2012 KPSS Lisans Sınav Kılavuzu

Bir lisans programından 18 Nisan 2012 tarihinden önce mezun olanlar/olacaklar, KPSS'ye Lisans düzeyinden girmek zorundadır. Bu durumdaki adaylar sınava önlisans veya ortaöğretim düzeyinden katılamayacaktır. ÖSYM, 2012 KPSS'ye Lisans düzeyinden girecek adaylar için sınav kılavuzunu yayımlamıştır. Başvuruların 9 - 18 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Kılavuz için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2012 22:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol

Başvuru Merkezleri

Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri

2012

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

LİSANS KILAVUZU

Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol ediniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara

Bu kılavuz, "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanmıştır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın İnternet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

BAŞVURU SURESİ : 9 - 18 Nisan 2012

SINAV TARİHİ: 7 - 8 Temmuz 2012

SINAV SAATİ: Sabah oturumları 09.30, Öğleden sonra oturumları 14.30

SINAV ÜCRETİ: Sadece Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 35,00 TL; Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 55,00 TL;

Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek olan adaylar 75,00 TL;

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ: Tüm oturumlara girecek adaylar 95,00 TL. 3,00 TL

YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TL

DİKKAT: Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında, herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

ADRESİMİZ

Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için: ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA

Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Başkanlığı (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA

ÖSYM İnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr

Aday İşlemleri (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih yapma vb.):

http://ais.osym.gov.tr

Sonuçlar İçin İnternet Adresi: http://sonuc.osym.gov.tr

Telefon Numarası: (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)

ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri: ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletişim bilgileri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.

DİKKAT: Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile ilgili kurumların kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol ÖSYM tarafından belirlenir ve ÖSYM'nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de ÖSYM'nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM'nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR......................................................... 1

2. BAŞVURU.............................................................................................................. 3

2.1 Başvuru Koşulları.............................................................................................. 3

2.2 Başvuru İşlemleri............................................................................................... 3

2.3 İnternet Erişim Şifresi Bilgisi.............................................................................. 5

2.4 Aday Başvuru Formu......................................................................................... 5

2.5 Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler............................................... 8

2.6 Başvuru Tamamlandıktan Sonra Aday Bilgilerinde Değişiklik İstekleri........................ 8

3. SINAV ................................................................................................................... 9

3.1 Sınav Oturumları................................................................................................ 9

3.2 Sınavda Uygulanacak Testler............................................................................. 9

3.3 Adayların Sınava Girerken Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler.................. 9

3.4 Sınavın Uygulanması......................................................................................... 10

3.5 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar.................................................................... 11

3.6 Sınavda Kullanılacak Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı.......................................... 12

3.7 Değerlendirme.................................................................................................. 13

3.8 Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi............................................................................ 13

4. B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME ................................................................... 14

4.1 B Grubu Kadrolar İçin Tercih Alınması.................................................................... 14

4.2 B Grubu Kadrolara Yerleştirme........................................................................... 14

4.3 B Grubu Kadrolara Atanma................................................................................... 14

5. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR .............................................................. 14

TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN (İŞKUR) İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK İSTEYEN

ADAYLARA DUYURU ................................................................................................. 15

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI ................................................................................. 16

TABLO-1 KPSS'DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI .................................... 17

TABLO-2 KPSS PUAN TÜRLERİ..................................................................................... 19

TABLO-3 MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÜNİVERSİTELER ............................................. 22

TABLO-4 MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI .................................. 26

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM'YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 2012-KPSS Lisans Kılavuzu, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümlerine göre düzenlenmiştir.

1.2 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine

atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

1.3 Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

1.4 2012-KPSS LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.

Bir lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programından 18 Nisan 2012 tarihi itibariyle mezun olmamış olmak koşuluyla; önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) ve ortaöğretim (lise ve dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar 23 Eylül 2012 tarihinde yapılacak olan sınava gireceklerdir. (Bir lisans programından 18 Nisan 2012 tarihinden önce mezun olanlar/olacaklar, KPSS'ye Lisans düzeyinden girmek zorundadır. 18 Nisan 2012 tarihinden sonra mezun olacaklar ise, mezuniyet durumlarını da göz önünde bulundurarak, KPSS'ye Lisans düzeyinden veya Ortaöğretim/Önlisans düzeyinden girebilirler; ancak adayların söz konusu her iki düzeyden de sınava girmeleri mümkün bulunmamaktadır.) 23 Eylül 2012 tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavıyla ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak ve adaylara duyurulacaktır.

Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte, B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

1.5 Kamu kurum ve kuruluşlarının, öğretmenlik dâhil A ve B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur.

1.6 Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır. KPSS; doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

1.7 Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, bu kılavuzda yer alan KPSS puan türlerinden hangisini kullanacakları ile adaylarda arayacakları genel ve özel şartları kamuoyuna duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının, personel alımı öncesinde verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

1.8 Millî Eğitim Bakanlığının "öğretmenlik" kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonraki oturumlarına girmek zorundadır.

Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için başvuruların ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.

Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim içinse KPSSP94 puanını kullanacaklardır.

1.9 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, diledikleri takdirde, bu sınavın sonuçlarını amaçları doğrultusunda kullanabilirler.

1.10 Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

1.11 Sınav, 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde, Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda, 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacaktır.

1.12 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.

1.13 Adaylar, sınavdan sonra A Grubu Kadrolar için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuracaklardır. B Grubu Kadrolar için adaylar ÖSYM'nin tercihlerle ilgili yapacağı duyuruya göre hareket edeceklerdir.

1.14 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

sınava, atandığı salonda girmesi,

kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması, sınav sonunda soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi, salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.15 Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.16 Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar da, soruların İnternet sayfasında açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO : TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgileri yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.

Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları ile ilgili imha işlemlerinde 6114 Sayılı Kanun'un ilgili hükümleri uygulanır.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

1.17 Özürlü adaylar, bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, özürlerine ilişkin öz geçmişlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Başvuru Formuna ekleyeceklerdir. Başvurma işlemi bittikten sonra özürlü duruma gelen adayların, raporlarını dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Daha önceki yıllarda özürlü olarak KPSS'ye başvuran ve raporları kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik olmasa da bu durumlarını belirten bir dilekçeyi ve eski raporlarının bir fotokopisini Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM'ye ulaştırmalıdırlar. Özürlü adaylar, sınavda kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık kurulu raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor, ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Soru kitapçığını hiç okuyamayacak derecede görme özürlü adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Okuyamayacak derecede görme özrü olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Bu adaylar dışındaki özürlü adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi olacaktır. Özürlü olarak sınava girecek adayların Sınava Giriş Belgesinde "Özürlü Salonu" yazacaktır. Sağlık kurulu raporunu eklemeyen veya raporları ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edilmeyen adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Sınavın yapılacağı hafta içerisindeki Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar ÖSYM'ye ulaşan raporlar işleme konulacak, bu tarihten sonra ÖSYM'ye ulaşan sağlık kurulu raporları dikkate alınmayacaktır. Bu kural İnternet ile bireysel başvuru yapacak adaylar için de geçerlidir.

Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında özürlü adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.

1.18 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.19 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

1.20 Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

1.21 Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında 2012-KPSS sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu bu kılavuz içinde yer almaktadır.

1.22 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle işleme konmayacaktır. Adayların, dilekçelerinin asıllarını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. ÖSYM, aday dilekçelerini ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir. Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. belgeye dayalı olmayan değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu değişikliklerle ilgili olarak Merkezimize gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, İnternet sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında bulunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapmak istedikleri değişikliği, kendileri yapacaklardır.

2. B A Ş V U R U

2.1 BAŞVURU KOŞULLARI

Bu sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

DİKKAT:

2012-KPSS Lisans'a son başvuru tarihi olan 18 Nisan 2012 tarihi itibarıyla lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar önlisans veya ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar.

Bir adayın hem 2012-KPSS Lisans'a hem de 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans'a katılması mümkün değildir. 2012-KPSS Lisans'a başvurmuş adayların 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans'a da başvuru yapmaları mümkün olmayacak, bu adayların 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans'a başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Buna göre, özellikle hâlen bir lisans programında okumakta olan ve 18 Nisan 2012 tarihinden sonra mezun olacak adayların 2012-KPSS'ye hangi düzeyde gireceklerine karar verirken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

2.2 BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, 2012-KPSS Lisans Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri KPSS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır.

1. a) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS'ye başvurmamış adaylar,

b) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS'ye lisans düzeyinde başvurmamış adaylar,

c) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS'ye lisans düzeyinde başvuran adaylardan bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurmamış adaylar,

ç) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS sınavlarından en az birine lisans düzeyinde ve bir başvuru merkezinde başvuran adaylardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar

("yeni" adaylar) sınavın hangi oturumlarına gireceklerine karar verdikten sonra kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatıracaklar ve başvurularını bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

2. KKTC'den başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin Türkiye İş Bankası Lefkoşa Şubesindeki 6800 24120 numaralı banka hesap numarasına (IBAN: TR 760006400000168000024120) yatıracaklar ve başvurularını KKTC'deki başvuru merkezlerinden birinde yapacaklardır. Başvuruda banka dekontunun bir örneğini Başvuru Merkezine vereceklerdir. Bu adaylar İnternet üzerinden bireysel başvuru yapamayacaklardır.

3. Başvuru merkezinde yapılacak başvurular

Bir başvuru merkezine gidildiğinde;

¦ Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu,

¦ Sınav ücretinin bankaya yatırıldığını gösterir dekont,

¦ Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin aslı veya onaylı sureti (Başvuruda, adayın diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kontrol edilecek, bu belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. )

¦ Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)

adayın yanında bulunmalıdır.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından, Aday Başvuru Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın; yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü; bu fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının adayı sınava almayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı bu belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol edecek, bilgiler doğru ise belgeyi imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Onaylanmış fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır.

Başvuruda, 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.

Aday Başvuru Formları adayda kalacaktır. Sadece ekinde ÖSYM'ye ulaştırılacak sağlık raporu bulunan (özürlü adaylara ait) Aday Başvuru Formları rapor ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır.

4. İnternetle bireysel başvurular

2010-2011 yıllarında yapılan KPSS sınavlarından en az birine bir başvuru merkezinden ve lisans düzeyinde başvuran adaylardan Aday Başvuru Formunun "ÖĞRENİM BİLGİLERİ" alanlarında değişiklik bulunmayanlar ("eski" adaylar), başvurularını isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla kendileri yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM'nin İnternet adresinde "BAŞVURULAR" başlıklı alana T.C. Kimlik Numaraları ve İnternet erişim şifreleri ile girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda mevcut bilgilerini kontrol edip gerekli düzeltmeleri yaparak başvurularını tamamlamaları gerekir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların, Aday Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünü yazıcıdan alıp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamaları gerekir. İnternet'le bireysel başvuru yapacak olan özürlü adaylar da sağlık raporlarını Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekinde başvuru süresi içerisinde ÖSYM'ye ulaştırmak zorundadır.

Başvuru işlemlerini İnternet üzerinden kendileri yapacak olan adaylardan, başvuru ekranındaki fotoğrafı ile bugünkü görünümü arasında, tanınmalarını güçleştirecek derecede fark bulunanlar ile İnternet'teki başvuru ekranında fotoğrafı bulunmayanlar başvurularını mutlaka başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların fotoğraflarında değişiklik yapma istekleri kabul edilmeyecektir.

5. Postayla başvurular

Başvuruların yapılacağı tarihler arasında sürekli hastalık, sürekli tutukluluk veya sürekli yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) gibi bir nedenle başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar, aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Başvuru süresi içinde

ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez.

¦ Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2012-KPSS Lisans Aday Başvuru Formu

¦ Ağır hasta adayların, başvurma süresince başvuru merkezine gidemeyecek durumda olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu

¦ Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten resmî bir belge

¦ Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belge

¦ Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)

¦ Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)

¦ Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu

2.3 İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ

Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifre bu yolla sadece bir kez edinilebilir. Bu şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Bu şifre ile adaylar, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr ve http://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Başvuru Merkezleri olan Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ile ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 2.00 TL hizmet ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Tutuklu veya zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise bulundukları cezaevi müdürlüklerinin veya askerî birlik komutanlarının resmî yazı ile müracaat etmesi hâlinde, adayın ismine düzenlenmiş, kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.

2.4 ADAY BAŞVURU FORMU

Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Form; dolma kalem veya tükenmez kalemle, büyük harflerle doldurulacaktır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI

T.C. vatandaşları bu bilgi alanına 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır.

K.K.T.C. uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan tanıtım numarasını edinmek için ÖSYM internet sayfasındaki "Y.U.Numarası Edin" başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Forma yazacaklardır.

2. ADI

3. SOYADI

4. BABA ADI

5. ANNE ADI

6. DOĞUM TARİHİ

7. CİNSİYETİ

8. DOĞUM YERİ

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

10. UYRUĞU

T.C. uyruklular, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlarla bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular "T.C." seçeneğini işaretleyeceklerdir. Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler. Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler "Yabancı Uyruklular" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

11. ÖĞRENİM DURUMU

12. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK ÜNİVERSİTE

Adaylar, lisans düzeyinde mezun olacakları veya oldukları üniversitenin kodunu Tablo-3'ten bulacak ve bu kodu ilgili alana yazacaklardır.

13. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMI

Adaylar mezun olacakları veya oldukları lisans programının kodunu Tablo-4'ten bulacak ve bu programın kodunu ilgili alana yazacaklardır.

14. MEZUNİYET TARİHİ

Formun doldurulduğu tarihte mezun durumda olmayan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Mezun durumda bulunan adaylar bu alana lisans programından mezun oldukları tarihi yazacaklardır.

15. SINAVIN HANGİ OTURUMUNA KATILACAĞI

Sınavın hangi oturumuna girileceği, Aday Başvuru Formunun bu alanına işaretlenecektir. Tüm adaylar, Cumartesi sabah oturumuna girmek ve sınavın birinci kısmı olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar. Cumartesi sabah oturumundaki Yabancı Dil Testinin alınması isteğe bağlıdır. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, sınavın Cumartesi öğleden sonraki oturumuna da girmek zorundadırlar. Adayların Pazar günkü oturumlara girmeleri isteğe bağlıdır. Adaylar, Cumartesi sabah oturumu dışındaki oturumlardan hangilerine katılacaklarını bu alanda belirteceklerdir. Adaylar işaretledikleri oturumlara göre bina ve salonlara atanacaklarından, sınava girilecek oturum mutlaka işaretlenmeli, girilmeyecek oturumlar boş bırakılmalıdır. Adayların, sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar vermeden önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri ve sınavın hangi oturumuna girmelerinin gerekli olduğunu belirlemeleri kendi yararlarına olacaktır.

Adaylar, başvuru işlemini tamamladıktan sonra oturum değişikliği isteklerini 2 Mayıs 2012 tarihine kadar ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kendileri yapabileceklerdir. Ancak başvuruda belirttiği oturumlara ekleme yapmak isteyen adayların, ekleme yapmak istediği her oturum için fark olarak 20,00 TL. ücreti başvuru süresi içerisinde bankaya yatırmaları gerekmektedir.

16. YABANCI DİL SINAVINA GİRME DURUMU

Adaylar, aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olanı işaretleyeceklerdir.

? Yabancı Dil Sınavına girmeyeceğim

? Yabancı Dil Sınavına girmek istiyorum

17. YABANCI DİL SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN SINAV YABANCI DİLİ

Yabancı Dil sınavına girecek adaylar bu alanda kendilerine uygun seçeneği işaretleyeceklerdir. Yabancı Dil Sınavında adaylar, başvuruda işaretledikleri yabancı dilden sınava gireceklerdir.

18. SINAV MERKEZLERİ

Sınav merkezleri ve kodları, "Sınav Merkezleri ve Kodları" listesinde gösterilmiştir. Adaylar, Aday Başvuru Formunun 1. Tercih alanına, kendi adres ilini sınav merkezi tercihi olarak yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. 2. Tercih olarak seçilebilecek sınav merkezleri de sistem tarafından, adayın adres iline en yakın sınav merkezlerinden biri olarak sınırlandırılmıştır. Bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden biri yazılabilecektir. ÖSYM, gerektiğinde sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Fazla tercih edilmesi nedeniyle kapasitesi dolan, az tercih edilmesi nedeniyle kapasitesi dolmayan veya iptal edilen sınav merkezini tercih eden adayların bir kısmı, kapasitesi dolmayan diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM'ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda bulunan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir.

19. YAZIŞMA ADRESİ

Adres yurt dışındaysa il trafik kodu yerine KKTC için 90, yurt dışı için 91 yazılacaktır.

20. TELEFON NO

21. E-POSTA ADRESİ

22. ÖZÜR DURUMU BİLGİLERİ

Bu alanı, sınava özürlü aday olarak başvuran adaylar dolduracak, diğer adaylar ise boş bırakacaktır. Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar Açıklama kısmına "Tekerlekli sandalye ile sınava girmek istiyorum." yazacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylar sağlık raporlarını ÖSYM'ye ulaştırmalıdırlar.

23. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ

24. ADAYIN İMZASI

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

010 ? Adana 290 --- Gümüşhane 530-- --Rize
020 ---- Adıyaman 300 --- Hakkâri 540-- --Sakarya - Adapazarı
030 ---- Afyonkarahisar 310 ---- Hatay - Antakya 550-- --Samsun
040 ---- Ağrı 320 ---- İsparta 560-- --Siirt
050 ---- Amasya 330 ----Mersin- lçel 570-- --Sinop
061 ? Ankara-Altındağ-Mamak 341 ----İstanbul - Kadıköy 580-- --Sivas
062 ---- Ankara-Çankaya 342 ----İstanbul - Üsküdar 590-- --Tekirdağ
063 ---- Ankara-Kuzey 343 ----İstanbul - Beyoğlu 600-- --Tokat
  ( Keçiören/Yenimahalle/ 344 ----İstanbul - Beyazıt 610-- --Trabzon
  Etimesgut/Sincan ) 345 ----İstanbul - Avcılar 620-- --Tunceli
070 ---- Antalya 351 ----İzmir-Güney 630-- --Şanlıurfa
080 ---- Artvin   ( Konak/Balçova/Buca/ 640-- ?Uşak
090 ---- Aydın   Gaziemir ) 650-- -Van
100 ? Balıkesir 352 ---- İzmir-Kuzey 660-- --Yozgat
110 ? Bilecik   (Karşıyaka/Bornova/Çiğli) 670-- --Zonguldak
120 ? Bingöl 360 ---- Kars 680-- --Aksaray
130 ? Bitlis 370 ---- Kastamonu 690-- --Bayburt
140 ? Bolu 380 --- Kayseri 700-- --Karaman
150 ? Burdur 390 ----Kırklareli 710-- --Kırıkkale
160 ? Bursa 400 ----Kırşehir 720-- --Batman
170 ? Çanakkale 410 ----Kocaeli - İzmit 730-- ?Şırnak
180 ? Çankırı 420 ---- Konya 740-- --Bartın
190 ? Çorum 430 ---- Kütahya 750-- --Ardahan
200 ---- Denizli 440 ---- Malatya 760-- --Iğdır
210 ? Diyarbakır 450 ----Manisa 770-- --Yalova
220 ---- Edirne 460 ---- Kahramanmaraş 780-- --Karabük
230 ---- Elâzığ 470 ----Mardin 790-- --Kilis
240 ---- Erzincan 480 --- Muğla 800-- --Osmaniye
250 ---- Erzurum 490 --- Muş 810-- --Düzce
260 ---- Eskişehir 500 ----Nevşehir 900-- --Lefkoşa
270 ---- Gaziantep 510 ----Niğde    
280 ---- Giresun 520 --- Ordu    

 

2. 5 ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER

Adaylar, http://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilirler. Bu İnternet adresinde adayların yapabileceği işlemler şunlardır:

a) Bireysel başvuru yapma

b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme

c) ÖSYM'nin belirleyeceği tarihlerde bazı başvuru bilgilerini değiştirme

ç) Sınava Giriş Belgesi edinme

d) Sınav/yerleştirme sonuç bilgilerini öğrenme

e) Tercih yapma

f) Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve cevap anahtarını görüntüleme

2.6 BAŞVURU TAMAMLANDIKTAN SONRA ADAY BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK İSTEKLERİ Kimlik bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar

Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS'te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

İnternet üzerinden bilgi değişikliği yapma süresi sona erdikten sonra herhangi bir nedenle (evlenme, boşanma, mahkeme kararı vb.) kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, ÖSYM kayıtlarındaki kimlik bilgisi düzeltme istekleri kabul edilmez. Bu adaylar, söz konusu değişiklikleri gösterir resmî belgeyi, atanmak üzere başvuracakları kurum ya da kuruluşa ibraz etmelidirler.

Öğrenim bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar

Başvurudan sonra, mezun olunan program bilgilerinde yanlışlık veya değişiklik olan adaylar bu isteklerini belirten dilekçelerine mezuniyet bilgilerini gösterir diploma veya benzeri onaylı belgelerinin bir suretini de eklemelidirler. Ekinde, söz konusu belge bulunmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Adayların "mezuniyet tarihi" bilgisi yerleştirme işlemlerinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle mezuniyet tarihi bilgisi hatalı olan adaylar bu değişikliği, ileriki tarihlerde ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerine başvuru esnasında İnternet üzerinden doğru tarihi girmek suretiyle kendileri yapacaklardır. Adayların mezun olunan üniversite bilgisi yerleştirme işlemlerinde kullanılmamaktadır. Bu nedenle Merkezimize gönderilen "mezuniyet tarihi" ve "mezun olunan üniversite" değişikliğine ilişkin dilekçeler işleme alınmayacaktır

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra mezuniyet bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adayların bu bilgileri ÖSYM kayıtlarına yansıtılır. Ancak adayların sınav sonuç bilgileri üzerinde düzeltme istekleri kabul edilmez. Bu durumdaki adayların, mezuniyet bilgilerini gösterir resmî belgeyi atanmak üzere başvuracakları kurum ya da kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sınava ilişkin bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar

Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav merkezi tercihlerini, sınavda yabancı dil testi alıp almayacaklarını, eğer alacaklarsa sınava girecekleri yabancı dili ve ayrıca sınavda katılacakları oturumları 2 Mayıs 2012 tarihine kadar ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden değiştirebileceklerdir.

Başvuruda belirttiği oturumlara ekleme yapmak isteyen adayların, ekleme yapmak istedikleri her oturum için fark olarak 20,00 TL ücreti başvuru süresi içerisinde bankaya yatırmaları, daha sonra da sistem üzerinden ekleme yapmaları gerekmektedir.

İletişim bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar

Başvurudan sonra adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgilerinde değişiklik meydana gelen adaylar bu değişiklikleri 2 Mayıs 2012 tarihine kadar ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapmak suretiyle kendileri yapacaklardır.

3. S I N A V

3.1 SINAV OTURUMLARI

Sınav; Cumartesi ve Pazar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Cumartesi sabah oturumu hariç, bir oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Cumartesi sabah oturumunda, önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı verilecek, bu testlerin cevaplama süresi sonunda cevap kâğıtları ve test kitapçıkları toplandıktan sonra da Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara başvuruda işaretlemiş oldukları yabancı dile ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdı verilecektir.

Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin cevaplandırılacağı birinci bölümün süresi iki saat (120 dakika), Yabancı Dil Testinin cevaplandırılacağı ikinci bölümün süresi bir saat (60 dakika); Cumartesi öğleden sonra oturumunun süresi iki buçuk saat (150 dakika), Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarının süresi ise üç buçuk saat (210 dakika) olacaktır.

3.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda oturumlara göre uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir.

  Sınavda Uygulanacak Testler
Cumartesi Cumartesi Pazar Pazar
Sabah Öğleden Sonra Sabah Öğleden Sonra
Genel Yetenek Eğitim Bilimleri Hukuk Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Kültür   İktisat Ekonometri
Yabancı Dil   İşletme İstatistik
    Maliye Kamu Yönetimi
    Muhasebe Uluslararası İlişkiler

3.3 ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2012-KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Adaylar başvurdukları her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile sınav tarihinin on gün öncesinden başlamak üzere ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Bu belge olmadan sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturuma girmek mümkün değildir. Adayların sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeleri sınav günü kendilerine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar İnternetten edinebileceklerdir. Adaylar İnternetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ancak belgenin arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınavda yabancı dil testi alacak adayların Cumartesi Sabah Oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi üzerinde sınava hangi yabancı dilden gireceği yazacak, yabancı dil testi almayacak adaylarda bu alan boş bırakılacaktır.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT:

Adayların sınava girebilmesi için ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportlarının da yanlarında bulundurması zorunludur. Sadece zorunlu askerlik görevini ifa edenler ve askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi

geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Bir aday, bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Yöneticilerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

Sınavların yapıldığı binalara girişte, adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

3.4 SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar, sınav salonuna sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanları/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların kimlik kontrollerini tek tek yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde kalem, silgi, şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra ilgili oturuma ait soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında "Soru Kitapçık Numarası'' alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Salon görevlileri adayın yazıp kodladığı bu bilgileri kontrol edecek ve adayın soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki "Salon görevlisinin imzası" alanını imzalayacaklardır.

Sınav başladıktan sonra adayların her oturuma ait sınav süresinin ilk %'ü tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınav süresinin ilk %'ü tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.

Genel Yetenek Genel Kültür Testinden sonra Yabancı Dil Testini alan adayların bulunduğu sınav salonlarında; Genel Yetenek Genel Kültür Testi süresince, Yabancı Dil Sınavı Testinin ise ilk 15 ve son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkması yasaktır.

Yabancı Dil Testi uygulanan salonlarda bu teste geçilirken ara verilmeyecek, bu teste ait cevap kâğıdı dağıtılacak, cevap kâğıdı ile ilgili işlemler bittikten sonra başvuruda işaretlemiş olduğu yabancı dilin soru kitapçığı adaylara verilecektir. Adaylar, soru kitapçığı numarasını Yabancı Dil Cevap Kâğıdı üzerinde ilgili alana işaretleyeceklerdir. Soru kitapçığı üzerindeki bilgiler doldurulduktan sonra sınavın bu bölümü başlatılacaktır.

İlgili oturum için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir.

Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin süresi bittikten sonra soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve koruma altına alınarak paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır.

Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilir ve gerekli gördükleri takdirde Sınava Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.

3.5 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Adayların sınav binalarına,

¦ çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,

¦ cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

¦ silah ve benzeri teçhizatla,

¦ kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla

gelmeleri (Bu araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır.); sınav süresince;

¦ konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları,

¦ birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

¦ sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM tarafından geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı veya tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekir.

Sınavın her oturumunun bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutursa aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak cevap kâğıdı ile soru kitapçığının eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır. ÖSYM'de her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılır.

Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun'a göre işlem yapılır. Konu ile ilgili olarak Kanun'un ilgili maddesinde yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

"Ceza hükümleri MADDE 10 -

(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;

a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,

b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,

c) Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,

kişi; fiilî daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiilî daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.

(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir."

3.6 SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI

Cumartesi sabah oturumu hariç her oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacak ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini Salon Başkanından istemelidir. Her soru kitapçığının "SORU KİTAPÇIK NUMARASI" farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?

Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarına her adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı basılı olacaktır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdının kendilerine ait olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday, salon başkanına başvurarak kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını edinecektir. Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaklardır. Adaylar tarafından cevap kâğıdına kodlanan soru kitapçık numarası salon görevlileri tarafından kontrol edilerek adayın soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde onaylanacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.

Her aday sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgisinin bulunduğu (kendisine ait) cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Kendisine ait cevap kâğıdını kullanmayan, başka bir adaya ait cevap kâğıdında işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Cevaplar işaretlenirken cevap yerinin dışarıya taşırılmadan tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.

3.7 DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, doğru veya yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testi cevaplayan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladıkları kabul edilerek değerlendirme yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

30 [ 2 (ASP - X ) - S]

KPSS Puanı = 70 + --------------------------------------------

[2 ( B - X )] - S

Kısaltmalar

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı ASP : Ağırlıklı standart puan X : ASP dağılımının ortalaması S : ASP dağılımının standart sapması B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

DİKKAT: Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine ve Yabancı Dil Testini alıp almayacaklarına karar verirken Tablo-2'yi göz önünde tutmalıdırlar. Bir KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap vermemiş olan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır. Adayların bu durumu bilerek hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlerde doğru veya yanlış en az bir soruya cevap vermeleri uygun olacaktır.

3.8 SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

4. B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

4.1 B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans ile önlisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan 2012-KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu, yaş ve cinsiyet gibi genel ve özel şartlar aranabilecektir.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı ÖSYM'nin İnternet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro ve/veya sözleşmeli pozisyonlar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

DİKKAT:

Adaylar tarafından ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığından, Lisans/Önlisans düzeyinde ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan/alınacak alan/program denklik kararları, tüm ilgililere duyurulabilmesi için, muhakkak suretle KPSS tercih işlemleri başvuru tarihinden önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilmelidir. Aksi halde, KPSS tercih işlemleri sırasında veya sonrasında bildirilecek denklik kararları, bir sonraki KPSS tercih işlemlerinde dikkate alınacaktır.

4.2 B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmayan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca ataması yapılmayacaktır. Yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye İnternet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır.

Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına İnternet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

4.3 B GRUBU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır.

Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

İlgili Yönetmelikte yapılan değişiklik gereği; 2012-KPSS sonrası gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerinde tercihleri çerçevesinde merkezî yerleştirme kılavuzlarında yer alan herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen tüm adaylar, bu sınavın geçerlilik süresi içerisinde ÖSYM tarafından yapılacak B Grubu Kadrolara yerleştirmelerde 2012-KPSS sonucunu yeniden kullanamayacaklardır. (Bu düzenleme, yerleştirilen adaylardan; ataması yapılan, niteliklerinin kontrolü için ilgili kuruma hiç başvurmayan ve başvurup niteliklerinin tutmadığı tespit edilen tüm adayları kapsamaktadır.)

5. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru sırasında verdiği bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN (İŞKUR) İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK İSTEYEN ADAYLARA

DUYURU

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal, özürlü ve eski hükümlü işçi ihtiyaçları "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde KPSS sonuçlarına göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanacaktır.

Normal, özürlü ve eski hükümlü işçilere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak işgücü taleplerinin İŞKUR tarafından www.iskur.gov.tr web sayfasında, Kurum ilan panolarında adaylara duyurulacak ve bu duyuru üzerine durumu iş gücü taleplerinde belirtilen şartlara uygun olan adaylar (normal iş gücü taleplerinde en az 60 puan almış olmaları gerekir. Özürlü ve eski hükümlülerde puan barajı bulunmamaktadır.) kimlik numaraları ile İŞKUR İl ve Şube Müdürlüklerine şahsen başvurarak veya Kurum web sayfasından www.iskur.gov.tr üye olmak suretiyle kayıt yaptırarak duyuruda belirtilen süre içersinde başvuracaklardır. Adayların başvuruları olmaksızın doğrudan işe yerleştirilmelerinin söz konusu olmayacaktır.

Merkezî sınavda başarılı olma, kamu kurum ve kuruluşlarının daimî işçi kadrolarına alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının, girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, millî savunmaya karşı suçlardan, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alacak "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).

KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alacak "kadroları" tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:

Özürlü statüsündeki adayların, ("Devlet memuru olabilir" ibareli sağlık raporu almaları kaydıyla) KPSS'ye girmelerinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri hâlinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun'un 53'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezî Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik'te özürlü memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup bu suretle istihdam edilecek özürlüler için ÖSYM tarafından yapılacak Özürlü Memur Sınavı (ÖMSS) ve bu sınavın sonuçlarına göre yerleştirme yapılacaktır.

        Genel Yetenek    
  Yaklaşık Ağırlığı     Yaklaşık Ağırlığı    
1) Türkçe   %50 2) Matematik   %50
  a) Sözcük bilgisi %5   a) Sayılarla işlem yapma %10  
  b) Dil bilgisi %10   b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma %10  
  c) Anlatım özellikleri %5   c) Problem çözme %20  
  d) Okuduğunu anlama %30   d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma %5  
        e) Tablo, grafik okuma ve yorumlama %5  
        Genel Kültür    
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %40 3) Temel Yurttaşlık Bilgisi   %15
  a) III. Selim'den itibaren Türk inkılabını   a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku,    
  hazırlayan etkenler %5   devletler umumi ve özel hukuku %5  
  b) Ulusal Kurtuluş Savaşı %10   b) Anayasa %5  
  c) Atatürk ilke ve inkılapları %15   c) İdare %5  
  d) Atatürk dönemi: İç olaylar     4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve    
  ve dış politika %10   Güncel Sosyoekonomik Konular   %5
2) Türkiye Coğrafyası   %30 5) Türk Kültür ve Medeniyetleri   %10
  a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %5   a) Selçuklular ve önceki dönem %5  
  b) Türkiye'nin beşerî özellikleri %5   b) Osmanlılar dönemi %5  
  c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %20        
        Yabancı Dil    
Almanca, Fransızca, İngilizce          
1) Sözcük ve Dil Bilgisi   %40 2) Çeviri   %13
        3) Okuduğunu Anlama   %47
        Eğitim Bilimleri    
1) Eğitim Psikolojisi   %50 2) Program Geliştirme ve Öğretim   %35
  a) Gelişim psikolojisi %10   a) Program geliştirme %10  
  b) Öğrenme psikolojisi %25   b) Öğretim metotları %25  
  c) Ölçme ve değerlendirme %15   3) Rehberlik   %15
        Hukuk    
1) Anayasa Hukuku   %10 5) Borçlar Hukuku   %15
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı   %15 6) Ticaret Hukuku   %15
3) Ceza Hukuku   %15 7) İcra ve İflas Hukuku   %15
4) Medeni Hukuk   %15      
        İktisat    
1) İktisadi Doktrinler Tarihi   %5 5) Uluslararası İktisat   %10
2) Mikro İktisat   %30 6) Kalkınma-Büyüme   %10
3) Makro İktisat   %25 7) Türkiye Ekonomisi   %10
4) Para-Banka-Kredi   %10      
        İşletme    
1) Temel Kavramlar   %10 4) Pazarlama Yönetimi   %20
2) İşletme Yönetimi   %25 5) Finansal Yönetim   %20
3) Üretim Yönetimi   %25      
      Maliye  
  Yaklaşık Ağırlığı Yaklaşık Ağırlığı
1) Maliye Teorisi %10 5) Bütçe %15
2) Kamu Gelirleri %15 6) Vergi Hukuku %15
3) Kamu Giderleri %15 7) Maliye Politikası %15
4) Kamu Borçları %15    
      Muhasebe  
1) Genel Muhasebe %70 3) Ticari Aritmetik %10
2) Mali Tablolar Analizi %15 4) İhtisas Muhasebesi %5
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  
1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55 2) Çalışma Ekonomisi %30
  a) İş hukuku ve teorisi %20   3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15
  b) Sosyal güvenlik hukuku      
  ve teorisi %25      
  c) Sosyal politika %10      
    Ekonometri  
1) Ekonometrik Tahmin veTahmin Ediciler %15 4) İçsel Bağıntı Sorunu %15
2) Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve   5) Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları %10
  İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, 6) Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi  
  Hipotez Testleri %15 Dağıtılmış Değişkenler %10
3) Kukla Değişkenler ve Bağımlı   7) Eşanlı Denklem Sistemleri %15
  Değişkenin Öngörüsü %10 8) Zaman Serisi Modellemesi %10
      İstatistik  
1) Olasılık ve Stokastik Süreçler %15 6) Uygulamalı İstatistik %15
2) Matematiksel İstatistik %15 7) Zaman Serileri % 5
3) Yöneylem Araştırması % 5 8) Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10
4) Çok Değişkenli Analizler %10 9) Örnekleme %10
5) Parametrik Olmayan Testler % 5 10) Regresyon Analizi %10
    Kamu Yönetimi  
1) Siyaset Bilimi %15 6) Sosyoloji %5
2) Anayasa %15 7) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze  
3) Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası %20 Siyasi Olaylar ) %10
4) Yönetim Hukuku %20    
5) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15    
    Uluslararası İlişkiler  
1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %20 4) Uluslararası Güncel Sorunlar %15
2) Uluslararası Hukuk %25 5) Uluslararası Örgütler %10
3) Siyasi Tarih %15 6) Türk Dış Politikası %15

KPSS Puan türü ve bölüm kodlarını görmek için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz