2004 Yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metninin Değerlendirilmesi

2004 yılı toplu görüşmelerinde 50 maddelik bir mutabakata varılmış ve bu konu tarafların imzasıyla kayıt altına alınmıştır. Ancak, siyasi irade adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından parafe edilen bu mutabakat metnine uyulmamış ve sadece 13 maddeye ilişkin düzenleme yapılmıştır. Diğer taraftan, 2005 yılı toplu görüşmelerinin geçen hafta yapılan ilk toplantısında bu olayın değerlendirilmesi amacıyla bir komisyon raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan raporu görmek için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2005 17:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
KABUL EDİLEN KONULAR YAPILACAĞI BEYAN EDİLEN YASAL DÜZENLEMELER YAPILAN DÜZENLEMELER
ATAMA VE NAKİL
1-(KISMEN) Kendileri, eş ve çocukları doktor gözetiminde olanlar ile sakat ve fiziksel engelli olanların sağlık kurulu raporuna göre durumlarına uygun yer ve kadrolara atanması,
2-(DÜZENLENMEDİ) Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,
3--(DÜZENLENMEDİ) Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,
1, 2 ve 3' üncü maddelerde sıralanan sorunların çözülmesi için atama ve yer değiştirme genel yönetmeliği ile kurumların atama ve yer değiştirme yönetmelikleri değiştirilecektir.

07.07.2005 tarihinde kabul edilen özürlülere ilişkin kanunla 657 sayılı yasaya ek 39. madde eklenmiştir.

EK MADDE 39. ? Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır .

4-(DÜZENLENMEDİ) Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması, 657 Sayılı kanunun 73. maddesi değiştirilerek karşılıklı yer değiştirmelerde İdarenin takdir yetkisi kaldırılacaktır.  
5-(KISMEN) Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmetiçi eğitim ile isteğe bağlı olanlar hariç, geçici görevlendirmelerin 1 yılda 2 ayı geçmemesi, Geçici görevlendirme ve vekaleten atamaların amacı dışında kullanılması bir uygulama sorunudur. Amacı dışında kullanılmasını engellemek için geçici görevlendirme ve vekaleten atamaya süre sınırlaması getirilmektedir. Bunun için 657 sayılı Kanunun Ek: 8 ve 9' uncu maddelerinde değişiklik yapılacaktır. Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile farklı olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olma hali hariç, kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmelerinin, bir yılda toplam 2 ayı geçmemesine özen gösterilecektir.
6--(DÜZENLENMEDİ) Üst düzey yöneticilerin üzerinde birden fazla yönetim kurulu üyeliği görevi bulunmaması, 631 Sayılı KHK ile parasal açıdan düzenleme yapılmış olmasına karşın birden fazla yönetim kurulu üyeliğinin engellenmesi için bir genelge çıkarılacaktır  
7--(DÜZENLENMEDİ) Bir görevin vekaleten yürütülmesi ihtiyacını doğuran sorunun, atama ve görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde ele alınması, Bu konuda bir başbakanlık genelgesi yayınlanacaktır.  
8-(DÜZENLENDİ) Açıktan vekil olarak atanan imam hatiplilerin asaleten atanmaları hususunun Bakanlar Kurulu'na sunulması, İlk defa devlet memuriyetine alınacaklar ile ilgili yönetmelik değiştirilerek vekil imamların asaleten atanabileceğine dair hüküm eklenecek ve serbest kadro adedi ile ilgili bütçe yasasında düzenleme yapılarak Vekil İmam- Hatiplerin ataması yapılacaktır. 5338 sayılı kanunla gerçekleşti
9-(KISMEN) Görevinden çekilen ya da çekilmiş sayılanlar ile memnu hakların iadesi kararı alanların durumlarına uygun kadrolara hizmet ihtiyacı ve bütçe imkanları çerçevesinde öncelikle atanması hususunda genelge yayımlanması, 657 sayılı kanunun 92 ve 97. maddelerinde düzenleme yapılacak ve bütçe kanunu ile serbest bırakılacak kadrolar buna göre düzenlenecektir . Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile farklı olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir Görevinden çekilen ya da çekilmiş sayılanlar ile memnu hakların iadesi kararı alanlardan (işledikleri fiilleri suç olmaktan çıkarılanlar ile 4809 sayılı Kanun hükümleri uyarınca cezaları ertelenen ve mahkumiyeti vaki olmamış sayılanlar dahil) memuriyete dönmek isteyenlerin talepte bulunmaları halinde, durumlarına uygun kadrolara kurumların ihtiyacı, hizmet gerekleri ve bütçe imkanları çerçevesinde ilgili mevzuatına göre atanması sağlanacaktır.
10-(DÜZENLENMEDİ Kadro ve görev dışında bir işte çalıştırılma konusunda karşılaşılan sıkıntıların Başbakanlık Genelgesi ile düzenlenmesi, Başbakanlık genelgesi ile yaşanan aksaklıklar giderilecektir.  
11-(DÜZENLENMEDİ) Kamuya ait acil yardım (ambulans) ve itfaiye vb. araçlarının, kasko sigortasına tabi tutulması suretiyle, bu araçları kullanan kamu personelinin ortaya çıkan hasarlardan dolayı tazminat ödemesinin önüne geçilmesi, 657 sayılı kanunun 12. maddesinde düzenleme yapılacaktır.  
SİCİL VE DİSİPLİN
12-(DÜZENLENMEDİ)
"Sicil"kavramının "Personel Değerlendirme Formu"na dönüştürülmesi ve yıl sonunda personele bildirilmesi,
13-(DÜZENLENMEDİ) Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek komisyon kurulması konusunda Avrupa Birliğindeki uygulamalara bakılarak değerlendirme yapılması,
657 sayılı kanunun 110, 121 inci maddesi ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nde değişiklik yapılacaktır.  
14(DÜZENLENMEDİ)- Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin yeniden tanımlanması, 657 sayılı kanunun 125 inci maddesi ve ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılacaktır.  
15-(DÜZENLENDİ) Disiplin cezası vermeye yetkili kurullarda memurun bağlı bulunduğu sendikanın temsilcisinin bulunması konusunda Avrupa Birliği uygulamasına bakılarak değerlendirme yapılması, 657 sayılı kanunun 126 ıncı maddesi ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nde değişiklik yapılacaktır 21.07.2005 tarihli Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile konu düzenlenmiştir. ????..Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir.?
16-(DÜZENLENMEDİ) Disiplin cezalarında tanınan savunma süresinin ilgilinin isteği üzerine 7 gün uzatılabilmesi, 657 sayılı kanunun 130 uncu maddesi ile disipline ilişkin hükümler ve disiplin kurulları ile disiplin amirleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılacaktır.  
17- (DÜZENLENMEDİ) Uyarma ve kınama cezalarına da yargı yolunun açılması ve tüm disiplin cezalarına itirazın disiplin kurullarına yapılması, 657 sayılı kanunun 125. maddesinde ve değişiklik yapılacaktır .  
18-(DÜZENLENMEDİ) Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10 yıllık sürelerin, 3 ve 6 yıla indirilmesi, 657 sayılı kanunun 133 üncü maddesinde değişiklik yapılacaktır.  
19(DÜZENLENDİ )Görevden uzaklaştırma uygulamasındaki aksaklıkların Başbakanlık Genelgesi ile giderilmesi, Başbakanlık genelgesi düzenlenecektir. Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile aşağıdaki gibi düzenlenmiştir Kamu görevlisi hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri, ancak ilgili personelin yürütmekte olduğu görevin yürütülen soruşturmayı etkileyeceği yönünde açık ve güçlü bir ihtimal bulunması halinde uygulanacaktır.
VERİMLİLİK VE EĞİTİM
20- (DÜZENLENDİ) Kurum İdari Kurullarınca verimlilikle ilgili araştırmaların yapılabilmesi, Gerekli mevzuat değişikliği yapılacaktır Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile farklı olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir Kurum idari kurullarınca, kamu hizmetlerinin teknolojik imkanlardan azami ölçüde yararlanılarak verimli ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi hedefine dönük olarak yapılacak araştırma ve diğer çalışmalarda kurumlarca gerekli kolaylık ve katkı sağlanacaktır.
21-(DÜZENLENDİ) Sendikalar tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarında, kurumların eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı yararlanılması, Başbakanlık genelgesi düzenlenecektir. Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile farklı olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Sendika ve konfederasyonlarca düzenlenecek eğitim çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı ilgili sendika ve konfederasyonun yararlanması sağlanacaktır.
22-(DÜZENLENDİ) Hizmet içi eğitim programlarında sendikal haklar ve insan hakları konusuna yer verilmesi, 657 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılacaktır.  
YASAKLAR
23-(DÜZENLENMEDİ) Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi 657 sayılı kanunun 125 ve Ek 20 inci maddesinde değişiklik yapılacaktır  
24-(KISMEN) Basına bilgi ve demeç verme yasağına ilişkin 657 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi için Genelge yayımlanması, 657 sayılı kanunun 15 inci maddesi değiştirilecektir. Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile farklı olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile sendika şubesi, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında, görevleri ile ilgili olmayıp doğrudan yapacakları basın açıklamaları hakkında disiplin soruşturması yapılmayacaktır.
25(DÜZENLENMEDİ )Kamu görevlilerinin grev, siyaset ve toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasaklarının Anayasa ve diğer kanunlarda yapılacak değişiklikler çerçevesinde değerlendirilmesi, Anayasa 54 ve 68 inci maddeleri ile 657 sayılı kanunun 26, 27 ve 125 inci maddeleri ile, . TCK 236. maddesinde değişiklik yapılacaktır. Avrupa Sosyal Şartı'nın 5 ve 6. maddeleri üzerinde Türkiye tarafından konulmuş bulunan çekince kaldırılacaktır .  
26-KISMEN 2911 sayılı Kanun çerçevesinde kamu görevlilerinin toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapma haklarının kullanılmasında gereken özenin gösterilmesi, 2911 sayılı kanunda değişiklik yapılacaktır. Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile farklı olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcilikleri, sendika şubeleri ile sendika ve konfederasyonların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyecekleri toplantı ve gösterilerde gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.
İLERLEME VE YÜKSELME
27-(DÜZENLENMEDİ) Göreve başlayış derece ve kademesindeki farklılıkların giderilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması, 657 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve yönetmeliklerde değişiklik yapılacaktır  
İZİNLER
28-(DÜZENLENMEDİ) Yıllık izin sürelerinde "işgünü" ve kademe esasına göre düzenleme yapılması, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmesi konusunun değerlendirilmesi, 657 sayılı kanunun 102 ve 103 üncü maddelerinde gerekli değişiklik yapılacaktır.  

29-(DÜZENLENMEDİ) Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin 5 güne çıkarılması, 1 inci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de 5 işgünü izin verilmesi,

30- ( DÜZENLENMEDİ) Mevcut 10 günlük mazeret izni süresinin işgününe dönüştürülmesi,

657 sayılı kanunun 104. maddesinde gerekli değişiklik yapılacaktır.  

31- ( DÜZENLENMEDİ) Radyoaktif ışınlara maruz kalan personele verilen izin süresinin 45 güne çıkarılması,

32- ( DÜZENLENMEDİ) Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve doktor raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi kaydıyla 3 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi, gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılması,

657 sayılı kanunun 103. maddesinde gerekli değişiklik yapılacaktır. 657 sayılı kanunun 108. maddesinde gerekli değişiklik yapılacaktır.  
33- ( DÜZENLENDİ) Sendikal izinleri kullanmakta olan personelin mali ve sosyal hak ve yardımlarında kesinti yapılmaması, (sendikal iznini kullanmakta olan personelin ek ders ücretine ilişkin hususun Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme sonucuna göre çözümlenmesi), 4688 sayılı kanunun ilgili maddesinde gerekli değişiklik yapılacaktır. Maliye Bakanlığı'nın 28.02.2005 tarih ve 3385 sayılı yazısı ile sorun çözülmüştür.
34- ( DÜZENLENDİ) Sendikaların genel kurul, başkanlar kurulu, denetim ve disiplin kurulu toplantılarına kurul delege ve üyesi olarak katılanların idari izinli sayılması, 4688 sayılı kanunun ilgili maddesinde gerekli değişiklik yapılacaktır. Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile farklı olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Sendikanın ve konfederasyonun merkez ve şubelerinde yönetim, denetim, disiplin ve başkanlar kurulu toplantılarına katılacak ilgili kurul üyeleri ile genel kurul toplantılarına katılacak olan söz konusu kurul üyeleri ve delegeler, sendikanın veya konfederasyonun toplantı yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla toplantı süresince kurumlarınca idari izinli sayılacaklardır.
35- ( DÜZENLENDİ) Nöbet ücreti ödenmesine ilişkin konularla sağlık hizmeti yürüten icapçılara nöbet ücreti verilmesi konusunun Maliye Bakanlığınca ilgili bakanlıklarla değerlendirilmek suretiyle iyileştirici yönde düzenlenmesi, 657 sayılı kanunun ilgili maddesinde gerekli değişiklik yapılacaktır. 5371 Sayılı yasanın 6. maddesi ile düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline, her bir izin suretiyle karşılanamayan icap nöbeti saati için (her bir icap nöbeti süresi kesintisiz oniki saatten az olmamak üzere), yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin %30'u tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek icap nöbeti toplam süresi, aylık yüzyirmi saati geçemez.
36- ( DÜZENLENMEDİ) Din görevlilerinin, ebelerin, posta dağıtıcılarının vb. hafta sonu ve bayram tatillerine ilişkin izin sıkıntılarının giderilmesi konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde teknik çalışmalar yapılması, Gerekli kanuni düzenleme yapılacaktır  
37- ( DÜZENLENMEDİ) Hafta içi ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai sürelerine bir üst sınır getirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması, 657 sayılı kanunun 178 ve Ek 33 üncü maddelerinde değişiklik yapılacaktır .  
38- ( DÜZENLENDİ) Kadın memurlara doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 1 yıl içinde gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi, İlgili mevzuatlarda düzenleme yapılacaktır. Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Kadın memurlara hamileliklerinin 26 ncı haftasından itibaren ve doğumdan sonra 1 yıl süresince gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir.
YÖNETİME KATILIM
39- ( DÜZENLENDİ) Çalışma hayatına ilişkin tasarı ve düzenleme çalışmalarında konfederasyonların önerilerinin alınması, İlgili mevzuatlarda düzenleme yapılacaktır Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile farklı olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, çalışma yaşamını ve kamu personelini ilgilendiren mevzuatın hazırlanmasında, Yüksek İdari Kurulda temsil edilen konfederasyonların önerilerinin alınması hususunda gereken özen gösterilecektir.
40- ( DÜZENLENMEDİ) Sendika ve konfederasyonların, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan kamu görevlileri ile ilgili kurul, komisyon, şura, meclis toplantılarında temsilci bulundurması, İlgili mevzuatlarda düzenleme yapılacaktır  
41- ( DÜZENLENMEDİ) T.C. Emekli Sandığı Yönetim Kuruluna yetkili kamu görevlileri sendikaları konfederasyonunu temsilen bir üyenin atanmasını teminen yasal değişiklik yapılması 5434 sayılı TC Emekli Sandığı kanununda değişiklik yapılacaktır.  
SENDİKAL HAKLAR
42- ( DÜZENLENMEDİ) Toplu sözleşme konusunun Anayasa değişikliği kapsamında değerlendirilmesi, Anayasanın 53 ve 128. maddeleri ile 4688 sayılı kanunda değişiklik yapılacaktır  
43- ( DÜZENLENMEDİ) 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince sendika üyesi olamayacak kamu görevlilerinden hangilerinin sendika üyesi olabileceği konusunda çalışma yapılması, 4688 sayılı kanunun 15. maddesi değiştirilecektir.  
44- ( DÜZENLENMEDİ) Çalışma Bakanlığında daha önce yapılmış bulunan 4688 sayılı Kanunda değişiklik çalışması da referans alınarak bu Kanunda öngörülen Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu, Uzlaştırma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarına ilişkin olarak detaylı bir çalışma yapılması, 4688 sayılı kanun ve konu ile ilgili yönetmelikler değiştirilecektir.  
45- ( DÜZENLENMEDİ) Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde kendilerine hukuki yardım yapılması konusunda ortaya çıkan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile karşılanamayan aksaklıkların giderilmesi, 657 sayılı kanunun ek 31. maddesi değiştirilecektir.  
46- ( DÜZENLENDİ) Kamu kurumlarında sigara içme odalarının açılması, Konu hakkında genelge yayınlanacaktır Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile farklı olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde beş veya beşten fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekanlarda tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanmış, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesinde ise kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişilere idari para cezası verilmesi hükme bağlanmıştır. Mezkûr Kanun hükümlerinin uygulanmasını teminen tütün ve tütün mamullerini kullanan personel için ayrı yerler tahsis edilecek, buralardan sigara içilmeyen bölümlere duman gidişini engelleyecek tedbirler alınacaktır.
47- ( DÜZENLENDİ) Kamu kurumlarında mevcut kreşlerden yararlanmayan memurların çocuklarına doğum tarihinden itibaren iki yıl süreyle "çocuk yardımı"nın bir kat fazlasıyla ödenmesi hususunda Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışma yapılması, 657 sayılı kanunun 191 inci maddesinde gerekli düzenleme yapılacaktır . 2005 yılı bütçe kanunu ve daha sonra 5353 sayılı yasanın 28. maddesinde yapılan yapılan düzenleme ile çocuk için aile yardımı ödeneği, 15.1.2005 tarihinden itibaren 0-6 yaş (72 nci ay dahil) grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı uygulanır.Hükmü getirilmiştir.
48- ( DÜZENLENMEDİ) Posta dağıtıcılarının fiili hizmet sürelerine ilave konusunda çalışma yapılması, 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılacaktır.  
49- KISMEN Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında alabilmesi için bir genelge yayınlanması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması, Konu hakkında genelge yayınlanacaktır. Konu 02.06.2005 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile farklı olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Belediyeler, kendi birimlerinde çalışan kamu görevlilerinin aylıklarının zamanında ödenmesi hususunda gerekli tedbirleri alacaklardır
50 ( DÜZENLENMEDİ) - İş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalıkları açısından personel yasalarında gerekli değişikliklerin yapılması için sendika ve konfederasyon temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyonca çalışma yapılması, Konu hakkında mevzuat düzenlemesi yapılacaktır .  

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber