Kura ile atanacak Sağlık Personeline ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Haber Giriş : 08 Eylül 2005 09:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 ? 15/2/2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kuraya ilişkin usul ve esaslar şunlardır,

a) Bu Yönetmeliğe tabi adayların ilk defa veya yeniden açıktan atanmaları, belirtilen usul ve esaslara göre Bakanlığın koordinatörlüğünde yapılan kura sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilir.

b) Bu Yönetmeliğe tabi personel için bir yılda en fazla 6 defa kura düzenlenebilir.

c) Kura için ilan edilecek kadrolar, kurum ve kuruluşların o kura dönemdeki ihtiyaç durumuna ve hizmet gereklerine göre tespit edilir.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, münhal kadro, unvan ve görev yerlerini açıklayan listeleri, her kura döneminde kura takviminde belirtilen süre içinde Bakanlığa gönderirler.

e) Kura ile ilan edilen kadro sayısı, kuraya başvuru biçimi ve kuranın zamanı ve yapılış şekli ile gerekli görülen diğer hususlar kura tarihinden en az 15 gün önce, Resmî Gazete'de, ülke genelinde günlük olarak yayımlanan en az 1 gazetede ve Bakanlığın http://personel.saglik.gov.tr adresli internet sitesinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

f) Kuraya, bu Yönetmeliğe tabi olup, o kura döneminde ilan edilen kadrolara ilk defa veya yeniden atanmak isteyen adaylar müracaat edebilir.

g) Adaylar, en çok beş yer tercih edebilir. Kura çekim esnasında tercih sıralaması dikkate alınır. Tercih edilen boş yerlere birden fazla istekli olması halinde bu kişiler arasında kura çekilir.

Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar, istekleri halinde tercih edilmeyen veya münhal kalan yerlere genel kura ile yerleştirilirler.

h) Uzman (T.U.T.G.) veya uzman tabip kadroları için kura işlemi her branş için, diğerlerinde ise her unvan için ayrı ayrı yapılır.

ı) Kura sonuçları, kuranın sonuçlanmasından itibaren Bakanlık tarafından, listelerin asılması ve internet sayfasına konulmak suretiyle en geç üç (3) gün içinde duyurulur. Bu duyuru tebligat yerine geçer."

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 ? Atanacak personelin kura tarihinden sonraki ilk iş günü itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmıyor olması gerekmektedir. Çekilen kura sonucunda, görev yerleri belirlenen adayların atama işlemlerine derhal başlanır. Diğer kurum ve kuruluşların kadrolarına yerleştirilenlerin kura sonuçları Bakanlık tarafından sonuçların ilanından itibaren en geç 20 gün içinde ilgili kurum ve kuruluşun sorumlusuna kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde tutanakla teslim edilir. Atamaları söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılır.

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar atamaya esas evraklarını başvuru formu ile birlikte Sağlık Bakanlığına teslim ederler.

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilen adayların atama kararları, adayın başvuruda belirttiği ikametgah adresinin bulunduğu il sağlık müdürlüğüne Bakanlık tarafından gönderilir. İlgili sağlık müdürlüğü adaya atama kararını tebliğ eder. Tebliğ tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süreler içersinde işe başlamayanların atamaları aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince iptal edilir. Bunlar bir yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemez ve kuraya katılamazlar. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde de atamaları iptal edilir."

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 ? Bu Yönetmelik kapsamında olan personelin ilan edilen kadrolara atamalarının yapılabilmesi için, yapılacak olan kuraya başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasındaki genel şartlar aranır. Kura tarihi itibariyle 48 inci maddedeki genel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilir. Bunun yanında Bakanlık ve bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, istihdam edilecek unvan ve hizmet birimlerinin gerektirdiği özel şartları ve nitelikleri ayrıca belirleyebilirler."

Yürürlük

MADDE 5 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz