Devlet, başarılı memuru destekleyecek

Haber Giriş : 24 Ekim 2012 10:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki 2013 yılı programı, Resmi Gazete'nin 23 Ekim 2012 tarihli nüshasında yayımlandı.

Kararın "Kamu kesiminde insan kaynaklarının geliştirilmesi" başlıklı bölümünde 2 ana tedbirin uygulamayacağı konulacağı belirtilmiştir. Bu tedbirler 2013 yılı Aralık ayı sonuna kadar yerine getirilecektir.

Kararın performansa yönelik bölümü şu şekildedir:

Öncelik / Tedbir Sorumlu /İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama
Öncelik 125. Kamuda insan kaynakları yönetiminin etkinleştirilmesi, performans sisteminin oluşturulması ve hizmet içi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlemeler yapılacaktır.
Tedbir 311. Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların performansını objektif ve saydam biçimde ölçen standartlar geliştirilecek, başarılı çalışanlar desteklenecek, ücretlendirmede performans da esas alınacaktır. Devlet Personel Başkanlığı (S), Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Aralık Sonu Kaldırılan sicil sisteminin yerine etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistem oluşturulacak, kamuda performansı da dikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla Performans Değerlendirme Kılavuzu hazırlanacak ve uygulamaya örnek teşkil etmesi açısından pilot uygulama gerçekleştirilecektir.
Tedbir 312. Kamu personel sisteminde esnek çalışma yöntemleri modeli geliştirilecek ve pilot olarak uygulanacaktır. Devlet Personel Başkanlığı (S), Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Aralık Sonu Konuya ilişkin usul ve esaslar hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sunulacak ve seçilen kamu kurumlarında pilot uygulamalar yapılarak elde edilecek sonuçlar değerlendirilecek ve diğer kamu kuruluşlarında yaygınlaştırılmasına yönelik planlama yapılacaktır.

Yukarıda yer aldığı üzere, 2013 yılı sonuna kadar,

1- kaldırılan sicil sisteminin yerine yeni bir sistem getirilmesi,

2- performansı dikkate alan bir değerlendirme sistemi oluşturulması,

3- her iki uygulamanın da pilot olarak belirlenecek kurumlarda yürürlüğe konulması,

benimsenmiştir. Bu uygulama sayesinde, başarılı çalışanlar teşvik edilecek, ücretlendirmede maaş unsurlarından birisi de performans olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz