Bakan Dinçer, lisede hülleyi bitirdi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2011 00:31, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB Bakanı Dinçer'e İlk Alkış

Dün Sayın Dinçer, lisede hülleye bari siz el atın! başlığıyla;

?Geçmişte Milli Eğitim Bakanlarının kulaklarını tıkadıkları hülle ile sınıf geçme konusuna Sayın DİNÇER'in el atması beklenmektedir.

Nedir hülle ile sınıf geçme?

Öğrenci Devlet Okulunda okuyor ve çok başarısız dersi olduğundan sınıfta kalacak. Hemen kendine bir Özel Akşam Lisesi buluyor ve genellikle denetimsiz, devam sorunu olmadan çalışan bu okula nakil alınıyor.

Bin-3bin TL arasında bir ücretle kayıt olan öğrenci burada derslerinden üstelik 5,00 alarak geçiyor ve sonra tekrar Devlet Okuluna nakil geliyor.

Bu ne zaman mı oluyor?

Tam da bu zaman? Şu anda Eylülde yapılacak sınavlar öncesi furya başladı. Öğrenciler bir bir nakil alıyorlar. Orada sınıf geçecekler ve geri dönecekler.

Sayın Bakan parası olmayanın yapamadığı bu uygulamadan yararlanan öğrencilerin önüne geçmelisiniz.

Özel Akşam Lisesinden Genel Liseye Geçiş olmayacağını bir yana bıraktık, en azından bir yıl geçmeden Genel Liseye dönemeyeceklerini hüküm altına alın?

Bu konu kanayan yara. Sayın DİNÇER'in bu konuya çözüm bulması gerekir. Aksi halde her yıl aynı eleştiriler, konuşmalar devam edecek, parası olan sınıf geçecek olmayan ise kalacak. Sınıfını para ile geçen ile sınıfta kalan aynı okulda eğitime devam edecek. Geçen öğrenci pişkin pişkin öğretmene gülerek bakacak??

Cümleleriyle ele aldığımız konuyla ilgili Bakan sayın DİNÇER yönetmelik değişikliğine giderek sorunu çözümlemiştir.

Bu kanayan yaraya el attığı için öncelikle teşekkür ediyoruz.

Yapılan değişiklik maddelerini aşağıda kırmızı renkte

Mevcut yönetmeliği ise siyah renkte yayımlıyoruz.

Değişiklik ne getiriyor?

-     Bu okullarda eğitim-öğretim çalışma saatlerinde yapılamayacak. Hafta içi 17.00'dan sonra ve Cumartesi Pazar Eğitim-Öğretim yapılacak.

-     Okulun amacı: ?Bu okulların amacı, on sekiz yaşını bitirmiş olup örgün gündüz ortaöğretim kurumlarına devam edemeyenler ile okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim ve öğretim imkânı sağlamaktır.?

olarak değiştirildi. Yani bu okullara bugünden itibaren örgün eğitimde olanlar gidemeyecek. 18 yaşını bitirdiği için örgün eğitime gidemeyenler ile örgün eğitimde eğitim öğretim hakkını kaybedenler gidebilecekler. Böylece hülleye başvurulamayacak.

-     ?Görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi gibi özel yetenek gerektiren derslerin dışındaki derslerde öğrenci başarısının değerlendirilmesine esas olan sınavlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır.?

Hükmü getirilerek devam etmeden sınıf geçmeye, diploma almaya yönelik uygulamalar son bulacak bu öğrenciler açıköğretim lisesi öğrencileri gibi merkezi sınav sonucuna göre sınıf geçecekler.

- Yönetmeliğe eklenen ??Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu okullara ve e-okul sistemine kayıtlı olan öğrenciler, kayıt oldukları tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine tabidir.?

Maddesinde  ?Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce? cümlesinin ?Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce? şeklinde olması gerekirdi. Bu mevzuatı hazırlayanların yaptıkları bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz.

Bu madde (GEÇİCİ MADDE 1 ) ile şu anda nakil gitmiş olan öğrencilerin geri dönüşlerine ve sınavlarının eski usulle yapılması hakkı vermektedir. Ayrıca şu anda Akşam Lisesine kayıtlı öğrenciler eski sisteme göre mezun olacaklardır.

Bugünden sonra hüllenin önüne geçen sayın bakanı aklın yolunu seçmesi nedeniyle tebrik ediyor. Sınıf Geçme Yönetmeliği ve Nakil,Geçiş Yönergesinin revize edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Resmi Gazete Tarihi: 17.11.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25292 
 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL AKŞAM LİSELERİ YÖNETMELİĞİ  

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, özel akşam liselerinin işleyişine ilişkin esas ve usulleri  düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, özel akşam liselerinin; eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilere ait iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (Değişik:RG-4/3/2009-27159)

Bu Yönetmelik, 14/6/1973  tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

MADDE 1 ? 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?b) Okul: İş günlerinde çalışma saati bitiminden sonra veya cumartesi ve pazar günleri de öğretim yapılabilen özel akşam liselerini,?

b) (Değişik:RG-5/4/2005-25777) Okul: İş günlerinde çalışma saati bitiminden sonra, gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılan özel akşam liselerini,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Okulun  Amacı, Ders Dağıtım Çizelgeleri, Öğretim Programları,

Öğretim Süresi ve Çalışma Saatleri 

Okulun Amacı

Madde 5-  (Değişik:RG-5/4/2005-25777)

Bu okulların amacı, gündüz orta öğretim kurumlarına devam edemeyenler ile orta öğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim-öğretim imkânı sağlamaktır.

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 5 ? Bu okulların amacı, on sekiz yaşını bitirmiş olup örgün gündüz ortaöğretim kurumlarına devam edemeyenler ile okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim ve öğretim imkânı sağlamaktır.?

Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Öğretim Programları

Madde 6-Okullarda, genel liselerde uygulanan ders dağıtım çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

Öğretim Süresi

Madde 7-Okulların öğretim süresi, genel liselerin öğretim süresi kadardır.

Çalışma Saatleri

Madde 8-  ( Değişik:RG-5/4/2005-25777)

Bu okullarda öğretime, çalışma saati bitiminde başlanması esastır. Gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılabilir.

Günlük ve haftalık çalışma saatleri, bölgenin ve okulun özellikleri de dikkate alınarak okul müdürlüğünce hazırlanan il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan çalışma saatleri çizelgesine göre düzenlenir.

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 8 ? Bu okullarda öğretime, hafta içinde en erken saat 17:00'da başlanır. Cumartesi ve pazar günleri ise daha erken saatte de başlanabilir.

Günlük ve haftalık çalışma saatleri, birinci fıkradaki hüküm dikkate alınarak okul müdürlüğünce hazırlanan il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan çalışma saatleri çizelgesine göre düzenlenir.?

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul, Okulu Bitirme Süresi

Aday Kayıt Şartları

 

Madde 9- (Değişik:RG-5/4/2005-25777)

Bu okullara kayıt-kabulde öğrencilerde; ilköğretim okullarını bitirmiş veya orta öğretim kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır.

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 9 ? Bu okullara kayıt ve kabulde öğrencilerin; ilköğretim okulundan mezun ve on sekiz yaşını bitirmiş veya okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır.?

Orta Öğretim Kurumlarından Ayrılmış Adayların Kabul Edileceği Sınıflar

Madde 10-Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açıköğretim Lisesinden  ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;

a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına,

b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilen

sınıflara kayıtları yapılır.

Sınıflar, öğrencilerin yaşları da dikkate alınarak oluşturulur.

Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmeden özel akşam liselerine kaydolan öğrencilerden, kayıt-kabul şartlarını taşıyanların gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarına nakilleri yapılabilir.

Okulu Bitirme Süresi

Madde  11-Okula kayıt yaptıran öğrenciler;

a) İlköğretim kurumları diploması ile kayıt yaptıranlar, en fazla beş öğretim yılı,

b) Orta öğretim kurumlarından öğrenim belgesi ile kayıt yaptıranlar,

1) 9 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla dört öğretim yılı,

2) 10 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla üç öğretim yılı,

3) 11 inci sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla iki öğretim yılı

sonunda okulu bitirmek  zorundadırlar.

Üst üste iki öğretim yılı okula devam etmeyenler ile yukarıda belirtilen sürelerde mezun olamayanların kayıtları silinir.

Adaylardan İstenen Belgeler

Madde 12 - ( Değişik:RG-5/4/2005-25777)

Bu okullara kayıt için başvuran adaylardan;

a) Öğrenim belgesinin aslı,

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

d) Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belge,

e) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi

istenir. 

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,?

?d) Askerlik durum beyanı,?

İKİNCİ  KISIM

Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme, Disiplin ve Kılık- Kıyafet 

BİRİNCİ BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme 

Ölçme ve Değerlendirme

Madde 13 ? (Değişik:RG-5/4/2005-25777)

Öğrenci başarısının tespitinde; Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Öğrenci başarısının tespiti

MADDE 13 ? Görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi gibi özel yetenek gerektiren derslerin dışındaki derslerde öğrenci başarısının değerlendirilmesine esas olan sınavlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır.

Ancak merkezî sistemle yapılan sınavlar dışındaki öğrenci başarısının değerlendirilmesiyle ilgili diğer hususlarda, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uyulur.?

Sınavların Yapılması

Madde 14- (Mülga:RG-5/4/2005-25777)

Sınavlara Katılamayanlar

Madde 15- (Mülga:RG-5/4/2005-25777)

Sınıf Geçme

Madde 16- (Mülga:RG-5/4/2005-25777)

Sorumluluğun Kalkması

Madde 17- (Mülga:RG-5/4/2005-25777) 

Diploma

Madde 18- Okulu bitiren her öğrenciye lise diploması verilir.  

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşleri ve Kılık-Kıyafet  

Disiplin İşleri

Madde 19-Okulda öğrenci disiplin işlerinde, "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği "nin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Kılık - Kıyafet

Madde 20-Öğrencilerin kılık kıyafetlerinde,  yetişkin ve bir işte çalışıyor olmaları da dikkate alınarak,  "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uyulur.

Denetim

Madde 21-Bu okullarda denetim, ?Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü? ve ?Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği? hükümlerine göre yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük - Yürütme 

Madde 22-Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, orta öğretim kurumları için yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 23-28/1/1993 tarihli ve 21479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına  Bağlı Akşam Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24-Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25-Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu okullara ve e-okul sistemine kayıtlı olan öğrenciler, kayıt oldukları tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine tabidir.?

MADDE 8 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber