Bir Derece, 399/II sayılı Cetvel İçin Ne Anlam İfade Eder?

KİT'lerde çalışan ve memur olmayan personel 399 sayılı KHK'ya tabidir. Bunlar II sayılı cetvelde yer alır. Sitemize sık sık 399 sayılı kanun Hükmünde Kararnemenin II sayılı cetveline tabi olarak çalışanların bir dereceden yararlanıp yararlanmayacağı ve bu bir derecenin kendilerinin şu an aldıkları maaşlara bir etkisi olup olmayacağı ytönünde sorular ulaşmaktadır. Sitemiz Uzmanlarının hazırladığı cevap için tıklayın.

Haber Giriş : 04 Şubat 2005 00:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 02.02.2005 tarihinde kabul edilen bir dereceye ilişkin kanun şu şekildedir: "457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar ile bunlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır."

Görüldüğü üzere maddede 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden de bahsedilmektedir. Maddede geçen 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararneme ile eklenen ek geçici madde şu şekildedir: "Ek Geçici Madde - (Ek: 22/9/1991 - KHK - 457/1 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra hükmü, bu fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır"

Yer vermiş olduğumuz bu Kanun Hükmünde Kararname, dikkatle incelendiğinde bir derecenin 399 sayılı KHK'nın II sayılı cetveline tabi personeli, emeklilik yönüyle ilgilendirdiği görülecektir. Zaten II sayılı cetvele tabi personelin derece ve kademeleri sadece emeklilik için bahis konusudur. Zira 399 sayılı KHK'daki ücret ve diğer ödemeler derece ve kademeden bağımsızdır. Örneğin temel ücret unvalara göre YPK kararıyla, başarı ücreti bir önceki yılın sicil ve başarı değerlendirmesine göre, (Örneğin Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 8'i oranında hesaplanacak miktarda başarı ücreti ödenecektir) kıdem ücreti ise sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresine göre belirlenmektedir. Ayrıca diğer ödemelerden fazla çalışma ve yabancı dil bilgisi tazminatı temel ücrete göre belirlenmektedir. Bu açıklamadan da görüleceği üzere 399 sayılı KHK'nın II sayılı cetveline tabi personelin ücret kalemleri dereceve kademeye bağlı değildir.

Ancak bu personelin emeklilik yönünden bir derece ve kademesi bulunmakta olup, bir derece bu yönden 399 sayılı KHK'nın II sayılı cetveline tabi personel açısından emeklilik kıdemlerini yükseltecektir. Bu bağlamda sözleşmeli personelin ücretlerinden yapılacak kensinti miktarı artacağından maaşlarında bir miktar düşme söz konusu olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber