YAŞ kararlarıyla atılan askeri personel, kamuya alınacak- Tüm detaylar

Bakanlar Kurulu, YAŞ kararıyla atılan subay ve astsubayların haklarını iade eden tasarıyı 16 Şubat 2011 tarihinde Meclise sevk etmişti. Tasarı, bugün Milli Savunma Komisyonunda görüşüldü ve sözleşmeli er tasarısının içerisine alınarak kabul edildi. Tasarı, başka bir komisyonda görüşülmemesi halinde önce Meclis Genel Kurulunda görüşülecek, daha sonra onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilecektir. Tasarıya göre YAŞ kararıyla atılanlardan emeklilik hakkını kazananlara emeklilik maaşı verilecek, emeklilik hakkını kazanamayanlar ise kamu kurumlarına "Araştırmacı" olarak atanacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2011 17:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TASARININ GETİRDİKLERİ

ÖNCE MSB'DE KURULACAK KOMİSYONA BAŞVURULACAK

1- Tasarının, Resmi Gazetede yayımını müteakip, YAŞ kararıyla atılanlar veya vefat etmiş iseler kanuni hak sahipleri, 60 gün içinde Milli Savunma Bakanlığına başvuracak. Milli Savunma Bakanlığı yapılan başvuruları inceleyecek ve 1 yıl içinde kabul veya reddecektir. Bu sırada, Genelkurmay Başkanlığı, ilişiğin kesilmesine esas bilgi ve belgeleri Milli Savunma Bakanlığında oluşturulan komisyona iletecektir.

AÇIKTAN GEÇEN SÜRELER TSK'DA GEÇMİŞ SAYILACAK

2- İlişiğin kesilmesinden maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreler, TSK'da geçmiş kabul edilecek. Örnek olarak. Personel Aralık 2008'de görevine son verlmiş ve bu kanun tasarısı 15 Mart 2011'de yürürlüğe girmiş ise, bu aradki süre TSK'da geçmiş kabul edilecektir.Bu sürelerin prim ve keseneklerini TSK yatıracaktır.

EMEKLİLİK HAKKI GELENLERE EMSALİ SUBAY VEYA ASTSUBAY MAAŞI ÜZERİNDEN MAAŞ BAĞLANACAK

3- Aynı seviyedeki subay ve astsubay arkadaşları emekli olmuş personele, en son emekli olan emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden emekli aylığı bağlanacak ve emekli ikramiyesi ödenecektir. Eğer personel vefat etmiş ise bu maaş, kanuni mirasçılarına bağlanacaktır.

EMEKLİLİK HAKKI GELMEYENLER KAMU KURUMLARINA ARAŞTIRMACI OLARAK ATANACAK

4- Emeklilik hakkı henüz gelmeyenler, Devlet Personel Başkanlığınca, diğer kamu kurumlarına Araştırmacı olarak atacaktır. Bunlara emsali subay veya astsubaya ödenmekte olan maaş ödenecektir.

HALEN KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR DA, AYNI HAKTAN YARARLANABİLECEK

5- Halen bir kamu kurumunda çalışan personel de, istemesi halinde Araştırmacı kadrosuna atanabilecektir.

İLİŞİĞİ KESİLEN PERSONEL TSK'DAKİ SOSYAL İMKANLARDAN YARARLANABİLECEK

6- Bu kişilere, ilişiklerinin kesildiği tarihteki rütbe ve kıdemleri üzerinden emekli kimlik kartı verilecekve bu kişiler TSK mensuplarına tanınan sosyal haklardan yararlanacaktır.

SİCİL DOSYALARI TEMİZLENECEK

7- Bu kişilerin sicil dosyalarında yer alan ilişiklerinin kesilmesine neden olan tüm bilgi ve belgeler, herhangi bir müracaat aranmaksızın hükümsüz sayılarak dosyalarından çıkartılacaktır.


ARAŞTIRMACI NEDİR?

Araştırmacı kadrosu şuana kadar, genel olarak özelleştirme personeli için kullanılmıştır. Özelleştirme uygulamalarına esas, 4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre, KİT'lerde çalışan (1) sayılı cetveldeki personel, özelleştirme olunca diğer kurumlara araştırmacı olarak atanmaktadır. Genel olarak müdür, daire başkanı ve genel müdür gibi kadrolar I sayılı cetvelde bulunmaktadır.

Araştırmacının genel olarak bir görev tanımı bulunmamaktadır. Özelleştirme Uygulamalarına esas tebliğde Araştırmacının görev tanımına ilişkin olarak şu belirleme yapılmıştır.

"Araştırmacı" unvanlı kadroya atanan personel;
A) Merkez Teşkilatında: Danışma birimlerinde Daire Başkanı, danışma birimi bulunmayan kurumlarda ise yardımcı birimlerde Daire Başkanı, Daire Başkanı bulunmaması halinde Şube Müdürü,
B) Taşra Teşkilatında:
a) Taşra Teşkilatı Bölge Kuruluşlarında: Atama teklifi yapılan İl'de; Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Müdürlüğü bulunması halinde İl Müdürü, İl Müdürlüğü bulunmaması halinde ise Şube Müdürü veya Başmühendis,
b) Taşra Teşkilatı İl Kuruluşlarında: İl Müdürü, Defterdar, Cumhuriyet Başsavcısı,
c) Taşra Teşkilatı İlçe Kuruluşlarında: İlçe Müdürü, Defterdarlıkça uygun görülecek Müdür, Cumhuriyet Başsavcısı,
C) Üniversitelerde: Rektörlükçe uygun görülecek Daire Başkanı,
emrinde görevlendirilir.

Araştırmacı unvanlı personelin görevleri; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir. "


İŞTE TASARI METNİ

Bu Habere Tepkiniz