Öğretmenlerin il içi alan değişikliği kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin il içi alan değişikli için kılavuzu ve kontenjanları yayımladı. Alan değişikliği için başvurular alınmaya başlandı. Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecek. Başvurular 26 Eylül'de sona eriyor. Kontenjanlar ve kılavuz için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2012 13:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU


Kılavuzu indirmek için tıklayın

Kontenjanlar için tıklayınız.


GENEL AÇIKLAMALAR

1.1. Bu Kılavuz; eğitim kurumlarımızda görevli kadrolu öğretmenlerin alan değişikliklerine ilişkin iş ve işlemleri kapsamaktadır. Öğretmenlerin alan değişiklikleri EK-1 Alan Değişikliği Takvimine göre gerçekleştirilecektir.

1.2. Alan değişikliği işlemlerinde;

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, (Bu Yönetmeliğe http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı (Bu karar ve eklerine http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19 adresinden ulaşılabilir.) esas alınacaktır.

1.3 Alan değişikliği işlemlerinde, öğretmenlerin halen görev yaptıkları alanlardaki ihtiyaç ile alan değişikliklerinin yapılabileceği alanlardaki ihtiyaç dikkate alınacak olup alan değişiklikleri sadece öğretmen ihtiyacı bulunan alanlara yapılacaktır.

1.4 Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir.

1.5 2012 yılında il içi, iller arası ve özür durumundan yer değişikliği yapılan öğretmenlerin il içi alan değişikliğine başvuruları kabul edilmeyecektir.

1.6 2012 yılı Ağustos ayında iller arasında özür durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunan ancak atanmak istedikleri illerde alanlarında açık norm kadro bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler, bulundukları il içinde alanlarının değiştirilmesi halinde özür durumundan yer değiştirme başvurusundan vazgeçmiş sayılacaklardır.

1.7 Eğitim kurumu yöneticileri, öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda ders yükü bulunması halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır.

1.8 Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, bulundukları eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden birine alanları değiştirilerek atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erecektir.

1.9 Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlık merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.

1.10 Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği başvurularının son günü esas alınacaktır.

1.11 Alan değişikliğine başvuracak öğretmenlerde adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranacaktır.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER

2.1. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararına göre;

- Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan,

- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden,

- Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren öğretmenler, alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.2. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda 2012 yılına mahsus olmak üzere;

1- Sınıf öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;

a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler

öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunları lisans tamamladıkları alana,

b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

2- Diğer alan öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;

a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri dersin alanına,

b) Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.3 Sağlık eğitim enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitimi bölümünde 3+1lisans tamamlama programını bitirenler, sağlık bilgisi ya da sağlık/hemşirelik alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.4. - Mezuniyetine uygun olmayan alana,

- Elektronik Başvuru Formundaki hizmet puanı ile Özlük Modülündeki hizmet puanı farklı olarak,

- Gerekli şartları taşımadan,

- Başvuru Formu dışında bir belgeyle,

- Geçersiz veya yanlış bilgi ve belgeyle,

- Posta yoluyla,

- İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,

- Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan alan değişiklikleri iptal edilecektir.

BAŞVURULAR ve ONAY SÜRECİ

3.1 Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak ve okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

3.2 Alan değişikliği başvurusunda bulunacakların Elektronik Başvuru Formunu doldurmadan önce MEBBİS Özlük Modülündeki alan, mezuniyet bilgileri, hizmet süresi ve hizmet puanlarını titizlikle kontrol etmeleri ve bu bilgilerinde farklılık olması halinde bilgilerinin güncellenmesi için gerekli belgeleri başvuru süresi içinde okul/ilçe ve il milli eğitim kurumu müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. MEBBİS'teki alanı ile en son Bakanlık atama kararnamesindeki alanı farklı olanların belgeleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilerek alanlarındaki bu farklılığın düzeltilmesi sağlanacaktır. MEBBİS Özlük Modülündeki alan düzeltmelerinde Bakanlık tarafından düzenlenmiş olan en son atama kararnamesindeki alana ilişkin belge gönderilecektir.

3.3 Öğretmenler, bilgileri düzeltildikten sonra başvuru süresi içinde yeniden başvuruda bulunacaklardır. Bilgi düzeltmelerinden önce başvuru yapılmış ise bu başvurular reddedilerek başvuru süresi içinde yeniden başvuru yapılması sağlanacaktır. Başvuru onay işleminden sonra Başvuru Formu üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır.

3.4 Alan değişikliğine başvuran öğretmenler başvurunun iki adet çıktısı ile birlikte okul müdürlüğüne başvuracaklardır. Başvuru yapan öğretmenlerin Başvuru Formuna yansıyan bilgilerinin doğru olup olmadığı ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı okul müdürlüklerince kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin Başvuru Formu, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince süresi içinde onaylanacaktır. Okul müdürlüğünce onaylı belgenin bir örneği öğretmene verilecektir. Onaylı belgenin diğer örneği bir yıl süreyle muhafaza edilecektir.

3.5 Başvuruları geçersiz sayılması gerekirken değerlendirmeye alınan ve alan değişikliği işlemi gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişikliği işlemi iptal edilecektir.

3.6 Alan değişikliği başvurularında okul müdürlüğünce tereddüte düşülen sorunlar öncelikle ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince çözülecek, burada da çözülemeyen sorunlar Bakanlığa bildirilecektir.

TERCİHLER

4.1. Alan değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, Başvuru Formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından, bulundukları il içinde en fazla 25 (yirmibeş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

4.2. Alan değişikliğinde; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ile bilim ve sanat merkezleri ve halk eğitim merkezleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlikleri dışında Bakanlıkça boş norm ilan edilen diğer eğitim kurumları tercih edilebilecektir.

ALAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAPILMASI ve DUYURULMASI

5.1. Alan değişikliğine başvuran öğretmenlerin alan değişiklikleri, tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

5.2. Alan değişikliği sonuçları http://ikgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

5.3. Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri internet aracılığıyla il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek ve görevden ayrılma ve başlama işlemleri, MEBBİS Atama Modülü üzerinden il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ

Başvurularının Kabul Edilmesi ve Onay Süreci 21-26 Eylül 2012
? Alan Değişikliklerinin Yapılması ve İlanı 27 Eylül 2012
? Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemleri 28 Eylül 2012 tarihinden itibaren

Bu Habere Tepkiniz