Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 850 Tekniker, 120 Veteriner Sağlık Teknikeri ve 140 Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 1.110 kadro için unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. Sınava, Bakanlık kadrolarında değişik unvanlarda çalışan ve bir üst öğrenimi bitiren personel katılacaktır. Son başvuru tarihi, 01.04.2005 günü, mesai saati bitimidir. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.

Haber Giriş : 01 Mart 2005 17:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü


SAYI : B.12.0.PER.0.36/6413 ANKARA
KONU: Unvan Değişikliği Sınavı 01/03/2005

GENELGE
2005/01

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri gereğince Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda görev yapmakta iken, bir üst öğrenimi bitiren personelin, ihraz etmiş oldukları kadro unvanlarına atanmalarını teminen, ihtiyaç duyulan ve boş bulunan ekli listede belirtilen (Ek-1) kadro unvanları için unvan değişikliği sınavı açılması düşünülmektedir.

Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından Ankara'da Bakanlığın yapısı, görev ve faaliyetleri, meslekleri ile ilgili konularda yürürlükteki Kanun ve Yönetmelikler ile atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin ortak konularda yazılı olarak yapılacak olup, sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Adaylar müracaatlarını 01.04.2005 günü mesai bitimine kadar görevli oldukları birimlere başvuru formuyla yapacaktır. (Ek-2)

Birimleri vasıtası ile yapılmayan, eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile, müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve Genelge yayımından önce çeşitli tarihlerde Personel Genel Müdürlüğüne intikal eden talepler dikkate alınmayacaktır.

Birimler müracaatların uygunluğunu inceledikten, eksikliği var ise tamamlattırıldıktan ve tasdiklendikten sonra İl Müdürlüğüne gönderecekler, tüm birimlerin uygun olan müracaatları o ilin İl Müdürlüğünde toplanacaktır.

Gerekli şartları taşımadıkları için müracaatları kabul edilmeyen şahıslara durumları bildirilecek ve ayrıca Personel Genel Müdürlüğüne de gerekçeli bilgi verilecektir.

Merkez Teşkilatı personeli müracaatlarını kendi birimlerine yapacaktır.

Şartları uygun olanların müracaatları, İllerde İl Müdürlükleri, Merkez Teşkilatında da Birimleri tarafından unvanlar itibarıyla (Ek-3) forma (Microsoft Excel programı kullanılarak) kaydedilip öncelikle [email protected] mail adresine gönderildikten sonra, diskete kaydedilerek, disketle birlikte listeler ve başvuru formları 15.04.2005 günü mesai bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

Belirlenecek takvim doğrultusunda unvan değişikliği sınavının yapılacağı yer, tarih ve sınavla ilgili diğer hususlar ayrıca bildirilecektir.

Yazılı talepleri üzerine unvan değişikliği sınavına katılacaklar idari izinli sayılacaklar, sınav giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Sınav sonuçlarına itirazlar 10 gün içerisinde yazılı olarak birimlerine yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavını kazananların atamaları boş kadro sayısı dikkate alınarak, hizmetin gereği ve özelliği göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duyulan yerlere sınavda aldığı puan sırasına göre yapılacaktır.

Sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerli olup, bu süre içerisinde sınavı kazananların çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara puan sırasına göre atamaları yapılacaktır.

Sınavda başarılı olanlardan boş kadrolara ataması yapılacak olanların, puanlarının aynı olması durumunda atanacak personel, sınav başvuru formunun 2 ve 3'üncü bölümlerinde ?Başbakanlığın 2003/2 sayılı Genelge eki Değerlendirme Formunda? belirtilen kriterler doğrultusunda ?tahsil, hizmet, sicil, ödül, disiplin, KPDS ve katıldığı hizmetiçi eğitim? durumuna göre belirlenecektir.

Unvan değişikliği yapılacak kadrolara müracaatlar için gerekli şartlar açıklanmış olup (Ek-4), keyfiyetin İl Müdürlüklerince İl, İlçe, İldeki Bakanlığa ve İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlara, Merkez Teşkilatı birimlerince de kendi personeline duyurulması hususunda gereğini rica ederim.


Sami GÜÇLÜ
Bakan

EKLER :
Ek-1 Sınav Açılacak Kadro Unvanları (1 adet ? 1 sayfa)
Ek-2 Başvuru Formu (1 adet ? 1 sayfa)
Ek-3 Personel Listesi (1 adet ? 1 sayfa)
Ek-4 Müracaat Şartları (1 adet ? 1 sayfa)

DAĞITIM :
- Merkez Teşkilatı Birimlerine
- Valiliklere (İl Müdürlüklerine)
(İl'e ve Bakanlığa Bağlı Kuruluş Müdürlüklerine
Duyuru İl Müdürlüklerince Yapılacaktır.)

Bu Habere Tepkiniz