1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anadolu liseleri öğretmen atama ve başvuru kılavuzu

08 Aralık 2009 20:17
Yazdır

Fen Liseleri, Sosyal Bilimleri Liseleri, Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru ve Atama Kılavuzu için Tıklayınız

FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİNE ÖĞRETMEN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU
2009-2
1. İLGİLİ MEVZUAT
a) 10/08/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik? ve 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?
 
b) 04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?,
 
c) 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik.? İle 08/12/2009 tarihli ve 27426 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 
d) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu (2009),
 
e) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı.

2. İLKELER

a) Atama yapılacak alanlarda norm kadro açığı bulunması,
b) Atamalarda tercihler ve puan üstünlüğünün esas alınması,
 
3. GENEL AÇIKLAMALAR
 
3.1. Bu kılavuz; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liselerinde daha önce görev yapıp ayrılanların 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin 19'uncu maddesi kapsamında yeniden atamaları ile bu kurumalara ilk defa atanacaklara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
 
3.2. Bu atama döneminde, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liselerine atama yapmak üzere EK-1 Tablo'da belirtilen alan öğretmenlerinin başvuruları kabul edilecektir.
3.3. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri öğretmenliğine ilk defa atamalar ile yeniden atama duyuru ve başvuruları ayrı ayrı yapılır.
 
3.4. Öğrenim gördüğü alanı dışında farklı bir alanda öğretmen olarak istihdam edilmiş olmakla birlikte öğrenimi esas alınarak seçme sınavına alınmış ve başarılı olmuş öğretmenler başvuruda bulunabileceklerdir.
 
3.5. Hâlen Anadolu Liselerinde kadrolu Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmeni olarak görev yapanlardan, yapılacak olan seçme ve uygulama sınavlarında başarılı olanlar Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine bu alanlarda geçiş yapabileceklerdir.
 
3.6. Halen Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liselerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin bu kurumlara atanmak üzere sınava girmelerine gerek bulunmamaktadır. Bu bağlamda seçme sınavına katılıp, başarılı olsalar bile Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.
 
3.7. Anadolu Lisesi öğretmeni olarak görev yaptığı halde, mebbis kayıtlarında ?Anadolu Okul Türü? boş bulunduğundan tekrar atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. 5
 
3.8. Ataması gerçekleştirilenler, atama tarihinden sonra oluşan özürlerinden dolayı, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen özür durumlarına bağlı olarak, eski görev yerinden ayrılmamış olmak şartıyla iptal isteğinde bulunabileceklerdir.
 
3.9. Askerlik dâhil aylıksız izinli olanların başvuruları ve geçici görevli olanlar ile yurt dışı görevde bulunanlardan başvuru tarihleri arasında göreve başlayanların başvuruları kabul edilecektir.
 
3.10. 2005 yılında, 2005/73 nolu Genelge ile yapılan atamaların, yargı kararı ile iptaline ve geri alınmasına karar verildiğinden, bu Genelge kapsamında Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına atanıp da daha sonra çeşitli nedenlerle bu kapsamdaki eğitim kurumlarından ayrılanlar ile söz konusu yargı kararı uygulananlar Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarında görev yapmış gibi değerlendirilemeyeceğinden, ilgi (c) Yönetmeliğin ?Yeniden Atama? başlıklı 19'uncu maddesine göre başvuruda bulunamazlar.
 
3.11. Eğitim kurumlarında yönetici (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) konumunda olanlar Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına atandığı takdirde yöneticilik görevi sona erecektir.
 
3.12. Öğretmenler; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin ? Kapsam dışına atama ? başlıklı 23'üncü maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler? başlıklı 31'inci maddesinin 3'üncü fıkrası göz önüne alınarak başvuruda bulunacaktır.
 
3.13. Atama koşullarını taşımadıkları hâlde atanan veya göreve başlayanların atamaları iptal edilerek, başvurularını kabul eden ve onaylayan sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.
 
4. 28/06/2008 TARİHLİ SINAVA GÖRE ATAMA
 
19/09/2009 tarihinde yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe 08/12/2009 tarihli ve 27426 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Geçici 2. madde uyarınca, 28/06/2008 tarihinde Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri öğretmenliği için yapılan seçme sınavına katılıp 60 ve daha yukarı puan alan öğretmenlerin sınav sonuçları 27/12/2009 tarihine kadar geçerlidir.
 
Bu durumdaki öğretmenler mülakat/uygulama sınavına katıldıkları eğitim kurumlarına veya yazılı sınav sonucuna göre de Anadolu statüsündeki eğitim kurumlarından birine atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
 
5. ATAMALARDA ÖNCELİK
 
Atamalarda aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır;
 
a) Yeniden atanacaklar,
b) İlk defa atanacaklar.
 
5.1. Yeniden atanacaklar;
(1) İlgi (c) Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle kapsam dışındaki eğitim kurumlarına atananlar, yapılacak duyuruya göre başvurmaları hâlinde Ek-2 Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonucu oluşacak puan üstünlüğüne göre yeniden kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanabilirler.
 
(2) İlgi (c) Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli iken öğretmenlik görevinden ayrılanlar ile aynı Yönetmeliğin 23'üncü maddesi gereğince kapsam dışındaki kurumlara atananlar, bu Yönetmelikte 6 belirtilen şartları taşımaları kaydıyla yapılacak duyuruya göre Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirme sonucu oluşacak puan üstünlüğüne göre tekrar kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanabilirler.
 
(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında bulunan öğretmenler, istemeleri hâlinde seçme sınavına katılmak ve ilgi (c) Yönetmeliğin 20'nci maddesi kapsamındaki adaylarla birlikte değerlendirilmek suretiyle de bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına yeniden atanabilirler. Ancak bu durumda bulunan öğretmenler, söz konusu Yönetmeliğin 19 veya 20'nci maddeleri kapsamından yalnız birine başvurabilirler.
 
(4) Yeniden atamalarda puan eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
 
(5) Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim alan öğretmeni olarak görev yapmakta iken, çeşitli nedenlerle bu eğitim kurumundan ayrılanlar, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile kapsamda sayılan diğer eğitim kurumlarına başvuruda bulunabilirler.
 
5.2. İlk defa atanacaklar;
 
(1) İlgili Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına, adayların seçme sınavında almış oldukları puan ile bu puan da dâhil edilmek suretiyle Ek-2 Değerlendirme Formuna göre yapılan değerlendirme sonucunda almış oldukları puanın toplamından oluşan atamaya esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır. Puan eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
 
(2) Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenliğine; adayların seçme sınavı ve Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmenin % 60 ı ile uygulama sınavından almış oldukları puanın % 40 ının toplamı sonucunda oluşan atamaya esas puanlarına göre tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır.
 
(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerden kapsamda sayılan eğitim kurumlarına ilk defa atanacaklar, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanırlar. (Ertelenenler hariç.)
 
Atama sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulur.
 
A. BAŞVURU VE TERCİHLER
 
1. Başvuru Şartları;
 
1.1. Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre alanı veya öğrenim durumu atanacağı eğitim kurumuna atanmaya uygun olmak,
 
1.2. Bakanlık kadrolarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak,
 
1.3. Son iki yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derece olmak.
 
2. Başvuru Yerleri ve Süresi Başvurular, takvimde belirtilen tarihler arasında http://mebbis.meb.gov.tr internet sayfasından Elektronik Başvuru Formu ile alınacaktır. İstekliler, internet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan elektronik başvuru formunu doldurduktan sonra görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüklerine onaylatacaklardır. Onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Kurum müdürlüklerince onaylanan başvurular daha sonra sistem üzerinden il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince de onaylanacaktır.
 
3. Tercihler Yeniden/ilk defa atanmak üzere başvuracak öğretmenler, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.
 
4. Başvuru Formunun Doldurulması
 
Elektronik Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin işlem basamakları:
 
4.1. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde ?Personel İşlemleri? ne, daha sonra açılan sayfadan ?Başvuru İşlemleri? ne giriniz.
 
4.2. Bu sayfada T.C kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapınız.
 
4.3. Başvuru işlemlerine tıklayınız.
 
4.4. ?Anadolu Liselerine Yeniden Atama/Anadolu Liselerine İlk Atama? menüsüne tıklayıp başvuru formunun açılmasını sağlayınız.
 
4.5. Başvuruların yapılacağı Elektronik Başvuru Formuna; Kimlik Bilgileri, Mezun Olduğunuz Yükseköğretim Programı, Bakanlık Atama Alanı vb. otomatik olarak yansıtılmıştır. Bu bilgilerin öğretmenlerce kontrol edilmesi varsa yanlışlıkların belgeye dayalı düzeltilmesi için eğitim kurumu müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
 
4.6. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 20 (yirmi) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz. (Kontenjanı 20 (yirmi) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir.)
 
4.7. Formdaki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra ?Başvurumu Kaydet? butonunu tıklayarak başvuru formunu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız.
 
4.8. Ancak formda girilmesi zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak formdaki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir.
 
4.9. Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerinizi görev yaptığınız eğitim kurumuna onaylatmadan önce, hatalı bilgi varsa düzeltme yapabilirsiniz. Onay işleminden sonra form üzerinde düzeltme söz konusu değildir. Düzeltme işlemi için Elektronik Başvuru Formunuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuz reddedildikten sonra yeniden giriş yapmanız gerekmektedir.
 
C. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
 
 Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
 
? Kadrosunun bulunduğu kurum tarafından adayın başvuru formuna yansıtılan bilgilerinin doğru olup olmadığına ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.
 
? Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra başvuru formunun iki adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte öğretmene imzalatılacaktır. Onaylanan başvuru formunun bir nüshası öğretmene geri verilecek, diğer nüshası kurumunda iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.
 
? Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini, başvuru süresi içinde ve yazılı olarak isteyen öğretmenlerin başvuruları, isteğinin uygunluğu hâlinde iptal edilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
 
? Başvuru yapan adayın atama isteğine ilişkin bilgilerinin sistemden uygun olup olmadığını kontrol etmek
 
? Adaya ait bilgilerin uygunluğu hâlinde sistemde elektronik olarak onaylamak.
 
Onay Süreci ve Takibi
 
a. Başvuruda bulunan öğretmenler başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını http://mebbis.meb.gov.tr adresinden takip edebilecektir. İlgililer başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.
 
b. Onay işlemleri bekletilmeden aynı gün onaylanacaktır.
 
B. ATAMALAR
 
1. Atamaların Yapılması Atamalar aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre;
 
1. Yeniden atamalar (Yönetmeliğin 19'uncu Maddesine göre)
 
2. 28/06/2008 tarihinde yapılan sınav sonucuna göre yapılacak atamalar (Yönetmeliğin Geçici 2'nci Maddesine göre)
 
3. İlk defa atamalar (Yönetmeliğin 20'nci Maddesine göre) belirtilen takvim çerçevesinde atama duyuru, iş ve işlemleri Valiliklerce gerçekleştirilecektir.
 
2. Atama Sonuçlarının Duyurulması
 
Elektronik ortamda yapılan atama sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet adresinden duyurulacaktır.
 
3. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri
 
Ataması yapılan öğretmenlerin atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerince düzenlenerek en kısa zamanda ilgililere tebliğ edilerek görevden ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü'ne işlenecektir.
NOT: Valilikler her türlü duyuru, başvuru ve atama iş ve işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayacak şekilde planlama yapabilirler.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.05.1.D/ 95754 08 Aralık 2009

Konu : Her Türdeki Anadolu Liselerine

Öğretmen Ataması

?????.. VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik.? ile 08/12/2009 tarihli ve 27426 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

b) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Başvuru ve Atama Kılavuzu (2009-2).

Bakanlığımıza bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liselerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgi (a) Yönetmelik çerçevesinde ilgi (b) Kılavuz düzenlenmiştir.

Atanacakların başvurularının alınmasına ilişkin iş ve işlemler ile atamaya yönelik işlemler söz konusu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde valiliklerce gerçekleştirilecektir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Necmettin YALÇIN
Bakan a.
Genel Müdür

E K : 1- İlgi (b) Kılavuz

DAĞITIM : 81 İl Valiliğine
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 46,516 defa okundu. 48 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam