Konut Edindirme Yardımında son durum nedir?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2011 02:47, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

662 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenleme ile KEY hak sahiplerine hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorunluluğu getirilmiştir. Önümüzdeki günlerde KEY hak sahipleri ile KEY listesindeki bilgileri eksik olanlara dair iki adet liste Resmî Gazete'de ilan edilecektir. Bu nedenle KEY hak sahiplerinin dilekçe vermek için bu listelerin yayınlanmasını beklemeleri yerinde olacaktır.

02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK'nin 73. maddesi ile 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

?MADDE 73- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

?EK MADDE 3- (1) Hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bankaya ve 31/3/2011 tarihinden sonra Banka tarafından ilan edilmek üzere EGYO'ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, ayrı listeler hâlinde EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılan başvurular üzerine veya resen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzeltilen ve tamamlanan bilgiler, en son 31/12/2013 tarihine kadar olmak üzere üçer aylık dönemler itibarıyla Bankaya gönderilir. Düzeltilen ve tamamlanan bilgiler dışında yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka tarafından, söz konusu bildirimlerden hatasız ve eksiksiz olanlara göre hazırlanan listeler, üçer aylık dönemler itibarıyla 30/6/2014 tarihine kadar EGYO'ya gönderilir. Söz konusu listeler, hak sahipliğinin tespitinde ve ödemede esas alınmak üzere, iptal ve düzeltme listeleri olarak 30/9/2014 tarihine kadar EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca ilan edilecek hatasız ve eksiksiz listeler kapsamındaki hak sahiplerinin alacakları 5 inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde üçer aylık dönemler baz alınarak nemalandırılır.

(5) Bu maddede belirtilen usûl ve esaslar uyarınca hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen listelerin ilan tarihlerinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.?

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesinin 4 fıkrasında ise; ?İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, Banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilir. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31/12/2010 tarihinde sona erer. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde Bankaya gönderir. Bu düzeltme sırasında, 30/6/2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka, ikinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapılacak bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31/3/2010 tarihine kadar, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde EGYO'ya gönderir. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31/3/2011 tarihine kadar EGYO'ya gönderilir. Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmî Gazete'de ilan edilir.? şeklinde bu kanun hükmü ile ilan ve hak sahipliğinin sona ermesi usulü gösterilmiştir.

KEY Hak Sahipleri 31/12/2012 Tarihine Kadar Dilekçe Vermek Zorundadır.

Buna göre; eksik ve hatalı bildirimlere ilişkin olarak düzeltme süresi 31/3/2011 tarihinde sona ermiş fakat 662 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenleme ile KEY hak sahiplerine hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorunluluğu getirilmiştir.

Önümüzdeki Günlerde KEY Hak Sahiplerine İlişkin Yeni KEY Listesi Resmi Gazete'de İlan Edilecektir.

22.5.2007 tarih ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun gereğince en son yayınlanan Key listesi ise 28/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listedir.

662 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenleme ile;

1- 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesinin 4 fıkrası kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bankaya ve 31/3/2011 tarihinden sonra Banka tarafından ilan edilmek üzere EGYO'ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden;

1- Bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri,

2- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri,

Ayrı listeler hâlinde EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecektir.

Önümüzdeki Günlerde Bilgileri Eksik Olan KEY Hak Sahiplerine İlişkin Liste Resmi Gazete'de İlan Edilecektir.

Buna göre önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de iki liste yayınlanacaktır.

Bu listelerden biri bilgileri eksiksiz olan ve KEY ödemelerini alabilecek olan kişiler olup diğeri bilgileri eksik olan kişilerdir.

Bilgileri eksiksiz olan hak sahiplerinin yayınlandığı listeye göre KEY hak sahipleri KEY paralarını alabileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri ile Listelerde hiç yer almayanlar ise mevcut durumlarını görebilecek, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurabileceklerdir.

KEY Hak Sahipleri 31/12/2012 Tarihine Kadar Dilekçe Vermek İçin Yeni Listelerinin Yayınlanmasını Beklemelidir.

Bu ilan edilen listelerdeki veya 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerinin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır.

Bu nedenle 31/3/2011 tarihine kadar bu KEY listelerinde ilan edilemeyen veya eksik ödeme alan kişilerin; EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecek olan, Bilgileri eksiksiz olan KEY listesi ile bilgilerinde eksik olan KEY listesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasını beklemesi yerinde olacaktır.

Önümüzdeki günlerde; KEY hak sahipleri ve KEY listesindeki bilgileri eksik olanlara dair iki adet liste Resmî Gazete'de ilan edildikten sonra KEY listelerinde bilgileri eksik olan, hiç yer almayan veya eksik ödeme alan KEY hak sahiplerine hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için (31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvuracağı) dilekçe metni hazırlanarak sitemizde ilan edilecektir.

KEY hak sahiplerinin gereksiz yazışmaların önüne geçilmesi için önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Key listelerini beklemeleri, KEY listeleri yayınlanmadan dilekçe vermemeleri gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz