline işlenir ve PEROP'a kaydedilir.

(2) Ayrıca hakkındaki soruşturma izni verilmesi kararı kesinleşen memurların yargılamalarının ilgili mahkemeden takibine ilişkin işlemler Personel Müdürlüğünce yapılır.

Merkez atamalı personel ile ilgili işlemler

MADDE 189- (1) Defterdarlıkta görevli ataması Bakanlıkça yapılan memurlar hakkında, yukarıdaki maddelerde belirtilen işlemler yerine getirilir ve işlem sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(2) Yargılamanın takibinin sağlanması bakımından ilgili mahkemeden tespit edilen dosya numarası yazı ile Genel Müdürlüğe gönderilir.

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak soruşturma işlemleri

MADDE 190- (1) Memurların işledikleri suçların 3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan olduğunun herhangi bir inceleme, denetleme veya soruşturma sırasında tespit edilmesi halinde soruşturma işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür.

Soruşturmacının belirlenmesi

MADDE 191- (1) Soruşturulmasına gerek duyulan konunun Defterdarlığa intikali üzerine soruşturma konusu, hakkında soruşturma yapılacak memurlar ile soruşturmacının isim ve unvanı belirtilmek suretiyle hazırlanacak onay Personel Müdürünün önerisi ile Defterdarın onayına sunulur. Onayın imzalanmasını müteakip tasdikli bir örneği ile soruşturmaya esas bilgi ve belgeler gizli bir yazı ekinde soruşturmacıya gönderilerek, soruşturma sonucunda düzenlenecek raporun Personel Müdürlüğüne verilmesi istenir.

(2) Hakkında soruşturma yapılacak memurlar ile görevlendirilen soruşturmacı, soruşturma emrinin tarihi ve sayısı PEROP'a kaydedilir.

(3) Soruşturmacının herhangi bir nedenle soruşturmayı bitirmeden görevinden ayrılması halinde, Defterdarlık Makamına ileteceği soruşturma ile ilgili bütün bilgi ve belgeler, Defterdarlık Makamından aynı yöntemle alınacak ek bir onay ile başka bir soruşturmacıya devredilir.

Soruşturma raporunun incelenmesi ile ilgili işlemler

MADDE 192- (1) Soruşturmacı tarafından düzenlenip Personel Müdürlüğüne verilen raporun usul ve esas yönünden Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı, işlenen fiil ile getirilen öneri arasında aykırılık bulunup bulunmadığı hususları Personel Müdürlüğünce incelenir.

(2) Raporda eksik ve hata tespit edildiği takdirde, soruşturmacıya gerekçeli bir yazı ile iade edilerek, eksik ve hataların giderilmesi istenir.

(3) Yapılan tetkik sonucu eksik ve hata bulunmadığı anlaşılan raporun bir örneği suç duyurusunda bulunulmak üzere yazı ekinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilerek PEROP'a kaydedilir. Ayrıca, memurun yargılamasının ilgili mahkemeden takibini sağlamak üzere mahkemedeki dosya numarası tespit edilir ve duruşma tarihleri dikkate alınmak koşuluyla yargılama aşamaları ve sonucu yazı ile ilgili mahkemeden takip edilir.

Soruşturmanın merkez denetim elemanlarınca yapılması halinde yürütülecek işlemler

MADDE 193- (1) 3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle merkez denetim elemanlarınca yapılan soruşturma sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunun bildirilmesi ve soruşturma raporunun Defterdarlığa intikali halinde rapor PEROP'a kaydedilir ve özlük dosyasıyla ilişkilendirilir.

(2) Ayrıca, memurun yargılamasının ilgili mahkemeden takibini sağlamak üzere mahkemedeki dosya numarası tespit edilir ve duruşma tarihleri dikkate alınmak koşuluyla yargılama aşamaları ve sonucu yazı ile ilgili mahkemeden takip edilir.

Merkez atamalı personel ile ilgili işlemler

MADDE 194- (1) Defterdarlıkta görevli ataması Bakanlıkça yapılan memurların 3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçları işlediklerinin belirlenmesi halinde, Bakanlıkça ayrıca soruşturmacı görevlendirilmediği takdirde, soruşturmacı görevlendirilmesi, soruşturma raporunun incelenmesi ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması işlemleri yukarıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yerine getirilir. Soruşturmacı tarafından düzenlenen suç duyurusu raporunun bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir ve yargılamanın izlenmesi bakımından ilgili mahkemeden tespit edilen dosya numarası da yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Merkez atamalı personel hakkında yürütülen soruşturmanın il atamalı personeli de kapsaması halinde il atamalı personel ile ilgili işlemler, yukarıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yerine getirilir.

Mal bildirimleri ile ilgili işlemler

MADDE 195- (1) 3628 sayılı Kanunda belirtilen sürede mal bildiriminde bulunmayanlar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri tespit edilen il atamalı memurlar hakkında işlem yapılması gerektiğinde yukarıdaki maddelerde belirtilen yöntemle soruşturma yaptırılarak sonucuna göre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. (2) Yapılan bu işlemle ilgili bilgiler, PEROP'a kaydedilerek yargılama aşamaları ayrıca takip edilir.

Genel hükümlere göre soruşturulan suçlarla ilgili işlemler

MADDE 196- (1) Defterdarlıkta görevli personelin memuriyet görevi ile ilgili olmayan ve Ceza Kanunlarına göre suç sayılan bir fiil işlemesi halinde, kovuşturma ve yargılama genel hükümlere tabi olduğundan, Cumhuriyet Başsavcılığından veya yetkili makamlardan temin edilecek fiil ile ilgili belgeler intikal ettiğinde PEROP'a gerekli kayıt yapılır ve ilgilinin özlük dosyasına konulur.

(2) Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığından veya ilgili mahkemeden yargılanma aşamaları, duruşma tarihleri dikkate alınarak takip edilir ve işlenen fiilin niteliğine göre gerektiğinde bu Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre idari ve disiplin soruşturması yapılabilir.

Merkez atamalı personel ile ilgili işlemler

MADDE 197- (1) Defterdarlıkta görevli ataması Bakanlıkça yapılan personelin memuriyet görevi ile ilgili olmayan ve Ceza Kanunlarına göre suç sayılan bir fiili işlemesi halinde, kovuşturma ve yargılama genel hükümlere tabi olduğundan, Cumhuriyet Başsavcılığından veya yetkili makamlardan temin edilecek fiil ile ilgili bilgi ve belgeler bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir. İşlenen fiilin niteliğine göre gerektiğinde bu Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre idari ve disiplin soruşturması yapılabilir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılama Sonucu Verilecek Kararlara Göre Yapılacak İşlemler

Yargılama sonucu kesinleşmemiş kararlara göre yapılacak işlemler

MADDE 198- (1) İl atamalı personelin yargılaması sonucunda verilen ancak henüz kesinleşmemiş olan mahkumiyet kararları üzerine, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar ilgili memurun görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmaması hususu, görevden uzaklaştırmaya yetkili amir tarafından (ilçede görevli personel için Kaymakamın görevden uzaklaştırma yetkisi saklıdır.) değerlendirileceğinden, Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile hazırlanan onay Valilik Makamına sunulur. Onayın imzalanmasını müteakip bir örneği yazı ekinde memurun birimine gönderilerek ilgiliye tebliğ edilmesi ve tebellüğ belgesinin gönderilmesi istenir. Tebellüğ belgesinin alınmasını müteakip, görevden uzaklaştırma işlemine ait belgeler, özlük dosyasına konulur ve PEROP'a kaydedilir.

(2) Merkez atamalı personele ilişkin kesinleşmemiş kararlar Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yargılama sonucu kesinleşmiş kararlara göre yapılacak işlemler

MADDE 199- (1) Yargılama sonucunda verilen ve kesinleşmiş olan mahkeme kararları üzerine aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Mahkumiyet kararı verilmemesi halinde yapılacak işlemler:

Memur hakkında işlemiş olduğu bir fiilden dolayı yapılan yargılaması sonucunda verilen beraat veya zamanaşımı v.s. gibi kamu davasının ortadan kaldırılması yönünde verilen kararlar üzerine, soruşturmaya ilişkin işlem dosyası ile karar, özlük dosyasına konularak, gerektiğinde idari işlem yapılmak üzere Atama Servisine bilgi verilir ve adli yargılama sonucu, PEROP'a kaydedilir.

b) Memuriyet görevine son verilmemesini gerektiren yargı kararları üzerine yapılacak işlemler:

Memur hakkında memur olma şartlarını kaybettirmeyecek kararlar ile denetimli serbestlik kararları üzerine soruşturmaya ilişkin işlem dosyası ile karar özlük dosyasına konularak, gerektiğinde idari işlem yapılmak üzere Atama Servisine bilgi verilir ve adli yargılama sonucu PEROP'a kaydedilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları, PEROP'a kaydedilir.

c) Devlet memurluğu görevine geçici olarak son verilmesini gerektiren mahkumiyet kararları üzerine yapılacak işlemler:

Devlet memurluğu görevine son verilmesi sonucunu doğurmayan, ancak verilen hapis cezası aldığı mahkumiyet süresince hizmet ilişkisini askıya alan, tüm özlük ve sosyal haklarını donduran ve mahkumiyetin sona erdiği tarihten geçerli olmak üzere hizmet ilişkisini yeniden başlatan bir onay hazırlanarak, Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onayın imzalanmasını müteakip tasdikli bir örneği memurun birimine gönderilerek ilgiliye tebliğ edilmesi ve tebellüğ belgesinin gönderilmesi istenir.

Tebellüğ belgesi geldiğinde işlem dosyası ile mahkeme kararı ve onay, özlük dosyasına konulur ve Atama Servisine bilgi verilerek, PEROP'a kaydedilir.

ç) Devlet memurluğu görevine son verilmesi sonucunu doğuran kararlar üzerine yapılacak işlemler:

Devlet memurluğu görevine son verilmesini gerektiren mahkumiyet kararının Personel Müdürlüğüne intikali halinde; Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü, atamaya yetkili amirin onayı ile ilgili memurun görevine son verilir. Söz konusu onayın tasdikli bir örneği memurun birimine gönderilerek ilgiliye tebliğ edilmesi ve görevinden ayrılış tarihinin bildirilmesi ile tebellüğ belgesinin gönderilmesi istenir.

Görevinden ayrılış tarihi ile tebellüğ belgesi alındığında onay özlük dosyasına konularak, Atama Servisine bilgi verilir ve PEROP'a gerekli kayıt yapılır. Ayrıca (Ek-26) form düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkez atamalı personele ilişkin kesinleşmiş kararların Personel Müdürlüğüne ulaşması halinde ivedilikle Genel Müdürlüğe gönderilir.

İsnat ve iftiralara karşı koruma ile ilgili işlemler

MADDE 200- (1) Memurlar hakkındaki ihbar ve şikayetlerin garez veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma ve yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılması için Vali imzası ile Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılır.

(2) Bakanlıkça suç duyurusunda bulunulmadığı takdirde, merkez atamalı personel için de yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevden Uzaklaştırma İşlemleri

Görevden uzaklaştırma

MADDE 201- (1) Görevi başında kalmasında sakınca görülen memurların görevden uzaklaştırma işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yürütülür:

a) Görevi başında kalması sakıncalı görülen memur, Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşü ile Valilik Makamından onay alınarak görevinden uzaklaştırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, memur hakkında yürütülmekte olan soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir. Açılmış ya da yürütülmekte olan bir soruşturma bulunmadığı takdirde görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturma başlatılır.

Görevden uzaklaştırma onayının bir örneği, ilgiliye tebliğ edilmesi ile aylık ve özlük haklarının ödenmesinde dikkate alınmak üzere memurun birimine gönderilerek tebellüğ belgesi istenir. Ayrıca Atama Servisine gerekli bilgi verilerek PEROP'a kaydedilir.

Görevden uzaklaştırma tedbirinin ilçede Kaymakam tarafından alınması halinde, görevden uzaklaştırma onayı, ilgiliye tebliğine ilişkin tebellüğ belgesi gibi bilgi ve belgelerin Personel Müdürlüğüne intikal etmesi durumunda Atama Servisine bilgi verilerek takip edilmek üzere PEROP'a kaydedilir.

Maliye Müfettişi veya Vali tarafından memurun doğrudan görevden uzaklaştırılması durumunda ise, ilgililer tarafından yapılmamışsa, tebligat işlemi ile birimine bildirilmesi işlemleri Personel Müdürlüğünce yerine getirilir, Atama Servisine bilgi verilerek PEROP'a kaydedilir.

Merkez atamalı personel hakkında alınan görevden uzaklaştırma onayı ile tebellüğ belgesi ivedi olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

b) Memuriyet görevi ile ilgili olan veya olmayan bir fiilden dolayı gözaltına alınan veya tutuklanan personel hakkında adli mercilerden Defterdarlığa bilgi ve yazı intikal etmesi halinde görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanır. Görevden uzaklaştırma işlemi, gözaltı ya da tutukluluk tarihinden başlamak üzere yukarıda (a) fıkrasında belirtilen hususlar yerine getirilerek yapılır.

Memurun tutuklanmasına neden olan olayın/konunun aynı zamanda 657, 4483 veya 3628 sayılı Kanun hükümleri uyarınca soruşturulması gereken bir suç oluşturması halinde, ilgili hükümler çerçevesinde ayrıca soruşturma başlatılarak PEROP'a kaydedilir.

Merkez atamalı personel hakkında bu fıkrada belirtilen işlemlerin yapılması halinde, durum ivedi olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

c) Hakkında mahkeme tarafından cezai kovuşturma yapılan memurun gerektiğinde görevden uzaklaştırılması işlemleri, (a) bendinde belirtilen şekilde yerine getirilir.

Görevden uzaklaştırma süresi

MADDE 202- (1) Görevden uzaklaştırma tedbiri, bir disiplin soruşturması nedeniyle alındığı takdirde en çok üç ay devam eder. Bu süre sonunda soruşturmanın tamamlanmaması nedeniyle memur hakkında bir karar verilmemiş ise görevden uzaklaştıran amirden alınacak onay ile memur görevine başlatılır.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbirinin gerekçesi ceza kovuşturması ise, kovuşturma devam ettiği sürece ilgilinin durumu her iki ayda bir incelenerek görevine dönüp dönmemesi hususunda karar vermek üzere görevden uzaklaştırmaya yetkili amirin (Müfettişlerin görevden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) takdirine sunulur, alınacak onay ile ilgiliye tebliğ edilmesi sağlanır ve Atama Servisinin bilgilendirilmesi işlemleri 199 uncu maddenin (a) bendinde belirtildiği şekilde yerine getirilir.

(3) Yargı organlarınca hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesine giren fiillerden ötürü mahkumiyet kararı verilen ancak mahkumiyeti henüz kesinleşmeyen personelin, disiplin hükümleri uyarınca memuriyetten çıkarılmaması halinde hakkındaki mahkeme kararı kesinleşinceye kadar görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmaması hususu, görevden uzaklaştırmaya yetkili amirin takdirine sunulur, sonucuna göre işlem yapılır.

(4) Merkez atamalı personel için onay ile tebellüğ belgesi Genel Müdürlüğe gönderilir.

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması

MADDE 203- (1) Görevden uzaklaştırma tedbiri, görevden uzaklaştıran amirin (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştıranlar hakkında atamaya yetkili amir) onayı ile kaldırılır.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde memurun görevine başlatılması zorunludur:

a) Soruşturma sonunda disiplin cezası olarak Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanmasına lüzum kalmaması ve başka bir disiplin cezası verilmesi,

b) Soruşturma ve yargılama sonunda yetkili mercilerce cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmaması ile yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilmesi,

c) Hükümden evvel hakkındaki kovuşturmanın genel af ile kaldırılması,

ç) Görevine ve memurluğuna ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup, cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin,

kesinleşmesi halinde memur hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

(3) Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması halinde buna ilişkin onayın bir örneği ilgilinin birimine gönderilerek ilgiliye tebliğ edilmesi ve göreve başlayış tarihinin bildirilmesi istenir. Tebellüğ belgesinin alınması ve göreve başlayış tarihinin bildirilmesini müteakip göreve iade onayının aslı, tebellüğ belgesi ve göreve başlama tarihi, özlük dosyasına konularak, PEROP'a kaydedilir ve Atama Servisine bilgi verilir.

(4) Merkez atamalı personelin göreve iade edilmesine ilişkin onay ile tebellüğ belgesi Genel Müdürlüğe gönderilir.

YEDİNCİ KISIM

İdari Davalar Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Servisin Görevleri, Dava Takibi ve Dava Dosyası

Servisin görevleri

MADDE 204- (1) Defterdarlıkta görev yapmakta olan personelin atama, sicil, disiplin ve emeklilik gibi özlük işlemleri ile Personel Müdürlüğünce yürütülen diğer iş ve işlemlere karşı idari yargı organları nezdinde Valilik (Defterdarlık) hasım gösterilmek suretiyle açılan idari davalara karşı savunmaların hazırlanması ve buna ilişkin aşamalar ile kararlara karşı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer verilen kanun yollarına başvurulması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması bu servis tarafından yerine getirilir.

Dava kayıt ve takibi

MADDE 205- (1) Açılan davalarla ilgili olarak dava aşamalarının bir arada izlenmesi amacıyla her bir dava ile ilgili bilgileri kapsayan kayıtlar PEROP'ta tutulur.

Dava dosyası

MADDE 206- (1) Dava dosyası, açılan her bir idari dava için serviste oluşturulan ve içerisinde; davayla ilgili her türlü yazışma, bilgi ve belgeler ile dava dilekçesi, yapılan savunmalar ve ekleri ile kararlar, kararlara karşı başvurulan kanun yollarına ilişkin dilekçeler, savunma yapılmamış ya da kanun yollarına başvurulmamış ise buna ait yetkili merciden alınmış gerekçeli onayların bulunduğu dosyadır.

(2) Dosya üzerine PEROP'a girilen dava konu kod numarası, davacının adı-soyadı, sicil numarası, TC. kimlik numarası yazılır.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari Dava İşlemleri

Tebligat üzerine ilk inceleme

MADDE 207- (1) İdari yargı organları tarafından gönderilen tebliğ zarfı alındığında; zarfın üzerinde yer alan bilgiler ile içerisinden çıkan belgeler karşılaştırılır Eksiklik, farklılık ya da yanlışlık bulunması halinde ilgili yargı organı ile yazışma yapılarak durumun düzeltilmesi ve savunma hakkı saklı kalmak şartıyla tebligatın eksiksiz olarak yeniden yapılması talep edilir. Ayrıca, tebliğ zarfı ve dava dilekçesinin muhatabının, Valilik bünyesinde başka bir kurum olduğu tespit edilirse tebligat zarfı dahil gelen tüm belgeler bir yazı ekinde ilgili yere gönderilerek Valiliğe bilgi verilir.

(2) Dava dilekçesinin yanlış muhataba geldiği anlaşılırsa, ilgili mahkemeye iade edilir.

Dava dilekçeleri ile ilgili ön inceleme

MADDE 208- (1) İdari yargı mercilerinden tebliğ zarfı ekinde alınan dava dilekçeleri, kaydı yapıldıktan sonra savunmanın yapılmasına esas olmak üzere, aşağıda belirtilen hususlar yönünden ayrı ayrı incelenir;

a) Usul Yönünden

aa) Nezdinde dava açılan mahkemenin görevli veya yetkili olup olmadığı,

ab) İdari merci tecavüzü olup olmadığı,

ac) Davacının dava açma ehliyetinin bulunup bulunmadığı,

aç) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,

ad) Davanın süresinde açılıp açılmadığı,

ae) Açılan davanın husumet yönünden doğru olup olmadığı,

af) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun diğer ilgili maddelerine uygun olup olmadığı,

araştırılır.

b) Esas Yönünden

Dava konusu işleme dayanak teşkil eden her türlü bilgi ve belgeler ilgili yerlerden temin edilir.

Savunma

MADDE 209- (1) Savunma yapılmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Dilekçede yer alan iddialar tek tek belirlendikten sonra, 208 inci maddede yazılı inceleme konularında tespit edilen hususlar, yapılan savunmada öncelikle ?USUL YÖNÜNDEN? başlığı altında yasal dayanakları ve belgelerle birlikte ifade edilir.

Davaya konu işlemin boyutları ve hukuki sebepleri belirlendikten sonra, uygulamaya esas kanun ve yönetmelik hükümleri ile tebliğ, genelge, görüş ve benzeri metinler incelenerek bütün iddiaları karşılayabilecek ve işlemin gerekçesini açıklayan bir savunma metni hazırlanır.

Savunmada;

aa) Dava yürütmenin durdurulması talepli açılmış ise, öncelikle bu talep olmak üzere davanın reddi istenilir.

ab) Duruşma isteminde bulunulacaksa bu istem açıkça belirtilir.

ac) Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi istenir.

aç) Gerektiğinde savunma için ek süre istenir.

b) Yukarıda ve 2577 sayılı Kanunda belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanan ve imzalanan savunma ekleriyle birlikte ilgili yargı merciine intikal ettirilmek üzere yazı ekinde Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir.

c) Savunmaya karşı verilen cevap dilekçelerine cevap verilmesine gerek görüldüğü takdirde (ikinci savunma, ek savunma gibi) yukarıdaki işlemler yapılır.

Savunma yapma ve cevap verme süresi

MADDE 210- (1) Yapılacak tebliğlere karşı kararda süre belirtilmiş ise belirlenen sürede, belirtilmemiş ise tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verilir.

(2) Haklı sebeplerin bulunması halinde savunma yapma süresi içerisinde otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, süre uzatma talebinde bulunulabilir.

Sürelerle ilgili genel esaslar

MADDE 211- (1) 2577 sayılı Kanunda belirtilen haller dışında süreler; tebliğ tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri süreye dahildir. Son günün tatile rastlaması halinde süre, takip eden ilk işgünü mesai saati bitimine kadar uzar.

(2) Belirlenen sürelerin bitmesi, çalışmaya ara verme dönemine rastlarsa, bu süreler ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

(3) Ancak, yürütmeyi durdurma kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve ara kararlara verilecek cevaplar ile karar uygulanmasına ilişkin süreler çalışmaya ara verme süresine bağlı değildir.

Duruşma istemi

MADDE 212- (1) 2577 sayılı Kanun hükümleri uyarınca gereken hallerde, aşağıda belirtilen esaslara göre duruşma talebinde bulunulabilir.

a) Duruşma talebi, savunmalar ile kanun yolu başvurularından temyiz ve itirazda yapılabilir. (Danıştay, mahkeme ve hakim de kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.)

b) Duruşma talebi, dilekçenin sonuç kısmında belirtilmekle beraber, birinci sayfanın sağ üst kısmına büyük harflerle ?DURUŞMA İSTEMİMİZ VARDIR? ibaresi yazılarak altı çizilmek suretiyle belli edilir.

c) İdarenin veya davacının istemi üzerine ya da ilgili yargı mercilerince re'sen duruşma yapılmasına karar verilmesi ve buna ilişkin duruşma davetiyelerinin gönderilmesi halinde, Hazineyi ilgilendiren davalarda duruşmaya Hazine Avukatı katılacağından, dava ile ilgili gerekli hazırlık ve inceleme yapmaya yetecek süre gözönüne alınarak dava dosyası ile duruşma davetiyesi Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir ve bir Hazine Avukatının duruşmada hazır bulunması istenir. Diğer davalarda duruşmaya yetkilendirilmiş bir amir katılacağından, dava dosyası ve duruşma davetiyesi duruşmaya katılması uygun görülen amire tevdi edilir.

Yürütmenin durdurulması kararına itiraz

MADDE 213- (1) İlk derece idari yargı mercilerince verilen yürütmenin durdurulması kararlarına karşı 2577 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde itiraz edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

(2) İdari yargı organları tarafından idarenin savunması alınıncaya ya da ara karar gereği yerine getirilinceye kadar vermiş oldukları yürütmeyi durdurma kararlarına itiraz edilmeyecek, ancak işlem yapılacaktır.

(3) Ayrıca, ikinci derece yargılama aşamasında verilen yürütmenin durdurulması kararlarına karşı da itiraz yolu bulunmamaktadır.

Kararların sonuçları ile ilgili işlemler

MADDE 214- (1) İdare; Danıştay ve idare mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre gecikmeksizin işlem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiç bir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceğinden; idari dava ile ilgili esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin yargı kararlarının servise intikal etmesi halinde, gereğinin yerine getirilmesi için tebligat zarfı ve kararın birer örneği ivedilikle ilgili servislere, birime veya kuruma gönderilir.

(2) Ayrıca, Bakanlık atamalı personel tarafından açılan davalara ilişkin verilen kararların bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) İdare aleyhine verilen kararlarda kanun yollarına gidilmesi esas olup, gidilmesinde yarar görülmeyen hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle Valilik Makamından onay alınır.

Açıklama istenmesi veya yanlışlıkların düzeltilmesi

MADDE 215- (1) İlgili yargı mercilerince verilen kararların incelenmesi sırasında kararın;

a) Yeterince açık olmaması,

b) Birbirine aykırı hüküm fıkraları taşıması,

halinde kararın açıklanması veya aykırılığın giderilmesi istemi, kararların gereğinin yerine getirilmesine ilişkin süre içerisinde yapılır.

(2) Ayrıca, tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi ise, 2577 sayılı Kanunda süre öngörülmediğinden kararların tebliğinden itibaren en kısa zamanda istenir.

(3) Açıklama istenmesi ve yanlışlıkların düzeltilmesine ilişkin dilekçe, karşı taraf sayısından bir nüsha fazla olacak şekilde hazırlanır ve bir örneği dava dosyasında bırakılarak diğer örnekleri mahkemeye gönderilir.

(4) Açıklama ve yanlışlıkların düzeltilmesi, davacı tarafından istenilmiş ise, dilekçe örneği alındığında savunma hazırlanır ve mahkemeye gönderilir.

Kararlara karşı başvurulacak kanun yolları

MADDE 216- (1) 2577 sayılı Kanunda belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde; idari yargı mercilerinin idare aleyhine vermiş olduğu nihai kararlara karşı, itiraz veya temyiz talebinde bulunulması, bu talebin reddine ilişkin olarak verilen kararlara karşı da karar düzeltme talebinde bulunulması esastır.

(2) Ayrıca, 2577 sayılı Kanunda belirlenmiş olan şartların gerçekleşmesi halinde, yine anılan Kanunda belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde, yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabilir.

(3) Ancak, açılmış olan bir idari davada kanun yollarından her hangi birine başvurulmasında hukuki fayda olmadığı düşünülürse, gerekçeleri belirtilmek suretiyle Valilik Makamından alınacak onayla o kanun yoluna başvuruda bulunulmayabilir.

İtiraz

MADDE 217- (1) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilâtındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idarî işlemlerden, kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihaî kararlar ile tek hâkimle verilen Nihaî kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi , kararın tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, temyizin şekil ve usullerine tabidir. Bölge idare mahkemesinin itiraz üzerine verdiği karar kesindir, temyiz yoluna başvurulamaz.

Temyiz

MADDE 218- (1) Danıştay dava daireleri ile idare mahkemelerince verilen nihai kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay'da temyiz edilir. Ancak, İdare mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları temyiz edilemez

(2) Danıştay dava dairesi ve idare mahkemeleri tarafından verilen nihai kararlar süresi içerisinde temyiz edilmemiş olsa bile karşı tarafın bu kararları temyiz etmesi halinde verilecek cevapta temyiz talebinde bulunulabilir.

(3) Ayrıca, kararı veren mahkeme ile ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay Dairesinin; temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde ?temyiz isteminin reddine?, temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olması halinde ?Temyiz edilmemiş sayılmasına?, temyiz dilekçesinin 2577 sayılı Kanunun 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediğinin saptanması halinde ?temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına? ilişkin kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

(4) İdare mahkemesinin Danıştay'ın bozma kararına uymayarak ilk kararında ısrar etmesi halinde, ısrar kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyize gidilebilir.

Kararın düzeltilmesi

MADDE 219- (1) Danıştay Dava Daireleri ve İdari Dava Daireleri Kurulunun temyiz üzerine verdikleri kararlar ile Bölge İdare Mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde 2577 sayılı Kanunda sayılan nedenlerden dolayı esas kararı vermiş bulunan aynı mercilere başvurularak kararın düzeltilmesi istenebilir. Danıştay dava dairelerinin, idare mahkemelerinin davanın esasına ilişkin ve ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararlar, ara kararları, yürütmenin durdurulması kararları ile görev ve yetki uyuşmazlıklarında gerek Danıştay gerekse Bölge İdare Mahkemesince verilen mercii tayinine ilişkin kararlara karşı düzeltme yoluna gidilemez.

Yargılamanın yenilenmesi

MADDE 220- (1) Danıştay ve idare mahkemeleri tarafından idare aleyhine verilen kararlar hakkında, 2577 sayılı Kanunda yazılı sebeplerden dolayı kararı veren mahkeme nezdinde yargılamanın yenilenmesi istenir.

(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi, gerekçelerinin belirtildiği dilekçelerle kararı veren mahkemeye gönderilmek suretiyle yapılır.

(3) Yargılamanın yenilenmesi davacı tarafından istenmiş ise, dava dosyası incelenerek gerekçeli savunma hazırlanır ve ilgili mercie gönderilir.

Kanun yollarının kullanımında diğer esaslar

MADDE 221- (1) Kanun yollarına ait başvuru (İtiraz, Temyiz, Karar Düzeltme), ilk derece mahkemesi olarak nihai kararı veren İdare Mahkemesi yada Danıştay İdari Dava Dairesi kanalıyla, Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay Başkanlığı ya da Danıştay İdari Dava Dairleri Kuruluna gönderilmek üzere yazılan dilekçeler ile yapılır.

(2) İtiraz ve temyiz dilekçelerinde, itiraza ve temyize konu kararların yürütülmesinin durdurulması istenir. Bunun dışında karar düzeltme talebinde de yürütmenin durdurulması talep edilebilir.

(3) Kanun yollarına ait başvuru dilekçeleri taraf sayısından bir fazla olarak düzenlenir.

(4) Bunların dışında, Danıştay ve idare mahkemeleri tarafından idare aleyhine verilen kararlar hakkında, 2577 sayılı Kanunda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde yapılacak olan yargılamanın yenilenmesi istemi, gerekçelerinin belirtildiği dilekçelerle kararı veren mahkemeye gönderilmek suretiyle yapılır.

(5) Kararlara karşı kanun yolları kullanımı üzerine verilen kararlar ve tebliğ zarfının birer örneği ilgili servis, birim veya kuruma gönderilir.

İdare aleyhine verilen kararlarda avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi

MADDE 222- (1) 2577 sayılı Kanun uyarınca Danıştay ve idare mahkemeleri nezdinde idare aleyhine açılan davaların, sözü edilen yargı mercilerince idare aleyhine sonuçlandırılması durumunda ödenmesi gereken avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davacı veya vekili tarafından Defterdarlıktan talep edilmesi halinde talep dilekçesi ile ödemeye konu mahkeme kararı yazı ekinde Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir.

SEKİZİNCİ KISIM

Sosyal, Yönetsel ve Mali İşler Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Görevler

Görevler

MADDE 223- (1) Bu Servisin görevleri şunlardır:

a) Personel Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan personelin aylık ve mali haklarına ilişkin gerçekleştirme görevi,

b) Personel Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları,

c) Defterdarlık hizmet binalarının elektrik, su ve yakacak giderlerine ilişkin işlemler,

ç) Defterdarlığa tahsisli taşıtların bakım, onarım, sigorta, muayene ve akaryakıt alımı, işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

d) Defterdarlık personelinden giyecek yardımına müstehak olanların tespiti ve atamaya yetkili amirden alınacak onayla birimler itibarıyla dağılımının belirlenmesi,

e) Yılı bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenekler üçer aylık dönemler itibarıyla serbest bırakıldığından ödenek taleplerinin üçer aylık dönemler itibarıyla talep edilmesi,

f) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre Defterdarlık bünyesinde (İlçeler dahil) beceri eğitimi yaptırılacak öğrencilerin Genel Müdürlüğe bildirilmesi, belirlenen kontenjana göre sözleşme yapılarak eğitim yaptırılması ve ücretlerinin ödenmesi,

g) Defterdarlık yardımcı hizmetler sınıfında görev yapmakta olan personel ile şoförlerin görev yerlerinin belirlenmesi,

ğ) Defterdarlık yönetiminde bulunan sosyal tesislerin (Yemekhane, misafirhane, lokal, kreş, eğitim ve dinlenme tesisi) işletilmesi,

Sosyal tesisler

MADDE 224- (1) Defterdarlık yönetiminde bulunan sosyal tesislerin (Yemekhane, misafirhane, lokal, kreş, eğitim ve dinlenme tesisi) yönetimi, işletilmesi ve bu tesislerden yararlanma koşulları ile ilgili işlemler yürürlükteki mevzuat ve Bakanlık talimatları doğrultusunda Personel Müdürlüğü koordinesinde yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık İşlemleri

Sağlık işlemleri

MADDE 225- (1) 5510 sayılı Kanununun 15/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren genel sağlık sigortası hükümleri gereğince 15/10/2008 tarihi ve sonrasında Defterdarlık bünyesinde göreve başlayanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olduğundan, bunların sağlık iş ve işlemleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yürütülecektir.

(2) 30 gün genel sağlık sigortası primi ödenmesini müteakiben Personel Müdürlüklerince memura göreve başlama yazısı verilerek, bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

(3) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu görevlisi olarak sigortalı sayılanlar ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın sağlık yardımından yararlanacaklardır. Ancak, söz konusu Kanunun Geçici 12 nci maddesine göre ilgili kayıt ve işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınacağından sağlık iş ve işlemleri bu kurumca yürütülecektir.

Yurtiçinde görevinin bulunduğu yer dışında hastalanma

MADDE 226- (1) Memurun görevinin bulunduğu yer dışında hastalanması üzerine Personel Müdürlüğünce ya da bağlı ilçe birimlerince hasta yollama kağıdı düzenlenir.

DOKUZUNCU KISIM

Eğitim Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Görev, Eğitim Planı

Görev

MADDE 227- (1) Defterdarlıkta görev yapan personelin; aday memur eğitimi, hizmet içi eğitim ve görevde yükselme eğitiminin planlanması, eğitim programının hazırlanması ve uygulanması işlemleri bu servis tarafından yerine getirilir. Eğitimler; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının sorumluluğunda, Personel Müdürünün koordinatörlüğünde yürütülür.

(2) Eğitime ilişkin kayıtlar PEROP üzerinden tutulur.

Eğitim planı

MADDE 228- (1) Bir sonraki yılda yapılacak eğitim faaliyetlerine ilişkin hazırlanacak ?Hizmet İçi Eğitim Planı Tablosu? (Ek-47), kasım ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe yazılı ve elektronik ortamda gönderilir.

Program hazırlanması

MADDE 229- (1) Bakanlıkça onaylanan eğitim planı çerçevesinde bu Yönergede ve ilgili mevzuatında yazılı usul ve esaslara göre eğitim programları hazırlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Esasları

Eğitici

MADDE 230- (1) Eğiticiler; Müdür, Müdürün bulunmaması halinde Müdür Yardımcısı veya denetim elemanları arasından görevlendirilir. Bunun da mümkün olmaması halinde eğitimin konusuna göre diğer idarelerden temin edilebilir.

(2) Eğitimin verimliliği göz önüne alınarak, aynı eğiticiye bir tam günlük eğitimde en fazla 4 saat ders verilebilir.

(3) Eğitici olarak görevlendirilenlere program gönderilerek tebligat yapılır.

Eğitim organizasyonu

MADDE 231- (1) Eğitime alınacak personel, birimlerle koordine edilerek belirlenir.

(2) Sınıf mevcudu eğitim verilecek yerin durumuna göre en fazla 30 kişiden oluşur.

(3) Eğitimler; 45 dakika ders, 15 dakika ara olacak şekilde programlanır, günlük ders süresi yedi saati aşamaz.

Katılım belgesi

MADDE 232- (1) Bilgi tazeleme, mesleki geliştirme, değişikliklere intibak amacıyla düzenlenen eğitim programını tamamlayanlara, Personel Müdürü ile Defterdar imzalı ?Katılım Belgesi? (Ek-48) verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimler

Aday memur eğitimi ve yemin

MADDE 233- (1) Eğitime alınacak aday memurların listesi Atama Servisinden alınır. Aday memur eğitimi; temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinden oluşur ve ?Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik? ile Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirilir. Bu eğitimler adaylık süresi içerisinde yapılır.

(2) Aday memurların yetiştirilmesine ilişkin temel ve hazırlayıcı eğitimler (Ek-49) esaslar dikkate alınarak hazırlanır.

(3) Verilecek olan aday memur eğitiminde temel eğitim 74, hazırlayıcı eğitim 154 saatten az olamaz.

(4) Temel ve hazırlayıcı eğitim sonucunda başarılı olan personelin görev yaptıkları birimlere ?Staj Değerlendirme Belgesi? (Ek-50) gönderilir. İki aydan az olmamak üzere staja tabi tutulan personel hakkında düzenlenen belgenin gönderilmesi istenilir.

(5) Temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj değerlendirme sonuçları PEROP'a kaydedilir, bunlara ilişkin belgeler özlük dosyalarına konulmak ve gereği yapılmak üzere il atamalı personel için Atama Servisine, Merkez atamalı personel için ise Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Asli memurluğa atananların yemin merasimi ilgili Yönetmelikteki usul ve esaslar dahilinde yerine getirilir.

Mesleki geliştirme eğitimi

MADDE 234- (1) Mesleki geliştirme, bilgi tazeleme, değişikliklere intibak v.b. eğitimlerin en geç 2 yılda bir yapılması esastır.

(2) Yönergenin 231 inci maddesine göre tespit edilen personel için düzenlenecek eğitimin konusunun ilgili birimce bildirilmesini takiben, Personel Müdürlüğünce süresi 5 iş gününden fazla olmamak üzere eğitim programı hazırlanır.

(3) Düzenlenen eğitime katılanlara ilişkin bilgiler PEROP'a işlenir ayrıca belgeler özlük dosyasına konulmak üzere Atama Servisine gönderilir.

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 235- (1) Görevde yükselme eğitimi, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlara atanacaklar için yükseleceği unvanın özelliklerine göre Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Görevde yükselme eğitimi sonrası eğitime katılan personele ilişkin bilgiler PEROP'a işlenir, belgeler özlük dosyasına konulmak üzere Atama Servisine gönderilir. Ayrıca, Sınav Servisine ve personelin görev yaptığı yere yazılı olarak bilgi verilir.

Eğitim faaliyet raporu

MADDE 236- (1) Birinci altı aylık dönemde gerçekleştirilen eğitimler Temmuz ayının 15'ine kadar, ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilen eğitimler Ocak ayının 15'ine kadar ?Altı Aylık Eğitim Faaliyet Raporu? (Ek-51) düzenlenerek Genel Müdürlüğe yazılı ve elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca PEROP üzerinden ?Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Sayısal Veriler (Eğitim Alan) Formu? (Ek-51/A) ile ?Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Sayısal Veriler (Eğitici) Formu? (Ek-51/B) düzenlenir.

Beceri eğitimi

MADDE 237- (1) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri dikkate alınarak Ocak ayındaki dolu kadro sayısının %5'ini geçmeyecek şekilde ?Beceri Eğitimi Kontenjan Talep Çizelgesi? (Ek-52) doldurularak her yıl Haziran ayı sonunda Genel Müdürlüğe gönderilir, tanınan kontenjan çerçevesinde beceri eğitimi yaptırılır.

Diğer kurumlarca yapılan eğitimler ile eğitici talebi

MADDE 238- (1) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) gibi eğitimlerde Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre gerekli işlemler yapılır.

(2) Diğer kurumların eğitici talebinde bulunması halinde Defterdarlık personeli (merkez atamalı personel için Genel Müdürlükten izin alınmak koşuluyla) görevlendirilebilir.

ONUNCU KISIM

Genel Evrak Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Evrak İşlemleri

Genel evrakın kaydı

MADDE 239- (1) Valilikten havaleli, doğrudan veya elektronik ortamda Defterdarlığa gelen evrakın PEROP üzerinden kaydının yapılması ve ilgili birimlere intikali bu Servis tarafından yerine getirilir.

(2) Üzerinde ?gizlidir? veya ?kişiye özel? yazılı zarflar açılmadan yetkili makama verilir. Bu zarflar hakkında da ait olduğu birim öğrenildikten sonra birinci fıkrada belirtilen işlem yapılır.

(3) Evraka, birim ayrımı yapılmaksızın takvim yılı itibarıyla genel evrak numarası verilir. Günlük olarak alınan ?Genel Evrak Listesi? (Ek-53) yılı itibarıyla dosyalanmak suretiyle saklanır. Bu dosya ?Genel Evrak Defteri? yerine geçer.

Genel evrakın birimlere dağıtılması

MADDE 240- (1) Gelen evrakın birimlere dağıtılmasında PEROP üzerinden alınan ?Gelen Evrak Birim Listesi? (Ek-54) kullanılır. Evrak ilgili birime bu liste ile imza karşılığı teslim edilir. Listenin bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası da Serviste saklanır.

(2) Bu listeler yılı itibarıyla ilgili birim için ?Gelen Evrak Defteri? yerine geçer.

(3) Evrak geldiği günü izleyen gün mesai bitimine kadar, acele ise derhal ait olduğu birime intikal ettirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Müdürlüğü Evrak İşlemleri

Gelen evrakın servislere dağıtımı

MADDE 241- (1) Personel Müdürlüğüne gelen evrak, PEROP üzerinden alınan ?Gelen Evrak Birim Listesi? (Ek-54/A) ile servisler itibarıyla ayrılır ve ?Gelen Evrak Servis Listesi? (Ek-55) ekinde ilgili servislere imza karşılığı teslim edilir. Listenin bir nüshası serviste, bir nüshası da ilgili memur tarafından saklanır.

Giden evrak işlemleri

MADDE 242- (1) Gidecek evrak, PEROP üzerinde bulunan ?Giden Evrak Listesi? ne (Ek-56) kaydedilir ve takvim yılı itibarıyla giden evrak numarası verilir.

(2) Zimmetle gönderilecek evrak (gizli olanlar hariç) zarfsız olarak ?Giden Evrak Teslim Listesi? (Ek-56/A) ile, posta aracılığı ile gönderilecek evrak ise ?Postaya Verilecek Evrak Listesi? (Ek-56/B) ile zarflı olarak gönderilir.

(3) Ayrıca, elektronik ortamda gelen evraka verilecek cevap, birinci fıkraya uymak kaydıyla elektronik ortamda da gönderilebilir.

(4) Günlük olarak alınan ?Giden Evrak Listesi? (Ek-56) yılı itibarıyla dosyalanmak suretiyle saklanır. Bu dosya ?Giden Evrak Defteri? yerine geçer.

ONBİRİNCİ KISIM

Arşiv Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Arşiv İşlemleri

Arşiv

MADDE 243- (1) Arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin tespiti, ayıklanması ve saklanması ile saklanmasına lüzum görülmeyen malzemenin imha işlemleri 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ?Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik? esasları doğrultusunda bu servis tarafından yerine getirilir.

(2) Bu servis tarafından düzenlenmesi gereken belgeler PEROP üzerinden alınır.

(3) Arşivlik malzemenin tespiti, ayrımı ve arşive devrine karar verme yetkisi Personel Müdürüne aittir.

(4) Teslim işleri ise arşivde görevlendirilecek personel tarafından yerine getirilir.

Arşive verilecek malzemenin ayrımı ve hazırlanması

MADDE 244- (1) Müdürlük bünyesinde oluşmuş evrak ve belgeler servisler itibariyle her yılın Ocak ayı içerisinde gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler, işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde ayrıma tabi tutulur. Ayrım işleminden sonra, işlemi tamamlanmış olanlar, arşive devredilecek malzeme özelliklerine göre, işlem yılı, konu ve işlem itibariyle aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih (aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Ekler içinde aynı usul uygulanır) ve sıra numarası, esas alınmak suretiyle hazırlanır.

(2) Ancak özlük ve sicil dosyaları, sicil numarası (Emeklilik sicil numarası da belirtilmelidir.), veya isim (T.C. Kimlik Numarası da belirtilmelidir.) esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde buna göre yerleştirme yapılır.

(3) Arşivlik malzemeler, işlemlerinin tamamlanmasını takip eden üç ay içerisinde arşive devredilir.

Arşivde dosyalama ve yerleştirme işlemleri

MADDE 245- (1) İstenilen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği klasörlerin, sırtlarında bulunan etiketlere (Ek-57) servis numarası, klasör numarası, dosya numarası, evrak sıra numarası ile işlem yılı ve yıl grupları yazılır.

(2) Burada sözü edilen;

a) Servis numarası; Evrakın hangi servisten çıktığını gösteren numarayı,

b) Klasör numarası; evrak ve belgelerin dosyalar içerisinde konacağı, bağlı klasöre verilecek müteselsil numarayı,

c) Dosya numarası; bir klasörde yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numarayı,

ç) Evrak sıra numarası; her bir dosyaya yerleştirilecek evraka verilecek sıra numarasını,

gösterir.

Ayrıca her dosya gömleği içerisine o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek bir ?Dosya Muhteviyatı Döküm Formu? (Ek-58) konulur.

(3) Dosyalama işlemleri yapılırken;

a) Aynı mahiyetteki birden fazla malzemenin birleştirilip birleştirilmediğine,

b) Dosya içerisinde bulunan evrakın gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

c) Klasörler veya dosyalar üzerine numaralarının, işlem yılı ve yıl gruplarının yazılıp yazılmadığına,

ç) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların ciltlenip ciltlenmediğine,

d) Zarflanması gerekenlerin zarflanıp zarflanmadığına,

e) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların numaralarının, servis adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

dikkat edilir.

(4) Arşive girecek malzemeler kayıt defterine tarih sırasına göre kayıt edilir. (Ek-59)

(5) Ayrıca özlük ve sicil dosyaları için soyadı bazında fihrist tutulur.

(6) Bu işlemler tamamlandıktan sonra evraklar standart dosya gömlekleri içerisinde klasörlere konulmuş olarak arşiv depolarında dosyalama sistemine uygun olarak bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

(7) Bu yerleştirmede raflarda, soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde hareket edilir.

(8) Yerleştirme işlemi, Müdürlüğün idari yapısına uygun olarak arşiv deposuna girildiğinde sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem her raf grubu için tekrarlanır. Bölmelerdeki raflara blok ve sıra numarası verilir.

(9) Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

Arşive devredilmeyecek malzeme

MADDE 246- (1) Müdürlük işlemleri gereği genel mahiyette teksir edilmiş her türlü matbu yazı, form, boş beyanname, muhtelif boş defterler ile Resmi Gazete, kitap, broşür ve benzerleri arşive devredilmez.

Arşivlik malzeme devir-teslim ve envanter formunun düzenlenmesi

MADDE 247- (1) Servislerde arşive gönderilmesi gereken malzemeler için ?Arşivlik Malzeme Devir-Teslim ve Envanter Formu? (Ek-60) düzenlenir.

(2) Aynı tür arşiv malzemesi aynı forma kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi bulunması halinde, her biri için ayrı form düzenlenir.

(3) Form üzerindeki teslim edilen arşiv malzemesinin;

a) ?Servis? bölümüne, arşiv malzemesini devreden servisin adı,

b) ?Tür? bölümüne, dosya, defter, form, sicil dosyası, kaset, CD. vb. olduğu,

c) ?İşlem Yılı? bölümüne, arşiv malzemesinin ait olduğu yılı,

ç) ?Envanter sıra numarası? bölümüne, ekleri dışında evraka teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,

d) ?İşlem Tarihi? bölümüne, evrakın gün, ay, yıl olarak aldığı tarih,

e) ?Sayı? bölümüne, evraka verilen sayı,

f) ?Gizlilik derecesi? bölümüne, evrakın gizli olup, olmadığı (Gizli evrak ?G? kısaltması ile gösterilebilir.),

g) ?Konusu? bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,

ğ) ?Adedi? bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer tür belgeler içinde toplam adet,

h) ?Açıklama? bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,

ı) ?Evrak sıra numarası? bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası,

yazılır.

Arşivlik malzemenin arşivden çıkış ve girişi

MADDE 248- (1) Belirlenen usul ve esaslara göre arşive yerleştirilmiş evrak veya dosya içeriğine ihtiyaç duyulması halinde ?Arşivlik Malzeme Geçici Çıkış-Giriş Formu?na (Ek-61) kayıt edilmek suretiyle arşivden çıkışı, iş ve işlemlerin tamamlanmasını takiben tekrar arşive girişi sağlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

İmha İşlemleri

Muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek malzeme, ayıklama ve imha komisyonu

MADDE 249- (1) İmha edilecek malzemeler Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.

(2) Malzemelerin imhasına, kurulacak Ayıklama ve İmha Komisyonu tarafından karar verilir.

(3) Ayıklama ve imha komisyonunun teşkili, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları, imha işlemleri, imha listesinin düzenlenmesi, listelerin kesinlik kazanması ve imha şekilleri anılan yönetmelikte belirtilen esas ve usuller dahilinde yapılır.

(4) Ayıklama ve imha komisyonu tarafından oluşturulan kesin imha listeleri Defterdarın onayı ile kesinleşir.

ONİKİNCİ KISIM

Sivil Savunma Servisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Sivil Savunma İşlemleri

Sivil savunma işlemleri

MADDE 250- (1) Aşağıdaki dosyalama planına uygun olarak;

a) Milli Alarm Sistemi İşlemleri

b) Lojistik Seferberlik İşlemleri

c) Personel Seferberlik İşlemleri

ç) Koruyucu Güvenlik İşleri

d) Sivil Savunma Hizmetleri

e) Tatbikatlar

bu servis tarafından yerine getirilir.

(2) Milli Alarm Sistemi İşlemleri

a) Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formunun Hazırlanması

b) Alarm Kod İşlem Görevlileri ve Eğitimi

c) Diğer

(3) Lojistik Seferberlik İşlemleri

a) İl Detay Planları

1) Mal ve Hizmet Seferberliği

2) Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları/Yıllık Faaliyet Raporu

b) Araç Erteleme İşlemleri

c) 24 Saat Süreli Çalışma Planı

ç) Denetlemeler

d) Diğer

(4) Personel Seferberlik İşlemleri

a) Sevk Tehir İşlemleri

b) Personel Erteleme İşleri

c) Yasal Yaş Sınırları

ç) Diğer

(5) Koruyucu Güvenlik İşleri

a) Sabotajlara Karşı Koruma Planları

b) Nöbetçi Memurluğu İşlemleri

c) Koruyucu Güvenlik Denetlemeleri Sonuç Raporları

ç Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

d) Diğer

(6) Sivil Savunma Hizmetleri

a) Sivil Savunma Planlarına Ait İş ve İşlemler

b) Servislerin Kuruluşu ve Personelin Eğitimi

c) Sığınaklara Ait İş ve İşlemler

ç) Yangından Korunmaya Yönelik İş ve İşlemler

d) Yangın Söndürme Cihazlarına Ait İş ve İşlemler

e) Diğer

(7) Tatbikatlar

a) NATO Tatbikatları

b) Milli Tatbikatlar

c) Diğer

İKİNCİ BÖLÜM

Milli Alarm Sistemi İşlemleri

Milli alarm sistemi işlemleri

MADDE 251- (1) Milli alarm sistemi işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

a) Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formunun Hazırlanması

Bakanlık Milli Alarm Sistemi Yönergesi ekinde yer alan formata uygun olarak üç nüsha ?Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formu? hazırlanır ve Valiliğe onaylattırılır. Hazırlanan formun birer nüshası Bakanlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir.

b) Alarm Kod İşlem Görevlileri ve Eğitimi

Bakanlık Milli Alarm Sistemi Yönergesine göre bir asil ve bir yedek olmak üzere alarm kod işlem görevlileri Defterdarlık Makamından alınan onayla belirlenir.

Bu görevlilerin adres ve telefon numaraları Bakanlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirilir ve Bakanlık veya Valilikçe düzenlenecek olan Alarm Kod İşlem Görevlileri Eğitimine katılmaları sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lojistik Seferberlik İşlemleri

Lojistik seferberlik işlemleri

MADDE 252- (1) Lojistik seferberlik işlemleri;

a) 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununa,

b) 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasına ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanuna,

c) 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğüne,

ç) 91/1434 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifine,

d) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğine,

e) Maliye Bakanlığı Milli Alarm Sistemi Yönergesine,

f) Maliye Bakanlığı Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planına,

g) Bakanlık Talimatlarına,

ğ) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce belirlenen esaslara,

göre yapılır.

(2) İl Detay Planları

Bakanlık Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planı doğrultusunda Valiliklerce hazırlanacak ?İl Detay Planında?, Defterdarlığa verilen görevlerin nasıl yürütüleceği gösterilir.

a) Mal ve Hizmet Seferberliği

Bakanlık Genel Planı çerçevesinde Defterdarlıkların seferberlik ve savaş hali mal ve hizmet ihtiyaçları tespit edilir. İhtiyaç bildirim çizelgeleri ?Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planı? ekindeki EK-C'ye göre doldurularak Bakanlığa gönderilir.

Bu çizelgeye istinaden, ilgili Bakanlıklardan tahsis edilen mal ve hizmet ihtiyaçları için Defterdarlıklar ile ihtiyacı karşılayacak olan kuruluş arasında ikinci aşama protokolü yapılır.

b) Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları/Yıllık Faaliyet Raporu

Seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin olarak yıl içinde Defterdarlıkça yapılan çalışmalar, ?seferberlik ve savaş hali genel planı? ekindeki EK-F'ye göre Yıllık Faaliyet Raporu Formuna yazılır. Bu form her yıl Aralık ayı sonuna kadar Bakanlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Araç Erteleme İşlemleri

Defterdarlık envanterinde değişen araçların listesi, Bakanlığa gönderilir.

