Kamu kurumlarının bütçelerine göre tasnifi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2005 20:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıdaki cetvel 5018 sayılı Kanunundan aynen alınmıştır. Cetvel, 20/04/2007 tarihi itibariyle son değişiklikleri içermektedir.

(I) SAYILI CETVEL(1)
(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.)

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi
2) Cumhurbaşkanlığı
3) Başbakanlık
4) Anayasa Mahkemesi
5) Yargıtay
6) Danıştay
7) Sayıştay
8) Adalet Bakanlığı
9) Millî Savunma Bakanlığı
10) İçişleri Bakanlığı
11) Dışişleri Bakanlığı
12) Maliye Bakanlığı
13) Millî Eğitim Bakanlığı
14) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
15) Sağlık Bakanlığı
16) Ulaştırma Bakanlığı
17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
18) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
19) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
20) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
21) Kültür ve Turizm Bakanlığı
22) Çevre ve Orman Bakanlığı
23) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
24) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
25) Jandarma Genel Komutanlığı
26) Sahil Güvenlik Komutanlığı
27) Emniyet Genel Müdürlüğü
28) Diyanet İşleri Başkanlığı
29) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
30) Hazine Müsteşarlığı
31) Dış Ticaret Müsteşarlığı
32) Gümrük Müsteşarlığı
33) Denizcilik Müsteşarlığı
34) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
35) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
36) Devlet Personel Başkanlığı
37) Özürlüler İdaresi Başkanlığı
38) Türkiye İstatistik Kurumu
39) Gelir İdaresi Başkanlığı
40) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
41) Karayolları Genel Müdürlüğü
42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
43) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
44) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
45) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
46) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
47) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
48) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
59) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
50) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
(1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu cetvelde yer alan ?45)Orman Genel Müdürlüğü? ibaresi çıkarılmış ve sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.
(2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu cetvelde bulunan ?Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı? ibaresi çıkarılmıştır.

(II) SAYILI CETVEL (1)
(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.)

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
1) Yükseköğretim Kurulu
2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
3) İstanbul Üniversitesi
4) İstanbul Teknik Üniversitesi
5) Ankara Üniversitesi
6) Karadeniz Teknik Üniversitesi
7) Ege Üniversitesi
8) Atatürk Üniversitesi
9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
10) Hacettepe Üniversitesi
11) Boğaziçi Üniversitesi
12) Dicle Üniversitesi
13) Çukurova Üniversitesi
14) Anadolu Üniversitesi
15) Cumhuriyet Üniversitesi
16) İnönü Üniversitesi
17) Fırat Üniversitesi
18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi
19) Selçuk Üniversitesi
20) Uludağ Üniversitesi
21) Erciyes Üniversitesi
22) Akdeniz Üniversitesi
23) Dokuz Eylül Üniversitesi
24) Gazi Üniversitesi
25) Marmara Üniversitesi
26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
27) Trakya Üniversitesi
28) Yıldız Teknik Üniversitesi
29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi
30) Gaziantep Üniversitesi
31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi
32) Adnan Menderes Üniversitesi
33) Afyon Kocatepe Üniversitesi
34) Balıkesir Üniversitesi
35) Celal Bayar Üniversitesi
36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
37) Dumlupınar Üniversitesi
38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi
39) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
40) Harran Üniversitesi
41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
42) Kafkas Üniversitesi
43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
44) Kırıkkale Üniversitesi
45) Kocaeli Üniversitesi
46) Mersin Üniversitesi
47) Muğla Üniversitesi
48) Mustafa Kemal Üniversitesi
49) Niğde Üniversitesi
50) Pamukkale Üniversitesi
51) Sakarya Üniversitesi
52) Süleyman Demirel Üniversitesi
53) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
55) Galatasaray Üniversitesi
56) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ahi Evran Üniversitesi
57) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Kastamonu Üniversitesi
58) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Düzce Üniversitesi
59) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
60) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Uşak Üniversitesi
61) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Rize Üniversitesi
62) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Namık Kemal Üniversitesi
63) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Erzincan Üniversitesi
64) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Aksaray Üniversitesi
65) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Giresun Üniversitesi
66) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Hitit Üniversitesi
67) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Bozok Üniversitesi
68) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Adıyaman Üniversitesi
69) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ordu Üniversitesi
70) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Amasya Üniversitesi

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER(1)

1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı
2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
3) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
4) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
5) Türkiye Bilimler Akademisi
6) Türkiye Adalet Akademisi
7) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
9) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
10) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
11) Orman Genel Müdürlüğü
12) Vakıflar Genel Müdürlüğü
13) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
14) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü
15) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
16) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
17) Türk Akreditasyon Kurumu
18) Türk Standartları Enstitüsü
19) Millî Prodüktivite Merkezi
20) Türk Patent Enstitüsü
21) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
22) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
23) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
24) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
25) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
26) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
27) GAP Bölge Kalkınma İdaresi
28) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
29) (Ek: 28/9/2006-5548/36 md.) Kamu Denetçiliği Kurumu
30) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu(1)
31) (Ek: 21/9/2006-5544/31 md.) Meslekî Yeterlilik Kurumu(1)
(1) Bu bölüme;1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle ?Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü? sırasından sonra gelmek üzere "11) Orman Genel Müdürlüğü" ibaresi eklenmiş ve sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.

(III) SAYILI CETVEL
(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.)

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
2) Telekomünikasyon Kurumu
3) Sermaye Piyasası Kurulu
4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
6) Kamu İhale Kurumu
7) Rekabet Kurumu
8) Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

(IV) SAYILI CETVEL
(Değişik: 16/5/2006-5502/42 md.)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1- Sosyal Güvenlik Kurumu
2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
_______________________
(1) 28/9/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle bu bölüme ?29) Kamu Denetçiliği Kurumu? ibaresinin eklenmesinden dolayı, bu kurumlara ait sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz