İşte Mutabakat Metni

2005 yılı toplu görüşmeleri, Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bağlı bulundukları konfederasyonların katılımı ile 15-29 Ağustos 2005 tarihleri arasında yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen ile hükümet temsilcileri arasında 5 maddede mutabakata varılmış, ayrıca iki konuda komisyon çalışmalarına devam edilmesine karar verilmiştir. KESK yapılan mutabakata katılmamış ve metne şerh koymuştur. Memurlar.net farkıyla mutbakat metninin tüm metnini yayımlıyoruz.

Haber Giriş : 30 Ağustos 2005 01:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MUTABAKAT METNİ

Toplantı Tarihi : 29.08.2005
Toplantı Yeri : Başbakanlık (2 No.lu Toplantı Salonu)
Toplantının Konusu : Toplu Görüşme.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümlerine göre yapılan 2005 yılı toplu görüşmeleri, Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bağlı bulundukları konfederasyonların katılımı ile 15-29 Ağustos 2005 tarihleri arasında yapılmıştır.

Toplantı sonucunda; 2006 yılında kamu görevlilerine sağlanacak mali ve sosyal haklara ilişkin olarak mutabakata varılan hususlar aşağıda yer almaktadır.

1- Aylık katsayılar kullanılmak suretiyle Ocak ayında %2.5 ve Temmuz ayında %2.5 oranlarında memur aylıklarına genel zam yapılması,

2- Genel zamma ilaveten çeşitli adlarla ek ödeme almayan kurumlarda çalışan yaklaşık 1.377.000 memura (temsil ve görev tazminatı alanlar ile kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) Ocak ayından itibaren 40 YTL ve Temmuz ayından itibaren ise bu meblağa 40 YTL daha ilave edilerek 80 YTL denge tazminatı ödenmesi, (Döner sermayeli kuruluşlarda aylık döner sermaye payı 40 ve/veya 80 YTL'nin altında olan personel için aylık en az döner sermaye ödemesi ise ilgili kurumun havuzundan karşılanmak üzere bu tutarlara eşitlenecektir.) denge tazminatı ödenmesi öngörülen personelin kapsamına ilişkin çalışmalarda konfederasyon temsilcileriyle görüşülmesi,

3- Ayrıca, aile yardımı ödeneği gösterge rakamının 1.250'den 1.450'ye çıkarılması,

4- Sendika üyesi olan personele sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarını telafi amacıyla aylık 5 YTL ilave ödeme yapılmasını sağlayacak düzenlemeye gidilmesi,

5- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin ücret skalasına ilişkin ayarlamalar ile sosyal yardımlar konusunda ilgili kamu idareleri tarafından çalışması yapılması,
kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, hizmet kolları itibariyle yetkili sendikalarca karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak iletilen talepler ve ekte yer alan çalışma şartlarını ilgilendiren talepleri içeren rapor üzerinde toplu görüşme tutanakları göz önünde bulundurulmak suretiyle komisyon çalışmalarına devam edilmesi, özelleştirme uygulamalarının sonuçları ile ilgili komisyon raporundaki tespitlerin, toplantı tutanakları göz önünde tutularak takip edilmesi kararlaştırılmıştır.


Kamu İşveren Kurulu üyeleri ile yetkili sendika ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların temsilcileri tarafından düzenlenen işbu mutabakat metni ve ekleri 29.08.2005 tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

EKLER :
Ek-1: Çalışma şartlarını ilgilendiren hususlara ilişkin rapor
Ek-2: Özelleştirme uygulamaları sonucu personel sorunlarına ilişkin talepler


ÇALIŞMA ŞARTLARINI İLGİLENDİREN HUSUSLARA İLİŞKİN RAPOR

1- PERSONEL KANUN TASLAĞI
Konfederasyon temsilcileri, personel rejiminin yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlanan ve toplu görüşme sürecinin 16 Ağustos 2005 tarihinde yapılan ikinci toplantısında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından bilgi edinilmesi amacıyla konfederasyonlara elden verilen dördüncü bölümü eksik olan tasarı taslağına ilişkin olarak iş güvencesini içermeyen, toplu sözleşme ve grevi düzenlemeyen bir taslağı kabul etmeyeceklerini ifade ederek değerlendirmelerinin devam ettiğini beyan etmişlerdir.

2- SOSYAL GÜVENLİK VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN TASARISI
Konfederasyon temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı hazırlık çalışmalarında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon görüşmeleri sırasında kendi önerilerinin dikkate alınmadığını, Tasarıda çalışanların haklarında geriye gidişin söz konusu olduğunu, bu çerçevede tasarının geri çekilerek konfederasyonların önerileri çerçevesinde yeniden tartışılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

3- KURULUŞ KANUNU OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarının yeniden düzenlenmesi çalışmalarında Konfederasyonların önerilerinin alınması talep edilmiştir.

4- ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN GİDERİLMESİ
Çalışma yaşamında kadına yönelik ayrımcılığın giderilmesi konusunda konfederasyon temsilcilerince iletilen talepler şunlardır :
a) Kadınlar için yapılacak pozitif ayrımcılık yönündeki düzenlemelerin ayrımcılık sayılmayacağına ve eşitliğe aykırılık oluşturmayacağına ilişkin Anayasaya hüküm konulması,
b) Personel alımlarında ayrımcılığın önlenmesine ilişkin 122 sayılı, eşit işe eşit ücret sözleşmesine ilişkin 100 sayılı, mesleki yönlendirme ve eğitime ilişkin 142 sayılı ILO sözleşmelerinin uygulanması,
c) Yönetici kadrolara atamalarda ve yükselmelerde kadınlar lehine pozitif ayrımcılığın sağlanması,
d) Ücretli eğitim ile fırsat ve davranış eşitliğine ilişkin 140 ve 156 sayılı ILO sözleşmelerinin onaylanması,
e) "Kadına yönelik şiddet" ve "kadın hakları" konularında hizmet içi eğitim verilmesi,
f) "Kadın Hakları" adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni bir ihtisas komisyonu kurulması,
g) 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan kadın ve çocuk sığınma evleri kurulmasına ilişkin hükümlere işlerlik kazandırılması,
h) KESK önerisine göre her yıl 8 Mart (Dünya Kadınlar Günü) tarihinde, TÜRKİYE KAMU-SEN önerisine göre ise Anneler gününü izleyen günde kadınlara izin verilmesi (MEMUR-SEN'in ise böyle bir izin talebi olmamıştır),
i) Doğum sonrası aylıksız izin kullanan kadın memurların bu sürelerinin emekliliklerinde değerlendirilmesi için T.C. Emekli Sandığına ödenmesi gereken kesenek ve karşılıkların Devletçe karşılanması,
j) Çalışan sayısı 50'yi geçen kamu kurumlarında ihtiyaca göre ücretsiz kreş açılması,
k) Doğum öncesi ve sonrası verilen aylıklı izin süreleri toplamının 24 haftaya, süt izni süresinin günde 3 saate çıkarılması,
l) Kadınların ağır işlerde çalıştırılmaması (KESK ağır işlerde çalıştırılma olgusunun göreli nitelik taşıdığını, bu durumun kadınların tercihine bırakılması gerektiğini ifade etmiştir.),
m) Aile birliğinin korunması amacıyla her ikisi de kamu görevlisi olan eşlerden her hangi birinin talebi halinde, bulunduğu yere diğer eşin atanmasının sağlanması,
n) Normal mesai saatleri dışında çalışan kadınların göreve geliş ve gidişlerinde can güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması,
o) Ceza evlerindeki personel yetersizliği nedeniyle açık görüş günlerinde diğer kurumlardaki kadın memurların buralarda görevlendirilmesi uygulamasına son verilmesi.

TÜRKİYE KAMU-SEN bu maddenin başlığında ve içeriğinde yer alan "ayrımcılık" ifadesi yerine "kadın çalışanların sorunları" ifadesinin kullanılmasını istemiştir.

5- SİCİL AFFI VE SENDİKAL MÜCADELEDEN ÖTÜRÜ SÜRGÜN EDİLEN PERSONELİN İSTEĞİ HALİNDE NAKİLLERİNİN YAPILMASI
Bu konuda konfederasyon temsilcilerince iletilen talepler şunlardır :
a) Yürütmekte olduğu görev itibariyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gerekmeyen personel için bu işlemlerin yapılması ve buna dayalı sicil raporu doldurulması uygulamasına son verilmesi,
b) Son 6 yıla (1999-2004) ilişkin olumsuz sicil notlarının 60 kabul edilerek olumluya çevrilmesi,
c) 2003/41 sayılı Başbakanlık Genelgesinin kaldırılması, (memurlar.net)
d) 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan sendika üye ve yöneticilerinin güvencesine ilişkin hükümlere rağmen görev yerleri değiştirilen veya geçici olarak başka yerlerde görevlendirilen sendika yönetici ve iş yeri temsilcilerinin eski görev yerlerine iade edilmesi,

6- DİN GÖREVLİLERİ VE KÖY EBELERİN ÇALIŞMA ŞARTLARININ BELİRLENMESİ
Kurumların işleyişi ve çalışma şartlarından dolayı hafta sonu ve resmi tatil günlerinde izin kullandırılmayan kamu görevlilerine de hafta sonunda ve resmi tatillerde izin verilmesi, bunlardan hafta sonu ve resmi tatillerde çalıştırılan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi,

7- BELİRLİ SÜRELİ İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL UYGULAMASININ KALDIRILARAK ANILAN PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİ
8- BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MAAŞLARININ GENEL BÜTÇEDEN VE VAKTİNDE ÖDENMESİ

Konfederasyon temsilcilerince belediyelerin İller Bankasından aldıkları payların personelin aylıklarının ve sağlık giderlerinin ödenmesi amacıyla ödenek tahsisli olarak gönderilmesi talep edilmiştir.

9- ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İLE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARŞI KARŞIYA KALDIĞI SORUNLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Bu konuda konfederasyon temsilcilerince iletilen talepler şunlardır :
a) Araştırma Görevlisi ve Yardımcı Doçentlere kadro güvencesinin sağlanması,
b) Üniversitelerden beklenen bilimsel çalışmaların gereği gibi yapılmasını teminen daha fazla araştırma görevlisi istihdamına yönelik olarak merkezi idareden kaynaklanan sınırlamaların kaldırılması,
c) Öğretim elemanı ücretlerinin iyileştirilmesi,
d) Geliştirme ödeneği tutarlarının artırılması,
e) Konfederasyonların temsilcilerinin üniversite, fakülte, enstitü ve yüksek okul yönetim organlarında temsil edilmesi,
f) YÖK'ün kaldırılarak yüksek öğretim sisteminin yeniden düzenlenmesi ve bu çalışmalarda konfederasyonların görüşünün alınması.

10- BUGÜNE DEĞİN SENDİKA AİDATLARINI VERGİDEN MUAF TUTMAYAN KURULUŞLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Konfederasyon temsilcilerince sendika üyelik aidatlarının işçi sendikalarında olduğu gibi vergi matrahından düşülmesi talep edilmiştir.

11- GENEL İDARİ HİZMETLERİN VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA ÇALIŞANLARIN GÖREV TANIMLARININ YAPILMASI VE 1.3.1982 TARİHİNDEN SONRA MEMURİYETE BAŞLAYAN TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİN KAMUDA GEÇEN İŞÇİLİK SÜRELERİNİN KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARINDA SAYILMASI
Bu konuda konfederasyon temsilcilerince iletilen talepler şunlardır :
a) Her bir kadronun görev tanımlarının yapılarak personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,
b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması,
c) Hangi statüde olursa olsun kamuda geçen sigortalı hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmesi.(memurlar.net)

12- KEFALET SANDIĞININ TASFİYE EDİLEREK KESİNTİLERİN GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLEREK HAK SAHİPLERİNE İADE EDİLMESİ
Konfederasyon temsilcilerince, 2489 sayılı Kanun kapsamındaki kefalet sandığı ile diğer kefalet sandıklarının tasfiyesine ilişkin olarak hazırlanmakta olan Kanun tasarısı çalışmalarında Konfederasyonların görüşlerinin alınması talep edilmektedir.

13- SENDİKALARIN PROTOKOLDE YER ALMALARI
KESK temsilcisi kendi konfederasyonları açısından böyle bir talepleri bulunmadığını beyan etmiştir.

14- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SOSYAL HAKLARDAN YARARLANDIRILMASI
Konfederasyon temsilcilerince, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentleri kapsamında çalışan personele aile yardımı ve lojman tazminatı ödenmesi ile bunların giyecek ve yiyecek yardımlarından yararlandırılması talep edilmektedir.

15- KAMU GÖREVLİLERİNİN DURUMLARINA UYGUN OLARAK AÇIKÖĞRETİM YOLUYLA ÖN LİSANS, LİSANS TAMAMLAMA VE LİSANS EĞİTİMİ ALMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI

16- DİĞER TALEPLER

Konfederasyon Genel Başkanlarınca Toplu Görüşme masasına sunulan "Ortak Gündem Önerileri"nin 9 uncu maddesinde yer almamakla birlikte konfederasyon temsilcileri,
a) 18.1.1966 sayılı ve 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanunun yürürlükten kaldırılması,
b) "Memur" kadrolarının 1-4 derecelerde de ihdas edilmesi,
c) Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ya da bu hizmet sınıfında görev yapmakta olan personele de ek gösterge verilmesi,
d) Sendika yöneticilerinden 4688 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5198 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce aylıksız izin kullananların bu sürelerinin kazanılmış hak aylığı ve emekliliklerinde değerlendirilmesi,
e) 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan memnu hakların iadesi kararı alanların kamu görevlerine dönüşlerine ilişkin hükümdeki eksikliğin giderilmesi,
f) İsteğe bağlı naklen atamalar ile ilk defa yapılan atamalarda 2003 yılı öncesinde olduğu gibi harcırah verilmesinin sağlanması,
g) Parmak izi alınması veya retina taraması tespitleriyle yapılan kurum giriş ve çıkışları ile çalışma odalarındaki kameralı takip uygulamalarına son verilmesi,
h) Büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara ödenen ilave özel hizmet tazminatı ödemesinden yararlananlar arasına tekniker ve teknisyenlerin de eklenmesi ve personel sayısının %10'u olan sınırın %20'ye çıkarılması,

taleplerinin de toplu görüşme masasında ayrıca değerlendirilmesini istemişlerdir.


ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCU PERSONEL SORUNLARINA İLİŞKİN TALEPLER

1-4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunun 22'nci maddesine göre yapılan personel nakillerinde, nakle tabi tutulan personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihlerinin yıl içinde farklılıklar göstermesi sebebiyle Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan vergi oranlarındaki artışın fark tazminatına esas tutulan ücreti düşürdüğü, bazı personelin mağdur olduğu, ayrıca yine bu sebeple Türk Telekom'da aylıksız izinli sayılacak personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirimlerinin 2006 yılına sarkıtılarak hak kayıplarının önlenmesi taleplerinin Maliye Bakanlığınca detaylı olarak incelenerek değerlendirilmesi,

2- 399 sayılı KHK'ya ekli 1 sayılı cetvele tabi olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre nakledilen araştırmacı personelin, 3 yıllık şahsa bağlı hak uygulaması sona erdikten sonra, özellikle ek göstergeleri dikkate alındığında mali haklarının nakledilmeden önceki kadrolarına ait mali haklarının altına düşmesi sebebiyle mağdur edildikleri, bu çerçevede mağduriyetlerin giderilmesi talebi hakkında Maliye Bakanlığınca değerlendirmede bulunulması,

3- 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilen istihdam fazlası personel belirleme yetkisinin kaldırılması ve istihdam fazlası personel belirlenirken objektif ölçütler getirilmesi taleplerine ilişkin olarak konunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, özelleştirme programındaki kuruluşlara bir genel yazı gönderilerek, özelleştirme öncesi yapılacak istihdam fazlası personel belirlenmesinde kuruluşların faaliyet gösterdikleri sektörel yapı dikkate alınarak objektif ölçütler kullanılmasına özen gösterilmesinin talep edilmesi,

4- 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre bildirilen personelin fark tazminatlarının belirlenmesinde esas alınan tarihin Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihi yerine ilişik kesme tarihlerinin esas alınması talebinin birinci maddede yer alan konu ile paralel değerlendirilmesi,

5- 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilen istihdam fazlası personelden ihtiyaç duyulanların özelleştirilecek başka kuruluşlarda geçici olarak görevlendirmelerinde ilgili personelin isteğinin dikkate alınarak bu tür bir görevlendirme yapılması, (memurlarnet)

6-Sendikaların zorunlu organlarına seçimle gelen başta yönetici personelin 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre nakil durumunun ortaya çıkması halinde bunların nakillerinin aynı hizmet kolundaki iş yerlerine yapılması talebinin münhal kadro imkanlarına göre Devlet Personel Başkanlığınca yerine getirilmesi,

7-657 sayılı Kanunun 4/B ve 4C maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli ve geçici personele sendikal örgütlenme hakkı tanınması ile geçici personelin görev tanımlarının yapılması ve statülerinin tespiti talepleri hakkında çalışmalarda bulunulması,

8-TEDAŞ ve benzeri kuruluşlarda belirli süreli iş sözleşmesine göre istihdam edilen (mühendis, avukat, şef v.b) personelin İş Kanununa tabi olmaları ve bunların kapsam dışı statülerinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanması nedeniyle memur sendikalarına üye olmalarına imkan bulunmadığı,

9-Nakle tabi tutulan personelin geçmiş hizmetlerinin atandıkları kurumlarda bazı uygulamalarda (görevde yükselme, lojman kreş v.b.) değerlendirmeye alınması talebinin değerlendirmeye alınması,

10-4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre yapılan nakillerde eş durumunun dikkate alınması talebinin yerine getirilmesinde idari kararlarla ilgililere yardımcı olunması,
hususlarında görüş birliğine varılmıştır.

Bu Habere Tepkiniz