Mecburi Hizmetin Ayrıntıları

Tabip ve uzman tabiplerin Devleti tercih etmemesi üzerine Sağlık Bakanlığınca mecburi hizmet yeniden getirilmektedir. Mecbu hizmet, Devlette çalışmayan tabip ve uzman tabiplerin mesleklerini icra etmemesini öngörmektedir. Mecburi hizmet ile tüm ilçeler 6 gruba ayrılmakta ve 200 ile 500 gün arasında görev yapılması şartı getirilmektedir. Ayrıntılar için tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2005 00:47, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MECBURİ HİZMET İLÇELERDE TAMAMLANACAK

Tabip ve uzman tabiplere getirilecek olan mecburi hizmetin ilçelerde tamamlanması öngörülmektedir. İlçeler için de Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yayınladığı ilçelerin sosyo ekonomik gelişmişlik sıralaması esas alınacaktır. Bu sıralamayı görmek için tıklayın.

İlçelerde öngörülen mecburi hizmet süreleri şu şekildedir:

Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 200,
Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 250,
Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 300,
Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe merkezlerinde 350,
İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe merkezlerinde 400,
Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe merkezlerinde 450,
Birinci grup ilçe merkezlerinde 500,

MECBURİ HİZMET NASIL YERİNE GETİRİLECEK?

Mecburi hizmet görevi memur veya sözleşmeli olarak yerine getirilebilecektir. Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazaret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilir.

KİMLER MECBURİ HİZMETE TABİ OLACAK?

Dün yayımladığımız kanun teklifi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonunda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Bu kanun teklifi bu hafta veya bir sonraki hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülecek daha sonra da Cumhurbaşkanının onayına sunulacaktır. Cumhurbaşkanının uygun görmesi halinde Mecliste kabul edilen kanun Resmi Gazetede yayımlanacak ve yürürlüğe girecektir.

İşte mecburi hizmet Kanunun yürürlüğe gireceği yani Resmi Gazetede yayımladığı gün tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanları kapsayacaktır. Bu düzenleme hali hazırda çalışanları kapsamamaktadır.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimi tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç 2 ay içinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilan edilecektir. Bu ilan tabligat yerine geçecektir.

GÖREV YERİ SEÇİÖİNDE TERCİH HAKKI OLACAKTIR

Eş durumu ve sağlık mazareti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek sureti ile, kurayla belirlenir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilanını müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele 20 gün süre verilir. Devlet hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar. Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile, başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz.

MECBURİ HİZMET TAMAMLANMADAN ASİSTANLIK VEYA YANDAL ASİSTANLIK SINAVLARINA KATILINABİLİR

Tabipler Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan asistanlık veya yandan asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Eksik kalan devlet hizmeti yükümlülüklerini, uzman tabip veya yandal uzmanı olarak yapacakları Devlet hizmeti yükümlülüğüne ilave etmek suretiyle yerine getirirler. Ancak, birden fazla uzmanlık veya yandal uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır. Asistanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi ile askerlikte geçen süreler Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılmaz.

DİĞER AYRINTILAR

Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, mazaret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamaz. Ancak deprem gibi olağanüstü hallerde geçici olarak bir ayı aşmamak üzere görevlendirilebilir. Mazaret, zorunluluk halleri veya tabip iken eksik kalan yükümlülüğünü uzman tabip olarak tamamlama gibi nedenlerle başka yere atanan personelin kalan yükümlülük süreleri, eski ve yeni görev yeri hizmet sürelerinin oranına göre belirlenir.

Sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi fesh edilenler, yükümlülüklerinin geri kalan kısmını Devlet memuru olarak tamamlarlar.

Devlet memuru veya sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.

Bu Habere Tepkiniz