(4) 24 Saat Süreli Çalışma Planı

Olağanüstü hal ve tatbikatlarda mesainin 8'er saatlik vardiyalar halinde devamını sağlamak için 24 Saat Süreli Çalışma Planı hazırlanır ve güncel halde bulundurulur. Bu plan Bakanlığa gönderilir.

(5) Denetlemeler

Sivil savunma ve seferberlik iş ve işlemleri Mülkiye Müfettişleri, Bakanlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce denetlenir. Denetim sonucunda düzenlenen raporlar Bakanlığa gönderilir. Raporda belirtilen hususlar hakkında işlem tesis edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Seferberlik İşlemleri

Personel seferberlik işlemleri

MADDE 253- (1) Personel seferberlik işlemleri;

a) 04.11.1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununa,

b) 21.06.1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa,

c) 24.05.1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğüne,

ç) Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğine,

d) MSY:82-3 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Erteleme Yönergesine,

e) Sevk Tehiri İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönergeye,

göre yapılır.

(2) Sevk Tehir İşlemleri

Özel yönetmeliği bulunan merkez atamalı personelin sevk tehir işlemine ilişkin talep ilgilinin bağlı bulunduğu merkez birimine, hizmetine ihtiyaç duyulan il atamalı aday memurların sevk tehir talepleri ise Bakanlığa gönderilir.

Bu işlem sırasında ilgilinin atama onayı, göreve başlama yazısı, diploma ve nüfus cüzdanı suretleri ile askerlik şubesi başkanlığından alınan en son askerlik durum belgesi ikişer adet onaylı olmak üzere gönderilir.

Sevk tehirine neden olan şartların ortadan kalkması halinde, durum derhal merkez birimine veya Bakanlığa bildirilir.

(3) Personel Erteleme İşleri

Defterdarlık, olağanüstü hal veya savaş halinde asli görevlerini aksatmadan yürütülmesini sağlayacak personelini; öncelikle Sefer Görev Emirsiz personelden bayanlardan ve yaşlılardan gence doğru inerek temin etmekle sorumludur. Ancak, seçilen personelin yetersiz olması halinde hizmetine ihtiyaç duyulan Sefer Görev Emirli personel hakkında iki nüsha ?Personel Erteleme Teklif Formu? düzenlenir ve Sefer Görev Emrinin aslı (aslı yoksa askerlik şubesinden onaylı fotokopisi) ile Bakanlığa gönderilir. Gelen cevaba göre işlem yapılır.

Ertelenen Yedek personelin yerinden ayrılması durumunda en geç bir aylık süre içerisinde ?Personel Erteleme İptal Formu ? düzenlenerek aynı şekilde gönderilir.

(4) Yasal Yaş Sınırları

Yedeklik yoklamaları ve sefer görev emirli personelin erteleme işlemlerinde kullanılmak üzere her yıl Ocak ayı içerisinde Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan o yıl içerisinde uygulanacak yasal yaş sınırları Defterdarlık birimlerine yazılı olarak ya da ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Koruyucu Güvenlik İşleri

Koruyucu güvenlik işleri

MADDE 254- (1) Koruyucu güvenlik işleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

a) Sabotajlara Karşı Koruma Planları

16/10/1988 tarihli ve 88/13543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği gereğince; Defterdarlığa ait hizmet binaları için Sabotajlara Karşı Koruma Planı yapılır. Sabotajlara Karşı Koruma Komisyonunca onaylanan bu planın birer sureti Bakanlığa, İl Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma Komutanlığına gönderilir.

b) Nöbetçi Memurluğu İşlemleri

711 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Nöbetçi Memurluğu kurulur. Nöbet hizmetleri 711 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan 6/7337 sayılı Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

c) Koruyucu Güvenlik Denetleme Sonuç Raporları

Defterdarlık hizmet binaları Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında Müdürlerden oluşturulan bir komisyon tarafından her yıl Haziran ve Aralık aylarının ilk haftası denetlenir. Denetleme sonucunda düzenlenen ?Koruyucu Güvenlik Denetleme Sonuç Raporu?nun bir nüshasını Haziran ve Aralık ayının 15'ine kadar Bakanlığa gönderilir. İlçe denetimleri İlçe Birim Müdürlükleri tarafından yapılır. İlçe Denetleme Sonuç Raporları, Defterdarlık arşivinde saklanır.

ç) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Gizlilik dereceli görevlerde çalışan personelin güvenlik soruşturması ile göreve ilk defa atanan personelin arşiv araştırmasının yapılması ve yenilenmesi işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Sivil Savunma Hizmetleri

Sivil savunma hizmetleri

MADDE 255- (1) Sivil savunma hizmetleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

a) Sivil Savunma Planlarına Ait İş ve İşlemler

Defterdarlığa ait hizmet binalarında; düşman saldırıları, doğal afetler ve yangınlara karşı can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 6/3150 sayılı Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü ile Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu hükümlerine göre Sivil Savunma Planı yapılır. Bu plan, diğer kurumlarla müşterek olarak kullanılan binalarda en fazla yer işgal eden birimce hazırlanır.

b) Sığınaklara Ait İş ve İşlemler

3194 sayılı İmar Kanununa göre hizmet binalarında sığınak yeri ayrılması sağlanır.

c) Yangından Korunmaya Yönelik İş ve İşlemler

27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince çıkarılan ?Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi?ne göre binanın yapısal özelliği de dikkate alınarak iç düzenleme/talimat hazırlanır.

Söz konusu Yönetmeliğe göre hizmet binalarının her kat ve bölmelerinde görev yapmak üzere Yangın Güvenlik Sorumluları görevlendirilir.

ç) Yangın Söndürme Cihazlarına Ait İş ve İşlemler

Hizmet binalarına konulacak yangın söndürme cihazlarının cinsi, miktarı ve konulacak yerlerinin belirlenmesi konusunda gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca yangın söndürme cihazlarının dolum, bakım ve kontrolleri yaptırılır.

ONÜÇÜNCÜ KISIM

Dosyalama

BİRİNCİ BÖLÜM

Standart Dosya Planı

Amaç

MADDE 256- (1) Standart dosya planının uygulanmasındaki amaç; elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay, hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılmasını ve ilgililere sunulmasını sağlamaktır.

Tasnif

MADDE 257- (1) Personel Müdürlüğünce yapılan yazışmaların dosyalanması konu esasına göre tasnif sistemi esas alınarak yapılır. Bu tasnif sisteminde her dosya bir konuyu kapsar. Konular üçlü bölünmeye tabi tutulur.

(2) Bunlar;

Ana Konular (Dosyalar) (000-999)

1. Alt Konu (00-99)

2. Alt Konu (00-99)

3. Alt Konu (00-99)

(3) Ana konular üçlü sayısal (000), alt konular ikili sayısal (00) karakter kullanılarak gösterilir. Yeni ana konu ve alt konu çıktıkça alta eklenir. Yazının sayı bölümüne, haberleşme kodundan sonra gelmek üzere ait olduğu ana konu ve alt konu numarası verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Dosya Planı

Dosya planı

MADDE 258- (1) Konu esasına göre tasnif sisteminin uygulanmasına esas olmak üzere, 25/03/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesine uygun olarak standart dosya planı hazırlanır. Bu plan ana konu ve alt konuyu gösteren listeler halinde düzenlenir.

(2) Dosya sırtına ana konu ve alt konu numarasını içeren ?Dosya Etiketi? (Ek-62) yapıştırılır.

Yürürlük

MADDE 259- (1) Bu Yönerge 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 260- (1) Bu Yönerge hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

EKLER:

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,185 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam